Thực hiện các thí nghiệm sau:(a) Cho Na vào H2O.(b) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng.(c) Cho Zn vào dung dịch HCl.

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Giải pháp thực tế và ứng dụng nào sau đây ko hợp lý?
 • Cho 50,0 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu và Mg vào dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng được 2,24 lít H2 (đktc) và còn lại 18,0
 • Dung dịch mang môi trường kiềm là:
 • Ở nhiệt độ cao, lưu huỳnh (dư) oxi hóa được những kim loại nào sau đây về số oxi hóa +3?
 • Cho những chất đơn chức mang công thức phân tử C3H6O2 tuần tự phản ứng với Na, NaOH, NaHCO3.
 • Chia m gam hỗn hợp X gồm Zn, Al, Mg thành Hai phần bằng nhau:- Phần Một cho vào dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít H2 (đktc).
 • Chất nào dưới đây ko mang tính lưỡng tính?
 • Ph|t biểu nào sau đây là sai?
 • Căng da mặt bằng chỉ vàng 24K (Gold thread lift) là một phương pháp thẩm mỹ sử dụng những sợi chỉ vàng sắp như tinh kh
 • Thực hiện những thí nghiệm sau:(a) Cho Na vào H2O.(b) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng.(c) Cho Zn vào dung dịch HCl.
 • Kết quả thí nghiệm của những dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử
 • Tìm phát biểu ko đúng trong những phát biểu sau đây?
 • Norađrenalin mang vai trò quan yếu trong truyền dẫn xung thần kinh.
 • Phản ứng điều chế kim loại nào sau đây thuộc phản ứng thủy luyện?
 • Cho những phát biểu sau:(a) Những hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa yếu tố cacbon và hiđro.
 • Xét sơ đồ chuyển hóa: Glyxin + HCl → X; X + NaOH → Y. Y là chất nào sau đây?
 • Cho x mol bột Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, sau lúc kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và còn lại t mol
 • Cho a gam dung dịch chứa chất X tác dụng vừa đủ với a gam dung dịch chứa chất Y, thu được 2a gam dung dịch chứa một mu
 • Công thức của polime nào sau đây là phù thống nhất được sử dụng để sản xuất loại cốc ở hình bên?
 • R là kim loại tác dụng được với dung dịch muối Fe(NO3)3, M là kim loại phản ứng được vớidung dịch H2SO4 loãng.
 • Cho quỳ tím tuần tự vào những dung dịch sau: Valin, axit glutamic, glyxin, alanin, lysin.
 • Tìm phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây?
 • Mưa axit tàn phá thảm thực vật, phá hủy những dự án được xây dựng bằng đá, thép.
 • Chất điện li yếu?
 • Cho những phát biểu sau:(a) Amilopectin trong tinh bột chỉ mang những liên kết α-1,4-glicozit.
 • Đốt cháy kim loại X trong oxi thu được oxit Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch Z chứa hai muối.
 • Khẳng định nào ko đúng trong những khẳng định sau đây?
 • Ure thuộc loại phân bón hóa học nào sau đây?
 • Cho 0,Một mol axit α-amino propionic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch X.
 • Cho 2,24 lit axetilen (đktc) tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn.
 • Phát biểu ko đúng là:
 • Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là:
 • Hợp chất hữu cơ X mạch hở mang công thức phân tử C7H8O4.
 • Thực hiện phản ứng este hóa m gam hỗn hợp X gồm etanol và axit axetic (xúc tác: H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng đạ
 • Đốt cháy hoàn toàn 0,Một mol hỗn hợp X chứa trimetylamin và hexametylenđiamin cần tiêu dùng 0,715 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O
 • Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho tới lúc phản �
 • Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)Hai cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau lúc những phản ứng xảy ra ho�
 • Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và KCl.
 • Cho m gam hỗn hợp A gồm Al và Fe3O4.
 • Nhỏ từ từ V (lít) dung dịch chứa Ba(OH)Hai 0,5 M vào dung dịch chứa x mol NaHCO3 và y mol BaCl2.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *