Theo thuyết axit, bazơ của Bronsted hay cho biết các chất và ion nào sau đây là axit

  • Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)
  • Bài tập trắc nghiệm Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)
  • Video liên quan
  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Chuyên đề: Sự điện li

Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)

I. Phương pháp giải

- Nắm chắc khái niệm về axit, bazo, muối, lưỡng tính.

Quảng cáo

Thuyết Arêniut (thuyết điện li)Thuyết Bronstêt (thuyết proton)

Axit là chất lúc tan trong nước phân li ra H+

HCl → H+ + Cl-

Axit là chất nhường proton H+.

HCl + H2O → H3O+ + Cl+

Bazơ là chất lúc tan trong nước phân li ra OH-

NaOH → OH- + Na+

Bazơ là chất nhận proton H+ NH3 + H2O ⇌ NHH4+ + OH-
Hiđroxit lưỡng tính lúc tan trong nước vừa với thể phân li như axit, vừa với thể phân li theo bazơChất lưỡng tính vừa với thể nhường proton, vừa với thể nhận proton .

Quảng cáo

II. Ví dụ

Bài 1: Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, những chất sau giữ vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-.

Trả lời

- Axit: NH4+, HSO4+, Al3+

NH4+ + H2O ⇌ NH3 + H3O+

HSO4- + H2O ⇌ SO42- + H3O+

Al3+ + H2O ⇌ [Al(OH)]2+ + H+

- Bazơ: PO43-, NH3, S2-, CO32-

PO42- + H2O ⇌ HPO4- + OH-

NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH-

S2- + H2O ⇌ HS- + OH-

CO32- + H2O ⇌ HCO3- + OH-

- Lưỡng tính: H2PO4-, HS-

H2PO4- + H2O ⇌ H3PO4 + OH-

H2PO4- + H2O ⇌ HPO42- + H3O+

HS- + H2O ⇌ H2S + OH-

HS- + H2O ⇌ S2- + H3O+

- Trung tính: Na+, Cl-

Bài 2: Từ quan niệm axit-bazơ của Bronsted, hãy cho biết tính axit, bazơ, trung tính hay lưỡng tính của những dung dịch sau: NaCl, Na2S, NaHCO3, Cu(NO3)2. NH4Cl, CH3COOK, Ba(NO3)2, Na2CO3.

Trả lời

Quảng cáo

- Dung dịch với tính axit: Cu(NO3)2, NH4Cl.

+ Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3-

Cu2+ + H2O ⇌ [Cu(OH)]+ + H+

+ NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O ⇌ NH3 + H3O+

- Dung dịch với tính bazơ: Na2S, CH3COOK.

+ Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O ⇌ HS- + OH-

+ CH3COOK → CH3COO- + K+

CH3COO- + H2O ⇌ CH3COOH + OH-

- Dung dịch với tính lưỡng tính: NaHCO3.

+ NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O ⇌ H2CO3 + OH-

HCO3- + H2O ⇌ CO32- + H3O+

- Dung dịch trung tính: NaCl, Ba(NO3)2

NaCl → Na+ + Cl-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Tham khảo những bài Chuyên đề Một Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Đã với app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sớt nhé! Những bình luận ko thích hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chuyen-de-su-dien-li.jsp

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Chuyên đề: Sự điện li

Bài tập trắc nghiệm Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)

Câu 1: Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?

A. Bazơ là chất nhận proton

Quảng cáo

B. Axit là chất lúc tan trong nước phân ly cho ra cation H+

C. Axit là chất nhường proton.

D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử với một hay nhiều nhóm OH-.

Câu 2: Theo thuyết Arehinut, chất nào sau đây là axit?

A. NH3   B. KOH   C. C2H5OH   D. CH3COOH

Câu 3: Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là bazơ ?

A. HCl   B. HNO3   C.CH3COOH   D. KOH

Câu 4: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là axit lúc nó:

A. cho một electron   B. nhận một electron

C. cho một proton   D. Nhận một proton.

Quảng cáo

Câu 5: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là bazơ lúc nó:

A. cho một electron   B. nhận một electron

C. cho một proton   D. Nhận một proton.

Câu 6: Theo thuyết Bronstet, chất nào sau đây chỉ là axit?

A. HCl   B. HS-   C. HCO3-   D. NH3.

Câu 7: Dãy chất và ion nào sau đây với tính chất trung tính?

A. Cl-, Na+, NH4+, H2O   B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl-, Na+   D. NH4+, Cl-, H2O

Câu 8: Cho Hai phương trình: S2- + H2O ⇌ HS- + OH- ; NH4+ + H2O ⇌ NH3 + H3O+; Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, NH4+ là bazơ   B. S2- là bazơ, NH4+ là axit.

C. S2- và NH4+ đều là axit   D. S2- và NH4+ đều là bazơ.

Quảng cáo

Câu 9: Theo Bronsted, những chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)Hai đều là:

A. axit   B. bazơ   C. chất trung tính   D. chất lưỡng tính.

Câu 10: Trong những phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-    B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH- .   D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. B2. D3. D4. C5. D
6. A7. C8. B9. D10. A

Tham khảo những bài Chuyên đề Một Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Đã với app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sớt nhé! Những bình luận ko thích hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

chuyen-de-su-dien-li.jsp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *