BÀI TẬP XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC CÓ LỜI GIẢI

Trong bài viết này mình sẽ trình bày bài tập xuất nhập khẩu ủy thác mang lời giải chi tiết, mời những bạn cùng xem nhé!

1. Ví dụ Một bài tập nhập khẩu ủy thác

Đơn vị thương nghiệp D&D nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên, tính giá xuất kho hàng hóa theo phương pháp đích danh, hạch toán ngoại tệ theo pp sử dụng tỷ giá thực tế.

SDĐK TK 1122 là: 10.450.000 đ (500USD x 20.900 VND/USD)

Trong tháng mang tình hình nhận ủy thác nhập cho đơn vị K:

1. Nhận chuyển khoản 10.000 USD của đơn vị K để ký quỹ mở L/C nhập hàng. Đơn vị D&D đã hoàn thành thủ tục mở L/C. (biết TGTT 20.950 VND/USD)

2. Hàng về cảng đơn vị D&D và đại diện đơn vị K lập thủ tục thương chính để kiểm nhận hàng: 1.000 đơn vị E, đơn giá 10 USD/đv/CIF HCM. Đơn vị D&D chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan tới nhập khẩu ủy thác cho đơn vị K ghi rõ trị giá hàng nhập, thuế nhập khẩu 5% giá nhập, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10% (TGTT do thương chính quy đổi để tính thuế 20.970 VND/USD).

3. NH đối chiếu bộ chứng từ với điều kiện mở L/C và tiến hành trả tiền cho đơn vị nước ngoài 10.000 USD, thủ tục phí NH là 0,1% (trong đó thuế GTGT 10%) trả tiền bằng TGNH là ngoại tệ đơn vị D&D đã chi hộ cho đơn vị K. (biết TGTT 20.960 VND/USD)

4. Thu TGNH bằng ngoại tệ bao gồm: Phí ủy thác 5% giá nhập khẩu (trong đó thuế GTGT 10%) và khoản thủ tục phí NH đã chi hộ cho đơn vị K (TGTT: 20.980 VND/USD)

5. Nhận chuyển khoản (VNĐ) của đơn vị K để đơn vị D&D nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT hàng nhập khẩu. Sau đó đơn vị D&D đã chuyển đủ số tiền nộp thuế cho nhà nước.

6. Bảng tính tiền lương trong tháng và những khoản trích theo lương là 5.000.000 đ, trong đó phòng ban bán hàng là 3.000.000, phòng ban QLDN là 2.000.000 đ, trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo chế độ qui định.

7. Đơn vị D&D trích khấu hao tháng tính vào CP bán hàng 1.000.000 đ, tính vào CP QLDN: 1.000.000 đ.

8. Căn cứ vào báo cáo quỹ mang số liệu như sau: Cung cấp tiền vận chuyển bốc vác bán hàng 1.100.000 (trong đó VAT 100.000 đ); Chi trả tiền điện thoại, tiền điện, fax,… sử dụng cho phòng ban QLDN 1.100.000 (trong đó VAT 100.000 đ)

9. Xác định và kết chuyển KQKD.

Bài giải VD Một bài tập xuất nhập khẩu ủy thác

Đơn vị K (bên giao ủy thác nhập khẩu)

NV1:
+ Nợ TK 331 (D&D): 209.500 (10.000 x 20,95)

Mang TK 515: 500

Mang TK 1122: 209.000 (10.000 x 20,9) TGBQ

 • Mang TK 0072: 10.000 USD

NV2: Đơn vị K nhận được những chứng từ về lô hàng đã xuất khẩu từ đơn vị D&D:

 • Nợ TK 1561: 209.500

Mang TK 331 (D&D): 209.500

 • Thuế NK, tính vào giá nhập kho:

Nợ TK 1561: 10.485

Mang TK 33331: 10.485 (10.000 x 5% x 20,97)

 • Thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Nợ TK 1331: 22.018,5 [(10.000 x 5% x 20,97) + 10.485] x 10%

NV3: Phí NH phải trả cho D&D:

 • Nợ TK 1562: 190,5 (209,6/1,1)

Nợ TK 1331: 19,1 (209,6 – 190,55)

Mang TK 331 (D&D): 209,6 (10.000 x 0,1% x 20,96 TGTT)

Đơn vị D&D (bên nhận ủy thác nhập khẩu)

NV1:

 • Nợ TK 1122: 209.500

Mang TK 3388K: 209.500

 • Nợ TK 0072: 10.000 USD
 • Nợ TK 244: 209.500 TGTT

Mang TK 1122: 209.476 (TGBQGQ):20,9476

Mang TK 515: 24

 • Mang TK 0072: 10.000 USD

NV2:

 • Nợ TK 003: 209.700
 • Mang TK 003: 209.700

NV3:

 • Nợ TK 3388K: 209.500 TTĐD – tại thời khắc ghi nhận

Mang TK 244: 209.500 TTĐD – tại thời khắc ký quỹ

 • Nợ TK 1388K: 209,6

Mang TK 1122: 209,476 (10.00 x 0,1% x 20,9476) TGBQDĐ

Mang TK 515: 0,124

 • Mang TK 0072: 10 USD

NV4:

 • Nợ TK 1122: 10.699,8 (10.000 x 5% x 20,98) + (10.000 x 0,1% x 20,98%)

Mang TK 5113: 9.536,36 [(10.000 x 5% x 20,98)/(1+10%)]

Mang TK 3331: 953,64

Mang TK 1388K: 209,6 (10.000 x 0,1% x 20,96)

Mang TK 515: 0,2

 • Nợ TK 0072: 510 USD

NV5:

 • Nợ TK 1121: 32.503,5

Mang TK 3388K: 32.503,5

 • Nợ TK 3388K: 32.503,55

Mang TK 1121: 32.503,55

NV6:

 • Nợ TK 641: 3.000

Nợ TK 642: 2.000

Mang TK 334: 5.000

 • Nợ TK 641: 705 (3.000 x 23,5%)

Nợ TK 642: 470

Nợ TK 334: 525

Mang TK 338: 1.700

NV7:

 • Nợ TK 641: 1.000

Nợ TK 642: 1.000

Mang TK 214: 2.000

NV8:

 • Nợ TK 641: 1.000

Nợ TK 642: 1.000

Nợ TK 133: 200

Mang TK 111: 2.200

NV9:

 • Nợ TK 511: 9.536,36

Nợ TK 515: 24,324

Mang TK 911: 9.560,68

 • Nợ TK 911: 10.175

Mang TK 641: 5.705

Mang TK 642: 4.470

 • Nợ TK 421: 614,316

Mang TK 911: 614,316

2. Ví dụ Hai bài tập xuất khẩu ủy thác

Đơn vị A chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo pp khấu trừ.

1. Đơn vị B gởi hàng nhờ đơn vị A xuất khẩu ủy thác hộ lô hàng N, trị giá xuất kho 500.000.000 đ, trị giá bán chưa thuế 60.000 USD/FOB HCM, đơn vị A đã nhận được hàng từ đơn vị B. Biết TGTT là 21.230 VND/USD.

2. Đơn vị A chi hộ 2.000.000 đ bằng tiền mặt để làm thủ tục xuất khẩu cho đơn vị B.

3. Đơn vị A tính số thuế phải nộp và tiến hành nộp thuế xuất khẩu thay cho đơn vị B bằng tiền gửi nhà băng, thuế xuất khẩu là 2%. Hàng đã xuất xuống tàu xong, tiền hàng chưa thu. Biết TGTT là 21.220 VND/USD.

4. Đơn vị B chuyển khoản (bằng VND) trả tiền tiền chi hộ và tiền thuế xuất khẩu cho đơn vị A.

5. Đơn vị A nhận được giấy báo mang của NH, nội dung: Thu tiền KH (NV3), trừ phí NH là 660 USD (trong đó thuế VAT 10%) NH đã ghi tăng vào tài khoản tiền gởi đơn vị A là 59.340 USD. Biết tỷ giá tt là 21.235 VND/USD.

6. Đơn vị A tính phí huê hồng ủy thác phải thu từ đơn vị B là 1.650 USD, trong đó thuế VAT 10%. Biết TGTT: 21.223 VND/USD.

7. Đơn vị A và đơn vị B đối chiếu công nợ tiến hành bù trừ và thanh lý hợp đồng: Đơn vị A chuyển khoản ngoại tệ trả tiền qua NH cho đơn vị B (Sau lúc đã trừ phí NH và huê hồng ủy thác. Biết TGTT 21.220 VND/US.

8. Cuối tháng đơn vị A tiến hành kết chuyển và xác định KQKD.

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào tài khoản mang liên quan những NV kinh tế phát sinh trên theo pp TGTT. Phương pháp xuất ngoại tệ theo pp BQGQ.

Bài giải VD Hai bài tập xuất nhập khẩu ủy thác

Đơn vị tính: 1.000 đ

Bên giao xuất khẩu ủy thác đơn vị B:

NV1:

Nợ TK 157: 500.000

Mang TK 1561: 500.000

NV2:

Nợ TK 641: 2.000

Mang TK 3388A: 2.000

NV3:

Nợ TK 131A: 1.273.200

Mang TK 511: 1.273.200

Nợ TK 632: 500.000

Mang TK 157: 500.000

Nợ TK 33332: 25.464

Mang TK 3388A: 25.464

Nợ TK 511: 25.464

Mang TK 33332: 25.464

NV4:

Nợ TK 3388A: 27.464

Mang TK 1121: 27.464

NV5:

Nợ TK 641: 12.741

Nợ TK 1331: 1.274,1

Mang TK 3388A: 14.015,1

NV6:

Nợ TK 641: 31.834,5

Nợ TK 1331: 3.183,45

Mang TK 3388A: 35.017,95

NV7:

Nợ TK 3388A: 49.033,05

Mang TK 131A: 49.033,05

Nợ TK 1122: 1.224.181,8 (21,22)

Mang TK 131A: 1.224.166,95

Mang TK 515: 14,85

Nợ TK 0072: 57.690 USD

NV8:

Nợ TK 911: 546.575,5

Mang TK 632: 500.000

Mang TK 641: 46.575,5

Nợ TK 511: 1.247.736

Nợ TK 515: 14,85

Mang TK 911: 1.247.750,85

Nợ TK 911: 701.175,35

Mang TK 421: 701.175,35

Bên nhận ủy thác xuất khẩu đơn vị A

NV1:

Nợ TK 003: 1.273.800

NV2: 

Nợ TK 1388B: 2.000

Mang TK 1111: 2.000

NV3:

Nợ TK 1388B: 25.464

Mang TK 1121: 25.464

Mang TK 003: 1.273.800

NV4:

Nợ TK 1121: 27.464

Mang TK 1388B: 27.464

NV5:
Nợ TK 1122: 1.260.084,9

Nợ TK 1388B: 14.015,1

Mang TK 3388B: 1.274.100

Nợ TK 0072: 59.340 USD

NV6:

Nợ TK 131: 35.017,95

Mang TK 5113: 31.834,5

Mang TK 3331: 3.183,45

NV7:

Nợ TK 3388B: 49.033,05

Mang TK 131: 35.017,95

Mang TK 1388B: 14.015,1

Nợ TK 3388B: 1.225.066,95

Mang TK 1122: 1.225.047,15 (57.690 x 21,235)

Mang TK 515:19,8

Mang TK 0072: 57.690 USD

NV8:

Nợ TK 5113: 31.834,5

Nợ TK 515: 19,8

Mang TK 911: 31.854,3

Nợ TK 911: 31.854,3

Mang TK 421: 31.854,3

Qua hai ví dụ trên đây kỳ vọng những bạn mang thể nắm được cách làm bài tập xuất nhập khẩu ủy thác và ứng dụng vào những bài tập tương tự, cảm ơn những bạn.

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC


--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Hạch toán các nghiệp vụ ủy thác xuất nhập khẩu mới nhất từ website kynangketoan.vn cho từ khoá bài tập hạch toán ủy thác mang lời giải.

Lúc hạch toán những nghiệp vụ ủy thác xuất nhập khẩu cần lưu ý những nguyên tắc gì? Đối với bên giao – giao hàng ủy thác xuất nhập khẩu và bên bán – bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu hạch toán cụ thể như thế nào? Những bạn cùng tham khảo qua bài viết sau của kỹ năng kế toán nhé.

I. Kế toán ủy thác xuất khẩu

1. Kế toán tại tại đơn vị ủy thác xuất khẩu.

– Lúc xuất kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhờ xuất khẩu ủy thác, kế toán phản ánh.

Nợ TK 157 – Giá xuất kho

Mang TK 152,156,155,…

– Lúc đơn vị nhận xuất khẩu báo cáo hàng đã xuất khẩu, kế toán phản ánh.

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Mang TK 157 – Hàng gửi bán hoc ke toan truong tai tphcm

– Căn cứ vào hóa đơn trả tiền tiền hàng của bên nhận xuất khẩu ủy thác, kế toán phản ánh.

Nợ TK 111, 112, 1388

Mang TK 511 – Doanh thu xuất khẩu

– Phản ánh số thuế xuất khẩu phải nộp, kế toán ghi.

Nợ TK 511 – Doanh thu xuất khẩu

Mang TK 3333 – Chi tiết thuế xuất khẩu

– Lúc chuyển tiền để nhờ nộp thuế, phí xủa hàng xuất khẩu, kế toán phản ánh.

Nợ TK 1388

Mang TK 111,112,… khóa học thanh toán quốc tế hà nội

– Lúc trả tiền tiền huê hồng nhờ xuất khẩu ủy thác cho bên nhận xuất khẩu ủy thác, kế toán phản ánh.

Nợ TK 641- Tầm giá bán hàng

Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào

Mang TK 1388, 111, 112 – Tổng giá trả tiền.

2.Kế toán tại đơn vị nhận xuất khẩu

– Lúc nhận ủy thác xuất khẩu cách xóa các dữ liệu trùng nhau trong excel

Lúc nhận ủy thác xuất khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa cho bên giao ủy thác, kế toán theo dõi hàng nhận để xuất khẩu trên hệ thống quản trị của mình và thuyết minh trên Thống kê tài chính về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của hàng nhận xuất khẩu ủy thác, thời hạn xuất khẩu, đối tượng trả tiền,…. Ko ghi nhận trị giá hàng nhận xuất khẩu ủy thác trên bảng cân đối kế toán.

– Lúc nhận tiền tài bên giao ủy thác để chi những khoản thuế, ghi:

Nợ những TK 111, 112

Mang TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) (chi tiết bên giao ủy thác).

– Lúc xuất khẩu hàng nhận ủy thác

Lúc xuất khẩu hàng nhận ủy thác, bên nhận ủy thác ko phản ánh số thuế phải nộp mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (chi tiết bên giao ủy thác – phải thu lại số tiền đã nộp hộ)

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) (chi tiết bên giao ủy thác – trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác) chuyên viên tuyển dụng nhân sự là gì

Mang những TK 111, 112.

– Số tiền hàng phải thu về

Đối với số tiền hàng phải thu về xuất khẩu hàng nhận ủy thác, kế toán phản ánh là số tiền phải trả cho bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi nhà băng (nếu đã thu được tiền)

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (chi tiết khách hàng nước ngoài – nếu chưa thu được tiền)

Mang TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) (chi tiết bên giao ủy thác).

– Những khoản chi hộ bên giao ủy thác xuất khẩu, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (chi tiết bên giao ủy thác)

Mang những TK 111, 112.

– Bù trừ khoản phải thu và phải trả, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) (chi tiết bên giao ủy thác)

Mang TK 138 – Phải thu khác (1388) (chi tiết bên giao ủy thác).

II.Kế toán ủy thác nhập khẩu

1.Kế toán tại đơn vị ủy thác nhập khẩu.

– Lúc chuyển tiền nhờ nhập khẩu bao gồm tiền hàng và những khoản thuế, phí nhập khẩu phải nộp cho bên nhận nhập khẩu, kế toán ghi.

Nợ TK 1388 – Phải thu khác (chi tiết cho từng đối tượng)

Mang TK 111, 112, 3111.

– Lúc nhận hàng hàng từ đơn vị nhận nhập khẩu ủy thác, căn cứ vào hóa đơn trả tiền tiền hàng, biên lai nộp thuế GTGT, thuế NK của bên nhận nhập khẩu ủy thác, kế toán phản ánh.

Nợ TK 1561,152,153,…

Mang TK 1388 – Trị giá hàng chưa mang thuế nhập khẩu

Mang TK 3333 – Chi tiết thuế nhập khẩu.

Mang TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc trưng (nếu mang)

+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu nếu được khấu trừ, kế tán phản ánh.

Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào.

Mang TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu

+ Thuế GTGT hàng nhập hkẩu ko được khấu trừ, kế toán phản ánh.

Nợ TK 1561, 152, 153,…. 

Mang TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu

– Lúc trả tiền tiền huê hồng (phí ủy thác) cho bên nhận ủy thác nhập khẩu, kế toán ghi.

Nợ TK 1562, 152, 153,…

Mang TK 1388 (Chi tiết cho từng đối tượng) 

– Căn cứ vào biên lai nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu mang) của bên nhận ủy thác nhập khẩu, kế toán phản ánh.

Nợ TK 3333 – Thuế nhập khẩu

Nợ TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nợ TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc trưng (nếu mang)

Mang TK 1388 (Chi tiết cho từng đối tượng)

2.Kế toán tại đơn vị nhận nhập khẩu ủy thác.

– Lúc nhận tiền để nhập khẩu bao gồm tiền hàng và tièn thuế, phí, lệ phí,… kế toán phản ánh.

Nợ TK 111,112,… 

 Mang TK 3388 (Chi tiết cho từng đối tượng)

– Lúc trả tiền hàng, nộp hộ thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng nhập khẩu, kế toán phản ánh.

Nợ TK 3388 (Chi tiết cho từng đối tượng)

Mang TK 111,112 mẫu hóa đơn thương mại

– Lúc nhập khẩu vật tư, hàng hóa,..,kế toán căn cứ vào tờ khai thương chính phản ánh.

Nợ Tk 002 – Trị giá hàng nhập khẩu

– Lúc trả hàng cho bên nhờ nhập khẩu, kế toán phản ánh

Mang TK 002 – Trị giá hàng nhập khẩu

– Căn cứ vào hóa đơn trả tiền huê hồng ủy thác (phí ủy thác) của bên nhờ nhập khẩu, kế toán phản ánh.

+ Nếu đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 111, 112, 1388

Mang TK 511- Huê hồng được lợi

Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

+ Nếu đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 111, 112, 1388

Mang TK 511- Huê hồng được lợi (tổng giá trả tiền).

Đồng thời phản ánh số thuế GTGT của huê hồng được lợi.

Nợ TK 511

Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Kỹ năng kế toán chúc bạn thành công!


--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết 2 bài tập kế toán xuất nhập khẩu ủy thác có lời giải từ website daotaoketoan.net cho từ khoá bài tập hạch toán ủy thác mang lời giải.

Trung tâm kế toán Hà Nội xin san sẻ một số bài tập kế toán thuế xuất nhập khẩu, cách tính thuế xuất nhập khẩu hàng hóa, nhà cung cấp ủy thác mang lời giải chi tiết. Mục đích của những dạng bài tập này nhằm tương trợ những bạn sinh viên ngành kế toán mang thể học tăng nghiệp vụ kế toán.

Cách tính thuế xuất nhập khẩu

-Khác với thuế doanh thu tính hàng tháng trên tổng doanh thu trong tháng, thuế xuất nhập khẩu được tính theo từng chuyến hàng xuất nhập khẩu (XNK)

Thuế XNK phải nộp = SL hàng XNK  x  Đgiá hàng XNK (tiền VN) x TS thuế XNK (%)

– Đơn giá hàng XNK tính bằng tiền Việt Nam để tính thuế:

 • Xuất khẩu: Đơn giá FOB ngoại tệ  (x) tỷ giá thực tế tìm vào của nhà băng ngoại thương.
 • Nhập khẩu: Đơn giá CIF ngoại tệ  (x) tỷ giá thực tế tìm vào của nhà băng ngoại thương

Bài tập 1:

Trong tháng 10/2014 Đơn vị X mang phát sinh những nghiệp vụ sau:

1. Trực tiếp xuất khẩu lô hàng gồm 500 sản phẩm A hợp đồng giá FOB là 10 USD/SP. Tỷ giá tính thuế là 21.000đ/USD

2. Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng B theo tổng trị giá tìm với giá CIF là 30.000 USD. Tỷ giá tính thuế là 21.500đ/USD,

3. Nhập khẩu 5000 SP C giá hợp đồng theo giá FOB là 8 USD/SP, phí vận chuyển bảo hiểm quốc tế là Hai USD/SP. Tỷ giá tính thuế là 22.000đ/USD

4. Trực tiếp xuất khẩu 10.000 SP D theo điều kiện CIF là 5USD/SP, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 5.000đ/SP

5. Nhập khẩu nguyên vật liệu E để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá lô hàng theo điều kiện CIF quy ra tiền VN là 300đ.

Yêu cầu: Tính thuế xuất nhập khẩu phải nộp

Biết rằng: Thuế xuất nhập khẩu SP A là 2%, SP B và E là 10%, SP C là 15%, SP D là 2%.

Hướng dẫn giải:

NV1: Xuất khẩu 500 sp A:

Số thuế  XK phải nộp = 500 x (10 x 21.000) x 2% = 2.100.000

NV2: Nhập khẩu lô hàng B:

Số thuế  NK phải nộp = (30.000 x 21.500) x 10% = 64.500.000

NV3: Nhập khẩu 5.000 sp C:

Số thuế  NK phải nộp = ((5.000 x 8 x 22.000) + (5.000 x Hai x 22.000)) x 15%

= (880.000.000 + 220.000.000) x 15 % = 165.000.000

NV4: Xuất khẩu 10.000 sp D:

Số thuế  XK phải nộp = (10.000 x 5 x 21.500) + (10.000 x 5.000) x 2%

= (1.075.000.000 + 50.000.000) x 2% = 22.500.000

NV5: NVL E được miễn thuế.

Bài tập 2:

Trong tháng 11/2014 Đơn vị TNHH Y phát sinh những nghiệp vụ như sau:

1. NK 180.000 sp A, giá CIF quy ra vnđ là 100.000đ/sp. Theo biên bản giám định của những cơ quan chức năng thì mang 3000 sp bị hỏng hoàn toàn là do thiên tai trong quá trình vận chuyển. Số sp này đơn vị bán được với giá chưa thuế GTGT là 150.000đ/sp.

2. NK 5.000sp D theo giá CIF là 5USD/sp. Qua rà soát thương chính xác định thiếu 300 sp. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD. Trong kỳ đơn vị bán được 2.000sp với giá chưa thuế là 130.000đ/sp.

3. XK 1.000 tấn sp C giá bán xuất tại kho là 4.500.000đ/tấn, giá bán vận chuyển từ kho tới cảng là 500.000đ/tấn.

Yêu cầu: Xác định thuế XNK và thuế GTGT đầu ra phải nộp.

– Biết sp A: 10%, B: 15%, C: 5%. Thuế GTGT là 10%.

Hướng dẫn giải

1. Nhập khẩu 180.000 sản phẩm A. Theo biên bản giám định của cơ quan chức năng thì mang 3000 sản phẩm bị hỏng hoàn toàn do thiên tai trong quá trình vận chuyển:

a. Tính thuế nhập khẩu cho 180.000 – 3000 = 177.000 sp.

– Thuế NK phải nộp là: = QNK x CIF x t = 177.000 x 100.000 x 10%  = 1.770.000.000 (đ)

– Thuế GTGT phải nộp là: = 177.000 x 150.000 x 10%   =  2.155.000.000 (đ)

2. Nhập khẩu 5.000 sản phẩm B, qua rà soát thương chính xác định thiếu 300 sản phẩm:
Tính thuế NK cho 5.000 – 300 = 4.700 sp.

– Thuế NK cho 4.700 sp B là: = 4.700 x 5 x 18.000 x 15%  = 63.450.000 (đ)

– Số thuế GTGT phải nộp là: = 2.000 x 130.000 x 10% = 26.000.000 (đ)

3. Số thuế XK nộp cho sản phẩm C là:

= QXK x FOB x t = 1.000 x ( 4.500.000 + 500.000 ) x 5% = 250.000.000 (đ)

Vậy tổng những loại thuế phải nộp tuần tự là:

Tổng thuế xuất khẩu :
TXK   = 250.000.000 (đ).

Tổng thuế nhập khẩu :
TNK­    = 2.655.000.000 + 63.450.000
2.718.450.000 (đ).

Tổng thuế GTGT phải nộp là :
VAT     = 225.000.000 + 26.000.000
251.000.000 (đ).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *