Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 1 có lời giải

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 1

Đề bài: Tại một doanh nghiệp mang số liệu đầu kỳ của những tài khoản được kế toán tập hợp như sau:

– Tiền mặt                                                  100.000.000 đồng

– Vay ngắn hạn                                          200.000.000 đồng

– Tiền gửi nhà băng                                 300.000.000 đồng

– Phải trả cho người bán                            100.000.000 đồng

– Hàng hóa (2.000 sp A)                            100.000.000 đồng

– Phải trả khác                                            100.000.000 đồng

– Dụng cụ dụng cụ                                     100.000.000 đồng

– Vốn đầu tư kinh doanh                          1.600.000.000 đồng

– Phải thu khách hàng                                 200.000.000 đồng

– TSCĐ hữu hình                                     1.500.000.000 đồng

– Hao mòn TSCĐ                                        300.000.000 đồng

Trong kỳ mang một số nghiệp vụ phát sinh như sau: khóa học kế toán cơ bản

1. Tậu một dụng cụ dụng cụ sử dụng ở phòng ban bán hàng và thuộc loại phân bổ 6 kỳ, trị giá 6.380.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, chưa trả tiền cho khách hàng. Giá bán phát sinh liên quan tới dụng cụ dụng cụ này, doanh nghiệp đã trả tiền theo hóa đơn mang 5% thuế GTGT là  210.000 đồng bằng tiền mặt.

2. Nhà băng báo mang khoản tiền người sắm trả tiền cho doanh nghiệp là 200.000.000 đồng và báo nợ khoản tiền doanh nghiệp trả tiền cho người bán là 100.000.000 đồng. ke toan tong hop

3. Tậu một TSCĐ sử dụng ở phòng ban quản lí doanh nghiệp, thời kì sử dụng hữu ích là 10 năm, giá sắm trên hóa đơn mang 10% thuế GTGT là 638.000.000 đồng, chưa trả tiền cho khách hàng. Giá bán vận chuyển, lắp đặt, chạy thử được kế toán tập hợp lại như sau:

a. Giá bán nhà cung cấp sắm ngoài chưa trả tiền là 3.000.000 đồng.

b. Những giá tiền phát sinh liên quan tới TSCĐ này trả tiền bằng tiền mặt là 5.000.000 đồng. học xuất nhập khẩu ở đâu

c. Giá bán thuê chuyên gia lắp đặt và vận hành trả tiền bằng chuyển khoản 12.000.000 đồng.

4. Tiền lương phải trả cho viên chức ở phòng ban bán hàng là 20.000.000 đồng, phòng ban quản lí doanh nghiệp là 10.000.000 đồng.

5. Trích BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào giá tiền, mang liên quan kể cả phần trừ lương người lao động.

6. Nhập kho 10.000 sản phẩm A, đơn giá 50.000 đồng/sản phẩm, thuế GTGT 10% chưa trả tiền cho khách hàng. Người bán giao hàng tại kho của doanh nghiệp.

7. Thanh lý một TSCĐ đã, khấu hao hết mang nguyên giá ghi trong sổ sách là 300.000.000 đồng, thời kì sử dụng hữu ích là 5 năm, sử dụng ở phòng ban bán hàng.

8. Xuất kho bán trực tiếp cho khách hàng K 4.000 sản phẩm A, đơn giá bán 80.000 đồng, thuế GTGT 10% khách hàng trả tiền bằng tiền gửi nhà băng 50%, số còn lại nợ. Vận dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ.

9. Mức khấu hao đầu kỳ ở phòng ban bán hàng 15.200.000 đồng, ở phòng ban quản lí doanh nghiệp là 8.100.000 đồng học kế toán thực hiện online

10. Tạm ứng 50% lương đợt Một cho CB-CNV bằng tiền mặt. Xuất kho dụng cụ dụng cụ ở nghiệp vụ số 1.

11. Tính tiền lương trả đợt Hai bằng tiền mặt cho CB-CNV

12. Kết chuyển giá vốn hàng bán 200.000.000 đồng, giá tiền bán hàng 35.000.000 đồng, giá tiền quản lí doanh nghiệp là 25.000.000 đồng. Kết chuyển doanh thu 320.000.000 đồng. Kết chuyển lãi 60.000.000 đồng.

Yêu cầu:

1. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ.

2. Phản ánh những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên sổ nhật kí chung.

3. Lập bảng cân đối tài khoản

4. Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ.

Đề xuất lời giải

1. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ:

Mức khấu hao tăng trong kỳ: học kế toán thuế online

Mức khấu hao = 600.000.000 / (12*10) = 5.000.000

Mức khấu hao giảm trong kỳ:

Mức khấu hao = 300.000.000 / (12*5) = 5.000.000

Tổng mức khấu hao kỳ này ở phòng ban bán hàng:

Mức trích khấu hao = 15.200.000 – 5.000.000 = 10.200.000

Tổng mức khấu hao kỳ này ở phòng ban quản lí doanh nghiệp: học kế toán trưởng

Mức trích khấu hao = 8.100.000 + 5.000.000 = 13.100.000

2. Phản ánh những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật kí chung:

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Đơn vị tính:  1.000 đồng

Ngày……….tháng…………năm…………                   Trang số:  01

 

3. Lập bảng cân đối tài khoản (1.000 đồng)

4. Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ:

Nguồn tham khảo bài viết: Trung tâm Lê Ánh

Mong bài viết của kỹ năng kế toán sẽ hữu ích với bạn!

tự học xuất nhập khẩu như thế nào

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *