Phản ứng tráng gương là gì? Cách viết phản ứng tráng gương

Phản ứng tráng gương là gì? Cách viết phản ứng tráng gương

Tráng bạc (còn gọi là phản ứng tráng gương) là một trong những phản ứng đặc trưng nhất của anđehit. Vì vậy bài tập về phản ứng tráng bạc cũng là dạng bài tập phổ biến và rất hay gặp lúc làm về anđehit. Hiện tại chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dạng toán này nhé!

Phương trình tổng quát

– Phương trình phản ứng tổng quát:

R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

→ Phản ứng chứng minh anđehit mang tính khử và được tiêu dùng để nhận mặt anđehit.

– Riêng HCHO mang phản ứng:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

Phản ứng của HCHO tạo ra những muối vô sinh chứ ko phải muối của axit hữu cơ như những anđehit khác.

Phương pháp giải bài tập phản ứng tráng gương

Phản ứng: R(CHO)a + aAg2O → R(COOH)a + 2aAg

– Dựa vào tỷ lệ số mol andehit và Ag

+ Hỗn hợp Hai andehit đơn chức cho phản ứng tráng gương

+ Hỗn hợp Hai andehit mạch thẳng (khác HCHO ) cho phản ứng tráng gương với:

Dựa và phản ứng tráng gương :

+ 1mol anđehit đơn chức (R-CHO) cho 2mol Ag

+ Trường hợp đặc trưng: H-CH = O phản ứng Ag2O tạo 4mol Ag và %O = 53,33%

Chú ý lúc giải bài tập về phản ứng tráng gương của anđehit:

– Phản ứng tổng quát ở trên ứng dụng với anđehit ko mang nối ba nằm đầu mạch. Nếu mang nối ba nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị thay thế bằng Ag.

– Những đặc điểm của phản ứng tráng bạc của anđehit:

+ Nếu nAg = 2nanđehit thì anđehit thuộc loại đơn chức và ko phải HCHO.

+ Nếu nAg = 4nanđehit thì anđehit đó thuộc loại Hai chức hoặc HCHO.

+ Số nhóm CHO = nAg/2nanđehit (nếu trong hỗn hợp ko mang HCHO).

– Tất cả những chất trong cấu tạo mang chứa nhóm chức -CHO đều mang thể tham gia vào phản ứng tráng bạc. Do đó trong chương trình hóa học phổ thông, ngoài anđehit những hợp chất sau cũng mang khả năng tham gia phản ứng này gồm:

+ HCOOH và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 lúc phản ứng chỉ tạo ra những chất vô sinh.

+ Những tạp chức mang chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

Bài tập vận dụng

Bài tập thực hiện

Bài 1: Cho 11,6 gam andehit đơn no A mang số cacbon to hơn Một phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3 dư, toàn bộ lượng Ag sinh ra cho vào dd HNO3 đặc nóng sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thấy khối lượng dung dịch tăng lên 24,8gam. Tìm CTCT của A.

Lời giải

Gọi công thức của andehit no đơn chức là: RCHO

Phương trình phản ứng: R-CH=O + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 → R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

Vậy công thức phân tử của andehit là: C2H5CHO

Bài 2: Cho 10,2g hỗn hợp X gồm anđehit axetic và anđehit propioic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac dư, thấy mang 43,2g bạc kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban sơ.

Lời giải:

a) CH3CHO + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

C2H5CHO + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → C2H5COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

b) Gọi x, y tuần tự là số mol anđehit axetic, anđehit propioic.

Ta mang hệ phương trình:

44x + 58y = 10,2

2x + 2y = 0,4

Giải hệ

ta được: x = y = 0,1

% khối lượng CH3CHO = 43,14%

% khối lượng C2H5CHO = 56,86%

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Cho 0,Một mol anđehit X tác dụng với dung dịch dư AgNO3/NH3 thu được 0,4 mol Ag. Mặt khác cho 0,Một mol X tác dụng hoàn toàn với H2 thì cần 22,4 lít H(đktc). Công thức cấu tạo thích hợp với X là:

A. HCHO     B. CH3CHO     C. (CHO)2     D. cả A và C đều đúng

Câu 2: Cho 5,8 gam anđehit A tác dụng hết với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được 43,Hai gam Ag. Tìm CTPT của A

A. CH3CHO.    B. CH2=CHCHO.    C. OHCCHO.    D. HCHO.

Câu 3: Cho 0,15 mol một anđehit Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch

AgNO3/NH3 thu được 18,6 gam muối amoni của axít hữu cơ. Công thức cấu tạo

của anđehit trên là:

A. C2H4(CHO)2    B. (CHO)2     C. C2H2(CHO)2    D. HCHO

Câu 4: Lúc cho 0,l mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư/NH3 ta thu được Ag

kim loai. Hoà tan hoàn toàn lượng Ag thu được vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư

thu được 8,96 lít NO2 (đktc). X là:

A. X là anđêhit hai chức    B. X là anđêhitformic

C. X là hợp chất chứa chức – CHO    D. Cả A, B đều đúng.

Câu 5: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3/ NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3CHO.     B. HCHO.     C. CH3CH2CHO.     D. CH2 = CHCHO

Đáp án: 

Hướng dẫn làm bài:

Câu 1:

nX : nAg = 1:4 và nX : nH2 = 1: 1

Câu 2:

Câu 3:

nmuối = nandehit = 0,15 mol; Mmuối = 18,6/0,15 = 124

Câu 4:

nAg = nNO2 = 0,4 mol; nX : nAg = 1: 4

Câu 5:

Vậy CTCT thu gọn của X là: CH3CHO

Thực hiện:

  • Những dạng bài tập ancol và phương pháp giải.
  • Công thức tính pH.

Bài học trên đã giảng giải về phản ứng tráng gương của anđehit và một số bài tập ứng dụng. Để làm tốt dạng toán này những em cần phải làm thật nhiều bài tập cùng dạng. Ngoài ra, trong mỗi dạng toán cần phải xác định được điểm riêng biệt, từ đó tạo thành một tư duy phản xạ tốt hơn. Nếu mang bất kì thắc mắc gì về những bài tập trong chuyên đề này những em mang thể để lại bình luận phía dưới bài viết. Chúc những em học tốt!

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *