Giải Toán lớp 2 trang 172 Ôn tập về phép nhân và phép chia

Giải Toán lớp Hai trang 172 Ôn tập về phép nhân và phép chia

Bài 1 (trang 172 sgk Toán 2)

Tính nhẩm:

a)

Hai x 8 =     12 : 2 =     Hai x 9 =     18 : 3 =

3 x 9 =     12 : 3 =     5 x 7 =     45 : 5 =

4 x 5 =     12 : 4 =     5 x 8 =     40 : 4 =

5 x 6 =     15 : 5 =     3 x 6 =     20 : 2 =

b)

20 x 4 =     30 x 3 =     20 x 2 =     30 x 2 =

80 : 4 =     90 : 3 =     40 : 2 =     60 : 2 =

Phương pháp giải

Lời giải chi tiết:

a)

Hai x 8 = 16     12 : 2 = 6

3 x 9 = 27     12 : 3 = 4

4 x 5 = 20     12 : 4 = 3

5 x 6 = 30     15 : 5 = 3

Hai x 9 = 18     18 : 3 = 6

5 x 7 = 35     45 : 5 = 9

5 x 8 = 40     40 : 4 = 10

3 x 6 = 18     20 : 2 = 10

b)

20 x 4 = 80     30 x 3 = 90

80 : 4 = 20     90 : 3 = 30

20 x 2 = 40     30 x 2 = 60

40 : 2 = 20     60 : 2 = 30

Bài 2 (trang 172 sgk Toán 2)

Tính:

4 x 6 + 16 =     20 : 4 x 6 =

5 x 7 + 25 =     30 : 5 : 2 =

Phương pháp giải

Lời giải chi tiết:

4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40

20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 30

5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 60

30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3

Bài 3 (trang 172 sgk Toán 2)

Học trò 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng với 3 học trò. Hỏi lớp 2A với bao nhiêu học trò ?

Phương pháp giải

Lời giải chi tiết:

   Số học trò của lớp 2A là:

      3 x 8 = 24 (học trò)

      Đáp số: 24 học trò.

Bài 4 (trang 172 sgk Toán 2)

Hình nào đã khoanh vào số hình tròn ?

Phương pháp giải

Lời giải chi tiết:

Mỗi hình đang với 15 hình tròn.

Mà 15 : 3 = 5

Vậy hình a) là hình đã khoanh vào số hình tròn.

Bài 5 (trang 172 sgk Toán 2)

Tìm x:

a) x : 3 = 5;

b) 5 x x = 35.

Phương pháp giải

Lời giải chi tiết:

a) x : 3 = 5

   x = 5 x 3

   x= 15

b) 5 x x= 35

   x = 35 : 5

   x = 7

  • Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) (trang 173)
  • Ôn tập về đại lượng (trang 174)
  • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (trang 175)
  • Ôn tập về hình học (trang 176, 177)
  • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (trang 177, 178)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *