Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính,Bài 3: Học trò 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng mang 3 học trò,Bài 4: Hình nào đã khoanh vào số hình tròn ?,Bài 5: Tìm X.

Bài 1: Tính nhẩm:

a)

Hai x 8 =              12 : 2 =                       Hai x 9 =                18 : 3 =

3 x 9 =              12 : 3 =                       5 x 7 =                45 : 5 =

4 x 5 =              12 : 4 =                       5 x 8 =                40 : 4 =

5 x 6 =              15 : 5 =                       3 x 6 =                20 : 2 =

b)

20 x 4 =            30 x 3 =                20 x 2 =                    30 x 2 = 

80 : 4 =             90 : 3 =                40 : 2 =                     60 : 2 =

Bài 2: Tính:

4 x 6 + 16 =                                   20 : 4 x 6 =

5 x 7 + 25 =                                   30 : 5 : 2 =

Bài 3: Học trò 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng mang 3 học trò. Hỏi lớp 2A mang bao nhiêu học trò ?

Bài 4: Hình nào đã khoanh vào ({Một over 3})  số hình tròn ?

Bài 5: Tìm X:

a) X : 3 = 5;

b) 5 x X = 35.

Bài giải:

Bài 1:

a)

Hai x 8 = 16                                             12 : 2 = 6                         

3 x 9 = 27                                             12 : 3 = 4                        

4 x 5 = 20                                             12 : 4 = 3                        

5 x 6 = 30                                             15 : 5 = 3                        

Hai x 9 = 18                                            18 : 3 = 6

5 x 7 = 35                                            45 : 5 = 9

5 x 8 = 40                                            40 : 4 = 10

3 x 6 = 18                                            20 : 2 = 10

b)

20 x 4 = 80                                          30 x 3 = 90                          

80 : 4 = 20                                          90 : 3 = 30

              

20 x 2 = 40                                        30 x 2 = 60

40 : 2 = 20                                        60 : 2 = 30

Bài 2:

4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40                                  

20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 30 

5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 60  

30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3

Bài 3: 

Số học trò của lớp 2A là:

3 x 8 = 24 (học trò)

Đáp số: 24 học trò.

Bài 4:

Hình a) được khoanh vào  ({Một over 4})  số hình tròn

Bài 5:

a) X : 3 = 5

         X = 5 x 3

         X = 15

b) 5 x X = 35

         X = 35 : 5

         X = 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *