Al2O3 + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O Cân bằng phương trình phản ứng

Những dạng bài tập trong những đề thi học kỳ, THPT quốc gia thì luôn với dạng bài tập viết phương trình phản ứng hóa học. Vậy những bạn đã biết cách viết cũng như thăng bằng phương trình phản ứng hóa học chưa? Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cách thăng bằng phương trình hóa học lúc cho HNO3 tác dụng với Al2O3. Mời những bạn cùng theo dõi.

Chú ý :

  • HNO3 ra AgNO3 
  • Zn + HNO3

Viết thăng bằng phương trình hóa học đã thăng bằng :

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O

Trong đó :

Al2O3 là Nhôm oxit chất rắn với màu trắng

HNO3 là dung dịch Axit nitric ko màu

Al(NO3)3 là Nhôm III Nitrat chất rắn

H2O là nước chất lỏng ko màu

Điều kiện phản ứng : Điều kiện thường.

Thực hiện thí nghiệm :

– Cho Al2O3 phản ứng với dung dịch axit HNO3 tạo muối nhôm nitrat và nước ta thấy hiện tượng  Phản ứng hoà tan chất rắn nhôm oxit và tạo dung dịch muối trong suốt.

Thông tin thêm :

– Những oxit của kim loại khác Al đạt hóa trị cao nhất lúc tác dụng với dung dịch axit HNO3 đều tạo muối của kim loại đó hóa trị cao nhất và nước.

Những phương trình điều chế Al2O3 :

– 6Al + 3SOCl2 ⟶ Al2O3 + Al2S3 + 2AlCl3

– 2Al + B2O3 ⟶ Al2O3 + 2B

– 2Al + 3H2O ⟶ Al2O3 + 3H2

– 4Al + K2Cr2O7 ⟶ Al2O3 + 2Cr + 2KAlO2

Tính chất vật lí & nhận mặt

– Tính chất vật lí: Là chất rắn màu trắng, ko tan trong nước, rất bền, nóng chảy ở 2050oC.

– Nhận mặt: Mang hòa tan Al2O3 vào dung dịch NaOH, thấy tan ra, tạo dung dịch ko màu.

Al2O3 + 2NaOH → NaAlO2 + H2O

Tính chất hóa học
– Al2O3 là oxit lưỡng tính.

+ Tác dụng với axit:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

+ Tác dụng với dung dịch bazơ mạnh

Al2O3 + 2NaOH → NaAlO2 + H2O

hay

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]

Al2O3 + 2OH- → 2AlO2- + H2O

– Al2O3 tác dụng với C

Nghi vấn trắc nghiệm :

Câu 1:Trong những chất dưới đây chất nào ko tác dụng với HNO3?

A. Cu.

B. Al2O3.

C. Fe.

D. BaCl2.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Câu 2:Dung dịch HNO3 phản ứng được với tất cả những chất trong dãy nào sau đây?

A. Ba(OH)2, Na2CO3, Al2O3.

B. FeCl3, Al2O3, Cu.

C. CuO, NaCl, CuS.

D. Al2O3, Ba(OH)2, NaCl.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

B sai, FeCl3 ko tác dụng với dung dịch HNO3.

C sai, NaCl, CuS ko tác dụng với dung dịch HNO3.

D sai, NaCl ko tác dụng với dung dịch HNO3.

Câu 3:Khối lượng Al2O3 bị hòa tan trong 300 ml dung dịch H2SO4 0,5M là bao nhiêu?

A. 3,Một gam.

B. 5,Hai gam.

C. 6,Một gam.

D. 5,Một gam.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

nH2SO4=0,5.0,3=0,15 mol

⇒ nAl2O3=Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O | Thăng bằng phương trình hóa học nH2SO4=Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O | Thăng bằng phương trình hóa học.0,15=0,05 mol

Vậy mAl2O3=0,05.102=5,Một gam

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *