Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8: Axit – Bazơ – Muối

Bài 37 Hóa 8: giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8 Axit – Bazơ – Muối

1. Phân tử gồm với một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với axit, những nguyên tử hidro này với thể thay thế bằng kim loại.

Ví dụ: HCl:  axit clohidric

2. Phân tử bazơ với một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit (-OH)

Ví dụ: NaOH – Natri hidroxit

3. Phân tử muối gồm với một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với gốc axit.

Ví dụ: NaCl – Natriclorua

Hướng dẫn làm bài 37 SGK Hóa 8 trang 130: Axit – Bazơ – Muối

Bài 1. Hãy chép vào vở bài tập những câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp:

Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều …………liên kết với ………….. Những nguyên tử hidro này với thể thay thế bằng…………… Bazơ là hợp chất mà phân tử với một…………liên kết với một hay nhiều nhóm……………

Giải: Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit. Bazơ là hợp chất mà phân tử với một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit- OH


Bài 2. Hãy viết công thức hóa học của những axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng:

-Cl, =SO3, = SO4, -HSO4, = CO3,  PO4, =S, -Br, -NO3

Hướng dẫn:Công thức hóa học:

+ HCl (axit clohiđric);

+ H2SO3 (axit sunfurơ);

+ H2SO4 (axit sunfuric);

+ NaHSO4 (natri hiriđosunfat);

+ H2CO3  (axit cacbonic);

+ H3PO4 (axit phophoric)

+ H2S (axit sunfurhidric)

+ HBr (axit bromhidric)

+ HNO3 (axit nitric)


Bài 3. Hãy viết công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với những axit sau:

H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4.

Đáp án: Công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với những axit:

+ H2SO4 : SO2

+ H2SO3: SO2

+ H2CO3: CO2

+ HNO3: N2O5

+ H3PO4: P2O5


Bài 4. Viết công thức hóa học của bazơ tương ứng với những oxit sau đây:

Na2O, Li2O, FeO, BaO, CuO, Al2O3

Bài giải: Công thức hóa học của bazơ tương ứng với những oxit trên tuần tự là:

NAOH, LiOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3


Bài 5. (trang 130) Viết công thức hóa học của oxit tương ứng với những bazơ sau đây:

Ca(OH)2, Mg (OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2

Đáp án: công thức hóa học của oxit tương ứng với những bazơ:

+ Ca(OH)2: CaO

+ Mg (OH)2: MgO

+ Zn(OH)2: ZnO

+  Fe(OH)2: FeO


Bài 6 trang 130: Đọc tên của những chất với công thức hóa học ghi dưới đây:

a)      HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4.

b)      Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2

c)       Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2SO3, ZnS, Na2HPO4, NaH2PO4

Giải bài 6:a. HBr (axit bromhiđric); H2SO3 (axit sunfurơ); H3PO4( axit photphoric); H2SO4(axit sunfuric)

b. Mg(OH)2(magie hiđroxit); Fe(OH)3 (sắt III hiđroxit); Cu(OH)2 (đồng II hidroxit)

c. Ba(NO3)2 (Bari nitrat) ; Al2(SO4)3 (nhôm sunfat); Na2SO3( natri sunfit); ZnS (kẽm sunfua); Na2HPO4 (natri hiđrophotphat);  NaH2PO4 (natri đihiđrophotphat)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *