Ag có tác dụng với h2so4 loãng không

Đáp án:

  • Tính chất hóa học của kim loại
  • 1. Tác dụng với phi kim
  • 2. Tác dụng với axit
  • 3. Tác dụng với dung dịch muối
  • 4. Tác dụng với nước
  • Nghi vấn chuyên đề vận dụng liên quan H2SO4
  • Video liên quan

Bạn nên học kĩ tính chất của Axit hơn là như này .

H2SO4 đặc nóng sở hữu tính oxi hoá mạnh

Hầu hết những kim loại phản ứng được với H2SO4 đặc nóng (trừ Pt, Au) và H2SO4 đặc nguội (trừ Pt, Au, Fe, Al, Cr…), lúc đó S+6 trong H2SO4 bị khử thành S+4 (SO2) ; So hoặc S-2 (H2S)

Mang Một kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 tới 1
Trang 1 - Bạn hãy kéo tới cuối để chuyển trang

Mang Một kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 tới 1 Trang 1

Cập Nhật 2022-05-28 06:10:28am

Đáp án lời giải, hướng dẫn giải chi tiết:

Đáp án A.

Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với những kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa .Vậy kim loại Cu ko phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng.

Tính chất hóa học của kim loại

1. Tác dụng với phi kim

a. Với oxi

Nhiều kim loại phản ứng được với oxi tạo thành oxit.

3Fe + 2O2 Fe3O4

Trừ Ag, Au, Pt ko phản ứng được với oxi

b. Với lưu huỳnh

Nhiều kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo thành muối sunfua ( = S )

2Al + 2S Al2S3

c. Phản ứng với clo

Nhiều kim loại phản ứng được với clo tạo thành muối clorua ( – Cl )2F e + 3C l2 2F eCl3

2. Tác dụng với axit

Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng ( chỉ sở hữu kim loại đứng trước H mới phản ứng)

2A l + 6HC l 2A lCl3 + 3H2

Tác dụng với HNO3, H2SO4 trong điều kiện kèm theo đặc, nóng.

Tác dụng với HNO3: tác dụng tạo thành muối nitrat và nhiều khí khác nhau.

M + HNO3 M ( NO3 ) n + { NO, NO2, N2, NH4NO3, N2O ) + H2O

Tác dụng với H2SO4: tác dụng tạo thành muối sunfat và nhiều loại khí.

M + H2SO4 M2 ( SO4 ) n + { S, SO2, H2S } + H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối

Trừ K, Na, Ca, Ba ko đẩy được kim loại vì công dụng ngay với nước. Kim loại đứng trước đẩy được kim loại xếp sau ra khỏi dung dịch muối của chúng.

2A l + 3F eSO4 Al2 ( SO4 ) 3 + 3F e

4. Tác dụng với nước

Những kim loại mạnh gồm: R = { K, Na, Ca, Li, Ba, Sr, } trong điều kiện kèm theo thường thuận tiện tính năng với nước tạo ra dung dịch bazơ .R + nH2O H2 + R ( OH ) n

Nghi vấn chuyên đề vận dụng liên quan H2SO4

Câu 1. Dãy gồm những kim loại nào tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Fe, Cu, Mg B. Zn, Fe, Cu C. Zn, Fe, Al.

D. Fe, Zn, Ag

Đáp án C (Cu, Ag ko công dụng với axit loãng).

Câu 2. Dãy những chất ko tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Zn, Fe2O3, Ba ( OH ) 2 .B. Ag, CuO, Cu ( OH ) 2 .C. K2O, Fe ( OH ) 2, K2CO3 .D. MgO, MgCO3, Mg ( OH ) 2Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3. Axit H2SO4 loãng ko tác dụng với kim loại nào sau đây?

A. Al B. Fe. C. Mg.

D. Ag

Đáp án D (Ag là kim loại xếp sau H trong dãy điện hóa nên ko phản ứng được với dd H2SO4 loãng)

Câu 4. Trong những trường hợp sau, trường hợp nào sở hữu thể hoà tan hoàn toàn chất rắn?

A. Cho hỗn hợp Cu, CuO vào dung dịch H2SO4 loãng. B. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch FeCl3. C. Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

D. Cho hỗn hợp Na, Mg vào H2O.

Đáp án B

Tương tự Mindovermetal vừa san sớt cho bạn những kim loại ko phản ứng được với H2SO4 loãng. Kỳ vọng qua bài viết và những tài liệu này sẽ cung ứng những tri thức có ích cho bạn để góp phần chinh phục môn hóa khó nhằn này nhé!

Nghi vấn: Cho biết sản phẩm tạo thành lúc cho Ag tác dụng với H2SO4 loãng

Trả lời:

Phản ứng Ag + H2SO4 loãng ko xảy ra vì Ag là kim loại yếu đứng sauH2 trong dãy hoạt động hóa học nên ko tác dụng được với axit trung bình yếu (HCl , H2SO4 loãng) chỉ tác dụng được với axit mạnh nhưH2SO4 đặc, HNO3.

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về axit sunfuric H2SO4 nhé!

I.Tính chất vật lý củaaxit sunfuric H2SO4

-Axit sunfuricH2SO4là chất lỏng, sánh như dầu, nặng gấp Hai lần nước, khó bay khá và tan vô hạn trong nước.

-Axit sunfuric H2SO4đặchút nước mạnh và tỏa nhiều nhiệt nênkhi pha loãng phải cho từ từ axit đặc vào nước.Nếu làm trái lại sẽ làm nước sôi đột ngột bắn ra ngoài kèm theo những giọt axit làm bỏng da hoặc cháy quần áo.

- Cấu tạo phân tử của axit sunfuric H2SO4:

II. Tính chất hóa học của axit sunfuric

1. Axit sunfuric loãng (H2SO4loãng)

+ H2SO4loãng là một axit mạnh, sở hữu đầy đủ những tính chất hóa học chung của một axit.

+ Axit sunfuric loãng làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

+ Axit sunfuric sở hữu khả năng làm quỳ tím hóa đỏ do tính axit mạnh của nó.

+ Axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại

+ Axit sunfuric loãng sở hữu khả năng tác dụng với kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại

Ví dụ:

Fe + H2SO4→FeSO4+ H2↑

Mg +H2SO4→ MgSO4+ H2

2Al + 3H2SO4→ Al2(SO4)3+3H2

H2SO4+Ba→BaSO4+H2

+ Axit sunfuric loãng tác dụng với bazơ

2NaOH+ H2SO4 → Na2SO4+ 2H2O

H2SO4 + Fe(OH)2→ FeSO4+ 2H2O

Cu(OH)2+ H2SO4 → CuSO4+ 2H2O

Ba(OH)2+ H2SO4 → BaSO4+ 2H2O

+ Axit sunfuric loãng tác dụng với oxit bazơ

H2SO4 + MgO → MgSO4+ H2O

H2SO4+ CuO → CuSO4+ H2O

+ Axit sunfuric loãng tác dụng với muối

H2SO4 + Na2CO3→ Na2SO4+ CO2+ H2O

H2SO4 + CaCO3→CaSO4+ CO2+ H2O

H2SO4 + BaCl2→ BaSO4 +2HCl

2. Axit sunfuric đặc (H2SO4 đặc)

*Số oxi hóa của mà lưu huỳnh (S) sở hữu thể sở hữu là: -2 ; 0 ; +4 ; +6. Trong H2SO4 thì S sở hữu mức oxi hóa +6 cao nhất nên → H2SO4 đặc sở hữu tính axit mạnh, oxi hóa mạnh và sở hữu tính háo nước.

a) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại

- Thí nghiệm: Cho mảnh Cu vào ống thử chứa H2SO4 đặc

- Hiện tượng: dung dịch chuyển sang màu xanh và khí bay ra sở hữu mùi sốc.

- Phương trình hóa học:

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O

- H2SO4 đặc, nóng tác dụng với những kim loại khác

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 ↑ + 6H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S↑ + 4H2O

*Lưu ý:

- Trong những bài tập vận dụng, kim loại tác dụng với axit sunfuric đặc thường gặp nhất là tạo khí SO2, lúc giải thường vận dụng bảo toàn e và bảo toàn nhân tố:

ne= nkim loại.(hóa trị)kim loại= 2nSO2nH2SO4 pứ = 2nSO2 muối= mkim loại+ 96nSO2

- H2SO4 đặc nguội thụ động (ko phản ứng) với Al, Fe, Cr

- H2SO4đặc phản ứng được với hầu hết những kim loại (trừ Au và Pt) →muối (trong đó kim loại sở hữu hóa trị cao) + H2O + SO2↑(S, H2S).

- Sản phẩm khử của S+6tùy thuộc vào độ mạnh của kim loại: kim loại sở hữu tính khử càng mạnh thì S+6bị khử xuống mức oxi hóa càng thấp.

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với phi kim→oxit phi kim + H2O + SO2↑

-PTPƯ: H2SO4 đặc+Phi kim → Oxit phi kim+ H2O + SO2↑

S + 2H2SO4 → 2H2O + 3SO2↑

C + 2H2SO4 → CO2+ 2H2O + 2SO2↑

2P + 5H2SO4→2H3PO4+ 5H2O + 2SO2↑

c) Axit sunfuric đặc tác dụng với những chất khử khác

-PTPƯ: H2SO4 đặc+ chất khử (FeO, FeSO4)→Muối+ H2O + SO2↑

2H2SO4+ 2FeSO4→Fe2(SO4)3+ SO2↑+ 2H2O

2FeO + 4H2SO4→Fe2(SO4)3+ SO2↑+ 4H2O

d) Tính háo nước của axit sunfuric

-Thí nghiệm:Cho H2SO4đặc vào cốc đựng đường

-Hiện tượng:Đường chuyển sang màu đen và sôi trào

- Phương trình hóa học:

C12H22O11+H2SO4→ 12C +H2SO4.11H2O

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *