1. Bài tập duyệt cây nhị phân tìm kiếm bằng ngôn ngữ lập trình C

  Bài tập C cơ bản

  • Tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n trong C
  • Tính tổng S(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 +…+ n^Hai trong C
  • Tính tổng S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/n trong C
  • Tính tổng S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 +…+1/2n trong C
  • Tính tổng S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 +…+ 1/(2n+1) trong C
  • Tính tổng S(n) = 1/(1*2) + 1/(2*3) + 1/(3*4) +…+ 1/(n * (n+1)) trong C
  • Tính tổng S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 +…+ n/(n+1) trong C
  • Tính tổng S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 +…+ (2n+1)/(2n+2) trong C
  • Tính tích gia thừa của một số trong C
  • Tính x mũ n trong C
  • Tính S(n) = 1 + 1×2 + 1x2x3 +…+ 1x2x3x…xn trong C
  • Tính S(x,n) = x + x^2 + x^3 +…+ x^n trong C
  • Tính tổng S(x,n) = x^2 + x^4 +…+ x^2n trong C
  • Tính S(x,n) = x + x^3 + x^5 +…+ x^(2n+1) trong C
  • Liệt kê những ước của một số trong C
  • Tính tổng những ước của một số trong C
  • Đếm số lượng ước số của một số trong C
  • Tính tích những ước số của một số trong C
  • Liệt kê những ước số lẻ của một số trong C
  • Liệt kê những ước số chẵn của một số trong C
  • Tính tổng những ước số lẻ của một số trong C
  • Tính tích những ước số chẵn của một số trong C
  • Đếm số lượng ước số lẻ của một số trong C
  • Tính tổng những ước số nhỏ hơn chính số đó trong C
  • Tìm ước số lẻ to nhất của một số trong C
  • Rà soát một số mang phải số tuyệt vời trong C
  • Rà soát một số mang phải số nhân tố trong C
  • Rà soát một số mang phải số chính phương trong C
  • Tính S(n) = CanBac2(2+CanBac2(2+….+CanBac2(2 + CanBac2(2)))) trong C
  • Tính S(n) = CanBac2(n+CanBac2(n – 1 + CanBac2( n – 2 + … + CanBac2(2 + CanBac2(1) trong C
  • Tính S(n) = CanBac2(n! + CanBac2((n-1)! +CanBac2((n – 2)! + … + CanBac2(2!) + CanBac2(1!)))) trong C
  • Tìm số to nhất sao cho S(k) nhỏ hơn n trong C
  • Đếm số lượng chữ số của một số trong C
  • Tính tổng những chữ số của một số trong C
  • Tính tích những chữ số của một số trong C
  • Đếm số lượng chữ số chẵn của một số trong C
  • Tính tổng những chữ số lẻ của một số trong C
  • Tính tích những chữ số chẵn của một số trong C
  • Tìm chữ số trước hết của một số trong C
  • Tìm số đảo ngược của một số trong C
  • Tìm chữ số to nhất của một số trong C
  • Tìm chữ số nhỏ nhất của một số trong C
  • Đếm số lượng chữ số to nhất của một số trong C
  • Đếm số lượng chữ số nhỏ nhất của một số trong C
  • Rà soát xem một số được tạo nên bởi toàn những chữ số lẻ hay ko trong C
  • Rà soát xem một số được tạo nên bởi toàn những chữ số chẵn hay ko trong C
  • Rà soát xem một số mang phải là một số đối xứng hay ko trong C
  • Rà soát một số mang những chữ số tăng dần trong C
  • Rà soát một số mang những chữ số giảm dần trong C
  • Tìm ước chung to nhất của hai số trong C
  • Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số trong C
  • Giải phương trình hàng đầu một ẩn trong C
  • Giải phương trình bậc hai một ẩn trong C
  • Tìm số to nhất trong ba số bất kì trong C
  • Rà soát hai số mang cùng dấu trong C
  • Nhập một số cho biết đó là thứ mấy của tuần trong C
  • In những chữ mẫu từ A tới Z trong C
  • Tính trị giá tuyệt đối của một số trong C
  • Cho biết tam giác là tam giác gì lúc nhập ba cạnh trong C
  • Giải hệ phương trình hàng đầu hai ẩn trong C
  • Tìm số ngày của một tháng trong C
  • Tìm ngày kế tiếp của một ngày trong C
  • Tìm ngày kế trước của một ngày trong C
  • Cho biết ngày nhập vào là ngày bao nhiêu của năm trong C
  • Đọc số mang hai chữ số trong C
  • Đọc số mang ba chữ số trong C
  • In bảng cửu chương ra màn hình trong C
  • Vẽ tam giác thăng bằng dấu sao trong C
  • Vẽ tam giác vuông bằng dấu sao trong C
  • Vẽ hình chữ nhật bằng dấu sao trong C
  • Chương trình quản lý một sinh viên trong C
  • Tìm phần tử to nhất trong mảng C
  • Tìm vị trí phần tử nhỏ nhất trong mảng C
  • Đếm số lượng số nhân tố mang trong mảng C
  • Tính tổng những số âm trong mảng C
  • Sắp xếp mảng tăng dần trong C
  • Liệt kê những số chẵn mang trong mảng C
  • Liệt kê những số âm trong mảng C
  • Tìm trị giá dương trước hết trong mảng C
  • Tìm số chẵn cuối cùng trong mảng C

  Bài tập về mảng một chiều

  • Nhập và hiển thị mảng một chiều số nguyên trong C
  • Liệt kê những số lẻ của mảng một chiều số nguyên trong C
  • Tìm số to nhất và nhỏ nhất mang trong mảng một chiều C
  • Tính tổng những số mang trong mảng C
  • Tìm những số nhân tố mang trong mảng một chiều số nguyên C
  • Sắp xếp tăng dần mảng một chiều số nguyên C
  • Tìm vị trí của phần tử x trong mảng C
  • Tìm vị trí số chẵn trước hết trong mảng C
  • Thêm một phần tử vào vị trí bất kì trong mảng C
  • Xóa một phần tử ở vị trí bất kì trong mảng C
  • Sửa một phần tử ở vị trí bất kì trong mảng một chiều C
  • Quản lý sinh viên bằng mảng trong C
  • Sắp xếp mảng sinh viên theo tên trong C
  • Tìm kiếm sinh viên trong mảng theo mã C
  • Thêm một sinh viên vào mảng C
  • Xóa một sinh viên khỏi mảng C

  Bài tập về mảng hai chiều

  • Nhập xuất ma trận trong C
  • Tính tổng những phần tử trong ma trận C
  • Tính tích đường chéo chính của ma trận vuông trong C
  • Liệt kê những phần tử trên phố chéo phụ ma trận vuông trong C
  • Rà soát ma trận mang phải là ma trận đơn vị ko C
  • Cùng hai ma trận trong C
  • Tính tổng những số trên từng hàng của ma trận C

  Bài tập về chuỗi

  • Nhập vào một chuỗi ký tự trong C
  • Đếm số khoảng trong trắng chuỗi C
  • Tìm độ dài của một chuỗi trong C
  • Sắp xếp chuỗi theo bảng chữ mẫu trong C
  • Đảo ngược chuỗi trong C
  • Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi C
  • Viết hoa và viết thường toàn bộ chuỗi trong C
  • Viết hoa chữ mẫu trước hết của mỗi từ trong chuỗi C
  • Nối hai chuỗi với nhau trong C
  • So sánh hai chuỗi với nhau trong C
  • Sao chép hai chuỗi trong C
  • Rà soát tính đối xứng của chuỗi trong C
  • Tìm kiếm chuỗi trong C

  Bài tập về struct

  • Nhập và hiển thị thông tin sinh viên bằng struct trong C
  • Sắp xếp mảng struct sinh viên theo điểm trong C

  Những thuật toán sắp xếp trong C

  • Bài tập thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong C
  • Bài tập thuật toán sắp xếp đổi chỗ trực tiếp (Interchange Sort) trong C
  • Bài tập thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp (Selection Sort) trong C
  • Bài tập thuật toán sắp xếp Shaker Sort trong C
  • Bài tập thuật toán sắp xếp chèn trực tiếp (Insertion Sort) trong C
  • Bài tập thuật toán sắp xếp Quick Sort trong C

  Những thuật toán tìm kiếm trong C

  • Bài tập thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong C
  • Bài tập thuật toán tìm kiếm nhị phân (BinarySearch) trong C

  Bài tập về file trong C

  • Bài tập đọc và ghi file trong C
  • Bài tập đọc và ghi ma trận vào file trong C
  • Bài tập đọc và ghi thông tin sinh viên vào file trong C

  Bài tập về cây trong C

  • Bài tập duyệt cây nhị phân tìm kiếm trong C
  • Bài tâp thêm nút mới vào cây nhị phân tìm kiếm C
  • Bài tập xóa một nút trong cây nhị phân tìm kiếm C
  • Bài tập tìm kiếm một nút trong cây nhị phân tìm kiếm C

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *