Phương trình ion rút gọn Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2

Mang Một kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 tới 1
Trang 1 - Bạn hãy kéo tới cuối để chuyển trang

 • Ba(HCO3)Hai NaOH: NaOH tác dụng với Ba(HCO3)2
 • 1. Phương trình phân tử của phản ứng NaOH + Ba(HCO3)2
 • Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O
 • 2. Điều kiện để phản ứng Ba(HCO3)Hai tác dụng với NaOH xảy ra
 • 3. Phương trình ion rút gọn của NaOH + Ba(HCO3)2
 • Ba2+ + HCO3− + OH− → BaCO3 + H2O
 • 4. Hiện tượng phản ứng xảy ra lúc cho Ba(HCO3)Hai tác dụng với NaOH
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Mang Một kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 tới 1 Trang 1

Cập Nhật 2022-09-04 01:02:36am

Ba(HCO3)Hai NaOH: NaOH tác dụng với Ba(HCO3)2

 • 1. Phương trình phân tử của phản ứng NaOH + Ba(HCO3)2
  • Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
 • 2. Điều kiện để phản ứng Ba(HCO3)Hai tác dụng với NaOH xảy ra
 • 3. Phương trình ion rút gọn của NaOH + Ba(HCO3)2
  • Ba2+ + HCO3− + OH− → BaCO3 + H2O
 • 4. Hiện tượng phản ứng xảy ra lúc cho Ba(HCO3)Hai tác dụng với NaOH
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan

Ba(HCO3)2 + NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + H2O được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả viết và thăng bằng phương trình phản ứng cho NaOH tác dụng với Ba(HCO3)2, cũng như viết phương trình ion rút gọn của NaOH + Ba(HCO3)2.

1. Phương trình phân tử của phản ứng NaOH + Ba(HCO3)2

Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

2. Điều kiện để phản ứng Ba(HCO3)Hai tác dụng với NaOH xảy ra

Nhiệt độ thường

3. Phương trình ion rút gọn của NaOH + Ba(HCO3)2

Phương trình phân tử

NaOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + NaHCO3 + H2O

Phương trình ion

Na+ + OH− + Ba2+ + 2HCO3−→ BaCO3 + Na+ + HCO3− + H2O

Phương trình ion rút gọn

Ba2+ + HCO3− + OH− → BaCO3 + H2O

4. Hiện tượng phản ứng xảy ra lúc cho Ba(HCO3)Hai tác dụng với NaOH

Cho dung dịch Ba(HCO3)Hai tác dụng với NaOH sau phản ứng xuất hiện kết tủa keo trắng

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.Dãy những hợp chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là:

A. AlCl3, Al2O3, Al(OH)3

B. Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3

C. Zn(OH)2, Al2O3, Na2CO3

D. ZnO, Cu(OH)2, NH4NO3

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy những hợp chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là: Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3

Phương trình phản ứng minh họa

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2+ H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Câu 2. Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với tất cả những chất trong dãy nào dưới đây?

A. CuCl2, KOH, NH3, Na2CO3.

B. KOH, NaHCO3, NH3, ZnO.

C. MgO, BaSO4, NH3, Ca(OH)2.

D. NaOH, KCl, NaHCO3, H2S.

Xem đáp án

Đáp án D

Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với KOH, NaHCO3, NH3, ZnO

A sai vì CuCl2 ko tác dụng với HNO3

C sai vì BaSO4 ko tác dụng với HNO3

D sai vì KCl ko tác dụng với cả Hai axit

Câu 3. Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:

A. Na2CO3, Na2SO3, NaCl

B. CaCO3, Na2SO3, BaCl2

C. BaCO3, BaCl2, CaCl2

D. CaCl2, Na2CO3, Cu(NO3)2

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là: CaCO3, Na2SO3, BaCl2

Phương trình phản ứng minh họa

CaCO3 + H2SO4 → H2O + CO2 ↑ + CaSO4↓

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

Câu 4.Kim loại nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với NaOH?

A. Cu

B. Zn

C. Al

D. Ag

Xem đáp án

Đáp án D

Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với NaOH:

Phương trình phản ứng minh họa

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2↑

Câu 5.Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. NaCl và KOH.

B. H2SO4 và KOH.

C. H2SO4 và CaCl2.

D. KCl và AgNO3.

Xem đáp án

Đáp án A

Hai chất ko tác dụng được với nhau sẽ cùng tồn tại được trong một dung dịch

Phương trình phản ứng minh họa

A. thỏa mãn

B. H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

C. CaCl2 + H2SO4 → CaSO4↓ +2HCl

D. NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Câu 6. Để nhận mặt 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)Hai ta tiêu dùng:

A. Quỳ tím

B. Dung dịch Ba(NO3)2

C. Dung dịch AgNO3

D. Dung dịch KOH

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận mặt 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)Hai ta tiêu dùng dung dịch KOH vì tạo những kết tủa với màu khác nhau:

Dung dịch Cu(NO3)Hai tạo kết tủa xanh:

Cu(NO3)2 + 2KOH → Cu(OH)2 ↓xanh + 2KNO3

Dung dịch Fe(NO3)3 tạo kết tủa đỏ nâu:

Fe(NO3)3 + 3KOH → Fe(OH)3 ↓đỏ nâu + 3KNO3

Dung dịch Mg(NO3)Hai tạo kết tủa trắng

Mg(NO3)2 + 2KOH → Mg(OH)2 ↓trắng + 3KNO3

Câu 7. Cho dung dịch Ba(HCO3)Hai tuần tự tác dụng với những dung dịch sau: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, NaHSO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số phản ứng tạo ra kết tủa là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án B

Ba(HCO3)Hai phản ứng với những chất sinh ra kết tủa là: NaOH, NaHSO4, Ca(OH)2, H2SO4

Phương trình phản ứng minh họa

Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3 ↓ + Na2CO3 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 ↓ + Na2SO­4 + 2CO2 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → BaCO3 ↓ + CaCO3 ↓ + 2H2O

Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2CO2 + 2H2O

Câu 8. Chất nào sau đây ko bị nhiệt phân?

A. Mg(OH)2

B. Ba(OH)2

C. BaCO3

D. Ba(HCO3)2

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản ứng nhiệt phân

Mg(OH)2 → MgO + H2O

BaCO3 → BaO + CO2

Ba(HCO3)2 → BaCO3 + CO2 + H2O

Câu 9.Mang 4 dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Chỉ tiêu dùng thêm hoá chất nào sau đây để phân biệt 4 dung dịch trên

A. Dung dich BaCl2.

B. Dung dich phenolphtalein.

C. Dung dich NaHCO3.

D. Quy tím.

Xem đáp án

Đáp án A

Chỉ tiêu dùng thêm hoá chất để phân biệt 4 dung dịch trên là dung dịch BaCl2.

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Cho dung dịch BaCl2 vào 4 hóa chất trên

Ta với thể chia được hai nhóm:

Nhóm 1: Ko với hiện tượng gì: NaOH và HCl

Nhóm 2: Xuất hiện kết tủa trắng: H2SO4 và Na2CO3

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

Sử dụng nhóm Một để nhận mặt

Nếu ống thử nào với khí thoát ra thì ống thử đó chính là Na2CO3 và hóa chất nhóm Một chính là HCl

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2+ H2O

Vậy những chất còn lại ta nhận mặt được

Hoặc với thể sử dụng bảng như sau:

NaOH

H2SO4

HCl

Na2CO3

BaCl2

Ko hiện tượng

Kết tủa trắng

Ko hiện tượng

Kết tủa trắng

NaOH

x

Ko hiện tượng

x

Ko hiện tượng

HCl

x

Ko hiện tượng

x

Xuất hiện khí

..............................

Kỳ vọng thông qua nội dung phương trình phản ứng giúp độc giả vận dụng tốt vào giải những dạng nghi vấn bài tập liên quan. Mời những bạn tham khảo.

 • KClO3 → KCl + O2
 • BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl
 • Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O
 • BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl
 • BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + HCl
 • Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới những bạn bài viết Ba(HCO3)2 + NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + H2O, mong rằng qua bài viết này những bạn với thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tham khảo thêm tri thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì Một lớp 11, đề thi học kì Hai lớp 11...

Để tiện trao đổi, san sớt kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời những bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để với thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *