Agno3 + hcl phương trình ion đầy đủ

Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan

Cho những phản ứng sau: (1). Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 (2). Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2 (3). Cl2 + 2NaF → 2NaCl + (4). Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl (5). F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2 (6). HF + AgNO3 → AgF + HNO3 (7). HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3 (8). PBr3 + 3H2O → H3PO3 + 10HCl Số phương trình hóa học viết đúng là

  • Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan
  • Chuỗi Phương Trình Hóa Học Liên Quan
  • Phân Loại Liên Quan
  • Video liên quan

A. 4 B. 3 C. 5

D. 2

Tiến hành những thí nghiệm sau : (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư (c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư (d) Cho Ba(OH)Hai vào dung dịch KHCO3 Sau lúc kết thúc những phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là :

A. Hai B. 3 C. 1

D. 4

Tiến hành những thí nghiệm sau: (1) Sục khí H2S qua dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường axit, đun nóng. (2) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3. (3) Cho phèn chua vào dung dịch sôđa (4) Cho vôi sống vào dung dịch Cu(NO3)2 (5) Cho AgNO3 dư vào dung dịch hỗn hợp Fe(NO3)3 và HCl Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 5 B. 3 C. 4

D. 2

Cho những phát biểu sau: (1). Cho những chất sau: CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl ko tác dụng được với 3 chất. (2). Axit clohiđric vừa sở hữu tính khử vừa sở hữu tính oxi hóa . (3). Dung dịch axit clohiđric sở hữu tính axit mạnh. (4). Cu hòa tan trong dung dịch axit clohiđric lúc sở hữu mặt O2. (5). Fe hòa tan trong dung dịch axit clohiđric tạo muối FeCl3. Số phát biểu sai là:

A. 4 B. 3 C. 2

D. 1

Cho những phản ứng sau: (1). Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 (2). Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2 (3). Cl2 + 2NaF → 2NaCl + F2 (4). Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl (5). F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2 (6). HF + AgNO3 → AgF + HNO3 (7). HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3 (8). PBr3 + 3H2O → H3PO3 + 10HCl Số phương trình hóa học viết đúng là

A. 4 B. 3 C. 5

D. 2

A. Hai B. 3 C. 4

D. 5

Chất nào sau đây ko tạo kết tủa lúc cho vào dung dịch AgNO3?

A. HCl B. H3PO4 C. H2S

D. HBr

Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị giá của m là

A. 7,36 B. 8,61 C. 9,15

D. 10,23

Hòa tan hết 27,Hai gam hỗn hợp rắn X gồm Fe3O4, Fe2O3 và Cu trong dung dịch chứa 0,9 mol HCl (tiêu dùng dư), thu được dung dịch Y sở hữu chứa 13,0 gam FeCl3. Tiến hành điện phân dung dịch Y bằng điện cực trơ tới lúc ở catot khởi đầu sở hữu khí thoát ra thì giới hạn điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 13,64 gam. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được m gam kết tủa. Trị giá của m sắp nhất với trị giá nào sau đây?

A. 116,89. B. 118,64. C. 116,31.

D. 117,39.

Tiến hành những thí nghiệm sau : (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư (c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư (d) Cho Ba(OH)Hai vào dung dịch KHCO3 Sau lúc kết thúc những phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là :

A. Hai B. 3 C. 1

D. 4

Chuỗi Phương Trình Hóa Học Liên Quan

Phân Loại Liên Quan

Advertisement

Cập Nhật 2022-07-01 02:50:37pm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *