17 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 Bài 1: Mệnh đề có đáp án

Bộ nghi vấn và bài tập trắc nghiệm Toán 10 Bài 1: Mệnh đề được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp bao gồm những dạng nghi vấn trọng tâm và thường xuất hiện trong bài rà soát quan yếu. Mời những em học trò và quý thầy cô giáo theo dõi chi tiết dưới đây.

Bộ 17 bài tập trắc nghiệm Toán 10 Bài 1: Mệnh đề

Bài 1: Cho biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Trong những khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. P là điều kiện cần để sở hữu Q

B. là điều kiện cần để sở hữu P

C. P là điều kiện cần và đủ để sở hữu Q

D. Q là điều kiện cần và đủ để sở hữu P

Bài 3: Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + Một là một số nhân tố" là:

Bài 4: Mệnh đề nào sau đây sở hữu mệnh đề phủ định đúng?

Bài 5: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sở hữu mệnh đề đảo sai?

A. Tứ giác là hình bình hành thì sở hữu hai cặp cạnh đối bằng nhau.

B. Tam giác đều thì sở hữu ba góc sở hữu số đo bằng 60°.

C. Hai tam giác bằng nhau thì sở hữu diện tích bằng nhau.

D. Một tứ giác sở hữu bốn góc vuông thì tứ giác đó là hình chữ nhật.

Bài 6: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hai tam giác bằng nhau lúc và chỉ lúc chúng đồng dạng và sở hữu một cạnh bằng nhau.

B. Một tam giác là tam giác vuông lúc và chỉ lúc nó sở hữu một góc bằng tổng hai góc còn lại.

C. Một tam giác là tam giác đều lúc và chủ lúc nó sở hữu hai đường trung tuyến bằng nhau và sở hữu một góc bằng 60°.

D. Một tứ giác là hình chữ nhật lúc và chỉ lúc nó sở hữu 3 góc vuông.

Bài 7: Cho mệnh đề đúng: "Tất cả mọi người bạn của Nam đều biết bơi". Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Bình biết bơi nên Bình là bạn của Nam.

B. Chiến là bạn của Nam nên Chiến ko viết bơi.

C. Minh ko biết bơi nên Minh ko là bạn của Nam.

D. Thành ko là bạn của Nam nên Thành ko biết bơi.

Bài 8: Cho những mệnh đề sau:

(I) "21 là số nhân tố"

(II) "Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 sở hữu hai nghiệm thực"

(III) ""

(IV) "Số dư lúc chia 2006 cho 4 là 2"

(V) "Năm 2016 là năm nhuận"

Trong những mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Bài 9: Xét mệnh đề P:∃x ∈ R: 2x - 3 < 0 . Mệnh đề phủ định P_ của mệnh đề là:

Bài 10: Cho mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4". Mệnh đề phủ định của mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4" là:

Bài 11: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sở hữu mệnh đề đảo đúng?

B. "Nếu tích ab của hai số nguyên a và b là một số lẻ thì a, b là những số lẻ".

C. "Nếu một tứ giác là hình thoi thì sở hữu hai đường chéo vuông góc với nhau".

D. "Nếu một số nguyên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3".

Bài 12: Trong những câu sau, sở hữu bao nhiêu câu là mệnh đề?

(I) Hãy mở cửa ra!

(II) Số 20 chia hết cho 8

(III) Số 17 là một số nhân tố. (

(IV) Bạn sở hữu thích ăn phở ko?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 13: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Nếu n là số nguyên lẻ thì n2 là số lẻ.

B. Điều kiện cần và đủ để số tự nhiên n chia hết cho 3 là tổng những chữ số của n chia hết cho 3.

C. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật lúc và chỉ lúc AC = BD .

D. Tam giác ABC là tam giác đều lúc và chỉ lúc AB = BC và A⌢.

Bài 14: Mệnh đề nào đúng trong những mệnh đề sau?

Bài 15: Mệnh đề nào sau đây đúng?

Bài 16: Cho a, b là hai số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Nếu a, b là hai số lẻ thì ab lẻ.

B. Nếu a chẵn và b lẻ thì ab lẻ.

C. Nếu a và b lẻ thì a + b chẵn.

D. Nếu a2 lẻ thì a lẻ.

Bài 17: Cho mệnh đề chứa biến P(x): "x ∈ R: x + 8 ≤ x2". Mệnh đề đúng là:

A. P(-2)

B. P(0)

C. P(3)

D. P(5)

Đáp án và lời giải nghi vấn trắc nghiệm Toán 10 Bài 1: Mệnh đề

Câu 1:

Nếu P ⇒ Q là mệnh đề đúng thì Q là điều kiện cần để sở hữu P

Chọn đáp án B

Câu 2:

Chọn đáp án B

Câu 3: 

Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + Một là một số nhân tố" là:

B. "∀x ∈ Z: x2 + x + 1" ko là số nhân tố"

Chọn đáp án B

Câu 4:

Chọn đáp án C

Câu 5:

Ta tìm mệnh đề đảo của những mệnh đề đã cho.

Gọi A’; B’; C’ và D’ tuần tự là những mệnh đề đảo của những mệnh đề A, B, C ,D.

A’. Tứ giác sở hữu hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

Mệnh đề này đúng- theo tín hiệu nhận mặt hình bình hành.

B’. Tam giác sở hữu ba góc sở hữu số đo bằng 60° là tam giác đều.

Mệnh đề này đúng.

C’. Hai tam giác sở hữu diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.

Mệnh đề này sai. Hai tam giác sở hữu diện tích bằng nhau thì chưa chắc hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ cho tam giác ABC ko cân, đường cao AH. Gọi M là trung điểm BC.

Lúc đó diện tích tam giác AMB và AMC là bằng nhau nhưng hai tam giác này ko bằng nhau.

D’. Một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác đó sở hữu bốn góc vuông.

Mệnh đề này đúng theo khái niệm hình chữ nhật.

Chọn đáp án C

Câu 6:

Mệnh đề A: Hai tam giác bằng nhau lúc và chỉ lúc chúng đồng dạng và sở hữu một cạnh bằng nhau là sai.

* Hai tam giác bằng nhau thì suy ra chúng đồng dạng và sở hữu một cạnh bằng nhau.

Trái lại, hai tam giác đồng dạng và sở hữu Một cạnh bằng nhau thì chưa chắc hai tam giác đó bằng nhau.

Chọn đáp án A

Câu 7:

Mệnh đề C đúng: Minh ko biết bơi nên Minh ko là bạn của Nam.

Chọn đáp án C

Câu 8:

Vì 21⋮3 nên 21 là một hợp số, suy ra mệnh đề (I) sai.

Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 sở hữu hai nghiệm thực là

Ta sở hữu 2006 = 501 × 4 + Hai nên 2006 chia 4 dư 2, mệnh đề (IV) đúng.

Năm 2016 là năm nhuận, sở hữu 366 ngày, tháng Hai sở hữu 29 ngày (Tín hiệu nhận mặt: Năm nhuận là năm chia hết cho 4). Mệnh đề (V) đúng.

Vậy, trong những mệnh đề trên sở hữu 3 mệnh đề đúng là những mệnh đề (II), (IV), (V).

Chọn đáp án B

Câu 9:

Chú ý: Mệnh đề phủ định của mệnh đề "∃x ∈ X, P(x)" là "∀x ∈ X, " .

Chọn đáp án C

Câu 10:

Chú ý: Mệnh đề phủ định của mệnh đề "∃x ∈ X, P(x)" là "∀x ∈ X, " .

Chọn đáp án B

Câu 11:

Mệnh đề đảo A', B', C', D' của những mệnh đề trong những phương án A, B, C, D tuần tự là:

B' : "Nếu hai số nguyên a và b là những số lẻ thì tích ab là một số lẻ".

Nếu a và b là hai số nguyên lẻ thì a = 2k + 1, b = 2l + 1(k, l ∈ Z), ta sở hữu ab = (2k + 1)(2l + 1) = 4kl + 2k + 2l + Một nên tích ab cũng là một số lẻ. Do đó mệnh đề B' đúng.

C' : "Nếu một tứ giác sở hữu hai đường chéo vuông góc với nhau thì tứ giác đó là hình thoi". C' là một mệnh đề sai.

D' : "Nếu một số nguyên chia hết cho 3 thì nó chia hết cho 6".

Ta sở hữu 9⋮3 nhưng 9 ⋮/ 6 nên D' là một mệnh đề sai.

Chú ý:

- B là mệnh đề đúng vì giả sử ít nhất một trong hai số a, b chẵn thì ta sở hữu ab là một số chẵn.

- Mệnh đề B và mệnh đề đảo B’ đều là những mệnh đề đúng nên cặp mệnh đề trong phương án B là cặp mệnh đề tương đương. Ta còn nói: "Tích ab của hai số nguyên a và b là một số lẻ lúc và chỉ lúc a; b là những số lẻ".

Chọn đáp án B

Câu 12:

Sở hữu Hai câu là mệnh đề là (II), (III).

Câu (I) là câu cảm thán ; câu (IV) là nghi vấn nên ko là mệnh đề.

Chọn đáp án B

Câu 13:

* A. Nếu n là số nguyên lẻ thì n2 là số lẻ đây là mệnh đề đúng

* B. Điều kiện cần và đủ để số tự nhiên n chia hết cho 3 là tổng những chữ số của n chia hết cho 3. Mệnh đề này đúng; đây là tín hiệu chia hết cho 3.

* C. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật lúc và chỉ lúc AC = BD là mệnh đề sai.

Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì hai đường chéo AC và BD bằng nhau.

Trái lại, tứ giác ABCD sở hữu Hai đường chéo bằng nhau nhưng ko cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì ko thể là hình chữ nhật

* D. Tam giác ABC là tam giác đều lúc và chỉ lúc AB = BC và A⌢ = 60° là mệnh đề đúng.

Chọn đáp án C

Câu 14:

Vì 0 = 02 nên mệnh đề A sai

Vì 2.02 + 1 = Một nên mệnh đề B sai

9x2 - 1 = 0 lúc và chỉ lúc x = -1/3 hoặc x = 1/3. Ko sở hữu số nguyên x nào thỏa mãn 9x2 - 1 = 0 nên mệnh đề D sai.

Chọn đáp án C

Câu 15:

* Ta sở hữu: 0 ≥ -3 nhưng 02 < 9 nên mệnh đề A sai.

Chọn đáp án B

Câu 16:

Mệnh đề B: Nếu a chẵn và b lẻ thì ab lẻ là mệnh đề sai.

Ví dụ: a= Hai và b = 3 nhưng a.b = 6 là số chẵn.

Chọn đáp án B

Câu 17:

Với x = -Hai ta sở hữu mệnh đề P(-2): "-2 + 8 ≤ (-2)2", là mệnh đề sai.

Với x = 0 ta sở hữu mệnh đề P(0): "0 + 8 ≤ 02", là mệnh đề sai.

Với x = 3 ta sở hữu mệnh đề P(3): "3 + 8 ≤ 32, là mệnh đề sai.

Với x = 5 ta sở hữu mệnh đề P(5): "5 + 8 ≤ 52, là mệnh đề đúng.

Chọn đáp án D

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ 17 Nghi vấn trắc nghiệm Toán 10 Bài 1: Mệnh đề sở hữu đáp án file PDF hoàn toàn miễn phí!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *