Khi cho nhôm cacbua  (Al4C3) tác dụng với H2O thì thu được sản phẩm gồm: 

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Hỗn hợp (X) gồm Hai hiđrocacbon với công thức CnH2n và CmH2m−2; (với n=m−1).
 • Cho những chất: C2H6O, C4H8, Na2CO3, H2S, CH4, C3H10N, C2H5C1, H2SO4, CO2,C6H12O6, CH3COONa,C2H2Br4
 • Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (Q) thì thấy cứ Một thể tích (Q) đem đốt sinh ra 4 thể tích CO2
 • Đốt cháy hoàn toàn 1,7gam khí CO và CH4 trong bình chứa khí oxi dư.
 • Một em học trò giỏi trường Hoa Lư đã phân tích hai hợp chất hữu cơ A, B đều với thành phần giống nhau là: 92,3phần trămc và 7,
 • Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất (D) cần sử dụng vừa đủ 10,08 lít oxi (đktc).
 • Một hỗn hợp khí X gồm Hai anken. 9,Một gam hỗn hợp X làm mất màu 40 gam brom trong dung dịch.
 • Dẫn m gam hỗn hợp gồm metan và etilen đi qua dung dịch nước brom thì lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam.
 • Phân tử C4H10 với số công thức cấu tạo là: 
 • Cho hợp chất (Q) với công thức phân tử C4H9Cl. Hỏi với bao nhiêu đồng phân? 
 • Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (X) thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Biết Một lít khí (X) (đktc) nặng 1,25 gam.
 • Đốt cháy 1,6 gam chất hữu cơ (X) chứa hai yếu tố là cacbon và hiđro, thu được 3,6 gam nước.
 • Cho ba khí CH4, C2H4, C2H2.
 • Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất hiđrocacbon? 
 • Hiđrocacbon nào sau đây làm mất thuốc nước brom ở nhiệt độ thường? 
 • Đốt cháy hết 1,344 lít (đktc) một hỗn hợp khí gồm C3H6 và C2H2 thu được 3,024 lít khí CO2 (đktc).
 • Một ankin X ở thể khí với tỉ khối tương đối so với hiđro bằng 27. X là ankin nào sau đây? 
 • Để thu được khí metan tinh khiết với lẫn khí etilen, ta sử dụng dung dịch nào sau đây? 
 • Oxi hóa hết một hiđrocacbon (Y) thu được tỉ lệ khối lượng giữa CO2 và H2O là 11 : 2,25 và tỉ khối tương đối của Y so với kh
 • Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ (Z) sử dụng vừa đủ 5,04 dm3 oxi (đktc) thu được CO2 và H20.
 • Cấu tạo đặc trưng của phân tử benzen là: 
 • Hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại?     
 • Đốt cháy hoàn toàn 2,8 lít (đktc) hợp chất (A), sản phẩm thu được cho qua bình đựng nước vôi trong dư
 • Biết 0,01 mol hiđrocacbon (X) với thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1M.
 • Cho hai hidrocacbon M và N đều ở thể khí. M với công thức C2xHy. N với công thức CxH2x (trị số X trong Hai công thức bằng nhau).
 • Để tinh luyện khí metan với lẫn etilen và axetilen, ta sử dụng dung dịch nào sau đây? 
 • Dầu mỏ ko với nhiệt độ sôi nhất định vì: 
 • Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam hỗn hợp CH4 và H2 thì thu được 11,Hai lít tương đối H2O (đktc).
 • Đốt cháy hoàn toàn 11,Hai lít khí metan (đktc). Thể tích ko khí (đktc) cần sử dụng là: 
 • Lúc cho nhôm cacbua  (Al4C3) tác dụng với H2O thì thu được sản phẩm gồm: 
 • Ko thể trình diễn dầu mỏ bằng công thức nhất định vì: 
 • Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (A) thu được 17,92 lít CO2 (đktc) và 7,Hai gam H2O.
 • Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) một hiđrocacbon.
 • Phân tử C4H8 với số công thức cấu tạo là:   
 • Hỗn hợp (X) gồm: C2H4 (0,1mol); C2H2 (0,Hai mol) và H2 (0,5 mol).
 • Lúc đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon (X), thu được tỉ lệ số mol CO2 và tương đối nước bằng 2:1.
 • Để dập tắt xăng dầu cháy, người ta sử dụng cách nào sau đây? 
 • Một hợp chất (X) với tỉ khối tương đối đối với hiđro bằng 22. Công thức phân tử đúng của (X) là:   
 • Lúc cho axetilen cùng với hidro để tạo thành etilen thì cần dung chất xúc tác nào sau đây? 
 • Đốt cháy hoàn toàn 2,12 gam một hiđrocacbon (A) thuộc dãy đồng đẳng của benzen thì thu được 7,04 gam khí CO2.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *