Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O | Al2O3 ra NaAlO2 | NaOH ra NaAlO2

Phản ứng Al2O3 + NaOH hay Al2O3 ra NaAlO2 hoặc NaOH ra NaAlO2 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được thăng bằng chuẩn xác và chi tiết nhất. Ngoài ra là một số bài tập sở hữu liên quan về Al2O3 sở hữu lời giải, mời những bạn đón xem:

Phản ứng hóa học:

    Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Điều kiện phản ứng

   - Điều kiện thường.

Cách thực hiện phản ứng

   - Cho Al2O3 phản ứng với dung dịch kiềm NaOH muối nhôm aluminat và nước.

Hiện tượng nhận mặt phản ứng

   - Phản ứng hoà tan chất rắn nhôm oxit tạo dung dịch trong suốt.

Bạn sở hữu biết

   - ZnO, Cr2O3 cũng sở hữu khả năng hòa tan trong dung dịch kiềm NaOH, riêng Cr2O3 tan trong dung dịch kiềm đặc nóng.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Tiến hành những thí nghiệm sau:

   (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl.

   (b) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư.

   (c) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch NaOH dư.

   (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch K2SO4.

   Sau lúc kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là:

   A. 2.     B. 1.    C. 4.     D. 3.

   Hướng dẫn giải

   Chọn D.

   (a) AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

   (b) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

   (c) FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl

   (d) Ba(OH)2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KOH

Ví dụ 2:Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H2. Khối lượng Al2O3 trong X là

   A. 5,4 gam.

   B. 5,Một gam.

   C. 10,Hai gam.

   D. 2,7 gam.

   Hướng dẫn giải

   Chọn C.

   2Al + 2NaOH + Hai H2O → 2NaAlO2 + 3 H2↑ (1)

   Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O (2)

   nH2==0,3 mol

   Theo phương trình (1) sở hữu nAl= nH2=0,Hai mol

    ⇒ mAl=0,2.27=5,4 gam ⇒ mAl2O3=15,6-5,4=10,Hai gam

Ví dụ 3:Cho những phản ứng hóa học sau:

   1. H2S+ SO2

   2. Ag + O3

   3. Na2SO3 + H2SO4 loãng →

   4. SiO2+ Mg →

   5. SiO2 + HF →

   6. Al2O3 + NaOH →

   7. H2O2 + Ag2O →

   8. Ca3P2 + H2O →

   Số phản ứng oxi hóa khử là:

   A. 4     B. 6     C. 5     D. 3

   Hướng dẫn giải

   Chọn A.

   (1). H2S+ SO2 → Sinh ra S (là phản ứng oxi hóa – khử)

   (2). Ag + O3 → Sinh ra O2 (là phản ứng oxi hóa – khử)

   (3). Na2SO3 + H2SO4 loãng → Sinh ra SO2 (ko phải oxi hóa – khử)

   (4) SiO2+ Mg → Sinh ra Si (là phản ứng oxi hóa – khử)

   (5). SiO2 + HF → (ko phải oxi hóa – khử)

   (6). Al2O3 + NaOH → (ko phải oxi hóa – khử)

   (7). H2O2 + Ag2O → Sinh ra O2 (là phản ứng oxi hóa – khử)

   (8). Ca3P2 + H2O → (ko phải oxi hóa – khử)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *