2Al + 3H2SO4(loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2 | Al ra Al2(SO4)3 | Al ra H2 | H2SO4(loãng) ra H2 | H2SO4(loãng) ra Al2(SO4)3

Phản ứng Al + H2SO4(loãng) hay Al ra Al2(SO4)3 hoặc Al ra H2 hoặc H2SO4(loãng) ra H2 hoặc H2SO4(loãng) ra Al2(SO4)3 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, phản ứng thế đã được thăng bằng xác thực và chi tiết nhất. Tuy nhiên là một số bài tập sở hữu liên quan về Al sở hữu lời giải, mời những bạn đón xem:

Phản ứng hóa học:

    2Al + 3H2SO4(loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2

Điều kiện phản ứng

   - Điều kiện thường nhật.

   - Tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn ở nhiệt độ cao.

Cách thực hiện phản ứng

   - Cho Al phản ứng với dung dịch axit H2SO4 tạo muối nhôm sunfat và sở hữu khí H2 bay ra.

Hiện tượng nhận mặt phản ứng

   - Phản ứng hoà tan chất rắn nhôm Al và sủi bọt khí ko màu.

Bạn sở hữu biết

   Tương tự Al, những kim loại khác đứng trước Hiđro trong dãy điện hoá sở hữu phản ứng với dung dịch axit H2SO4 loãng tạo muối sunfat và sở hữu khí H2 bay ra.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Cho Al tác dụng với tuần tự những dung dịch axit sau: HCl; HNO3 loãng; H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng. Số dung dịch sở hữu thể hòa tan được Al là:

   A. 3.       B. 2.       C. 5.       D. 4.

   Hướng dẫn giải

   Chọn D.

   Al phản ứng với HCl; HNO3 loãng; H2SO4 đặc, nóng; H2SO4 loãng.

   2Al + 6HCl(l) → 2AlCl3 + 3H2 ;

   Al + 3H2SO4(l) → Al2(SO4)3 + 3H2.

   Al + 4HNO3 loãng → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

   2Al + 6H2SO4 đặc, nóng → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 3H2O

   Lưu ý: Al bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội

Ví dụ 2:cho những phản ứng sau:

   (1) Sn + HCl loãng →

   (2) FeS + H2SO4 (loãng) →

   (3) MnO2 + HCl đặc

   (4) Cu + H2SO4 đặc

   (5) Al + H2SO4 loãng →

   (6) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4

   Số phản ứng mà H+ của acid đóng vai trò chất oxi hóa là:

   A. 3       B. 5       C. 2       D. 6

   Hướng dẫn giải

   Chọn C.

   (1) Sn + 2HCl loãng → SnCl2 + H2

   (5) 2Al + 6H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Ví dụ 3:Trong 4 phương trình dưới đây, phương trình nào H2SO4 thể hiện tính oxi hóa?

   A. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2↑.

   B. Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O.

   C. CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2↑ + H2O.

   D. 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

   Hướng dẫn giải

   Chọn A.

   A đúng, H+ +2e → H2 ⇒ H2SO4 thể hiện tính oxi hóa.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *