Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 Bài 32: Ankin có đáp án và lời giải chi tiết

Nội dung bộ 15 bài tập trắc nghiệm Hóa 11 Bài 32: Ankin được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp kèm đáp án và lời giải được trình bày rõ ràng và chi tiết. Mời những em học trò và quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Bộ 15 bài tập trắc nghiệm: Ankin với đáp án và lời giải chi tiết

Câu 1: Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức C4H6 là

A.3   

B. 2   

C. 5   

D. 4

Câu 2: Ankin với bao nhiêu đồng phân cấu tạo phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A.3   

B. 4   

C. 5   

D. 6

Câu 3: Axetilen tham gia phản ứng cùng H2O( xúc tác HgSO4), thu được sản phẩm hữu cơ là

A.C2H4(OH)2   

B. CH3CHO

C. CH3COOH   

D. C2H5OH

Câu 4: Cho những chất: but-1-en; but-1-in; buta-1,3-đien; vinyl axetilen; isobutilen; anlen. Sở hữu bao nhiêu chất trong số những chất trên lúc phản ứng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?

A.3   

B. 6   

C. 5   

D. 4

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít Hiđrocacbon X , thu được 8,96 lít CO2 (thể tích những khí đo (đktc)). X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. CH3 – CH2 – C ≡CH   

B. CH3 – CH2 – C ≡ CH.

C. CH3 – C ≡ C – CH3   

D.CH3 – CH = CH – CH3

Câu 6: Cho 13,8 gam chất hữu cơ X với công thức phân tử C7H6 tác tiêu dùng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X với bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn chất trên?

A.5   

B. 4   

C. 6   

D. 2

Câu 7: Cho 27,Hai gam ankin X tác dụng với 15,68 lít H2 (đktc) với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y (ko với H2), Y phản ứng tối đa với dung dịch chưa 16 gam Br2. Công thức phân tử của X là

A.C2H2   

B. C3H4   

C. C4H6   

D. C5H6

Câu 8: Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,Một mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3,t°), thu được dung dịch Y chỉ với hai hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

A.C2H2  

B. C5H6   

C. C4H6   

D. C3H4

Câu 9: Hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 và H2. Tỷ khối của X đối với H2 là 7,25. Đốt cháy hoàn toàn 0,Một mol hh X thu được 0,Một mol CO2. % thể tích của axetilen trong hỗn hợp X?

A. 25%          

B. 20%

C. 30%          

D. 40%

Câu 10: Hỗn hợp X gồm Hai ankin với tỷ lệ mol 1 : 3. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thấy khối lượng bình nước vôi trong tăng 10,96 gam và trong bình với 20 gam kết tủa. Vậy công thức của Hai ankin là:

A. C3H4 và C4H6          

B. C4H6 và C4H6

C. C2H2 và C4H6          

D. C2H2 và C3H4

Câu 11: Một hỗn hợp X gồm axetilen và vinyl axetilen. Tính số mol O2 cần tiêu dùng để đốt cháy hoàn toàn 13 gam hỗn hợp trên thu được sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O

A. 1,0 mol          

B. 0,75 mol

C. 0,50 mol          

D. 1,25 mol

Câu 12: Hiđro hoá hoàn toàn ankin X (xt Pd, PbCO3) thu được anken Y với CTPT là C5H10. Vậy Y ko thể là anken nào sau đây?

A. 2-metylbut-1-en          

B. 3-metylbut-1-en

C. pent-1-en          

D. pent-2-en

Câu 13: Cho 0,Một mol hỗn hợp gồm axetilen và ankin X với tỷ lệ mol 1 : Một vào dung dịch chứa AgNO3 dư trong NH3 thu được 19,35 gam kết tủa. Vậy công thức của ankin X là:

A. CH3CH2CH2-C≡CH          

B. CH3-CH2-C≡CH

C. CH3-C≡C-CH3          

D. CH3-C≡CH

Câu 14: Nhiệt phân 0,Hai mol CH4 tại 1500oC và tiến hành làm lạnh nhanh người ta thu được 0,36 mol hỗn hợp X gồm axetilen, metan và khí H2. Cho hỗn hợp X vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 9,6 gam          

B. 12,0 gam

C. 19,Hai gam          

D. 24,0 gam

A. propin và but-1-in          

B. axetilen và propin

C. propin và but-2-in          

D. propin và pent-2-in

Đáp án và lời giải chi tiết bộ 15 thắc mắc trắc nghiệm Hóa 11 Bài 32: Ankin

Câu 1:

Đáp án: D

Câu 2: 

Đáp án: B

Câu 3:

Đáp án: B

Câu 4: 

Đáp án: D

Câu 5:

Đáp án: A

nC = 8,96/2,24 = 4;

X + AgNO3/NH3 ⇒ X với liên kết ba đầu mạch

Câu 6:

Đáp án: B

C7H6 + nAgNO3 + nNH3 → C7H8-nAgn + nNH4NO3

n = nC7H6 = 0,15 mol ⇒ 0,15(92 + 108n) = 45,9 ⇒ n = 2

⇒ X với Hai liên kết ba đầu mạch, với 4 cấu tạo:

HC≡C – CH2 – CH2 – CH2 – C≡CH; HC≡C – CH(CH3) – CH2 – C≡CH;

HC≡C – CH(C2H5) – C≡CH; HC≡C – C(CH3)2 – C≡CH

Câu 7:

Đáp án: D

2nX = nH2 + nBr2 = 15,68/22,4 + 16/160 ⇒ nX = 0,4 mol ⇒ MX = 27,2/0,4 = 68 (C5H6)

Câu 8:

Đáp án: A

CnH2n-2 + H2 → CnH2n

Y với hai hidrocacbon ⇒ ankin dư ⇒ 0,1.MX < 3,12 ⇒ MX < 31,2 (C2H2)

Câu 9: 

Đáp án: A

MX = 14,5 ⇒ mX = 0,1. 14,5 = 1,45g

nCO2 = Hai nC2H2 + 2nC2H4 = 0,1mol

⇒ x + y = 0,05 mol (1) (x = nC2H2; y = nC2H4)

⇒ nH2 = 0,1 – 0,05 = 0,05 mol ⇒ mH2 = 0,1g

⇒ mC2H2 + mC2H4 = 1,45 – 0,1 = 1,35 ⇒ 26x + 28y = 1,35 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,025 mol; y = 0,025mol

⇒ %VC2H2 = 0,025 : 0,1 . 100% = 25%

Câu 10:

Đáp án: C

nCO2 = nCaCO3 = 0,Hai mol

mbình tăng = mCO2 + mH2O ⇒ mH2O = 10,96 – 0,2.44 = 2,16g

⇒ nH2O = 0,12 mol

nankin = nCO2 – nH2O = 0,08 mol

Gọi Hai ankin CnH2n-2 (0,02 mol); CmH2m-2 (0,06 mol)

nCO2 = 0,02n + 0,06m = 0,2

⇒ n + 3m = 10

⇒ n = 4; m = 2

Câu 11:

Đáp án: D

C2H2 và C4H4

Đốt cháy X ta với: nCO2 = 2nH2O

Gọi nH2O = x mol ⇒ nCO2 = 2x

mX = mC + mH = 12.2x + 2x = 26x = 13

⇒ x = 0,5 mol

Bảo toàn O: nO2 = nCO2 + 1/2. nH2O = 2,5x = 1,25 mol

Câu 12: 

Đáp án: A

Câu 13:

Đáp án: D

C2H2 (0,05 mol); CnH2n-2 ( 0,05 mol)

nC2Ag2 = nC2H2 = 0,05 mol ⇒ mC2Ag2 = 12g < 19,35g

⇒ ankin còn lại với tạo kết tủa với AgNO3/NH3

mCnH2n-3Ag = 19,35 – 12 = 7,35

⇒ 14n + 105 = 7,35 : 0,05 = 147 ⇒ n = 3

Câu 14:

Đáp án: C

nsau pư = 0,2 - 2x + x + 3x = 0,2 + 2x = 0,36 ⇒ x = 0,08mol

nC2Ag2 = nC2H2 = x = 0,08 mol ⇒ m↓ = 0,08. 240 = 19,2g

Câu 15: 

Đáp án: C

0,05 mol X → 0,17 mol CO2

Số C trung bình trong X = 0,17 : 0,05 = 3,4 ⇒ loại B

nAgNO3 < nX ⇒ Trong X chỉ với một ankin 1 ⇒ loại A

ankin Một là propin = 0,03 mol ⇒ ankin còn lại = 0,02 mol

Số C trong ankin còn lại là n ⇒ 0,03.3 + 0,02.n = nCO2 = 0,17

⇒ n = 4

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ 15 bài tập trắc nghiệm về Ankin với đáp án và lời giải chi tiết file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *