Thuật Toán Vẽ Đường Thẳng Midpoint

Trong toán học, khái niệm đường thẳng là Một đường kéo dài vô cùng mỏng, thẳng tuyệt đối; qua hai điểm bất kì chỉ sở hữu một đường thẳng đi qua nó.

Trên một màn hình máy tính lại bao gồm nhiều điểm ảnh với những kích thước cụ thể khác nhau. Vì vậy, khái niệm đường thẳng ở đây lại là một tập hợp những điểm sở hữu kích thước xấp xỉ sắp đúng với những điểm trên thực tế.

Để thu được đường thẳng tốt nhất thì cần lựa chọn được những điểm ảnh sắp đúng với đường thẳng thực tế nhất. Do đó, những thuật toán vẽ đường thẳng ra đời nhằm khắc phục bài toán trên.

Với thuật toán Midpoint, có thể tìm được điểm cần tìm dựa vào vị trí trung điểm của những đối tượng đang nằm trong vùng lựa chọn so với đường thẳng đang được vẽ.

Mô tả thuật toán

Đối với việc lựa chọn điểm vẽ tiếp theo sau A, sở hữu hai lựa chọn đó là điểm PQ với M là trung điểm giữa chúng. Việc quyết định chọn điểm nào để vẽ tiếp theo phụ thuộc vào vị trí của M so với đường thẳng đang vẽ. Nếu M nằm phía dưới đường thẳng, chọn điểm Q. Trái lại, nếu M nằm phía trên phố thẳng ta chọn điểm P.

Xét trường hợp 0 < m < 1

Phương trình đường thẳng là:

y = m * x + b, m = dy / dx
⇔ y = dx / dx * x + b
⇔ dy * x + (-dx * y) + b * dx = 0 (1)

Mà:

F(x, y) = a * x + b * y + c = 0 (2)
(1), (2) ⇒ a = dy, b = -dx, c = b * dx

Tìm d

F(M) = F(xi + 1, yi + 1 / 2)
= F(xi, yi) + a + b / 2 = 0 + dy + dx / 2 = dy + dx / 2

Tìm dmax

Đặt d = F(M)

  • Nếu d > 0, chọn điểm Q để vẽ.
  • Nếu d < 0, chọn điểm P để vẽ.

Trường hợp 1 - chọn Q

Mnew * (xi + 2, yi + 1 / 2) ⇒ dnew = F(xi + 2, yi + 1 / 2)
(Δd)Q = dnew - dold
= F(xi + 1, yi + 1 / 2) - F(xi + 2, yi + 1 / 2) = a
= dy
⇒ dnew = dold + dy

Trường hợp 2 - chọn P

Mnew * (xi + 2, yi + 3 / 2) ⇒ dnew = F(xi + 2, yi + 3 / 2)
(Δd)P = dnew - dold
= F(xi + 1, yi + 1 / 2) - F(xi + 2, yi + 3 / 2) = a + b
= dy - dx
⇒ dnew = dold + dy - dx

Thuật giải

Thuật giải dưới đây chỉ nêu và hiện thực thuật toán trong trường hợp 0 < m < 1, những trường hợp còn lại sở hữu thể suy luận tương tự như trên.

Input: (x1, y1), (x2, y2)

Output: Tập hợp điểm có tọa độ nguyên.

Các bước thực hiện chính:

Bước 1

dx = x2 – x1, dy = y2 – y1; d = dy – dx/2; x = x1, y = y1; // Vẽ điểm (x, y) 

Bước 2

while (x  0 thì: x = x + 1; y = y; d = d + dy; Nếu d < 0 thì: x = x + 1; y = y + 1; d = d + dy – dx; // Vẽ điểm (x, y) }

Hiện thực

void midpointLine(int x1, int y1, int x2, int y2) {	int Dx = x2 - x1;	int Dy = y2 - y1;	int x = x1;	int y = y1;	putpixel(x1, y1, MAGENTA);	float D = Dy - (Dx >> 1); // ~ float D = Dy - Dx/2;	while(x <= x2)	{	x++;	if (D < 0 )	{	D = D + Dy;	}	else	{	D = D + (Dy - Dx);	y++;	}	putpixel(x, y, MAGENTA);	} }

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *