Tổng hợp các dạng bài tập câu tường thuật trong tiếng Anh [có đáp án chi tiết]

Câu tường thuật (Reported speech) là một trong những dạng ngữ pháp được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Trong bài viết này, hãy cùng ELSA Speak tìm hiểu lý thuyết, ví dụ minh họa và những dạng bài tập câu tường thuật mang đáp án chi tiết nhé!

Câu tường thuật trong tiếng Anh

Giới thiệu câu tường thuật, câu gián tiếp, trực tiếp

Câu tường thuật (Reported speech) hay còn gọi là câu gián tiếp, được sử dụng để thuật lại lời nói của người khác. 

Với hai kiểu câu tường thuật là: 

Cách sử dụngVí dụ
Câu tường thuật trực tiếp (Direct speech)Thuật lại chuẩn xác và đầy đủ ý nghĩa lời của người nói. 

→ Trích dẫn, sử dụng dấu ngoặc kép

She said: “I don’t like this dress.”

→ Cô đấy nói rằng: “Tôi ko thích chiếc váy này”

He said: “I want to go home.”

→ Anh đấy nói rằng: “Tôi muốn về nhà”

Câu tường thuật gián tiếp (Indirect speech)Thuật lại lời nói của một người khác một cách gián tiếp

→ Ko trích dẫn y nguyên, ko sử dụng dấu ngoặc kép

She said she didn’t like that dress.

→ Cô đấy nói rằng cô đấy ko thích chiếc váy kia.

He said he wanted to go home.

→ Anh đấy nói rằng anh đấy muốn về nhà.

Cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp trong tiếng Anh

Dưới đây là 4 bước cơ bản lúc chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp:

Bước 1: Lựa chọn động từ tường thuật thích hợp

Lúc làm dạng bài tập câu tường thuật, bạn cần lựa chọn động từ để tường thuật sao cho thích hợp với ý nghĩa của câu. Một số động từ tường thuật phổ biến trong tiếng Anh là:

Động từ tường thuậtDịch nghĩa
Told, saidNói
AskedYêu cầu/Hỏi
DeniedPhủ nhận
PromisedHứa
SuggestedGợi ý, đề nghị

Ví dụ:

  • She told Maya that she had bought a new bag. (Cô đấy nói với Maya rằng cô đấy đã tìm Một chiếc túi mới)
  • William asked his son which shoes he liked best. (William hỏi con trai mình thích đôi giày nào nhất)

Bước 2: Lùi thì của động từ

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Thì hiện tại đơn

→ V1

→ Learn

Thì quá khứ đơn 

→ V2,ed

→ Learned

Thì hiện tại tiếp tục

is/are V_ing

→ is/are learning

Thì quá khứ tiếp tục

→ was/were V_ing

→ was/were learning

Thì hiện tại hoàn thành

→ have/has V2

have/has learnt

Thì quá khứ hoàn thành

→ had V2

→ had leant

Thì hiện tại hoàn thành tiếp tục

→ have/has been V_ing

→ have/has been learning

Thì quá khứ hoàn thành tiếp tục

→ had been V_ing

→ had been learning

Thì quá khứ đơn

→ V2,ed

→ learned

Thì quá khứ hoàn thành

→ had V2

→ had learnt

Thì quá khứ tiếp tục

→ was/were V_ing

→ was/were learning

Thì quá khứ hoàn thành tiếp tục

→ had been V_ing

→ had been learning

Can/ may/ must

→ Hana said: “I can’t see them”

(Hana nói rằng: “Mình ko thể thấy họ.”)

Could/ might/ must; had to

→ Hana said she could not see them.

(Hana nói rằng cô đấy ko thể thấy họ.)

Lưu ý cần nắm: 

Ví dụNghĩa
Could, should, would, might, ought to

→ Ko lùi thì

“You should drink some milk,” she said.

→ She said I should drink some milk.

Cô đấy nói rằng tôi nên uống một tí sữa
Câu trực tiếp kể sự thực hiển nhiên, chân lý

→ Giữ nguyên thì của động từ

“The sun rises in the east,” he said.

→ He said that the sun rises in the east.

Anh đấy nói rằng mặt trời mọc ở đằng Đông.

Bước 3: Đổi những đại từ, tính từ sở hữu, tân ngữ

Vị tríCâu trực tiếpCâu gián tiếp
Chủ ngữIHe/ She
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữMeHim/ Her
YouMe/ Us/ Them
UsUs/ Them
Đại từ sở hữuMyHis/ Her
YourMy/ Our/ Their
OurOur/ Their
Đại từ sở hữuMineHis/ Hers
YoursMine/ Ours/ Theirs
OursOurs/ Theirs
Đại từ chỉ địnhThisThe/ That
TheseThe/ Those

Ví dụ 1: “Are you tired?” Jake asked.

→  Jake asked me if I was tired. 

→ Jake hỏi tôi mang mệt ko.

Ví dụ 2: My cat has brown fur,” she said.

→ She said that her cat has brown fur. 

→ Cô đấy nói rằng mèo nhà cô đấy mang bộ lông màu nâu.

Bước 4: Đổi lại những trạng từ chỉ thời kì, địa điểm

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
NowThen/ At the time
TodayThat day
YesterdayThe day before/ The previous day
TomorrowThe following day/ The day after/ The next day
The day before yesterdayTwo days before
The day after tomorrowTwo days after/ In two days’ time
AgoBefore
This weekThat week
Last weekThe week before/ The previous week
Next weekThe following week/ The week after/ The next week
ThisThat
TheseThose
HereThere

Ví dụ 1: She said, “I’ll remind you to water the plants tomorrow.”

→ She said she would remind me to water the plants the next day. 

→ Cô đấy nói rằng cô đấy sẽ nhắc tôi tưới cây vào ngày mai.

Ví dụ 2: “I went to visit my grandparents last week,” Lily said.

→ Lily said she had gone to visit her grandparents the week before

→ Lily nói rằng cô đấy đã tới thăm ông bà vào tuần trước.

Bài tập câu tường thuật trong tiếng Anh từ cơ bản tới tăng

1. Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

1. “What are you doing?” she asked me.

She asked me ………………………….

 2. “Close the door,” Anne said.

Anne told them ………………………….

3. “Will you come to my party?” Linda said to them.

Linda invited them ………………………….

4. “Are you going by bus?” my teacher asked.

My teacher wanted to ………………………….

5. “I don’t like this pink carpet,” she said.

She told me ………………………….

6. Nhung said: “She can not help you tomorrow.”

Nhung said ………………………….

7. “What would you do if you passed the exam?” The professor asked me.

The professor asked me ………………………….

8. “Do you and your big brother go to the same school?” Maya asked her friend.

Maya asked her friend ………………………….

9. “Give me the red cup,” Selena told him.

Selena asked him ………………………….

10. “Hurry up,” He said to me.

He told me ………………………….

11. “You stole my phone, Alex!” said Lily.

Lily accused Alex ………………………….

12. “I want a blue jacket for my birthday,” she said.

She said that ………………………….

13. “Don’t forget to turn off the light.” He said.

He reminded me ………………………….

14. “I should go home to do my homework”, said Lily.

Lily told me ………………………….

15. “Stand up, Daniel,” he said.

He asked Daniel ………………………….

16. “She works in a station,” He said.

He said that ………………………….

17. “They have not eaten dinner”

He told me ………………………….

18. “I was brushing my teeth when Minh called,” he said.

He said ………………………….

19. “I will visit my grandparents tomorrow.”

He told me that ………………………….

20. Daniel said: “Where are you going on your vacation this week?

Daniel asked me ………………………….

21. “Are you serious?” she asked him.

She asked him ………………………….

22. “Can I meet you at the meeting?” He asked me.

He asked me ………………………….

23. “Dinner will be served after 6 m.m,” said my aunt.

My mother said ………………………….

24. “Are you going to the restaurant?” she asked me.

He wanted to know ………………………….

25. “Did you see the black cat?” she asked me.

She asked me ………………………….

2. Dạng bài tập viết lại câu tường thuật

1. “Where is my phone?” he asked.

2. “What are you doing?” he asked.

3. “Has Emily talked to Jessica?” my sister asked me.

4.  “Are you going to bed?” she asked me.

5. “Did you lock the door?” she asked me.

6. “I could play the guitar when I was seven,” she said.

7. “I don’t like peanut butter,” he said.

8. “You should go to school early,” Lily said.

9. “Will you help me, please?” Becky asked. 

10. ”Don’t play the guitar in this room,” the music teacher said.

11. ”What are they talking about?”

12. “I have just sent a letter to Hoa,”  Bella said.

13. “Do you like listening to music?” Alex asked.

14. “Which bike do you like best?” My brother asked me.

15. “Why don’t you help Jack?” Jenny asked her.

16. “Can I pick you up at 8 p.m?” she asked.

17.  “Where is the ideal place to go camping?” Nhung asked.

18. “Hank, please don’t tell anyone your salary.” said Tom.

19. “I’ll call you tomorrow.” 

20. “When was your daughter born?” said the doctor to Linda.

21. “Did Daniel send the book to you?” He asked.

22. “Can I help you, David?” asked Harry.

23.  “Don’t tell her about it.” she said.

24. “Did you buy the red dress?” she asked me.

25. The boy asked, “Who made the noise?”

3. Bài tập câu tường thuật trắc nghiệm

1. Lily said she was leaving for Hanoi _________.

A. next week                        

B. the week previous          

C. following week             

D. the following week

2. The teacher asked students_________ .

A. why did they slept                                  

B. why they were sleeping

C. why they sleep                                         

D. why were they sleeping

3. Daniel said that Tokyo _________ more lively than Seoul.

A. is                                      

B. be                                    

C. was                            

D. were

4. Jack was pessimistic about the exam. I advised him _________.

A. no worry                           

B. not worry                         

C. no to worry                 

D. not to worry

5. He wanted to know where they _________.

A. had lived

B. lived

C. was lived

D. has lived

6. He asked me if I _________.

A. had seen that car

B. saw that car

C. has seen that car

D. see that car

7. Henry told me that he _________ home after the event.

A. walked

B. had walked

C. walking

D. was walking

8. Leo asked her _________ .

A. what time does the meeting end            

B. what time the meeting end

C. what time the meeting ended

D. what time did the meeting end

9. My friend _________ me there’s been an accident on that street.

A. asked                                

B. said                                 

C. spoke                          

D. told

10. Jenny wonders _________ doing well at school.

A. whether her sisters are                          

B. if her sisters were

C. her sisters were                                     

D. her sisters are if

11. David asked Timmy why _________ the film on television the day before.

A. didn’t he watch                                     

B. hadn’t he watched

C. he doesn’t watch                                  

D. he hadn’t watched

12. She asked me if I _________ speak Vietnamese.

A. could

B. can

C. will

D. was

13. She wanted to know what they _________.

A. doing

B. were doing

C. did

D. had been doing

14. The mother asked her son where _________.

A. was

B. is

C. had been

D. has been

15. Mimi wanted to know if he _________.

A. was going to the cinema

B. went to the cinema

C. goes to the cinema

D. had gone to the cinema

16. Bloom asked where_________.

A. her book is

B. her book was

C. her book had been

D. her book had been being

17. The manager asked us what we_________.

A. talked about

B.had been talked about

C. were talking about

D. talking about

18. Max asked whether I _________ this game.

A. had played

B. have played

C. was played

D. played

19. My sister asked me how long I _________ to study in America.

A. planned

B. was planning

C. had been planning

D. planning

20. Minh advised her husband _________ too much.

A. wasn’t drinking

B. don’t drink

C. had not drunk

D. not to drink

21. She told me she _________.

A. didn’t finish her homework

B. hadn’t finished her homework

C. had not been finishing her homework

D. wasn’t finishing her homework

22. He says he _________ London the next week.

A. goes

B. was going to

C. is going to

D. had been gone

23. I told Nick that my parents would come there to visit us _________.

A. the following day

B. tomorrow

C. yesterday

D. next day

24. Emma told me that she _________ anymore.

A. didn’t love me

B. not to love me

C. wasn’t loving me 

D. would not be loving me

25. My dad said that he had done it the week before.

A. the following week

B. the week before

C. the next week

D. last week

  • Bài tập câu thụ động
  • Bài tập câu điều kiện loại 2

Đáp án chi tiết

1. Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

1. She asked me what I was doing.

2. Anne told them to close the door.

3. Linda invited them to come to her party.

4. My teacher wanted to know whether she was going by bus.

5. She told me that she didn’t like that pink carpet.

6. Nhung said she could not help me the next day.

7. The professor asked me what I would do if I had had that scholarship.

8. Maya asked her friend whether she and her big brother went to the same school.

9. Selena asked him to give her the red cup.

10. He told me to hurry up.

11. Lily accused Alex of stealing his phone.

12. She said that she wanted a blue jacket for her birthday.

13. He reminded me to turn off the light.

14. Lily told me that she should go home to do her homework.

15. He asked Daniel to stand up.

16. He said that she worked at a station.

17. He told me that they hadn’t eaten dinner.

18. He said he had been brushing his teeth when Minh called.

19. He told me that he had visited his grandparents the following day.

20. Daniel asked me where I was going on my vacation that week.

21. She asked him if he was serious.

22. He asked me if he could meet me at the meeting.

23. My mother said that lunch would be served before 11 a.m

24. He wanted to know if I was going to the restaurant.

25. She asked me if I had seen the black cat.

2. Dạng bài tập viết lại câu tường thuật

1. He asked where his phone was.

2. He wanted to know what I was doing.

3. My sister asked me if Emily had talked to Jessica.

4. She wanted to know if I was going to bed.

5. He asked me if I had locked the door.

6. She said she could play the guitar when she was three.

7. He said that he didn’t like peanut butter.

8. Lily said that I should go to school early.

9. Becky asked me to help her.

10. The music teacher told us not to play guitar in that room.

11. She asked me what they were talking about.

12. Bella told me that she had just sent a letter to Hoa.

13. Alex asked me if I liked listening to music.

14. My brother asked me which bike I liked best.

15. Jenny wanted to know why she didn’t help Jack.

16. She asked me if she could pick me up at 8 p.m.

17. Nhung asked where the ideal place to go camping was.

18. Tom asked Hank not to tell anyone about his salary.

19. I told him that I would call him the next day.

20. The doctor asked Linda where her daughter had been born.

21. He asked if Daniel had sent the book to me.

22.  Harry asked David if he could help him.

23. She told me not to tell her about it.

24. She asked me if I had bought the red dress.

25. The boy wanted to know who was making the noise.

3. Bài tập câu tường thuật trắc nghiệm

1. D2. B3. C4. D5. A
6. A7. B8. C9. D10. B
11. D 12. A13. B14. C15. A
16. B17. C18. A19. B20. D
21. B22. C23. A24. A25. B

Trên đây là 70+ bài tập câu tường thuật mà ELSA Speak đã tổng hợp được. Bạn hãy siêng năng ôn luyện để đạt kết quả cao trong những kỳ thi nhé.

Ngoài ra, để tăng trình độ tiếng Anh một cách toàn diện, bạn hãy tập dượt thường xuyên cùng App ELSA Speak. Đây là ứng dụng luyện nói tiếng Anh hàng đầu toàn cầu, sử dụng A.I. để nhận diện giọng nói và sửa lỗi phát âm ngay tức thì.

Đồng thời, qua 5.00+ bài học, 25.000+ bài tập dượt tại ELSA Speak, bạn sẽ được tăng kỹ năng toàn diện, từ nghe, phát âm, nhấn âm, hội thoại,… Nhờ việc ôn luyện những mẫu câu, bạn còn mang thể tập dượt thêm nhiều cấu trúc, ngữ pháp khác trong tiếng Anh.

Chỉ với 10 phút tập dượt mỗi ngày cùng ELSA Speak, trình độ ngoại ngữ của bạn sẽ được cải thiện tới 40%. Vậy còn chần chừ gì nữa mà ko đăng ký ELSA Pro để xóa bỏ “nỗi sợ giao tiếp” tiếng Anh ngay hôm nay!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *