Phản ứng giữa dung dịch HCl và AgNO3 là phản ứng

Đáp án A

 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Phương trình ion thu gọn của phản ứng giữa dung dịch AgNO3 và dung dịch HCl là
 • AgNO3+HCl: HCl tác dụng với AgNO3
 • 1. Phương trình phản ứng HCl tác dụng với AgNO3
 • AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3
 • 2. Điều kiện phản ứng HCl tác dụng với AgNO3
 • 3. Bài tập vận dụng liên quan
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan
 • Chuỗi Phương Trình Hóa Học Liên Quan
 • Phân Loại Liên Quan
 • Video liên quan

Phương trình ion thu gọn của phản ứng giữa dung dịch AgNO3 và dung dịch HCl là

Ag++Cl-→AgCl

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phương trình ion thu gọn của phản ứng giữa dung dịch AgNO3 và dung dịch HCl là

Phương trình ion thu gọn của phản ứng giữa dung dịch AgNO3 và dung dịch HCl là

A. Ag+ + Cl– → AgCl.

B. H+ + NO3– → HNO3.

C. Ag+ + HCl → AgCl + H+.

D. AgNO3 + H+ → HNO3 + Ag+.

AgNO3+HCl: HCl tác dụng với AgNO3

 • 1. Phương trình phản ứng HCl tác dụng với AgNO3
  • AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3
 • 2. Điều kiện phản ứng HCl tác dụng với AgNO3
 • 3. Bài tập vận dụng liên quan

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả viết phương trình phản ứng HCl tác dụng với AgNO3, sau phản ứng thu được kết tủa màu trắng, kỳ vọng giúp ích cho những bạn trong quá trình viết và thăng bằng phương trình phản ứng, từ đó vận dụng giải bài tập, học tốt môn Hóa học hơn. Mời những bạn tham khảo.

 • AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
 • AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3
 • Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O

1. Phương trình phản ứng HCl tác dụng với AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

2. Điều kiện phản ứng HCl tác dụng với AgNO3

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Hiện tượng

Xuất hiện kết tủa trắng bạc clorua (AgCl)

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.Trường hợp nào sau đây lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được kết tủa?

A. Cho Một lượng dư NaOH vào dung dịch AlCl3.

B. Cho HCl tác dụng với AgNO3.

C. Cho từ từ HCl vào dung dịch NaAlO2 cho tới dư.

D. Cho Một lượng NaAlO2 vào lượng dư H2SO4.

Xem đáp án

Đáp án B

A. Kết tủa tan dư NaOH dư

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

B. Cho HCl tác dụng với AgNO3.

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

C.

NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

D. Ko xuất hiện kết tủa

Câu 2.Những hỗn hợp chất nào sau đây ko cùng tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. HCl và AgNO3

B. Fe(NO3)Hai và AgNO3

C. Fe(NO3)Hai và Cu(NO3)2

D. Hg(NO3)Hai và Cu(NO3)2

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 3. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất

A. Đồng

B. Bạc

C. Sắt

D. Kẽm

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 4. Cho 10 gam dung dịch HCl tác dụng với dung dịch AgNO3 thì thu được 14,35 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của dung dịch HCl phản ứng

A. 36,5%

B. 42,5%

C. 28,6%

D. 43,2%

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 5. Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) Đun sôi nước cứng tạm thời.

(b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.

(c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.

(d) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2.

(e) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.

Sau lúc kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 6. Cho lượng dư chất nào trong những chất sau vào dung dịch AlCl3 mà sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa Al(OH)3?

A. Na2SO4.

B. NaOH.

C. Ba(OH)2.

D. NH3.

Xem đáp án

Đáp án D

A loại vì AlCl3 ko phản ứng với Na2SO4

B loại vì:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 ↓ + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

C loại vì:

2AlCl3 + 3Ba(OH)2 → 2Al(OH)3 ↓ + 3BaCl2

2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

D thỏa mãn vì AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4­Cl (lưu ý: NH3 ko hòa tan được Al(OH)3)

Câu 7.Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây mang sinh ra chất kết tủa?

A. Fe(OH)3 + dung dịch HNO3 loãng.

B. Na + dung dịch CuSO4.

C. Dung dịch KHCO3 + dung dịch KOH.

D. Fe3O4 + dung dịch HCl.

Xem đáp án

Đáp án B

Chọn B vì trước nhất: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

Sau đó: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Câu 8. Cho vào ống thử một ít tinh thể KMnO4 và vài giọt dung dịch HCl đặc. Đậy ốngnghiệm bằng nút cao su mang dính một băng giấy màu ẩm. Màu của băng giấy thay đổi thế nào?

A. Băng giấy mất màu

B. Ko hiện tượng gì

C. Băng giấy chuyển màu đỏ

D. Băng giấy chuyển màu xanh

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 9. Dãy những chất nào sau đây đều mang thể tác dụng với Cl2?

A. NaI, NaCl, HI, Fe

B. Fe(NO3)2, KBr, SO2, NH3

C. Fe, H2SO4, H2S, SO2.

D. O2, Br2, K2Cr2O7, H2

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 10. Sở hữu 4 bình mất nhãn đựng những dung dịch: NaCl, NaNO3, BaCl2, Ba(NO3)2. Để phân biệt những dung dịch trên, ta tuần tự sử dụng chất nào sau đây?

A. quì tím, dung dịch AgNO3

B. dung dịch Na2CO3, dung dịch H2SO4

C. dung dịch AgNO3, dung dịch Na2SO4

D. dung dịch Na2CO3, dung dịch HNO3

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 11. Để phân biệt 5 dung dịch riêng biệt sau: NaCl, NaBr, NaI, NaOH, HCl. Ta mang thể
sử dụng nhóm thuốc thử nào sau đây?

A. khí clo, dung dịch AgNO3

B. quì tím, dung dịch HNO3

C. quì tím, dung dịch AgNO3

D. phenolphtalein, dung dịch AgNO3

Xem đáp án

Đáp án C

........................................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới những bạn bài viết AgNO3+HCl → AgCl+HNO3, mong rằng qua bài viết này những bạn mang thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tham khảo thêm tri thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì Một lớp 11, đề thi học kì Hai lớp 11...

Để tiện trao đổi, san sớt kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời những bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để mang thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan

Cho những phản ứng sau: (1). Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 (2). Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2 (3). Cl2 + 2NaF → 2NaCl + (4). Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl (5). F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2 (6). HF + AgNO3 → AgF + HNO3 (7). HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3 (8). PBr3 + 3H2O → H3PO3 + 10HCl Số phương trình hóa học viết đúng là

A. 4 B. 3 C. 5

D. 2

Tiến hành những thí nghiệm sau : (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư (c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư (d) Cho Ba(OH)Hai vào dung dịch KHCO3 Sau lúc kết thúc những phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là :

A. Hai B. 3 C. 1

D. 4

Tiến hành những thí nghiệm sau: (1) Sục khí H2S qua dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường axit, đun nóng. (2) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3. (3) Cho phèn chua vào dung dịch sôđa (4) Cho vôi sống vào dung dịch Cu(NO3)2 (5) Cho AgNO3 dư vào dung dịch hỗn hợp Fe(NO3)3 và HCl Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 5 B. 3 C. 4

D. 2

Cho những phát biểu sau: (1). Cho những chất sau: CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl ko tác dụng được với 3 chất. (2). Axit clohiđric vừa mang tính khử vừa mang tính oxi hóa . (3). Dung dịch axit clohiđric mang tính axit mạnh. (4). Cu hòa tan trong dung dịch axit clohiđric lúc mang mặt O2. (5). Fe hòa tan trong dung dịch axit clohiđric tạo muối FeCl3. Số phát biểu sai là:

A. 4 B. 3 C. 2

D. 1

Cho những phản ứng sau: (1). Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 (2). Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2 (3). Cl2 + 2NaF → 2NaCl + F2 (4). Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl (5). F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2 (6). HF + AgNO3 → AgF + HNO3 (7). HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3 (8). PBr3 + 3H2O → H3PO3 + 10HCl Số phương trình hóa học viết đúng là

A. 4 B. 3 C. 5

D. 2

A. Hai B. 3 C. 4

D. 5

Chất nào sau đây ko tạo kết tủa lúc cho vào dung dịch AgNO3?

A. HCl B. H3PO4 C. H2S

D. HBr

Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị giá của m là

A. 7,36 B. 8,61 C. 9,15

D. 10,23

Hòa tan hết 27,Hai gam hỗn hợp rắn X gồm Fe3O4, Fe2O3 và Cu trong dung dịch chứa 0,9 mol HCl (sử dụng dư), thu được dung dịch Y mang chứa 13,0 gam FeCl3. Tiến hành điện phân dung dịch Y bằng điện cực trơ tới lúc ở catot khởi đầu mang khí thoát ra thì giới hạn điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 13,64 gam. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được m gam kết tủa. Trị giá của m sắp nhất với trị giá nào sau đây?

A. 116,89. B. 118,64. C. 116,31.

D. 117,39.

Tiến hành những thí nghiệm sau : (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư (c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư (d) Cho Ba(OH)Hai vào dung dịch KHCO3 Sau lúc kết thúc những phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là :

A. Hai B. 3 C. 1

D. 4

Chuỗi Phương Trình Hóa Học Liên Quan

Phân Loại Liên Quan

Cập Nhật 2022-07-13 11:22:43pm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *