Bài tập: Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ – TS. Trần Văn Tùng

Tài liệu tương tự

Nội dung

Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TM-DV CHƯƠNG: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN & CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Bài số 1: Đơn vị ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng phát sinh những nghiệp vụ kinh tế sau: Ngày 01/03: Đơn vị ABC xuất quỹ tiền mặt tạm ứng tiền vật liệu cho Viên chức A số tiền 42.000.000. Ngày 05/03: Đơn vị ABC xuất quỹ tiền mặt 80.000.000, nộp vào tài khoản của tổ chức tại nhà băng. Tới cuối ngày, Đơn vị ABC vẫn chưa nhận được giấy báo Với của nhà băng. Ngày 06/03: Đơn vị ABC nhận được giấy báo Với của số tiền nộp vào tài khoản nhà băng ngày 05/03. Ngày 10/03: Đơn vị ABC tìm một lô phương tiện mang giá trả tiền 27.500.000 (bao gồm thuế GTGT 10%), chưa trả tiền tiền cho Đơn vị B. Tầm giá vận chuyển trả tiền bằng tiền mặt 495.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). Phương tiện nhập kho đủ. Ngày 15/03: Viên chức A trả tiền tiền tạm ứng: - Vật liệu nhập kho mang giá trả tiền 38.500.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). - Tầm giá vận chuyển 770.000 ( bao gồm thuế GTGT 10%). - Viên chức đã nộp lại quỹ tiền tạm ứng ko chi hết. Ngày 16/03: Căn cứ số lượng hàng hoá gửi đi bán tại những đại lý đã tiêu thụ, Đơn vị ABC trả tiền huê hồng bán hàng cho những đại lý bằng tiền mặt 110.000.000 ( bao gồm thuế GTGT 10%). Ngày 20/03: Công tyABC được ngân sách Nhà nước cấp bổ sung vốn kinh doanh bằng tiền gửi nhà băng 1.250.000.000. Đơn vị ABC đã nhận được giấy báo Với. Ngày 22/03: Đơn vị ABC trả tiền nợ vay ngắn hạn Nhà băng C bằng tiền gửi nhà băng 325.000.000. Đơn vị ABC đã nhận giấy báo Nợ. 1Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng Ngày 25/03: Đơn vị ABC vay ngắn hạn Nhà băng D 225.000.000, sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Đơn vị ABC đã nhận giấy báo Với về số tiền vay ngắn hạn. Ngày 26/03: Đơn vị ABC tìm 2.000 cổ phiếu của Đơn vị E với giá trả tiền 21.000.000. Đơn vị ABC đã trả tiền bằng tiền mặt. Cổ phiếu của Đơn vị E được tìm với mục đích bán ngay. Ngày 28/03: Đơn vị ABC vi phạm hợp đồng và bị khách hàng phạt 20.000.000. Đơn vị ABC đã nộp phạt bằng tiền gửi nhà băng. Đơn vị ABC đã nhận được giấy báo Nợ. Ngày 30/03: Đơn vị ABC nhận được thông tin về lãi tiền gửi nhà băng tháng 03 là 25.000.000. Đơn vị ABC nhận được thông tin về lãi vay ngắn hạn tháng 03 là 5.400.000 (khoản đi vay ngắn hạn sử dụng cho hoạt động kinh doanh). Đơn vị ABC đã trả tiền lãi vay bằng tiền mặt. Đơn vị ABC nhận được hoá đơn tiền điện tháng 03 của phòng ban bán hàng 22.000.000 (bao gồm thuế GTGT 10%) và phòng ban quản lý doanh nghiệp 27.500.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). Đơn vị ABC chưa trả tiền tiền điện. Đơn vị ABC trả tiền tiền lương phải trả cho công viên chức bằng tiền mặt 475.000.000. Ngày 31/03: Đơn vị ABC nhận được thông tin về số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp của quý I là 25.000.000. Đơn vị ABC đã đóng thuế bằng tiền mặt. Yêu cầu: Tính toán, định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bài số 2: Đơn vị ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xác định trị giá ngoại tệ xuất quỹ theo phương pháp nhập trước, xuất trước. - Số dư đầu kỳ Tài khoản 111(2): 15.790.000( chi tiết: 1.000 USD). - Trong tháng phát sinh những nghiệp vụ kinh tế sau: Ngày 10/12: Đơn vị ABC xuất kho bán cho Đơn vị A một lô hàng hóa mang giá thực tế xuất 20.000.000, giá trả tiền 2.200 USD (bao gồm thuế GTGT 10%). Đơn vị A chưa trả tiền tiền tìm hàng. Cho biết tỷ giá bình quân liên nhà băng là 15.800 VND/USD. Ngày 15/12: Đơn vị A trả tiền tiền tìm hàng bằng tiền mặt 2.200 USD. Cho biết tỷ giá bình quân liên nhà băng là 15.850 VND/USD. 2Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng Ngày 20/12: Đơn vị ABC xuất quỹ tiền mặt 1.100 USD tìm một lô vật liệu (bao gồm thuế GTGT 10%). Cho biết tỷ giá bình quân liên nhà băng là 15.820 VND/USD. Tầm giá vân chuyển trả tiền bằng tiền mặt 561.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). Ngày 25/12: Đơn vị ABC xuất quỹ tiền mặt 1.000 USD bán thu bằng tiền mặt (tiền Việt Nam). Cho biết tỷ giá bình quân liên nhà băng là 15.890 VND/USD. Ngày 31/12: Tỷ giá bình quân liên nhà băng là 15.860 VND/USD. Đơn vị ABC giám định lại Tài khoản 111(2) và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do giám định lại. Yêu cầu: Tính toán, định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bài số 3: Đơn vị ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Số dư đầu tháng một vài tài khoản như sau: Mục tiêu Tài khoản 1211(Đơn vị A) Số tiền 42.000.000 (4.000 cổ phiếu, giá ghi sổ kế toán 10.500/cổ phiếu, chiếm 5% cổ phần của Đơn vị A) Tài khoản 1281 (Nhà băng B) 225.000.000 Tài khoản 138(8) (Nhà băng B) 8.212.500 Tài khoản 129 1.500.000

Tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 0,73%/tháng, nhận lãi cuối kỳ. Trong tháng phát sinh những nghiệp vụ kinh tế sau: Ngày 01/12: Đơn vị ABC gửi tiền tiết kiệm tại Nhà băng B bằng tiền gửi nhà băng 500.000.000 (tiền gửi kỳ hạn 9 tháng, lãi suất 0,75%/tháng, nhận lãi cuối kỳ). Ngày 05/12: Đơn vị ABC tìm 250 trái phiếu của Đơn vị C (mệnh giá 100.000/trái phiếu, giá phát hành 100.000/trái phiếu, lãi suất 0,765%/tháng, kỳ hạn 12 tháng, nhận lãi vay ngay lúc tìm. Đơn vị ABC đã trả tiền cho Đơn vị C bằng tiền gửi nhà băng. Đơn vị ABC trả tiền phí nhà sản xuất môi giới tìm trái phiếu (0,5% trị giá giao dịch) bằng tiền mặt. Ngày 15/12: Đáo hạn khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại Nhà băng B. Đơn vị ABC ghi nhận tiền lãi tháng 07, thu hồi vốn gốc và lãi bằng tiền gửi nhà băng. 3Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng Ngày 20/12: Đơn vị ABC bán 2.000 cổ phiếu Đơn vị A với giá 10.250/cổ phiếu, thu bằng tiền gửi nhà băng. Đơn vị ABC trả tiền phí nhà sản xuất môi giới bán cổ phiếu (0,5% trị giá giao dịch) bằng tiền mặt. Ngày 25/12: Đơn vị ABC thỏa thuận liên doanh với Đơn vị D trong thời kì 12 tháng. Đơn vị ABC đem góp vốn với Đơn vị D bằng tiền gửi nhà băng 85.000.000, hàng hoá (trị giá sổ kế toán 45.000.000), thiết bị sản xuất (nguyên giá 225.000.000, trị giá hao mòn luỹ kế 45.000.000). Đơn vị ABC và Đơn vị D thống nhất giám định: trị giá hàng hoá là 47.000.000, trị giá của thiết bị sản xuất là 178.000.000. Ngày 31/12: Đơn vị ABC ghi nhận lãi tiền gửi tháng 07 của khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng tại Nhà băng B. Trị giá trường của cổ phiếu Đơn vị A là 10.000/cổ phíếu. Đơn vị ABC lập dự phòng khuyến mại cổ phiếu Đơn vị A. Yêu cầu: Tính toán, định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh. CHƯƠNG: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG TRONG NƯỚC Bài số 4: Đơn vị ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, hạch toán hàng tồn theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá xuất hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền thời khắc. Tầm giá tìm hàng được phân bổ cho hàng bán ra theo tiêu thức số lượng. Số dư đầu tháng tài khoản 156, như sau: Mục tiêu Số tiền Tài khoản 156(1) 72.000.000 (chi tiết: 1.500kg) Tài khoản 156(2) 1.500.000 Trong tháng phát sinh những nghiệp vụ kinh tế sau: Ngày 01/09: Đơn vị ABC tìm lộ hàng (số lượng: 2.500kg, đơn giá bán chưa thuế 50.000/kg, thuế suất thuế GTGT10%), chưa trả tiền tiền. 4Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng Tầm giá vận chuyển trả tiền bằng tiền mặt 2.750.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). Hàng về nhập kho đủ. Ngày 05/09: Đơn vị ABC xuất kho 500kg hàng hoá bán trực tiếp cho khách hàng (đơn giá bán chưa thuế 73.000/kg, thuế suất thuế GTGT 10%). Đơn vị ABC đã thu bằng tiền mặt. Ngày 07/09: Đơn vị ABC tìm lô hàng (số lượng: 1.000kg, đơn giá bán chưa thuế 49.025/kg, thuế suất thuế GTGT 10%), trả tiền bằng tiền gửi nhà băng. Tầm giá vận chuyển trả tiền bằng tiền mặt 1.045.000 (baoo gồm thuế GTGT 10%). Hàng về nhập kho đủ. Ngày 10/09: Đơn vị ABC xuất kho 100kg hàng hoá sử dụng biếu tặng, khuyến mãi. Ngày 11/09: Đơn vị ABC xuất kho 800kg hàng hoá gửi bán Đơn vị A (đơn giá bán chưa thuế 73.000/kg, thuế suất thuế GTGT 10%). Tầm giá vận chuyển trả tiền bằng tiền mặt 2.200.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). Theo hợp đồng bán hàng: Đơn vị ABC cho Đơn vị A hưởng chiết khấu trả tiền nếu trả tiền tiền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chấp nhận trả tiền (chiết khấu trả tiền tính 5% giá bán chưa thuế GTGT). Ngày 15/09: Đơn vị A đã nhận được hàng và trả tiền cho Đơn vị ABC bằng tiền gửi nhà băng. Ngày 17/09: Đơn vị A đề nghị khuyến mại do một số hàng hoá ko đúng quy cách. Đơn vị ABC đã chấp nhận khuyến mại và phát hành hoá đơn khuyến mại (giá trả tiền 5.280.000, bao gồm thuế GTGT 10%). Đơn vị ABC chưa hoàn lại tiền khuyến mại cho Đơn vị A (xem như khoản ứng trước tiền tìm hàng của Đơn vị A). Ngày 20/09: Đơn vị ABC xuất kho 1.500kg hàng hoá gửi bán Đơn vị B (đơn giá bán chưa thuế 73.000/kg, thuế suất thuế GTGT 10%). Đơn vị B là đại lý bán đúng giá hưởng huê hồng của Đơn vị ABC. Hoả hồng bán hàng đại lý được tính 5% giá trả tiền (bao gồm thuế GTGT 10%). Ngày 25/09: Đơn vị ABC xuất kho phương tiện mang trị giá 3.000.000 sửdụng tại phòng ban bán hàng. Trị giá phương tiện được phân bổ và tính vào tầm giá 3 tháng. 5Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng Ngày 30/09: Đơn vị B thông tin đã bán được 1.000kg. Đơn vị B đã trả tiền tiền cho Đơn vị ABC bằng tiền gửi nhà băng, sau lúc trừ huê hồng bán hàng đại lý được lợi. Phân bổ tầm giá tìm hàng cho hàng hoá đã tiêu thụ trong tháng. Yêu cầu: Tính toán, định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bài số 5: Tại tổ chức TM A trong tháng 9 mang những nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau : 1) Ngày 3.9 tìm Một lô hàng mang giá trên hoá đơn bên bán 28 triệu đồng, thúê GTGT 10%, hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu một số theo giá tìm chưa mang thuế 250.000 đ chưa rõ nguyên nhân. Cty cho nhập kho theo thực nhận, tiền hàng chưa trả tiền. 2) Ngày 7.9 tìm một lô hàng mang trị giá trên hoá đơn bên bán 15 triệu, thuế GTGT 10% tầm giá vận chuyển do bên tìm chịu 200.000đ, bên bán trả hộ. Hàng về nhập kho đủ, tiền hàng và tiền vận chuyển chưa trả tiền. 3) Ngày 14.9 cty khắc phục số hàng thiếu ngày 3.9 bắt áp tải bồi thường giá 300.000đ. 4) Ngày 19.9 Cty nhận được hoá đơn bên bán về lô hàng đã cho nhập kho theo giá tạm tính 27,5 triệu đồng, giá chính thức ghi trên hoá đơn bên bán 28 triệu đồng, thuế GTGT 10%. 5) Ngày 21.9 tìm lô hàng mang giá trên hoá đơn bên bán 30 triệu đồng, thuế GTGT 10% hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thừa một số theo giá tìm 500.000đ chưa rõ nguyên nhân. Cty cho nhập luôn số hàng thừa, tiền hàng chưa trả tiền. 6) Ngày 25.9 nhận được chứng từ đòi tiền tài bên bán về lô hàng đã tìm theo HĐKT trị giá 17 triệu đồng, thuế GTGT 10%. Cty đã chấp nhận trả tiền. Nhà băng đã cho vay và gởi giấy báo nợ, hàng này cuối tháng chưa về. 7) Ngày 28.9 Cty đề nghị bên bán, bán luôn số hàng thừa nhập kho ngày 21.9 bên bán đồng ý. Yêu cầu : Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên (theo cả Hai phương pháp nộp thuế GTGT). Bài số 6: Tại Cty TM Y trong tháng 10 mang những nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau 1) Ngày 1.10 tìm một lô hàng mang giá trên hóa đơn bên bán 40 triệu đồng, bao so bì tính giá riêng 250.000 đồng hàng về kiểm nhận nhập kho đủ, tiền hàng chưa thang toán cho người bán, thuế GTGT 10%. 2) Ngày 5.10 tìm một lô hàng mang giá trên hoá đơn bên bán 35 triệu, thuế GTGT 10%. Hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu một số theo giá tìm 500.000 đ, ghi vào tầm giá khác 0,4% trên tổng trị giá hàng tìm chưa mang thuế, số thiếu vượt định mức bắt áp tải bồi thường giá tìm. 3) Ngày 8.10 tổ chức nhận được lô hàng bên bán gửi tới bù vào số hàng thiếu phát sinh tháng trước do bên bán gây ra theo giá tìm 1.000.000 đ. Trong ngày còn thu được tiền mặt do áp tải bồi thường số hàng thiếu ngày 5.10. 6Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng 4) Ngày 12.10 tìm một lô hàng mang giá trên hoá đơn bên bán 18 triệu đồng, thuế GTGT 10%, hàng về kiểm nhận nhập kho thấy sai quy cách một số theo giá tìm Hai triệu đồng. Cty nhập kho số hàng đúng quy cách, còn hàng sai quy cách Cty bảo quản riêng, tiền hàng chưa trả tiền. 5) Ngày 15.10 tìm một lô hàng mang giá trên hoá đơn bên bán 15 triệu, thuế GTGT 10%. Bên bán mang trách nhiệm giao hàng tại kho Cty, lúc hàng tới Cty thực nhận 14.300.000 đ và trả tiền cho bên bán bằng tiền mặt. 6) Ngày 20.10 bên bán đồng ý khuyến mại số hàng sai quy cách 12.10 còn 1.500.000 đ, Cty làm thủ tục nhập kho số hàng này. 7) Ngày 25.10 cán bộ thu tìm về trả tiền tạm ứng như sau : - Trị giá hàng nhập kho - Tầm giá vận chuyển - Tiền mặt nộp quỹ 18.000.000đ 1.500.000đ 1. 350.000đ Yêu cầu: Lập định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, mở TK chữ T. Bài số 7: Tại Cty TM X trong tháng 10 mang tình hình sau : 1) Ngày 2.10 tìm một lô hàng của người sản xuất trị giá tìm thực tế 55 triệu đồng, tiền hàng chưa trả tiền. Hàng về nhập kho đủ. 2) Ngày 5. 10 Cty nhận được lô hàng nhập khẩu trị giá trên hoá đơn bên xuất khẩu 56 triệu, thuế nhập khẩu phải nộp 4% giá nhập. Hàng về kiểm nhận nhập kho thiếu một số trị giá tìm 2,5 triệu chưa rõ lý do. Tiền hàng đã trả tiền bằng TGNH ngoại tệ thuế GTGT 10%. 3) Ngày 8. 10 nhận được chứng từ đòi tiền tài bên bán về lô hàng tìm theo HĐKT trị giá hàng hoá trên hoá đơn bên bán 25.800.000đ, bao so bì tính giá riêng trị giá 450.000đ. Đồng thời nhận được giấy báo nợ của Nhà băng đã trả tiền đủ cho người bán theo chứng từ đòi nợ. Hàng chưa về, thuế GTGT 10%. 4) Ngày 10.10 nhận được giấy báo của NH đã trả tiền cho bên bán số tiền tìm hàng tháng trước theo hoá đơn bên bán 148 triệu , bao so bì tính giá riêng 800.000đ, thuế GTGT 10%. 6) Ngày 18. 10 tìm một lô hàng theo giá thực tế là 45 triệu, thuế GTGT 10% hàng nhận tại kho bên bán. Tiền tìm hàng chưa trả tiền cho người bán. Hàng về kiểm nhập kho thấy thiếu một số trị giá tìm chưa mang thuế 2.000.000 đ. Hao hụt trong định mức cho phép 500.000 đ, số thiếu vượt định mức bắt áp tải bồi thường theo giá bán 1.700.000đ. 7) Ngày 24.10 tìm một lô hàng nông sản trị giá tìm thực tế 15,4 triệu, tầm giá vận chuyển 150.000đ tầm giá tuyển lựa, phân loại đóng gói 240.000 đ, đã trả tiền bằng tiền mặt. Bao so bì tính giá riêng 180.000đ bên tìm chịu, tiền hàng và tiền bao so bì chưa trả tiền. Yêu cầu : Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. Mở nhật ký chung. Bài số 8: Trong tháng 10 Cty “Y” mang những nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau : 1) Ngày 1. 10 xuất kho hàng hóa gửi đi bán cho cty “M” 7Bài tập Kế toán DN TM-DV - Hàng A giá xuất kho 10 triệu, giá bán 11,5 triệu, thuế GTGT 10%. TS. Trần Văn Tùng - Hàng B giá xuất kho 28 triệu, giá bán 30 triệu, thuế GTGT 10%. Bên tìm chưa nhận được hàng. Trong ngày còn xuất một số hàng hóa thanh tóan tiền công theo giá bán 90,000đ, giá xuất kho 85.000đ, thuế GTGT 10%. 2) Ngày 4. 10 xuất hàng gửi đi cho tổ chức “N’ theo hình thức chuyển hàng : - Hàng C giá thực tế xuất kho 38 triệu, giá bán 41 triệu, thuế GTGT 10%. - Hàng D giá thực tế xuất kho 46 triệu, giá bán 52 triệu, thuế GTGT 10%. Bên tìm chưa nhận được hàng. Trong ngày còn nhận được giấy báo của bên tìm đã nhận được lô hàng gửi đi bán tháng trước, giá tìm 45 triệu, giá bán 48,5 triệu, thuế GTGT 10%. 3) Ngày 7.10 nhận được giấy báo của Đơn vị “M” đã nhận được lô hàng gởi đi ngày 01.10 kèm theo biên bản thừa, thiếu : - Hàng A : thiếu Một số giá bán 120.000đ, giá tìm 100.000đ - Hàng B : thừa một số giá bán 90.000đ, giá tìm 80.000đ - Hàng thừa, thiếu chưa rõ lý do, hàng thừa bên tìm còn giữ hộ. 4) Ngày 10.10 xuất hàng gửi đi cho tổ chức “T’ theo hình thức chuyển hàng : - Hàng E : 1000kg , giá bán 20.000đ/kg, giá tìm 19.000đ/kg, bao so bì tính gía riêng 500.000đ. Hàng F 500kg giá bán 30.000đ/kg, giá tìm 28.000đ/kg bao so bì tính giá riêng 250.000đ thuế GTGT 10%. Bên tìm chưa nhận được hàng. Tầm giá vận chuyển bên bán chịu trả tiền bằng tiền mặt 165.000đ. Trong ngày còn nhập kho số hàng bị trả lại mà bên tìm giữ hộ từ tháng trước, trị giá xuất kho 500.000đ, giá bán 550.000đ. 5) Ngày 14.10 nhận được giấy báo của Cty “N” về lô hàng gửi đi, ngày 4.10 kèm theo biên bản thừa thiếu như sau : - Hàng C: thiếu giá bán 420.000đ, giá tìm 390.000đ. - Hàng D: thừa giá bán 470.000đ, giá tìm 430.000đ. Hàng thừa, thiếu chưa rõ lý do , hàng thừa bên tìm còn giữ hộ. Bên tìm chỉ chấp nhận trả tiền số hàng thực tìm nhập kho. Nhà băng gửi báo mang trừ vào nợ vay ngắn hạn của Đơn vị. 6) Ngày 17.10 xử lý hàng thừa thiếu ngày 7.10. - Hàng A : khắc phục ghi vào tầm giá khác. - Hàng B : khắc phục ghi vào thu nhập khác, đồng thời chở số hàng này về nhập kho 7) Ngày 20.10 nhận được giấy báo của tổ chức ‘T” đã nhận được số lô hàng ngày ngày 10.10 kèm theo biên bản thừa thiếu : Hàng F : thiếu 5 kg, hàng E : thừa 5kg. Hàng thừa thiếu chưa rõ nguyên nhân, hàng thừa giữ hộ. 8Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng 8) Ngày 22.10 nhận được giấy báo từ chối nhận hàng của bên tìm về lô hàng đã bán trong tháng 9 giá tìm của lô hàng là 82 triệu giá bán 89 triệu, lô hàng này đã xác định là tiêu thụ thuế GTGT 10% cty chưa nhận hàng về. 9) Ngày 25.10 sử lý số hàng thừa thiếu ngày 24.10 như sau : - Hàng C : ghi vào tầm giá bán hàng 50%, còn lại còn áp tải bồi thường. - Hàng D : ghi vào thu nhập thất thường, đồng thời bán luôn cho bên tìm, bên tìm đã chấp thuận tìm. 10) Ngày 30.10 tìm ra số hàng thừa, thiếu ngày 20.10 là do Cty xuất nhầm bên tìm đề nghị Cty sử dụng số hàng thừa bù số hàng thiếu, chênh lệch về trị giá giữa hàng E và F tổ chức chịu, ghi vào tầm giá khác. Yêu cầu : - Lập định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. - Xác định thuế GTGT phải nộp (phương pháp khấu trừ). Bài số 9: Cty thương nghiệp “N” trong tháng 12 mang những nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau : 1) Ngày 1.12 tìm một lô hàng của HTX “L” với giá tìm thực tế 80 triệu thuế GTGT 10%, tiền chưa trả tiền. Hàng về nhập kho thấy thiếu một số theo giá tìm Hai triệu chưa rõ nguyên nhân, cty cho nhập kho theo thực nhận. 2) Ngày 5.12 bán một lô hàng cho Cty “K” , giá tìm 24 triệu, giá bán 25,3 triệu thuế GTGT 10% . bên tìm nhận đủ hàng tại kho Cty chưa trả tiền. Trong ngày còn xuất kho hàng hóa cho Cty “A” để biếu làm hàng mẫu, giá bán 150.000đ, giá tìm 140.000đ, thuế GTGT 10%. 3) Ngày 7.12 được biết Cty “K” đem hàng về kho phát hiện thiếu một số hàng giá chưa mang thuế GTGT 1,5 triệu. Trong ngày tìm một lô hàng đã nhập kho theo giá tạm tính 41 triệu, thuế GTGT 10%. Vay nhà băng để trả tiền lô hàng tìm ngày 1.12 cho HTX “L” nhà băng báo nợ. 4) Ngày 9.12 tìm một lô hàng để bán . theo HĐKT là một 100 chiếc, đơn giá 400.000đ/chiếc thuế GTGT 10%. Nhưng trên hóa đơn người bán chỉ ghi 90 chiếc, phiếu nhập kho Cty là 80 chiếc đúng qua cách, còn 10 chiếc sai quy cách Cty ko nhập kho. Tiền hàng chưa trả tiền cho người bán. 5) Ngày 12.12 rút TGNH 6.820.000đ tìm bao so bì. Trên hóa đơn người bán ghi giá bán 6.200.000đ, thuế GTGT 10% lúc kiểm nhận nhập kho chỉ mang 6 triệu, số thiếu chưa rõ lý do, tầm giá vận chuyển giá trả tiền chi bằng tiền mặt 132.000đ. 6) Ngày 14.12 bán một lô hàng cho Cty “T” giá bán 57 triệu, thuế GTGT 10%, giá thực tế xuất kho 52,3 triệu. Bên tìm đã nhận hàng tại kho Cty. Tiền hàng chưa trả tiền. Trong ngày xuất hàng hóa cho phòng ban XDCB giá bán Hai triệu, giá tìm 1,8 triệu thuế GTGT 10%. Phòng ban xây dựng mang tổ chức kế toán riêng. 9Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng 7) Ngày 20.12 vay ngắn hạn nhà băng về nhập quỹ tiền mặt 21 triệu, rót vốn mặt trả nợ người bán số hàng tìm tháng trước 6 triệu, chi cho CB thu tìm 7 triệu. Tìm hàng hóa nhập kho 7,5 triệu, trả tiền vận chuyển hàng hóa giá trả tiền 99.000đ. 8) Ngày 23.12 CBTM về trả tiền khoản tạm ứng bằng hóa đơn nhập kho hàng hóa 5 triệu, tầm giá tìm hàng hóa 300.000đ, tiền mặt còn thừa nộp lại quỹ đủ. 9) Ngày 26.12 tìm một lô hàng hóa theo giá thực tế 40 triệu, hàng nhận tại kho người bán, vận chuyển bằng phương tiện của Cty, tầm giá vận chuyển bên bán chịu 110,.000đ, tiền tìm hàng chưa trả tiền. 10) Ngày 28.12 bán toàn bộ số hàng tìm ngày 26.12 theo giá bán 42,5 triệu thuế GTGT10% bên tìm tới nhận hàng tại kho Cty và trả tiền bằng Sec chuyển khoản. Yêu cầu : - Lập định khoản những nghiệp vụ kinh tế trên. - Xác định thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp khấu trừ) Bài số 10: Tại Một DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng mang tình hình sau : 1. Tìm hàng nhập kho bằng TGNH, giá tìm 15.000.000đ thuế GTGT 10%. Hàng nhập kho đủ, tầm giá vận chuyển trả bằng tiền mặt, giá trả tiền 110.000đ. 2. Nhận được lô hàng tìm tháng trước, giá tìm 20.000.000đ, bao so bì tính giá riêng 2.000.000đ, thuế GTGT 10%. Hàng đã nhập kho đủ. 3. Nhận được Một lô hàng do người bán chuyển tới. Giá ghi trên HĐBH 50.000.000 đ, thuế GTGT 10%. Lúc kiểm nhận phát hiện thiếu giá tìm 5.000.000đ chưa rõ lý do. Kế toán cho nhập kho theo thực tế. 4. Trả tiền tiền cho người bán số tiền tìm hàng ở nghiệp vụ 3, được lợi chiết khấu trả tiền 1,5%/giá tìm. Trả tiền bằng tiền vay ngắn hạn. 5. Bán toàn bộ lô hàng tìm ở nghiệp vụ Một giá tìm 16.500.000 đ, thuế GTGT 10%, người tìm đã nhận đủ hàng tại kho. 6. Nhận được giấy báo đã nhận được lô hàng gửi bán tháng trước của người tìm. Giá bán của lô hàng 45.000.000đ, giá vốn 42.000.000đ, thuế GTGT 10%. Bên tìm đồng ý trả tiền. 7. Xuất kho gửi bán lô hàng tìm ở nghiệp vụ 2. Giá bán của lô hàng 22.000.000 đ, thuế GTGT 10%. Bên tìm báo đã nhận đủ hàng. 8. Nhận được giấy báo mang của nhà băng cho biết đã nhận được tiền tài người tìm trả tiền cho số hàng tiêu thụ ở nghiệp vụ 6. Trả tiền vào TK TGNH. 9. Tầm giá bán hàng trong kỳ được xác định bằng 3%/tổng dthu, tầm giá QLDN bằng 4%/tổng Dthu. 10. Xác định KQKD trong kỳ, xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, thuế GTGT đầu vào, đầu ra, được khấu trừ trong tháng. biết thuế suất thuế TNDN 25%/lợi nhuận trước thuế. 10Bài tập Kế toán DN TM-DV Yêu cầu : Lập định khoản những nghiệp vụ kinh tế trên. TS. Trần Văn Tùng CHƯƠNG: KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU Bài số 11: Tại Tổng Cty Xuất khẩu “K” trong tháng 10 mang những nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau : 1. Ngày 01. 10 tìm 100 tấn bắp của Cty “A” giá 1.000.000 đ/tấn hàng được chuyển thẳng xuống tàu, tiền hàng chưa trả tiền cho bên bán. Sau lúc giao hàng lên tàu, Cty đã lập thủ tục nhờ thu vào nhà băng ngoại thương (trả tiền theo phương thức L/C ) 2. Ngày 5. 10 nhận được giấy báo của nhà băng ngoại thương về lô hàng gửi bán ngày 1. 10 với nội dung: + Ghi mang TK TGNH Tổng cty 9.900USD. + Thủ tục phí nhà băng 100USD. (Tỷ giá tìm thực tế do nhà băng công bố 15400đ/USD) 3. Ngày 10. 10 Tổng tổ chức ủy thác cho đơn vị “B” xuất khẩu một lô mè đen, giá bán 240.000USD/FOB/HCM cty đã xuất kho gửi hàng đi, trị giá tìm của lô hàng mè này là 3 tỷ 400 triệu. 4. Ngày 12. 10 nhận được giấy báo của nhà băng ngoại thương về ủy thác cho đơn vị ‘B” xuất với nội dung: + Ghi mang TGNH Tổng Cty 236.00USD. + Thủ tục phí nhà băng 1.600USD. + Phí huê hồng ủy thác xuất 2.400USD. Tỷ giá tìm thực tế nhà băng công bố 1.5420đ/USD 5. Ngày 14. 10 nhận được hóa đơn chính thức của bên bán về lô hàng đã nhập kho tháng trước theo giá thực tế 50 triệu, giá ghi trên hóa đơn bán 52 triệu, thuế GTGT 10% lô hàng này đã giao bán nhưng chưa thu được tiền. 6- Ngày 16. 10 Tổng Cty ủy thác cho đơn vị “B” nhập xe Honda, đơn giá 1.500USD/CIF/HCM, thuế nhập khẩu 60% thuế GTGT 10%. Hàng về tổng tổ chức đã nhận và cho nhập kho 100 xe Honda của đơn vị “B” giao. Tỷ giá thực tế do nhà băng công bố 15400đ/USD. 7- Ngày 19. 10 nhận được giấy báo nợ của nhà băng ngoại thương trả tiền cho Cty “B” tiền nhập 100 xe Honda với nội dung : - Ghi mang TKTGNH Tổng Cty 152.000USD. Trong đó : + Trả tiền tiền 100 xe Honda 150.000USD. + Thuế nhập khẩu 90.000USD. 11Bài tập Kế toán DN TM-DV + Phí huê hồng ủy thác 1.200USD. TS. Trần Văn Tùng + Thủ tục phí phân hàng 900USD. Tỷ giá tìm thực tế nhà băng công bố 15.420đ/USD 8- Ngày 21. 10 Tổng Cty nhận ủy thác xuất cho Cty ‘D” lô hàng Đậu nành trị giá bán 10.000USD/FOB/HCM. Hàng đã giao lên tàu, tỷ giá thực tế 15.450đ/USD. 9- Ngày 25. 10 nhận được báo mang của Nhà băng ngoại thương về lô hàng đậu nành xuất ngày 21. 10 với nội dung : + Ghi mang TKTGNH Tổng tổ chức + Thủ tục phí nhà băng 9.800USD. 2.000USD. 10. Ngày 30. 12 phân bổ tầm giá bán hàng cho hàng đã tiêu thụ 4%/doanh thu, tầm giá quản lý 2%/ doanh thu. Yêu cầu : - Lập định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12. - Xác định doanh thu thuần, xác định kết quả tài chính nghiệp vụ bán hàng, kết chuyển về TK lãi, lỗ. Bài số 12: Tại Một Tổng tổ chức xuất khẩu “Y” trong tháng 10 mang những nghiệp vụ kinh tế. 1- Ngày 01.10 nhận được hóa đơn chính thức của bên bán về lô hàng đã tìm tháng trước theo giá tạm tính là 40 triệu, giá chính thức trên hóa đơn bên bán 45 triệu, thuế GTGT 10%. 2- Ngày 04.10 tìm gạo của Cty “A” , trên hóa đơn bên bán số lượng 100 tấn đơn giá tìm 4.000.000đ/tấn, thuế GTGT 10%. Tổng Cty đã trả tiền cho bên bán 50% bằng tiền mặt, số còn lại chưa trả tiền. Cty “A” chịu trách nhiệm chuyển hàng xuống cảng và giao hàng lên tàu. Lúc kiểm nhận tại cảng chỉ mang 99 tấn, số hàng thiếu chưa rõ lý do. Giá bán 410USD/tấn. Tỷ giá hạch toán 15.400đ/USD, thuế xuất khẩu 5%. 3- Ngày 8 – 10 Cty nhận ủy thác nhập cho Cty “B” 20 tấn mì chính tổng trị giá 20.000USD/CIF/HCM thuế nhập khẩu 10% lúc hàng về Tổng tổ chức giao thẳng cho Cty “B”, tỷ giá tìm thực tế nhà băng công bố 15.420đ/USD. 4- Ngày 12.10 nhận được giấy báo Với của nhà băng ngoại thương về khoản tiền Cty “B” chuyển trả cho Tổng Đơn vị 22.300USD. Trong đó : 20.000USD tiền hàng, 200 USD tiền huê hồng ủy thác, 100USD thủ tục phí nhà băng. Tỷ giá tìm thực tế nhà băng công bố 15420đ/USD. 5- Ngày 15.10 nhận được giấy báo Với của nhà băng ngoại thương thu được tiền về lô hàng gạo xuất gửi đi ngày 4.10 với nội dung : - Ghi nợ TKTGNH Tổng Cty - Thủ tục phí nhà băng 40.390USD. 200USD. Tỷ giá tìm thực tế do nhà băng công bố 15.440đ/USD 12Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng 6- Ngày 20.10 Tổng tổ chức thỏa thuận nhập 600 chiếc máy lạnh, đơn giá 500USD/chiếc/CIF/HCM. Hàng về tới cảng kiểm nhận phát hiện 20 chiếc bị hư chưa rõ nguyên nhân. Tổng tổ chức đã làm hồ sơ khiếu nại gửi Cty Bảo Việt, tỷ giá tìm thực tế nhà băng công bố 15.440đ/USD. 7- Ngày 23. 10 mang điện báo của bên bán gửi Tổng tổ chức là đồng ý khuyến mại 20 chiếc máy lạnh bị hư xuống còn 100USD/chiếc, thanh tóan với giá đó. Tỷ giá tìm thực tế 15.420đ/USD. 8- Ngày 28. 10 nhận được giấy báo Nợ của nhà băng ngoại thương trả tiền cho khách nước ngoài về hợp đồng nhận máy lạnh với nội dung: Ghi rõ TK TGNH Tổng tổ chức 292.100USD trong đó tiền tìm hàng 292.900USD, thủ tục phí nhà băng 100USD. Tỷ giá tìm thực tế nhà băng công bố 15.440đ/USD. Yêu cầu : Lập định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh, biết tỷ giá hạch toán 15.450đ/USD. Bài số 13: Tại Tổng tổ chức xuất khẩu “X” trong tháng 8 mang những nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 1- Ngày 1. 8 Tổng tổ chức nhập khẩu trực tiếp 10 chiếc xe TOYOTA đơn giá 10.000USD/chiếc/CIF/HCM. Hàng về chuyển thẳng cho tổ chức “A” và “B”, mỗi tổ chức 5 chiếc, tỷ giá tìm thực tế do nhà băng công bố 15.400đ/USD. 2- Ngày 4. 8 nhận được báo mang của nhà băng ngoại thương về khoản tiền Cty “A” trả tiền 5 chiếc TOYOTA theo giá bán 60.000USD tỷ giá tìm thực tế nhà băng thực tế nhà băng công bố 15.450đ/USD. 3- Ngày 8. 8 Cty xuất 100 tấn mè vàng trị giá tìm bằng tiền Việt Nam 900.000đ/tấn. Giá bán bằng ngoại tệ 14.000JPY. (JPY : Yên Nhật, Một USD = 125JPY). Hàng đã giao xuống tàu, Cty đã lập thủ tục gửi vào nhà băng ( trả tiền the phương thức L/C) Tỷ giá tìm thực tế 15.400đ/USD. 4- Ngày 10.8 nhận được báo của nhà băng đã thu được tiền tài Cty “B” về số tiền 5 chiếc TOYOTA theo giá bán bằng đồng Việt Nam 155 triệu đồng/chiếc. 5- Ngày 12.10 Tổng tổ chức nhập trực tiếp 50 tấn Urê. Trên hóa đơn bên 300USD/tấn. Hàng về giao thẳng cho Cty “C” theo phương thức đổi hàng, Cty “C” nhận đủ hàng tại cảng, tỷ giá tìm thực tế nhà băng công bố 15.400đ/USD. 6- Ngày 14. 8 nhận được giấy báo Với của nhà băng đã thu được tiền về lô mè vàng gửi đi ngày 8. 8 với nội dung : - Ghi mang TKTGNH Tổng tổ chức 1.386.000JPY - Thủ tục phí nhà băng 14.000JPY (1USD = 125JPY = 15.400đ/USD) 7- Ngày 18.8 nhận được giấy báo của bên tìm từ chối lô mè gửi ngày 8.8 và thu tiền ngày 14. 8 vì trong mè vàng mang lẫn mè đen. Cty đồng ý khuyến mại xuống còn 10.000JPY/tấn, bên tìm đã chấp nhận. Tỷ giá thực tế nhà băng công bố 15.450đ/USD. 13Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng 8- Ngày 20. 8 nhận được 100 tấn gạo của tổ chức “C” giao theo phương thức đổi hàng. Hàng nhập kho Tổng Đơn vị phát hiện thừa Một tấn chưa rõ lý do. 9- Ngày 22. 8 vay nhà băng để ký gửi mở L/C 50.000USD, nhà băng gửi giấy báo. Yêu cầu: Lập định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tỷ giá hạch toán 15.450đ/USD. Bài số 14: Tại Cty XNK trong tháng 6 mang những nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau : 1- Ngày 1. 6 tìm 100 tấn đậu xanh của Cty “A”, giá tìm 6 triệu đồng/tấn, tiền chưa trả tiền cho bên bán, hàng về nhập kho đủ. 2- Ngày 5. 6 Cty xuất toàn bộ lô hàng nhập kho ngày 1. 6 ra sơ chế lại, tầm giá sơ chế 12.400.000đ, chi bằng tiền mặt. 3- Ngày 10. 6 hàng sơ chế xong nhập lại kho, phân thành hai loại : loại : 80 tấn, loại II : 15 tấn, phế truất phẩm 4 tấn. Nhập kho theo giá tìm kế hoạch. Loại I, đ/tấn, 7 triệu loại II 3,Hai triệu đ/tấn, phế truất phẩm 1,Một triệu/tấn. 4- Ngày 15. 6 Cty xuất khẩu toàn bộ đậu loại I, hàng được chuyển qua cửa khẩu, lúc kiểm nhận phát hiện thiếu 0,5 tấn chưa rõ nguyên nhân. Sau lúc giao hàng xong Cty lập thủ tục nhờ thu gửi vào nhà băng (trả tiền theo phương thức L/C), giá bán của loại I là 850 USD/tấn. 5- Ngày 18. 6 bán toàn bộ đậu loại II thu bằng tiền Việt Nam, giá bán 400.000đ/tạ. 6- Ngày 20. 6 nhận được giấy báo mang của nhà băng ngoại thương về lô hàng xuất bán ngày 15.6, nội dung : - Ghi mang TKTGNH của Cty 66.575 USD - Thủ tục phí nhà băng 1.000 USD. Tỷ giá tìm thực tế nhà băng công bố 15.400đ/USD. 7- Ngày 25. 6 Cty nhập trực tiếp 100 tấn Urê, giá tìm 200USD/tấn /CIF/HCM. Hàng về cảng kiểm nhận thiếu 0,5 tấn chưa rõ nguyên nhân. Những bên sở quan lập biên bản chờ xử lý, tỷ giá tìm ngoại tệ nhà băng công bố 15.420đ/USD. 8- Ngày 27. 6 Cty bán toàn bộ Urê nhận được cho tổ chức “B” theo giá bán bằng tiền Việt Nam 2.800.000đ/tấn, bên tìm đã nhận đủ hàng. 9- Ngày 29. 6 nhận được giấy báo Nợ của nhà băng về thuế xuất khẩu hàng đậu xanh 1% giá bán, thuế nhập khẩu Urê 5% giá nhập. Tỷ giá ngoại tệ 15.450đ/USD. 10- Ngày 30. 6 phân bố tầm giá bán hàng cho hàng đã tiêu thụ 4% doanh thu, tầm giá quản lý doanh nghiệp 1% doanh thu. Yêu cầu : Lập định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên tính toán xác định kết quả tài chính nghiệp vụ kinh doanh trong tháng của tổ chức. (Tỷ giá hạch toán 15.400đ/USD) CHƯƠNG: KẾ TOÁN CÁC NGÀNH DỊCH VỤ 14Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng Bài 15: Doanh nghiệp S&T chuyên kinh doanh về những hoạt động nhà sản xuất và mang những phòng ban sau đây: Phòng ban Khách sạn (KS); phòng ban Nhà hàng (NH) và phòng ban chế biến thực phẩm (CB). I. Số dư đầu tháng 7/20xx của Một số tài khoản như sau: - TK154(CB): 2.000.000đ (tầm giá nguyên vật liệu trực tiếp). II. Trong tháng 7 mang những nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 1.Tầm giá phát sinh ở phòng ban chế biến thực phẩm gồm: - Tiền lương phải trả cho viên chức chế biến: 8.000.000đ. - Vật liệu sử dụng chế biến: 20.000.000đ. - Phương tiện sử dụng ở phòng ban chế biến: 800.000đ. - Khấu hao TSCĐ của phòng ban chế biến: 800.000đ. - Nhà cung cấp thuê ngoài mang giá trả tiền là 2.200.000đ, gồm thuế GTGT 10%, chưa trả tiền tiền. - Tầm giá khác phát sinh trả bằng tiền mặt là 600.000đ, thuế GTGT 10%. - Trong tháng phòng ban chế biến đã hoàn thành được 20.000kg thực phẩm chuyển ủy quyền Nhà hàng, số thực phẩm chế biến dở dang ước tính theo khoản mục tầm giá NVL là 2.800.000đ và khoản mục tầm giá khác là 600.000đ. 2. Tầm giá phát sinh ở phòng ban Nhà hàng khách sạn trong tháng gồm: 2.1. Ở phòng ban khách sạn: -Thu tiền cho thuê phòng trong tháng là 296.000.000đ, thuế GTGT 10%; trong đó thu bằng tiền mặt là 96.000.000đ; thu bằng chuyển khoản là 200.000.0000đ. - Nhận tiền ứng trước bằng chuyển khoản từ hợp đồng của một tổ chức nước ngoài về khoản thuê dài hạn trong thời kì 4 năm với số tiền 960.000.000đ. - Những tầm giá phát sinh liên quan tới phòng ban hoạt động cho thuê phòng trong tháng gồm: + Tiền lương phải trả cho viên chức phục vụ phòng: 40.000.000đ. + Thực phẩm và vật liệu sử dụng: 2.000.000đ. + Phân bổ tầm giá CCDC sử dụng nhiều lần cho tháng này : 6.000.000đ. + Khấu hao TSCĐ ở phòng ban: 80.000.000đ. + Tầm giá phải trả cho những nhà sản xuất thuê ngoài là 33.000.000đ, gồm thuế GTGT 10%. + Những tầm giá khách phát sinh trả bằng tiền mặt là 15.400.000đ, trong đó thuế GTGT 10%. 2.2. Ở phòng ban Nhà hàng: 15Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng - Trong tháng doanh thu đạt được là 120.000.000đ, thuế GTGT 10%; trong đó đã thu bằng tiền mặt là 30%; chuyển khoản là 60%; còn lại chưa thu được tiền. - Những tầm giá phát sinh trong tháng tại phòng ban này gồm: + Tiền lương phải trả cho viên chức: 8.000.000đ. + Thực phẩm nhận từ phòng ban chế biến là 20.000kg, đã sử dụng hết 12.000kg. + Nguyên vật liệu khác nhận từ kho tổ chức là 2.560.000đ. + CCDC loại sử dụng Một lần mang trị giá 400.000đ. + Tầm giá phải trả cho những nhà sản xuất thuê ngoài là 2.200.000đ, gồm thuế GTGT 10%. + Những tầm giá khách phát sinh trả bằng tiền mặt là 4.400.000đ, trong đó thuế GTGT 10%. 3.Trong tháng mang những tầm giá phát sinh liên quan tới phòng ban quản lý chung toàn tổ chức như sau: - Tiền lương phải trả CBCNV: - Tầm giá NVL sử dụng cho phòng ban: 20.000.000đ. 8.000.000đ. - Tầm giá phải trả cho những nhà sản xuất thuê ngoài là 4.400.000đ, gồm thuế GTGT 10%. - Những tầm giá khách phát sinh trả bằng tiền mặt là 30.000.000đ. 4. Thông tin bổ sung: - Trong tháng kế toán tiến hành trích BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ theo tỷ lệ quy định hiện hành. - Tầm giá phát sinh ở phòng ban QLDN và tiếp thị, quảng cáo được phân bổ cho những phòng ban Nhà hàng khách sạn và phòng ban chế biến thực phẩm theo tiêu thức tiền lương viên chức trực tiếp của những phòng ban. - Đơn vị kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Yêu cầu: Tính toán, định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh. CHƯƠNG : KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP Bài 16: Tại doanh nghiệp A chuyên hoạt động ở ngành xây lắp, tiến hành kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp đang thi công Hai loại dự án: dự án nhà ở chung cư và dự án nhà xưởng. Với tài liệu kế toán trong 8/ 20xx như sau: (Đvt:triệu đồng) 1.Tầm giá sản xuất dở dang đầu kỳ: Khoản mục tầm giá Dự án nhà ở chung cư Dự án nhà xưởng 16Bài tập Kế toán DN TM-DV Tầm giá nguyên vật liệu trực tiếp 65,800 TS. Trần Văn Tùng 120,96 35 48 18,2 37,44 21 33,6 Tầm giá nhân lực trực tiếp Tầm giá sử dụng máy thi công Tầm giá sản xuất chung Tổng cùng 140 240 2.Tổng hợp tầm giá sản xuất phát sinh trong kỳ Dự án nhà ở chung cư Yếu tố tầm giá 1.Nguyên vật liệu chính xuất từ kho Phòng ban Dự án nhà xưởng Thi công Phục vụ, Thi công Phục vụ, máy thi xây lắp quản lý xây lắp quản lý công 100 - 120 - - 2.Nguyên vật liệu phụ xuất từ kho 24 4 22 6 4 3.Nhiên liệu xuất từ kho 16 20 10 Hai 8 4.Nguyên vật liệu chính tìm ngoài 56 100 (trả tiền bằng tiền mặt) 5.Phương tiện, ván khuôn, đà giáo 14 28 (phân bổ 7 kỳ) 6.Tiền lương phải trả lao động trong danh sách 7.Tiền lương thuê ngoài 80 4 20 8.Khấu hao TSCĐ 9.Tầm giá nhà sản xuất 10.Tầm giá khác bằng tiền 60 12 40 8 2 20 20 10 9 80 2,04 3,32 10 Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định hiện hành. 3. Kết quả thực hiện của phòng ban máy thi công trong kỳ Loại máy Dự án nhà ở chung cư Dự án nhà xưởng 17Bài tập Kế toán DN TM-DV X 14 ca TS. Trần Văn Tùng 10 ca Y 10 ca 30 ca Z 10 ca 10 ca Giá thành định mức cho mỗi ca máy loại X là 2,6trđ., loại máy Y là 3,36trđ, loại máy Z là 3,92trđ. 4. Dự án nhà ở chung cư đã hoàn thành ban ủy quyền chủ đầu tư gồm 10 căn hộ loại I, hoàn thành thủ tục chờ bán 10 căn hộ loại II. Số nguyên vật liệu chính thừa tại công trường làm thủ tục nhập kho là 8trđ. Cho biết giá thành định mức 10 căn hộ như sau: (Đvt: triệu đồng) Khoản mục tầm giá Căn hộ loại I Tầm giá nguyên vật liệu trực tiếp Tầm giá nhân lực trực tiếp Tầm giá sử dụng máy thi công Tầm giá sản xuất chung Tổng cùng Căn hộ loại II 15,04 13,16 8 7 4,16 3,64 4,8 4,2 32 28 5. Dự án nhà xưởng trong kỳ đã hoàn thành bàn giao giai đoạn I và giai đoạn II cho chủ đầu tư, giai đoạn III đã thi công được 30%. Cho biết giá thành dự toán của từng giai đoạn như sau: Đơn vị : triệu đồng Khoản mục tầm giá Giai đoạn I Tầm giá nguyên vật liệu trực tiếp Giai đoạn II Giai đoạn III 160 160 200 Tầm giá nhân lực trực tiếp 80 80 80 Tầm giá sử dụng máy thi công 20 40 60 Tầm giá sản xuất chung 60 80 60 320 360 400 Tổng cùng Yêu cầu: - Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Trình diễn quá trình kế toán tập hợp tầm giá và tính giá thành sản phẩm của dự án nhà ở chung cư. Xác định giá thành thực tế căn hộ chung cư loại I và căn hộ chung cư loại II. 18Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng - Trình diễn quá trình kế toán tập hợp tầm giá và tính giá thành sản phẩm của của dự án Nhà xưởng (Giai đoạn I và II). CHƯƠNG : KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Bài số 17: Đơn vị ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính khấu hao tài sản nhất thiết theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Mức khấu hao tài sản nhất thiết tháng 08 (trong tháng 08 ko mang biến động về tài sản nhất thiết): Phòng ban Số tiền Bán hàng 25.560.000 Quản lý doanh nghiệp 45.850.000 Bất động sản đầu tư Tổng cùng 3.000.000 74.410.000 Trong tháng 09 phát sinh những nghiệp vụ kinh tế sau: Ngày 12/09: Đơn vị ABC nhượng bán một thiết bị quản lý (nguyên giá 225.000.000, hao mòn luỹ kế 198.000.000 (hao mòn luỹ kế tính tới ngày 31/08), thời kì đăng ký sử dụng 25 năm. Tầm giá tháo dở trả tiền bằng tiền mặt 2.200.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). Thiết bị quản lý được bán với giá trả tiền 20.900.000 (bao gồm thuế GTGT thuế suất 10%), thu bằng tiền mặt. Ngày 15/09: Đơn vị ABC tìm một thiết bị quản lý mang giá trả tiền 297.000.000 (bao gồm thuế GTGT thuế suất 10%), trả tiền bằng tiền gửi nhà băng. Tầm giá lắp đặt, chạy thử trả tiền bằng tiền tạm ứng 19.800.000 (bao gồm thuế GTGT thuế suất 10%). Thiết bị quản lý đã đưa vào sử dụng tại phòng ban quản lý doanh nghiệp từ ngày 19/09. Ngày 20/09: Đơn vị ABC tiến hành sửa chữa một thiết bị làm lạnh đang sử dụng tại phòng ban bán hàng: tổng tầm giá sửa chữa là 66.000.000 (bao gồm thuế GTGT thuế suất 10%), trả tiền bằng tiền chuyển khoản. Tầm giá sửa chữa thiết bị làm lạnh được phân bổ tính vào tầm giá của 6 tháng tính từ tháng này. Lưu ý: thời kì phân bổ thuộc Hai niên độ kế toán khác nhau. Ngày 25/09: Đơn vị ABC chuyển một bất động sản đầu tư thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng tại phòng ban quản lý doanh nghiệp. 19Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng Bất động sản đầu tư mang nguyên giá 720.000.000, hao mòn luỹ kế 180.000.000 (hao mòn luỹ kế tính tới ngày 31/08), thời kì đăng ký sử dụng 20 năm. Bất động sản chủ sở hữu đã đưa vào sử dụng tại phòng ban quản lý doanh nghiệp từ ngày 25/09. Yêu cầu: - Tính toán, định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Xác định mức trích khấu hao tháng 09. Bài số 18: Đơn vị ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính khấu hao tài sản nhất thiết theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Mức trích khấu hao của bất động sản đầu tư tháng 11 (trong tháng11 ko mang biến động về tài sản nhất thiết): 15.780.000. Trong tháng phát sinh những nghiệp vụ kinh tế sau: Ngày 05/12: Đơn vị ABC tìm một căn nhà sử dụng để cho thuê với giá chưa thuế 1.878.000.000 (bao gồm trị giá quyền sử dụng đất ko mang thời hạn là 855.000.000), thuế suất thuế GTGT 10%. Đơn vị ABC đã trả tiền bằng tiền gửi nhà băng. Tầm giá trước lúc đưa căn nhà vào sử dụng trả tiền bằng tiền mặt 18.600.000. Căn nhà đã đưa vào sử dụng cho mục đích cho thuê. Thời kì đăng ký sử dụng là 25 năm. Ngày 10/12: Đơn vị ABC quyết định nâng cấp một căn hộ đang sử dụng cho thuê để bán. Căn hộ đang cho thuê mang nguyên giá 902.100.000, trị giá hao mòn luỹ kế tính tới ngày 30/11 là 541.260.000, thời kì đăng ký sử dụng là 25 năm. Đơn vị ABC thỏa thuận, ủy quyền Đơn vị A tiến hành nâng cấp căn hộ. Đơn vị ABC đã ứng trứơc tiền cho Đơn vị A bằng tiền gửi nhà băng 20.000.000. Ngày 15/12: Đơn vị ABC chuyển một căn nhà đang sử dụng là shop giới thiệu sản phẩm để cho thuê. Căn nhà mang nguyên giá 2.050.000.000 (bao gồm trị giá quyền sử dụng đất ko mang thời hạn là 515.500.000), trị giá hao mòn luỹ kế tính tới ngày 30/11 là 613.800.000, thời kì đăng ký sử dụng là 25 năm. Căn nhà đã đưa vào sử dụng cho mục đích cho thuê. 20Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng Ngày 20/12: Đơn vị ABC thỏa thuận cho thuê một căn nhà: tiền thuê một tháng 85.800.000 (bao gồm thuêGTGT 10%), thời hạn thuê 8 năm, trả trước tiền thuê nhà một năm và tiền ký cược tương đương 6 tháng tiền thuê nhà. Đơn vị ABC đã nhận số trả trước tiền thuê nhà và tiền ký cược bằng tiền gửi nhà băng. Hợp đồgn cho thuê nhà mang hiệu lực từ ngày 01/01. Đơn vị ABC đã xuất hoá đơn GTGT cho người đi thuê. Ngày 25/12: Đơn vị A đã hoàn thành công việc nâng cấp căn hộ (theo hợp đồng ngày 10/12) với tổng tầm giá 57.200.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). Đơn vị ABC đã trả tiền cho Đơn vị A bằng tiền gửi nhà băng, sau lúc trừ số tiền đã ứng trước. Ngày 30/12: Đơn vị ABC bán căn hộ (căn hộ hoàn thành việc nâng cấp ngày 25/12) với giá trả tiền 539.000.000 (bao gồm thuế GTGT 10%), thu bằng tiền gửi nhà băng. Yêu cầu: - Tính toán, định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Xác định mức trích khấu hao tháng 12 của hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư. CHƯƠNG : KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH & LẬP BCTC Bài số 19: Đơn vị ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá xuất hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền thời khắc, tính khấu hao TSCĐ theo pp đường thẳng, tầm giá tìm hàng phân bổ cho hàng bán ra theo tiêu thức số lượng. - Số liệu Một vài tài khoản: Hàng hóa Số tiền (đồng) TK1561: 102.200.000 Hàng hóa M (7.000kg) TK1562: 2.044.000 TK1561: 156.600.000 Hàng hóa N (9.000kg) TK1562: 3.132.000 - Trong tháng phát sinh những nghiệp vụ kinh tế sau: 21Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng 1. Ngày 1/3: Cty ABC xuất kho 2.000kg hàng hóa M gửi bán cty A với giá trả tiền 24.200đ/kg (gồm thuế GTGT 10%). Tầm giá vận chuyển hàng gửi đi bán, trả tiền bằng tiền mặt 968.000 (gồm thuế GTGT 10%). Đơn vị A chưa nhận hàng. 2. Ngày 2/3: Cty ABC tạm ứng tiền tìm hàng cho viên chức phòng kinh doanh bằng tiền mặt 210.000.000. 3. Ngày 3/3: Cty ABC tìm một lô hàng mang giá trả tiền 94.600.000 (bao gồm thuế GTGT 10%), trả tiền bằng TM. Lô hàng ko nhập kho, được gửi bán cho cty B với giá trả tiền 143.000.000 (gồm thuế GTGT 10%). Tầm giá vận chuyển hàng gửi đi bán, trả tiền bằng TM 2.860.000 (gồm thuế GTGT 10%). Cty B chưa nhận được hàng. 4. Ngày 4/3: Cty A đã nhận được hàng và trả tiền bằng TGNH. Cty B thông tin đã nhận được hàng và chấp nhận trả tiền. Theo hợp đồng bán hàng: Cty ABC cho cty B hưởng chiết khấu trả tiền nếu trả tiền tiền trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày chấp nhận trả tiền (chiết khấu trả tiền tính 2% giá bán chưa thuế). 5. Ngày 5/3: Cty ABC xuất 4.000kg hàng hoá N gửi đi gia công tại cty C. Tầm giá vận chuyển hàng gửi đi gia công, trả tiền bằng TM 1.320.000 (gồm thuế GTGT 10%). 6. Ngày 7/3: CtyABC tìm Hai thiết bị làm lạnh mang giá trả tiền 32.736.000đ/thiết bị (gồm thuế GTGT 10%), trả tiền bằng TM. Tầm giá lắp đặt, trả tiền bằng TM 1.636.800đ/thiết bị (gồm thuế GTGT 10%). Thiết bị làm lạnh đã đưa vào sử dụng tại phòng ban bán hàng và phòng ban QLDN. Thiết bị này được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển, thời kì đăng ký sử dụng là 8 năm. 7. Ngày 10/3: Viên chức phòng kinh doanh trả tiền tiền tạm ứng: - Hàng hoá M: số lượng 8.000kg, đơn giá bán chưa thuế 14.275 đ/kg, thuế suất thuế GTGT 10%. - Hàng hoá N: số lượng 4.000kg, đơn giá bán chưa thuế 17.625 đ/kg, thuế suất thuế GTGT 10%. - Tầm giá vận chuyển hàng hoá M và hàng hoá N về nhập kho 3.168.000 (gồm thuế GTGT 10%). Tầm giá vận chuyển được phân bổ cho hàng hoá M và hàng hoá N theo tiêu thức số lượng. - Viên chức đã nộp lại quỹ số tiền tạm ứng chưa chi hết. 8. Ngày 12/3: Cty ABC nhận lại 4.000kg hàng hoá N gửi gia công ngày 5/3, tầm giá gia công trả tiền bằng TM 3.828.000 (gồm thuế GTGT 10%). Cty ABC đã bán ngay (ko nhập lại cho) 4.000kg hàng hoá N cho cty D với giá trả tiền 123.200.000 (gồm thuế GTGT 10%). Cty D đã chấp nhận trả tiền. Theo hợp đồng bán hàng: cty ABC cho cty D hưởng chiết khấu trả tiền nếu trả tiền tiền hàng trong 22Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng thời kì 10 ngày, tính từ ngày chấp nhận trả tiền (chiết khấu trả tiền tính 2% giá bán chưa thuế). 9. Ngày 14/3: Cty ABC bán 2.000 cổ phiếu của Cty E (cty ABC nắm giữ ít hơn 20% vốn CSH của cty E) mang trị giá ghi sổ kế toán 12.000đ/CP, giá bán 41.000 đ/CP. Cty ABC đã thu bằng TGNH. Cty ABC trả tiền nhà sản xuất môi giới bán cổ phiếu (0,5% giá giao dịch) bằng TM. 10. Ngày 15/3: Cty D trả tiền tiền tìm hàng bằng TGNH. 11. Ngày 17/3: Cty ABC xuất kho 7.000kg hàng hoá M gửi bán cty F với giá trả tiền 169.400.000 (gồm thuế GTGT 10%), cty F chưa nhận được hàng. Tầm giá vận chuyển hàng gửi đi bán trả tiền bằng tiền tạm ứng 3.410.000 (gồm thuế GTGT 10%). 12. Ngày 19/3: Cty F thông tin nhận được hàng, thông tin mang 100kg hàng hoá M ko đúng quy cách. Cty ABC đã xuất kho 100kg hàng hoá M gửi cho cty A. Cty A đã trả tiền bằng TGNH. Tầm giá vận chuyển 100kg hàng hoá M bị trả lại trả tiền bằng TM 247.500 (gồm thuế GTGT 10%). Cty ABC xử lý 100kg hàng hoá M ko đúng quy cách như sau: - Nhập lại kho 70kg hàng hoá mang thể bán được. - Ghi tăng tầm giá trị giá của 30kg hàng hoá ko thể bán được. 13. Ngày 20/3: Cty ABC xuất kho 6.000kg hàng hoá N gửi bán với giá trả tiền 173.800.000 (gồm thuế GTGT 10%). Tầm giá vận chuyển trả tiền bằng TM 3.476.000 (gồm thuế GTGT 10%). 14. Ngày 22/3: Cty G là cty con của cty ABC. Cty ABC bổ sung vốn góp vào cty G, như sau: - TGNH: 225.000.000 - Phương tiện vận chuyển đang sử dụng tại phòng ban bán hàng (nguyên giá 535.680.000, trị giá hao mòn luỹ kế tới ngày 28/Hai là 133.920.000, thời kì đăng ký sử dụng là 8 năm), giá giám định lại 450.000.000đ. 15. Ngày 25/3: Cty ABC bán Một căn hộ cao cấp (hàng hoá BĐS) trị giá 800.000.000, giá trả tiền 1.320.000.000 (gồm thuế GTGT 10%), thu bằng TGNH. 16. Ngày 28/3: Phân bổ tầm giá tìm hàng cho hàng hoá tiêu thụ trong tháng. 17. Ngày 30/3: Tập hợp tầm giá kinh doanh phát sinh trong tháng: Mục tiêu Phòng ban Bán hàng Tiền lương phải trả Quản lý DN 20.000.000 10.000.000 Những khoản trích theo lương (19% theo quy định) 3.800.000 1.900.000 Tầm giá nhà sản xuất tìm ngoài trả tiền bằng TM (chưa 5.000.000 4.000.000 23Bài tập Kế toán DN TM-DV tính thuế GTGT, thuế GTGT thuế suất 10%) Khấu hao TSCĐ Tổng cùng TS. Trần Văn Tùng 8.000.000 6.000.000 36.800.000 21.900.000 18. Ngày 31/3: Cty ABC nhận được thông tin về số thuế TNDN tạm nộp của quý Một là 252.000.000. Cty ABC đã nộp thuế bằng TM. Yêu cầu: - Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Kết chuyển doanh thu, tầm giá và xác định kết quả kinh doanh tháng 3, biết rằng thuế suất thuế TNDN là 25%. - Lập Con số kết quả kinh doanh tháng 3. 24

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *