Alanin có làm đổi màu quỳ tím không

Câu 207567:

  • Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN
  • Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN
  • A. chuyển sang đỏ; chuyển sang xanh; chuyển sang đỏ.
  • B. ko đổi màu; chuyển sang xanh; chuyển sang đỏ.
  • C. chuyển sang xanh; chuyển sang xanh; chuyển sang đỏ.
  • D. ko đổi màu; chuyển sang đỏ; chuyển sang xanh.
  • Chọn đáp án B Dung dịch alanin ko làm đổi màu quỳ tím. Dung dịch lysin làm quỳ tím đổi màu xanh. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím đổi sang màu đỏ.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Cho những nhận định sau:

(1)   Alanin làm quỳ tím hóa xanh.

(2)   Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ.

(3)   Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

(4)   Axit ađipic và hexametylenđiamin là vật liệu để sản xuất tơ nilon-6,6

(5)   Methionin là thuốc bổ thận.

Số nhận định đúng là:

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp Hai Lớp Một Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp Hai Lớp 1Dung dịch chất nào sau đây ko làm quỳ tím chuyển màu ?

Đang xem:

A. Glyxin. B. Alanin. C. Anilin. D. Metylamin.

A.Glyxin.

B.Alanin.

C. Anilin.

D.Metylamin.

Cho những nhận xét sau 🙁 1 ) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai, tan nhiều trong nước .( 2 ) Anilin làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh .( 3 ) Dung dịch HCl làm quỳ tím ẩm chuyển màu đỏ .( 4 ) Phenol là một axit yếu nhưng hoàn toàn mang thể làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ .( 5 ) Trong những axit thuộc dãy đồng đẳng của axit formic thì axit formic mang tính axit mạnh nhất .( 6 ) Oxi hoàn toàn mang thể phản ứng với Ag ở nhiệt độ cao .

Trong số những nhận xét trên, số nhận xét ko đúng là:

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 3.

Lớp 12 Hóa học Một 0 Lớp 12 Hóa học Một 0Trong 8 dung dịch : Metylamin ; Etylamin ; Đimetylamin ; Trimetylamin ; Amoniac ; Anilin ; Điphenylamin ; Phenol, mang bao nhiêu dung dịch vừa ko làm đổi màu quì tím hóa xanh vừa ko làm hồng phenolptalein ( phenolphtalein ) ? A. Hai B. 3 C. 4 D. 5 Lớp 12 Hóa học Một 0 Lớp 12 Hóa học Một 0Cho những chất sau : metylamin, điphenylamin, đimetylamin, anilin, etylamin, glyxin. Số chất làm cho quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là :

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Lớp 12 Hóa học Một 0 Lớp 12 Hóa học Một 0Cho những dung dịch : anilin, metylamin, glyxin, axit glutamic, valin, etylamin, phenol, lysin, alanin. Số chất làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Lớp 12 Hóa học Một 0 Lớp 12 Hóa học Một 0Cho những nhận xét sau 🙁 1 ) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai, tan nhiều trong nước .( 2 ) Anilin làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh .

(3) Dung dịch HCl làm quỳ tím ẩm chuyển màu đỏ.

Trong số những nhận xét trên, số nhận xét ko đúng là:

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Lớp 12 Hóa học Một 0 Lớp 12 Hóa học Một 0Cho những nhận xét sau : ( 1 ) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai, tan nhiều trong nước. ( 2 ) Anilin làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh. ( 3 ) Dung dịch HCl làm quỳ tím ẩm chuyển màu đỏ. ( 4 ) Phenol là một axit yếu nhưng hoàn toàn mang thể làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ. ( 5 ) Sục CO2 vào dung dịch Na2SiO3 thấy kết tủa ( dạng keo ) Open. ( 6 ) Oxi hoàn toàn mang thể phản ứng trực tiếp với Cl2ở điều kiện kèm theo thường. ( 7 ) Cho dung dịch AgNO3vào 4 lọ đựng những dung dịch HF, HCl, HBr, HI, thì ở cả 4 lọ đều mang kết tủa. ( 8 ) Lúc pha loãng H2SO4đặc thì nên đổ từ từ nước vào axit. ( 9 ) Dung dịch HF tiêu dùng để khác chữ trên thủy tinh. ( 10 ) Trong công nghiệp Si được điều chế từ cát và than cốc.

Trong số những nhận xét trên, số nhận xétkođúng là:

A.4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Lớp 12 Hóa học Một 0 Lớp 12 Hóa học Một 0Cho những dung dịch : axit glutamic, valin, lysin, alanin, etylamin, anilin. Số dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, chuyển sang màu xanh và ko chuyển màu tuần tự là

A. 2, 1, 3

B. 1, 1, 4

C. 3, 1, 2

D. 1, 2, 3

Lớp 12 Hóa học Một 0 Lớp 12 Hóa học Một 0Cho những phát biểu sau 🙁 a ) Metylamin, đimetylamin, etylamin là những chất khí ở điều kiện kèm theo thường .( b ) Anilin ít tan trong nước, tan trong benzen .( c ) Dung dịch những amin đều đổi màu quỳ tím sang xanh .( d ) Phenylamoni clorua là chất tan tốt trong nước .Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Lớp 12 Hóa học Một 0 Lớp 12 Hóa học Một 0Cho những chất sau : axit glutamic, valin, glyxin, alanin, trimetylamin, anilin. Số chất làm quỳ tím : chuyển sang màu hồng, chuyển sang màu xanh, ko đổi màu tuần tự là :

A. 3, 1, 2

B. 1, 2, 3

C. 2, 1, 3

D. 1, 1, 4

Lớp 12 Hóa học Một 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Lớp 12 Hóa học Một 0L oading …

18/06/2021 1,172

A. chuyển sang đỏ; chuyển sang xanh; chuyển sang đỏ.

B. ko đổi màu; chuyển sang xanh; chuyển sang đỏ.

Đáp án chuẩn xác

C. chuyển sang xanh; chuyển sang xanh; chuyển sang đỏ.

D. ko đổi màu; chuyển sang đỏ; chuyển sang xanh.

Chọn đáp án B Dung dịch alanin ko làm đổi màu quỳ tím. Dung dịch lysin làm quỳ tím đổi màu xanh. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím đổi sang màu đỏ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ứng với công thức C3H9N mang số đồng phân amin là:

Xem đáp án » 18/06/2021 81,444

Số đồng phân tripeptit tạo thành từ Một phân tử glyxin và Hai phân tử alanin là:

Xem đáp án » 18/06/2021 37,374

Số đồng phân amino axit mang công thức phân tử C3H7O2N là

Xem đáp án » 18/06/2021 24,624

Cho alanin tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với lượng dư NaOH thu được sản phẩm hữu cơ Y. Công thức của Y là:

Xem đáp án » 18/06/2021 21,794

Thuốc thử được tiêu dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

Xem đáp án » 18/06/2021 16,301

Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch glyxin, màu của giấy quỳ tím sẽ là.

Xem đáp án » 18/06/2021 10,377

Phát biểu nào sau đây ko đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 7,388

Cho ba dung dịch mang cùng nồng độ mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3)CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là:

Xem đáp án » 18/06/2021 6,367

Phân tử khối của anilin là:

Xem đáp án » 18/06/2021 4,442

Khẳng định nào dưới đây ko đúng ?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,378

Dung dịch etylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,359

Mang bao nhiêu tripeptit ( mạch hở) khác loại mà lúc thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin

Xem đáp án » 18/06/2021 3,227

Công thức phân tử và tên gọi của aminoaxit nào sau đây ko thích hợp với nhau?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,728

Để chứng minh tính lưỡng tính của: NH2−CH2−COOH(X), ta cho X tác dụng với

Xem đáp án » 18/06/2021 2,510

Trong những amin dưới đây, chất nào là amin bậc hai?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,168

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *