Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư là

 • Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN
 • Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Chất nào ko tác dụng với dung dịch AgNO3 trong Amoniac
 • Chất nào ko tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3?
 • Nghi vấn vận dụng liên quan
 • Chất ko phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3
 • Chất ko phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng tạo thành Ag là
 • Những chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3
 • 1. Ank-1-in (ankin với liên kết ba ở đầu mạch): Phản ứng thế H bằng ion kim loại Ag+
 • 2. Andehit (phản ứng tráng gương)
 • 3. Những chất với nhóm -CHO
 • Nghi vấn vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp Hai Lớp 1

Chất ko phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là

A. C6H12O6 (glucozơ)

B.

CH3COOH

C. HCHO

D. HCOOH.

Chọn đáp án B

Những chất với nhóm -CHO trong phân tử thì với phản ứng tráng gương : C6H12O6 (glucozơ), HCHO, HCOOH

Cho những chất sau: Glucozơ, Saccarozơ, Mantozơ, axit fomic. Số chất phản ứng với A g N O 3 trong dung dịch N H 3 , đun nóng tạo thành Ag là:

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

Chất ko phản ứng với A g N O 3 trong dung dịch N H 3 , đun nóng tạo thành Ag là:

A. C H 3 C O O H

B. Mantozo

C. HCHO

D. Glucozo

Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra Ag là

A. rượu etylic.

B. anđehit axetic.

C. axit axetic.

D. glixerol.

Cho những chất sau: HCHO; CH3CHO; HCOOH; CH3COOH, CH2=CHCOOH. Số chất cho được phản ứng với cảNa và AgNO3/NH3làCho những chất sau: HCHO; CH3CHO; HCOOH; CH3COOH, CH2=CHCOOH. Số chất cho được phản ứng với cảNa và AgNO3/NH3là

Hỗn hợp X gồm glucozơ, saccarozơ. Cho a gam X phản ứng với lượng dư dung dịch A g N O 3 trong N H 3 đun nóng thu được 9,72 gam A g . Mặt khác đun a gam X với dung dịch H C l tới phản ứng hoàn toàn được dung dịch Y. Kiềm hóa Y rồi thêm tới dư dung dịch A g N O 3 trong N H 3 đun nóng thu được 25,92 gam A g . Trị giá nào sau đây sắp nhất với a?

A. 33

B. 21

C. 28

D. 38

Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3/NH3, sau phản ứng thu được 43,Hai gam Ag. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%, trị giá của m làĐun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3/NH3, sau phản ứng thu được 43,Hai gam Ag. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%, trị giá của m là

A. 57,6.

B. 28,8.

C. 36,0.

D. 45,0.

Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã sử dụng là

A. 0,20M

B. 0,01M

C. 0,02M

D. 0,10M

Hỗn hợp A gồm glucozơ và tinh bột được chia thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất được khuấy trong nước, lọc và cho nước lọc phản ứng với dung dịch A g N O 3 ( d ư ) / N H 3 thấy tách ra 2,16 gam Ag. Phần thứ hai được đun nóng với dung dịch H Hai S O 4 loãng, trung hoà hỗn hợp thu được bằng dung dịch NaOH rồi cho sản phẩm tác dụng với dung dịch A g N O 3 ( d ư ) / N H 3 thấy tách ra 6,48 gam Ag. Giả sử những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban sơ là

A. 64,29% glucozơ và 35,71% tinh bột.

B. 64,71% glucozơ và 35,29% tinh bột.

C. 35,29% glucozơ và 64,71% tinh bột.

D. 35,71% glucozơ và 64,29% tinh bột.

Lớp 12 Hóa học Một 0

Cho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO 3 / NH 3 tạo thành a gam Ag. Phần trăm của glucozơ tham gia phản ứng là

A. 83,33%.

B. 41,66%.

C. 75,00%.

D.37,50%.

Lớp 12 Hóa học Một 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *