Cho các phản ứng:(1). 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Một yếu tố X mà hợp chất với hidro sở hữu công thức XH3. Oxit cao nhất của X chứa 43,66% X về khối lượng.
 • Trong những chất sau, chất sở hữu liên kết ion là chất nào??
 • Ion X2+ sở hữu cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. Vị trí, tính chất của yếu tố X trong bảng tuần hoàn là
 • Trong hợp chất Fe2(SO4)3, điện hóa trị của Fe là
 • Brom sở hữu Hai đồng vị ({}_{35}^{79}Br) , ({}_{35}^{81}Br) .khối lượng nguyên tử trung bình của Br là 80.
 • Cho phản ứng: Br2 + SO2 + H2O → H2SO4 + HBr. Chất Br2 và SO2 tuần tự sở hữu vai trò
 • Trong những chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất mà yếu tố Fe sở hữu tính khử là
 • Trong kí hiệu ({}_Z^AX) thì phát biểu nào sai:
 • Trong những chất sau, chất sở hữu liên kết cùng hóa trị ko cực là
 • Yếu tố nào sau đây là kim loại:
 • Cho những phản ứng sau(1) 2SO2 + O2 → 2SO3.(2) SO2 + 2H2O + Br2 → H2SO4 + 2HBr.(3) SO2 + 2H2S → 2H2O + 3S.
 • Số hiệu nguyên tử của những yếu tố trong bảng tuần hoàn ko cho biết
 • Cho cấu hình những nguyên tử Al:1s22s22p63s23p1, F:1s22s22p5, Na:1s22s22p63s1, Mg:1s22s22p63s2 Số nguyên tử sở hữu thể tạo ra cấu hình i
 • Trong cùng chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử thì
 • Cho số hiệu nguyên tử của Clo, Oxi, Natri và Hiđro tuần tự là 17, 8, 11 và 1.
 • Số oxi hóa của nitơ trong những ion NH4+, NO3– tuần tự là
 • Cho những phát biểu sau(1) Chất oxi hóa là chất cho electron.
 • Trong  cấu hình của K (Z=19) sở hữu  electron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp:
 • Số oxi hóa của clo trong những hợp chất HCl, Cl2, HClO4 tuần tự là
 • Nguyên tử của yếu tố X, sở hữu điện tích hạt nhân là 15+. Vị trí của X trong BTH là
 • Những ion R+, X2+, Y2– đều sở hữu cấu hình electron vững bền của khí neon là 1s22s22p6. Vậy những nguyên tử R, X, Y tương ứng là
 • Cho những nguyên tử O(Z=8), F(Z=9), N(Z=7), C(Z=6) nguyên tử sở hữu tính phi kim mạnh nhất là
 • Một nguyên tử của yếu tố X sở hữu tổng số hạt p, n và e bằng 82, tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt khô
 • Cho 3 yếu tố sở hữu cấu hình e ngoài cùng X (3s1), Y (3s² 3p1), Z (3s² 3p5); phát biểu nào sau đây sai?
 • Những yếu tố hóa học trong cùng một nhóm A sở hữu tính chất hóa học giống nhau vì
 • Dựa vào nguyên lí vững bền hãy xét xem sự sắp xếp những phân lớp nào sau đây sai:
 • Phương trình hóa học là MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O. Trong phản ứng trên, HCl đóng vai trò
 • Những đồng vị sở hữu:
 • Số oxi hóa của lưu huỳnh trong H2SO4, MgSO4, K2S, S2– tuần tự là
 • Cho những chất  HNO3, NH4NO3, Al(NO3)3, M(NO3)n. Số chất sở hữu nguyên tử N sở hữu số oxi hóa +5 là
 • Điều nào sau đây sai:
 • Chất khử là chất
 • Cho những phát biểu sau:(1). Những electron ở sắp hạt nhân nhất ở mức năng lượng thấp nhất.
 • Cho những phản ứng:(1). 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.
 • Yếu tố thuộc chu kỳ 3, nhóm VA. Vậy X sở hữu cấu hình electron
 • Số electron tối đa sở hữu thể phân bố trên lớp L (n = 2) là:
 • Cho sơ đồ phản ứng KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.
 • Những yếu tố nhóm A trong bảng tuần hoàn gồm những nhóm yếu tố nào?
 • Cho những phát biểu sau:(1).
 • Yếu tố Clo (Z = 17) thuộc chu kì:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *