Phương trình ion rút gọn baco3 + hno3

CO2 Ba(OH)2: CO2 tác dụng Ba(OH)2

 • 1. Phương trình phản ứng CO2 ra BaCO3
  • CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓+ H2O
 • 2. Điều kiện phản ứng xảy ra lúc cho CO2 tác dụng với Ba(OH)2
 • 3. Bài tập vận dụng liên quan
 • CO2 Ba(OH)2: CO2 tác dụng Ba(OH)2
 • 1. Phương trình phản ứng CO2 ra BaCO3
 • CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓+ H2O
 • 2. Điều kiện phản ứng xảy ra lúc cho CO2 tác dụng với Ba(OH)2
 • 3. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O được soạn gửi tới độc giả là nội dung phương trình phản ứng CO2 tác dụng với Ba(OH)Hai sản phẩm sau phản ứng thu được kết tủa BaCO3 với điều kiện tỉ lệ số mol giữa số mol CO2 và Ba(OH)Hai bằng nhau hoặc số mol của CO2 nhỏ hơn Ba(OH)2.

Từ đó độc giả nắm được phương pháp làm dạng bài tập: lúc cho oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng CO2 ra BaCO3

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓+ H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra lúc cho CO2 tác dụng với Ba(OH)2

Do ta ko biết sản phẩm thu được là muối nào nên phải tính tỉ lệ T:

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O (1)

Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2 (2)

Đặt T = nCO2 : nBa(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ tạo muối BaCO3

Nếu T = 2: chỉ tạo muối Ba(HCO3)2

Nếu 1 < T < 2: tạo cả muối BaCO3 và Ba(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy mang kết tủa, thêm Ba(OH)Hai dư vào thấy mang kết tủa nữa suy ra mang sự tạo cả BaCO3 và Ba(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy mang kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra mang sự tạo cả BaCO3 và Ba(HCO3)2.

Nếu ko mang những dữ kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.

* Lúc những bài toán ko thể tính T ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.

Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư thì chỉ tạo muối BaCO3.

* Sự tăng giảm khối lượng dung dịch : Lúc cho sản phẩm cháy vào bình Ca(OH)Hai hay Ba(OH)2.

mbình tăng = m hấp thụ

m dd tăng = mhấp thụ - m kết tủa

m dd giảm = m kết tủa – mhấp thụ

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. V lít khí CO2 (đktc) vào 3 lít Ba(OH)Hai 0,1M được 39,4 gam kết tủa. Trị giá to nhất của V là?

A. 8,96

B. 2,24

C. 4,48

D. 6,72

Xem đáp án

Đáp án A

Lúc sục CO2 vào 0,3 mol Ba(OH)Hai thu được 0,Hai mol kết tủa BaCO3

Thì mang thể xảy ra Hai trường hợp mang kết tủa.

Trường hợp 1:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O.

→ n(CO2) = n(BaCO3) = 0,2. → V = 4,48 lít.

Trường hợp 2:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

0,2

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2.

0,Hai 0,1

→ n(CO2) = 0,2 + 0,2 = 0,4. → V = 8,96 lít

Nên V max = 4,48 lít.

Câu 2. Phản ứng trình diễn đúng sự nhiệt phân của muối Bari Cacbonat:

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 3. Cho cacbon tuần tự tác dụng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc , H2SO4 đặc, KClO3, CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng mà trong đó cacbon đóng vai trò chất khử là

A. 6.

B. 4.

C. 7.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án A: C thể hiện tính khử lúc tác dụng với chất oxi hóa → H2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, KClO3 , CO2

C + 2H2O → CO2 + 2H2

2CuO + C → 2Cu + CO2

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

C + 2H2SO4 → 2SO2 + CO2 + 2H2O

2KClO3 + 3C → 2KCl + 3CO2

C + CO2 → 2CO

Câu 4. Sục 2,24 lít CO2 (đktc) vào Một lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)Hai 0,06M, NaOH 0,03M. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a gam kết tủa . Gía trị của a là

A. 19,7

B. 9,85

C. 7,88

D. 13,79

Xem đáp án

Đáp án B

Ta mang :

nCO2 = 0,Một mol ;

nOH- = 1.0,06.2 + 1.0,03.1 = 0,15 mol

nBa2+ = 0,06.1 = 0,06 mol

Mà 1 < nOH- / nCO2 = 0,3/0,2 = 1,5 < 2

Câu 5.Dẫn từ từ 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) vào Hai lít dung dịch Ca(OH)Hai 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch

A. CaCO3

B. CaCO3 và Ca(HCO3)2

C. Ca(HCO3)2

D. CaCO3 và Ca(OH)Hai dư

Xem đáp án

Đáp án B

nCO2 = 0,3 mol

nCa(OH)2 = 0,Hai mol

Tỉ lệ:

nCO2/nCa(OH)2 = 0,3/0,2 = 1,5

Vậy sản phẩm sau phản ứng gồm CaCO3 và Ca(HCO3)2

Câu 6. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch Ca(OH)Hai 1M thu được 12 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dung dịch lại thấy mang kết tủa nữa. Tìm V?

A. 3,136 lít

B. 8,960 lít

C. 6,272 lít

D. 4,480 lít

Xem đáp án

Đáp án C

nCaCO3 = 12/100 = 0,12 mol

nCa(OH)2 = 0,2.1 = 0,Hai mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,12 0,12 ← 0,12 mol

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

0,16 (0,2 - 0,12) mol

→ nCO2 = 0,12 + 0,16 = 0,28 mol

→ V = 0,28.22,4 = 6,272 lít

Câu 7. V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ca(OH)Hai 0,1M được 19,7 gam kết tủa. Trị giá to nhất của V là?

A. 1,12

B. 2,24

C. 4,48

D. 6,72

Xem đáp án

Đáp án C

Lúc sục CO2 vào 0,15 mol Ba(OH)Hai thu được 0,Một mol kết tủa BaCO3

Thì mang thể xảy ra Hai trường hợp mang kết tủa.

Trường hợp 1:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O.

→ nCO2 = nCaCO3= 0,1.

→ V = 2,24 lít.

Trường hợp 2:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,1

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2.

0,Một 0,05

→ nCO2 = 0,1 + 0,1 = 0,2.

→ V = 4,48 lít

Nên V max = 4,48 lít.

Câu 8. Cho 4,48 lít lúć CO2 (đktc) đi qua 150ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch Y. Khối lượng muối thu được lúc cô cạn dung dịch Y là

A. 30

B. 60

C. 15

D. 40

Xem đáp án

Đáp án C

nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 (mol)

nKOH= 0,15.1 = 0,15 (mol)

Xét tỉ lệ tạo muối:

nKOH/nCO2 = 0,15/0,2 =0,75 < 1

→ Tạo muối axit KHCO3; CO2 dư

Phương trình hóa học

CO2 + KOH → KHCO3

→ nKHCO3 = nKOH = 0,15 (mol)

→ mKHCO3 =mmuối = 0,15.100 = 15 (g)

Câu 9. Cho những dung dịch sau: Ba(OH)2, NaHSO4, K2CO3, Ba(HCO3)2. Đổ tuần tự những dung dịch vào nhau. Số phản ứng xảy ra là

A. 8

B. 6

C. 4

D. 5

Xem đáp án

Đáp án B

+) Ba(OH)Hai phản ứng với NaHSO4, K2CO3, Ba(HCO3)2

2NaHSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KOH

Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 → 2BaCO3 + 2H2O

+) NaHSO4 phản ứng với K2CO3, Ba(HCO3)2

2NaHSO4 + K2CO3 → K2SO4 + Na2SO4 + H2O + CO2

Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → Na2SO4 + BaSO4 + 2CO2 + 2H2O

+) K2CO3 phản ứng với Ba(HCO3)2

Ba(HCO3)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KHCO3

Câu 10. Cho dãy những chất: KOH, Ca(NO3)2, SO2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa lúc phản ứng với dung dịch BaCl2 là

A. 4

B. 6

C .3

D. 2

Xem đáp án

Đáp án A

Những chất tạo kết tủa với dung dịch BaCl2 là: SO­3, NaHSO4, Na2SO3, K2­SO4

SO3 + H2O → H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

BaCl2 + 2NaHSO4 → BaSO4↓ + 2HCl + Na2SO4

BaCl2 + Na2SO3 → 2NaCl + BaSO3↓

BaCl2 + K2SO4 → 2KCl + BaSO4↓

----------------------------

Mời những bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

 • CO2 + H2O → H2CO3
 • CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O
 • CO2 + NaOH → NaHCO3
 • CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới những bạn phương trình hóa học CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O, mong rằng qua bài viết này những bạn mang thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Mời những bạn cùng tham khảo thêm những môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sớt tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com. Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để mang thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc những bạn học tập tốt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *