Giáo khoa Hóa hữu cơ – Aren (hidrocacbon thơm)

Aren hay hiđrocacbon thơm là một loại hiđrocacbon mà trong phân tử mang chứa ít nhất một nhân thơm (nhân benzen) . Công thức tổng quát (CnH2n + 2 - 8 - m) CnH2n - 6 - m CnH2n - 6 - 2k n≥6 m: nguyên dương chẵn, mang thể bằng 0 m = 0; 2; 4; 6; 8; 10; . (n ≥ 6; k = 0; 1; 2; 3; 4; .) Hiđrocacbon thơm chứa một nhân thơm, ngoài nhân thơm là những gốc no mạch hở (Đồng đẳng benzen): CnH2n - 6 (n ≥ 6) | Giáo khoa hóa hữu cơ 85 Soạn Võ Hồng Thái VI. AREN HIĐROCACBON THƠM . Khái niệm Aren hay hiđrocacbon thơm là một loại hiđrocacbon mà trong phân tử mang chứa ít nhất một nhân thơm nhân benzen . Công thức tổng quát CnH2n 2 - 8 - m CnH2n - 6 - m n 6 m nguyên dương chẵn mang thể bằng 0 m 0 Hai 4 6 8 10 . CnH2n - 6 - 2k n 6 k 0 Một Hai 3 4 . Hiđrocacbon thơm chứa một nhân thơm ngoài nhân thơm là những gốc no mạch hở Đồng đẳng benzen CnH2n - 6 n 6 Chú ý là mang thể vận dụng công thức CnH2n - 6 - m để xác định công thức phân tử cho mọi loại hiđrocacbon thơm một nhân thơm hay nhiều nhân thơm gốc hiđrocacbon liên kết vào nhân thơm mang thể là gốc no hay ko no mạch hở hay vòng Còn công thức CnH2n - 6 chỉ vận dụng đúng cho loại hiđrocacbon thơm đồng đắng benzen chỉ mang một nhân thơm duy nhất gốc hiđrocacbon liên kết vào nhân thơm nếu mang là những gốc no mạch hở . Hoặc khởi đầu với công thức của ankan alcan với n nguyên tử C thì số nguyên tử H tối đa tương ứng là 2n Hai để tạo một nhân benzen thì trừ 8 nguyên tử H gồm Một vòng 3 nối đôi nếu ngoài nhân thơm mang thêm một liên kết đôi nữa thì chúng ta trừ tiếp Hai nguyên tử H để tạo liên kết đôi C C nằm ở bên ngoài nhân thơm hoặc nếu mang liên kết ba C C thì trừ 4 nguyên tử H một vòng thì trừ tiếp Hai nguyên tử H . Bài tập 43 Xác định CTPT của những chất sau đây C CH Giáo khoa hóa hữu cơ 86 Soạn Võ Hồng Thái Bài tập 43 Xác định phân tử lượng của những chất sau đây CH3 CH CH3 CH3 CH2 c ch hc ch2 C 12 H 1 . Cách đọc tên Coi những gốc hiđrocacbon gắn vào nhân thơm như là những nhóm thế gắn vào benzen. Hai nhóm thế gắn vào vị trí Một Hai còn gọi là vị trí orto o - Hai nhóm thế gắn vào vị trí Một 3 còn gọi là vị trí meta m - Hai nhóm thế gắn vào vị trí Một 4 còn gọi là vị trí para p - . Thường hiđrocacbon thơm mang tên thông thường nên thuộc lòng như toluen xilen stiren naptalen antraxen cumen mesitilen . CH3 CH3 CH CH CH2 CH3 l3 CH3 Benzen CnH2n - 6 C6H6 CH3 3 Isopropylbenzen Cumen Cn H2n - 6 C9H12 Vinylbenzen Stiren CnH2n - 6 - m C8H8 Một 2 -Dimetylben zen o -

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *