21 dạng Viết phương trình mặt phẳng trong đề thi Đại học có lời giải


21 dạng Viết phương trình mặt phẳng trong đề thi Đại học mang lời giải

Bài giảng: Cách làm bài tập viết phương trình mặt phẳng cơ bản - Cô Nguyễn Phương Anh (Thầy giáo VietJack)

Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M và nhận vecto làm vecto pháp tuyến

1. Phương pháp giải

+ Phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(xo; yo; zo) và mang vecto pháp tuyến (A;B;C) ≠ 0 :

A.(x- xo) + B( y- yo)+C( z- zo) =0

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong ko gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A(0; 1; -1) và mang vecto pháp tuyến n(2;3;4)

A. y – z + 1 = 0    B. 2x + y - z- 3= 0

C. 2x + 3y + 4z +1= 0    D. 2x- 3y - 4z - 1 = 0

Hướng dẫn giải:

Mặt phẳng (P) đi qua điểm A (0;1; -1) và mang vecto pháp tuyến (2;3;4) mang phương trình là:

2( x- 0) + 3( y – 1) + 4( z + 1) = 0

Hay 2x + 3y + 4z + 1 = 0

Chọn C.

Ví dụ 2: Cho hai điểm A( 1;2; 7) và B(3; 0; -3), gọi M là trung điểm của AB. Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M và vecto pháp tuyến n(2;-3;1)

A. 2x - 3y+ z + 2 = 0    B. 2x - 3y + z + 3=0

C. 2x - 3y+ z = 0    D. 2x – 3y + z - 3= 0

Hướng dẫn giải:

+ Do M là trung điểm của AB nên tọa độ điểm M là:

+ Mặt phẳng đi qua điểm M( 2; 1; 2) và mang vecto pháp tuyến mang phương trình là:

2( x – 2) -3( y- 1)+ 1( z – 2 ) = 0

Hay 2x -3y + z - 3= 0

Chọn D.

Ví dụ 3: Cho tam giác ABC biết A( 2; 1; 3) và B( - 2; 3; -1) và C( 0; 2; 1), gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm G và vecto pháp tuyến n(2;1;1)

A. 2x+ y+ z- 3= 0    B. 2x+ y- z+ 3=0

C. 2x+ z- 3= 0    D. 2x+ y- z- 6= 0

Hướng dẫn giải:

+ Do G là trọng tâm của tam giác ABC nên tọa độ điểm G là:

+ Mặt phẳng đi qua điểm G(0; 2; 1) và mang vecto pháp tuyến (2;1;1) mang phương trình là:

2( x- 0) + 1( y - 2) + 1.( z - 1) = 0

Hay 2x+ y+ z – 3= 0

Chọn A.

Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M (xo; yo; zo) và song song với một mặt phẳng (P): Ax+ By + Cz + D= 0.

1. Phương pháp giải

Cách 1:

Vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là: n(A;B;C)

Do mặt phẳng (α) // (P) nên vecto pháp tuyến của mặt phẳng (α) là (A;B;C)

Phương trình mặt phẳng (α):

A(x- xo) + B. (y – yo) + C( z- zo) = 0

Cách 2:

Mặt phẳng (α ) // (P) nên phương trình mặt phẳng (α) mang dạng:

Ax+ By + Cz + D’= 0

với D' ≠ D

Vì mặt phẳng (α) đi qua điểm M (xo; yo; zo) nên thay tọa độ điểm M vào

tìm đươc D’

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong ko gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M (-1; 2; 0) và song song với mặt phẳng (Q): x + 2y – 3z + 10 = 0.

A. x + 2y – 3z - 3= 0    B. x - 2y+ 3z + 5 = 0

C. x+ 2y - 3z +3 = 0    D. – x+ 2y + 10 = 0

Hướng dẫn giải:

Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) nên vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là (1;2-3) .

Mặt phẳng (P) đi qua điểm M ( -1; 2; 0) và mang vecto pháp tuyến (1;2-3) nên mang phương trình:

1( x+1) + 2(y- 2) – 3( z- 0) = 0 hay x+ 2y – 3z – 3 = 0

Chọn A.

Ví dụ 2: Cho hai điểm A(0; -2;1) và B( 2; 0; 3). Gọi M là trung điểm của AB. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M và song song với mặt phẳng Q: 2x + 5y +z - 10 =0

A. 2x+ 5y + z+ 2= 0    B. 2x+ 5y + z+ 3= 0

C. 2x+ 5y + z - 4= 0    D. 2x+ 5y + z+ 1= 0

Hướng dẫn giải:

Do M là trung điểm của AB nên tọa độ điểm M là:

Do mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) nên mặt phẳng (P) mang vecto pháp tuyến (2;5;1)

Phương trình mặt phẳng (P) mang vecto pháp tuyến (2;5;1) và đi qua điểm M (1; -1; 2) là:

2( x- 1) + 5( y+ 1) + 1(z- 2) = 0 hay 2x + 5y + z + 1= 0

Chọn D.

Ví dụ 3: Trong ko gian Oxyz, cho những điểm A (5; 1; 3), B(1; 2; 6), C(5; 0; 4), D( -1; 2; -3). Viết phương trình mặt phẳng đi qua D và song song với mặt phẳng (ABC)

A. x+ y – z - 4= 0    B. x+ y +z+ 2= 0     C.x - y+ z+ 6= 0     D. Tất cả sai

Hướng dẫn giải:

Ta mang:

Gọi là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) ta mang nên n cùng phương với [AB, AC]

Chọn (1;1;1) là vecto pháp tuyến của mặt phẳng (ABC)

Do mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (ABC) nên mặt phẳng (P) mang vecto pháp tuyến (1;1;1)

Phương trình mặt phẳng (P) đi qua D (-1; 2; -3) và mang vecto pháp tuyến (1;1;1) là:

1( x+ 1) + 1( y – 2) + 1( z+ 3) = 0 hay x+ y + z + 2= 0

Chọn C.

Ví dụ 4: Trong ko gian Oxyz, cho những điểm A (-2;1;3), B(1; 2; 4), C(2; -1;3), D(0; 0; -1). Viết phương trình mặt phẳng đi qua D và song song với mặt phẳng (ABC)

A. x+ 2y+ z- 2= 0     B. x- 2y- 5z- 5= 0     C. x+ 2y- 5z- 9= 0     D. Tất cả sai

Hướng dẫn giải:

Ta mang:

Gọi là một VTPT của mặt phẳng (ABC) ta mang nên n cùng phương với

Chọn (1;2;-5) là vecto pháp tuyến của mặt phẳng (ABC)

Do mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (ABC) nên mặt phẳng (P) mang VTPT (1; 2; -5).

Phương trình mặt phẳng (P) đi qua D (0; 0; -1) và mang vecto pháp tuyến là:

1. (x – 0)+ 2( y – 0) - 5( z+ 1) =0 hay x+ 2y – 5z – 5 = 0

Chọn D.

Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm A, B, C ko thẳng hàng. Viết phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và nhận hai vecto u, v làm vecto chỉ phương

1. Phương pháp giải

* Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm A, B, C ko thẳng hàng.

1. Tìm tọa độ những vecto ,

2. Vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là = [, ]

3. Điểm thuộc mặt phẳng: A (hoặc B, hoặc C)

4. Viết phương trình mặt phẳng đi qua Một điểm và mang vecto pháp tuyến = [, ]

Chú ý: Phương trình mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm A(a;0;0); B(0;b;0); C(0;0;c) mang dạng là:

x/a + y/b + z/c = Một với a.b.c ≠ 0.

Trong đó A ∈ Ox; B ∈ Oy; C∈ Oz. Lúc đó (P) được gọi là phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn.

* Viết phương trình mặt phẳng đi qua một điểm M và nhận hai vecto , làm vecto chỉ phương

1: Vecto pháp tuyến của mặt phẳng ( P): = [, ]

2. Mặt phẳng ( P) đi qua điểm M và nhận vecto n làm VTPT

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong ko gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A(1; -2; 0), B(1; 1; 1) và C(0; 1; -2)

A. 9x- 3y+ 3z- 11= 0    B. 9x+ y- 3z – 7= 0

C. 9x- y- 3z- 11=0    D. 9x- y+ 3z- 10= 0

Hướng dẫn giải:

Gọi là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) ta mang nên n cùng phương với [AB, AC]

Chọn ( 9;1; -3) ta được phương trình mặt phẳng (ABC) là

9.( x – 1)+1.(y + 2) - 3( z - 0) = 0 hay 9x + y – 3z – 7 = 0

Chọn B.

Ví dụ 2: Trong ko gian hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm M(5; 4; 3) và cắt những tia Ox, Oy, Oz tại những điểm A, B, C sao cho OA = OB = OC. Viết phương trình mặt phẳng (P).

A. x+ y+ z - 12 = 0    B. x- y- z + 2= 0

C. x- y+ z – 4= 0    D. x+ y- z – 6= 0

Hướng dẫn giải:

Do mặt phẳng (P) cắt những tia Ox, Oy, Oz tại những điểm A, B, C sao cho OA = OB = OC nên

Phương trình mặt phẳng (P) theo đoạn chắn là: x/a + y/a + z/a = 1

Do mặt phẳng (P) đi qua điểm M (5; 4; 3) nên ta mang:

Lúc đó, phương trình mặt phẳng (P) là: x/12 + y/12 + z/12 = Một hay x+ y + z – 12 = 0

Chọn A.

Ví dụ 3: Trong ko gian hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(5; 1; 3), B(1; 6;2), C(5; 0; 4), D(4; 0; 6). Mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B và song song với đường thẳng CD mang phương trình là:

A. x+ 4y+ z- 27= 0    B. 10x+ 9y+ 5z- 74= 0

C. 10x- 5y- 9z+ 22= 0    D. Tất cả sai

Hướng dẫn giải:

Gọi n là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P)

Do A, B thuộc mặt phẳng (P), mặt phẳng (P) song song với đường thẳng CD nên ta mang: nên n cùng phương với [AB, CD].

Chọn = (10;9;5)

Vậy phương trình mặt phẳng (P) mang vecto pháp tuyến n và đi qua điểm A(5; 1; 3) là:

10 (x – 5) + 9 ( y- 1) + 5 ( z – 3) = 0 hay 10x + 9y + 5z – 74 = 0

Chọn B.

Ví dụ 4: Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M( 2; -1; 2)và nhận hai vecto (1;2;3) và (-2;1;0) làm vecto chỉ phương?

A. 3x+ 6y- 5z+ 1= 0    B. – 3x- 6y + 5z- 10= 0

C. 3x+ 5y- 6x+ 8= 0    D. 3x- 6y+ 5z+ 1= 0

Hướng dẫn giải:

Ta mang hai vecto (1;2;3) và (-2;1;0) là vecto chỉ phương của mặt phẳng (P) nên một vecto pháp tuyến của mp (P) là: n = [u,v] = (- 3; - 6; 5)

Mặt phẳng (P) nhận làm vecto pháp tuyến và đi qua điểm M( 2; -1; 2 ) nên phương trình mặt phẳng ( P) là:

-3( x- 2) – 6 ( y+ 1) + 5( z-2)= 0 hay – 3x- 6y+ 5z - 10= 0

Chọn B.

Ví dụ 5: Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A( 2; -3; 4); B(2; 1; -3) và mặt phẳng (P) nhận vecto ( 2; 0; 1) làm vecto chỉ phương ?

A. 2x- 7y- 4z- 9= 0    B. 2x- 5y+ 3z – 9= 0

C. 2x+ 5y- 7z+ 10= 0    D. 2x+ 7y- 4z+ 10= 0

Hướng dẫn giải:

+ Ta mang: AB(0; 4; -7)

+ Lại mang mặt phẳng ( P) nhận vecto ( 2; 0; 1) làm vecto chỉ phương nên một vecto pháp tuyến của mp( P) là: = [;] = (-4; 14; 8)= -2( 2; -7; -4)

2( x-2) – 7( y+ 3) – 4( z- 4) =0 hay 2x – 7y - 4z- 9=0

Chọn A.

Dạng 4. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng

1. Phương pháp giải

+ Phương trình mặt phẳng đi qua điểm M (xo; yo; zo) và mang vecto pháp tuyến (A:B:C) là:

A(x – xo) + B( y – yo) + C(z- zo ) = 0

+ Cho trước hai điểm A và B. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của AB :

• Gọi I là trung điểm của AB. Suy ra tọa độ điểm I ( vận dụng công thức trung điểm của đoạn thẳng).

• Mặt phẳng trung trực của AB đi qua điểm I và nhận làm vecto pháp tuyến

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho hai điểm A( 2; 1; 0) và B(-4 ; -3; 2) . Viết phương trình mặt phẳng trung trực của AB?

A. 3x + 2y - z+ 6= 0    B. 6x- 4y + 4z+ 3= 0

C. 3x – 2y – 2z+ 4= 0    D. 6x + 4y + 4z+ 1= 0

Hướng dẫn giải:

+ Gọi (P) là mặt phẳng trung trực của AB.

+ Gọi I là trung điểm của AB; tọa độ điểm I là:

+ Mặt phẳng ( P) qua I (- 1; -1; 1) và vecto pháp tuyến mang phương trình là:

3( x+ 1)+ 2( y+ 1) – 1( z – 1) = 0 hay 3x + 2y – z + 6 = 0

Chọn A.

Ví dụ 2: Cho hai điểm A( 0; 2; -3) và B( 4; -4; 1). Gọi M là trung điểm của AB.Viết phương trình mặt phẳng trung trực của OM?

A. 2x + y +z+ 3= 0    B. 2x + y - z+ 3= 0

C. 2x – y – z - 3 = 0    D. 2x – y + z+ 1= 0

Hướng dẫn giải:

+ Do M là trung điểm của AB nên tọa độ của M là:

+ Gọi (P) là mặt phẳng trung trực của OM.

+ Gọi I là trung điểm của OM; tọa độ điểm I là:

+ Mặt phẳng ( P) qua I và vecto pháp tuyến (2;-1;-1) mang phương trình là:

2.(x-1) - 1.(y+1/2) - 1.(z+1/2) = 0 hay 2x – y – z – 3= 0

Chọn C.

Ví dụ 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz; cho hai điểm A và B. Gọi I là trung điểm của AB. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của AB biết tọa độ điểm A( 1; 2; 0) và I( -2; 1; 1)

A. x + y- z+ 1= 0    B. 3x+ y- z+ 6= 0

C. 3x- y+ z- 1= 0    D. Tất cả sai

Hướng dẫn giải:

+ Gọi (P) là mặt phẳng trung trực của AB .

Phương trình mặt phẳng (P):

3( x+ 2) + 1( y-1) – 1(z- 1) = 0 hay 3x+ y – z+ 6= 0

Chọn B.

Dạng 5. Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn

1. Phương pháp giải

+ Phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(a; 0; 0) ; B( 0; b; 0) , C(0;0; c) với abc ≠ 0 mang phương trình: x/a + y/b + z/c = 1

+ Phương trình mặt phẳng mang dạng: x/a + y/b + z/c = Một cắt ba trục Ox; Oy;Oz tuần tự tại những điểm A(a; 0; 0); B(0; b; 0) và C( 0; 0; c) .

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong ko gian với hệ tọa độ Oxyz; cho mặt phẳng (P): 2x - y+ 2z - 4= 0. Viết phương trình mặt phẳng (P) theo đoạn chắn?

Hướng dẫn giải:

Mặt phẳng ( P) cắt những trục tọa độ Ox; Oy; Oz tuần tự tại A( 2; 0; 0); B( 0; -4; 0) và C(0; 0; 2)

Chọn C.

Ví dụ 2: Trong ko gian với hệ toạ độ Oxyz, gọi (P) là mặt phẳng qua G(1; -2; -1) và cắt những trục Ox; Oy; Oz tuần tự tại những điểm A; B; C (khác gốc O) sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Lúc đó mặt phẳng (P) mang phương trình:

A. 2x - y+ 2z + 3 = 0    B. 2x – y - 2z – 6 =0

C. 2x + y - 2z + 9 = 0    D. 2x+ y + 3z - 9 =0

Hướng dẫn giải:

Gọi tọa độ ba điểm A( a; 0; 0); B(0; b; 0) và C(0; 0; c) với , lúc đó mặt phẳng (P) phương trình mang dạng:

Mà điểm G( 1; 2; 3) là trọng tâm tam giác ABC nên

Chọn B.

Ví dụ 3: Trong ko gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm H(2; 1;1) và cắt những trục Ox, Oy, Oz tuần tự tại A; B; C (khác gốc toạ độ O) sao cho H là trực tâm tam giác ABC. Mặt phẳng (P) mang phương trình là:

A. 2x+ y + z - 6= 0    B. 2x + y + z+ 6 = 0

C. 2x – y + z +6 = 0    D. 2x+ y - z + 6 = 0

Hướng dẫn giải:

Gọi tọa độ ba điểm A(a; 0; 0); B(0; b; 0) và C(0; 0; c) với , lúc đó mặt phẳng ( P) phương trình mang dạng:

Ta mang:

Điểm H(2; 1; 1) là trực tâm tam giác ABC nên

Thay a; b; c vào (1), ta được: (P): x/3 + y/6 + z/6 = 1

hay (P): 2x+ y + z - 6 = 0

Chọn A.

Ví dụ 4: Trong ko gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm M(1; 1; 1) và cắt chiều dương những trục Ox, Oy, Oz tuần tự tại A; B; C (khác gốc toạ độ O) sao cho tứ diện OABC mang thể tích nhỏ nhất. Mặt phẳng (P) mang phương trình là:

A. x – y - z- 3 = 0    B. x+ y+ z+ 3= 0

C. x+ y+ z - 3 = 0    D. x+ y – z+ 3 = 0

Hướng dẫn giải:

Điểm M(1;1;1) thuộc (P) nên ta mang: 1/a + 1/b + 1/c = 1.

Thể tích khối tứ diện OABC: VO.ABC = 1/6.OA.OB.OC = 1/6 a.b.c

Vận dụng bất đẳng thức Côsi cho ba số dương 1/a; 1/b; 1/c :

⇔ a = b = c = 3

(P): x/3 + y/3 + z/3 = 1 ⇔ x + y + z - 3 = 0

Chọn C

Dạng 6. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng d.

1. Phương pháp giải

+ Đường thẳng d: nhận vecto u(a; b; c) làm vecto chỉ phương.

Đường thẳng : nhận vecto u(a; b; c) làm vecto chỉ phương.

+ Để viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua M và vuông góc với đường thẳng d ta làm như sau:

Tìm vecto chỉ phương của d là

Vì d ⊥ (α) nên (α) mang vecto pháp tuyến là =

Vận dụng cách viết phương trình mặt phẳng đi qua Một điểm và mang Một vecto pháp tuyến

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong ko gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng d:

A. 2x – z = 0    B. –y+ 2z= 0     C. x- y+ 2z= 0     D. x + z = 0

Hướng dẫn giải:

+Đường thẳng d mang vecto chỉ phương (2;0;-1)

+Mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng (d) nên (P) mang một vecto pháp tuyến là:

= (2; 0; -1)

+ Lúc đó phương trình mặt phẳng (P) đi qua O và mang vecto pháp tuyến là:

2(x – 0) + 0 (y -0) – 1. (z – 0) = 0 hay 2x – z = 0

Chọn A.

Ví dụ 2: Trong ko gian hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A (-2; 3; -3), B(2; 1; -1) và C(0; 2; 0). Viết phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với đường thẳng BC.

A. 2x+ y – z - 3= 0     B. x+ 2y - 2z + 2 = 0

C. -2x + y + z - 4 = 0    D. x + y + z + 2 = 0

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng BC mang vecto chỉ phương = = (-2; 1;1).

Do mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng BC nên mặt phẳng (P) mang vecto pháp tuyến là = = (-2; 1; 1)

Phương trình mặt phẳng cần tìm là:

-2( x+ 2) + 1. ( y – 3) + 1( z+ 3) = 0 hay -Hai x + y+ z – 4= 0

Chọn C.

Ví dụ 3: Trong ko gian với hệ tọa độ Oxyz; cho hai điểm A (1; 2; 3) và B( 3; 0; -1). Gọi I là trung điểm của AB. Viết phương trình mặt phẳng ( P) đi qua I và vuông góc với đường thẳng (d): ?

A. 5x+ 27 y - 5z + 12 = 0    B. 2x+ y+ 3z + 8 = 0

C. 2x+ y+ 3z - 8=0    D. 5x+ 27y – 5 z – 7= 0

Hướng dẫn giải:

+ I là trung điểm của AB nên tọa độ điểm I là:

+ Đường thẳng d mang vecto chỉ phương là: (2; 1; 3)

+ Do mặt phẳng ( P ) vuông góc với đường thẳng (d) nên mp (P) mang VTPT là (2;1;3)

Hay 2x+ y+ 3z – 8 = 0

Chọn C.

Ví dụ 4: Trong ko gian với hệ tọa độ Oxyz; cho tam giác ABC với A (1;0; -1); B(2; 1; -1) Và C( 3; 2; -1). Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Viết phương trình mặt phẳng ( P) đi qua G và vuông góc với đường thẳng (d) : ?

A. 2x - 3y+ z- 10= 0    B. 3x- 4y+ z - 1= 0

C. 3x+ 4y - z + 3= 0    D. 4x- 3y+ 2z - 10= 0

Hướng dẫn giải:

+ Do G là trọng tâm của tam giác ABC nên tọa độ điểm G là:

+ Đường thẳng d mang vecto chỉ phương là: (3;-4;1)

.

+ Do mặt phẳng ( P ) vuông góc với đường thẳng (d) nên mp (P) mang vecto pháp tuyến là : (3;-4;1)

Hay 3x – 4y + z- 1= 0

Chọn B.

Dạng 7: Viết phương trình mặt phẳng (α ) chứa đường thẳng và vuông góc với mặt phẳng (β) .

1. Phương pháp giải

• Tìm vecto pháp tuyến của (β) là

• Tìm vecto chỉ phương của Δ là

• Vecto pháp tuyến của mặt phẳng α là

• Lấy một điểm M trên Δ

• Vận dụng cách viết phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và mang VTPT nα

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong ko gian hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng và vuông góc với mặt phẳng (Q): x+ 2y - z+ 10 = 0

A. x+ z = 0    B. x+ y +1= 0    C. y - z + 1= 0     D. x – y + 2z= 0

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng d đi qua điểm A ( -1; 2; 1) và mang vecto chỉ phương (-1;2;1)

Mặt phẳng (Q) mang vecto pháp tuyến = (1;2;-1)

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và vuông góc với (Q) nên (P) mang một vecto pháp tuyến là

=[ , ]= ( - 4; 0; -4) = - 4(1; 0; 1)

Phương trình mặt phẳng (P) đi qua A( -1; 2; 1) và mang VTPT (1; 0; 1) là:

1( x + 1) + 0( y - 2) + 1( z - 1) = 0 hay x+ z = 0

Chọn A.

Ví dụ 2: Trong ko gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) chứa đường thẳng và vuông góc với mặt phẳng α : 2x – y + 3z – 98= 0 mang phương trình là

A. 2x+ 3y+ 8z- 10= 0    B. 5x+ 8y – 6z- 1= 0

C. 5x+ 8y+ 3z- 1= 0    D.5x - 8y- 6z – 5 = 0

Hướng dẫn giải:

+ Đường thẳng ∆ mang vecto chỉ phương là (2;2; -1) và đi qua điểm A( -1; 1; -3).

+ Mặt phẳng (α) mang vecto pháp tuyến là: ( 2; -1; 3)

+ Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng ∆ và vuông góc với mặt phẳng (α) nên (P) mang một vecto pháp tuyến là n=[u ,nα ] = (5; -8; -6) và đi qua A(0; -1; 2)

Phương trình mặt phẳng (P) cần tìm là:

5( x+ 1) – 8( y - 1) – 6( z + 3) = 0 hay 5x - 8y - 6z - 5 = 0

Chọn D.

Ví dụ 3: Trong ko gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3; 1; 1), B( 2; -1; 2) và mặt phẳng : 2x – y + 2z + 50= 0. Mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A; B và vuông góc với mặt phẳng α mang phương trình là

A. x – 3y – 5z + 5 = 0    B. 3x - 4y – 5z = 0.

C. 3x - 4y – 5z – 2= 0    D. 3x+ 4y – 5z = 0

Hướng dẫn giải:

Ta mang đường thẳng AB nhận (-1 ; -2 ; 1) làm vecto chỉ phương

Mặt phẳng (α) mang vecto pháp tuyến (2 ; -1 ; 2)

+ Mặt phẳng (P) đi qua hai điểm AB nên chứa đường thẳng AB và vuông góc với mặt phẳng (α) nên (P) mang một VTPT là n = [AB , nα ] = (-3; 4; 5) và đi qua A(3; 1; 1)

+ Phương trình mặt phẳng (P) cần tìm là:

-3( x- 3) + 4( y-1) + 5( z- 1) = 0 hay -3x + 4y + 5z= 0

Vậy phương trình mp (P): - 3x + 4y+ 5z = 0 ⇔ 3x- 4y- 5z= 0

Chọn B.

Dạng 8: Viết phương trình mặt phẳng (α) chứa đường thẳng Δ và song song với Δ'; (Δ; Δ' chéo nhau).

1. Phương pháp giải

Tìm vecto chỉ phương của ∆; ∆’ là ;

Vecto pháp tuyến của mặt phẳng (α) là = [, ]

Lấy Một điểm M trên phố thẳng ∆

Vận dụng cách viết phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và mang Một vecto pháp tuyến.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong ko gian hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng

A.– 6x+ y+ 2z- 3= 0    B. -6x+ y+ 2z+ 3= 0

C. 6x+ y- 2z+ 1= 0    D. 6x- y- 2z+ 4= 0

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng d1 đi qua điểm M (1; 1; 1) và mang vecto chỉ phương u1(0;-2;1)

Đường thẳng d2 đi qua điểm N (1; 0;1) mang vecto chỉ phương u2(1;2;2)

Ta mang: [u1,u2] = ( - 6; 1; 2)

Gọi n là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) ta mang: nên cùng phương với [u1,u2] . Chọn n ( -6; 1; 2)

Mặt phẳng (P) đi qua điểm M (1; 1; 1) và nhận VTPT n (-6; 1; 2) mang phương trình là:

- 6(x -1) + 1( y- 1) + 2( z - 1)= 0 hay – 6x + y + 2z + 3= 0

Thay tọa độ điểm N vào phương trình mặt phẳng (P) thấy ko thỏa mãn.

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là – 6x + y + 2z + 3= 0

Chọn B.

Ví dụ 2: Trong ko gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng Mặt phẳng α chứa ∆1 và song song với đường thẳng ∆2 mang phương trình là

A. x+ 4y + 2z + 2 = 0    B. 3x – 2y + 2z – 6 = 0

C. 3x – 2y + 2z + 6 = 0    D. x+ 4y+ 2z - 2 = 0

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng ∆_1 đi qua điểm M (0; 1; -2) và mang vecto chỉ phương u1 (2; 1; -2)

Đường thẳng d_2 đi qua điểm N (0; 0; 2) mang vecto chỉ phương u2 (2; 2; -1)

Ta mang: [u1, u2] = (3; -2; 2)

Gọi n là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) ta mang nên n cùng phương với [u1, u2] .Chọn n ( 3; -2; 2)

Mặt phẳng (α) đi qua điểm M (0; 1; -2) và nhận VTPT n ( 3; -2; 2) mang phương trình là:

3( x- 0) – 2( y – 1) + 2( z+ 2) = 0 hay 3x – 2y + 2z + 6 = 0

Thay tọa độ điểm N vào phương trình mặt phẳng ( thấy ko thỏa mãn.

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là 3x - 2y + 2z + 6 = 0

Chọn C.

Ví dụ 3: Trong ko gian hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng .Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d và song song với d’

A. x+ 3y - 2z - 24= 0    B. x+ 3y+ 2z - 24=0

C. x - 3y+ 2z + 12= 0    D. x - 3y - 2z - 1= 0

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng d đi qua điểm M (1; 5; 4) và mang vecto chỉ phương u1 (2; 0; -1)

Đường thẳng d’ đi qua điểm N (3; 6;0) mang vecto chỉ phương u2 (1; 1; -1)

Ta mang: [u1, u2] = (1; 3; 2)

Gọi n là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) ta mang nên n cùng phương với [u1, u2]. Chọn n(1;3;2) .

Mặt phẳng (P) đi qua điểm M (1; 5; 4) và nhận vecto pháp tuyến n(1;3;2) mang phương trình là:

1( x -1) + 3( y -5) + 2( z- 4) = 0 hay x+ 3y + 2z – 24= 0

Thay tọa độ điểm N vào phương trình mặt phẳng (P) thấy ko thỏa mãn.

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là x+ 3y + 2z – 24= 0.

Chọn B.

Ví dụ 4: Trong ko gian hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(5; 1; 3), B(1; 6;2), C(5; 0; 4), D(4; 0; 6). Mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B và song song với đường thẳng CD mang phương trình là:

A. 10x+ 9y + 5z - 74= 0    B. 10x – 9y – 5z+ 2= 0

C. 10x - 9y + 5z + 56= 0    D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải:

Gọi n là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P)

Do A, B thuộc mặt phẳng (P), mặt phẳng (P) song song với đường thẳng CD nên ta mang nên n cùng phương với [AB, CD] . Chọn n (10; 9; 5)

Vậy phương trình mặt phẳng (P) mang VTPT n (10; 9; 5) và đi qua điểm A(5; 1; 3) là:

10. (x – 5) + 9( y- 1)+ 5( z- 3) =0 hay 10x + 9y + 5z – 74 =0

Thay tọa độ C, D vào phương trình thấy ko thỏa mãn.

Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm là 10x +9y + 5z – 74= 0

Chọn A.

Dạng 9. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng d và đi qua điểm M ko thuộc d

1. Phương pháp giải

• Tìm vecto chỉ phương của đường thẳng d là u . Lấy Một điểm N trên d, tính tọa độ vecto MN

• Vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là n = [u, MN]

• Vận dụng cách viết phương trình mặt phẳng đi qua Một điểm và mang vecto pháp tuyến.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong ko gian hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A (4; -3; 1) và đường thẳng d: . Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa điểm A và đường thẳng d.

A. 10x+ 6y – 13z + 1= 0    B. 10 x – 6y- 13z + 12 = 0

C. 10x + 6y – 13z – 9 = 0    D. 10x – 6y – 13z+ 19 = 0

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng d đi qua điểm N(-1; 1; -1) và mang vecto chỉ phương u(2;1; 2); AN( - 5; 4; -2)

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và đi qua điểm A nên (P) mang một vecto pháp tuyến là

n = [u; AN] = ( - 10; -6; 13) = - (10; 6; -13)

Phương trình mặt phẳng (P) là:

10(x – 4) + 6 ( y+ 3) – 13( z- 1) = 0 hay 10x + 6y – 13z – 9 = 0

Chọn C.

Ví dụ 2: Trong ko gian hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) qua điểm A(0; 0; 2) và chứa trục hoành mang phương trình là:

A. y= 0    B. y= 2    C. z= 2    D. x= 0

Hướng dẫn giải:

Trục hoành đi qua gốc tọa độ O(0; 0; 0) và mang vecto chỉ phương u(1; 0; 0) ; OA(0; 0; 2)

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và đi qua điểm A nên (P) mang một vecto pháp tuyến là

n = [u; OA] = (0; -2; 0) = -2 (0; 1;0)

Phương trình mặt phẳng (P) là: 0( x- 0) + 1( y-0) + 0(z - 2) = 0 hay y = 0

Chọn A.

Ví dụ 3: Trong ko gian với hệ tọa độ Oxyz; mặt phẳng (P) đi qua A( 1; 2; 3) và chứa đường thẳng d: Phương trình mặt phẳng (P) mang dạng 5x+ ay+ bz+ c= 0. Tính a+ b+ c?

A. - 1     B. 3     C. 2     D. 5

Hướng dẫn giải:

+ Đường thẳng d đi qua điểm N(1; -1; -1) và mang vecto chỉ phương u(2; 1; 3); AN(0; -3; -4)

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và đi qua điểm A nên (P) mang một vecto pháp tuyến là

n = [u;AN] = ( 5; 8; -6)

Phương trình mặt phẳng (P) là: 5( x- 1)+ 8( y-2) – 6( z- 3) = 0 hay 5x+ 8y- 6z – 3= 0

Chọn A.

Ví dụ 4: Trong ko gian với hệ tọa độ Oxyz; cho mặt phẳng (P) đi qua điểm A(1; 2; 1); B( 1; -2; 0) và C(2; 1; 2). Phương trình mặt phẳng ( P) mang dạng : 5x+ ay+ bz+ c= 0. Tính a.b.c?

A. 10     B. – 8     C. 6     D.12

Hướng dẫn giải:

+ Ta mang: AB (0; -4; -1); BC ( 1; 3; 2)

+ Mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A; B và C nên (P) mang một vecto pháp tuyến là

n = [AB, BC] = (- 5; -1; 4) = - ( 5; 1; -4)

5(x- 1) +1( y- 2) – 4( z- 1) = 0 hay 5x+ y – 4z -3= 0

Chọn D.

Dạng 10: Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa Hai đường thẳng cắt nhau d và d’

1. Phương pháp giải

• Tìm vecto chỉ phương của d và d’ là u1; u2

• Vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là n = [u1; u2]

• Lấy Một điểm M trên d

• Vận dụng cách viết phương trình mặt phẳng đi qua Một điểm và mang vecto pháp tuyến.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong ko gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng

mang phương trình là

A. (P): x+ y- z+ 2= 0    B. (P) : x- y- z+ 2= 0

C. (P) : x- z+ 2= 0    D. Ko tồn tại.

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng d1 đi qua điểm M(-2; -1; 1) và mang vecto chỉ phương (2; 1; 1)

Đường thẳng d2 đi qua điểm N(-1; 0; 1) và mang vecto chỉ phương (1; -1; 2)

Ta mang: [,] = ( 3; -3; -3); (1; 1;0)

Do . [,] = 3. 1+ (- 3).1+ (- 3). 0 = 0 nên đường thẳng d1 và d2 cắt nhau.

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d1 và d2 cắt nhau nên (P) mang một vecto pháp tuyến là

= [,] = (3; -3; -3) = 3( 1; -1; -1)

Phương trình mặt phẳng (P) là:

1( x+ 2) – 1( y+ 1) - 1( z- 1) = 0 hay x- y - z + 2= 0

Chọn B.

Ví dụ 2: Trong ko gian hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng mang dạng 6x+ ay+ bz+c= 0. Tính a+ b+ c?

A. 10     B. -11     C. 11    D. 8

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng d đi qua điểm M(1; -1; 12) và mang vecto chỉ phương (1; -1; -3)

Đường thẳng d’ đi qua điểm N(1; 2; 3) và mang vecto chỉ phương (-1; 2; 0)

Ta mang: [, ]= ( 6; 3; 1); ( 0; 3; -9)

Do . [, ] = 0 nên đường thẳng d và d’ cắt nhau.

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và d’ cắt nhau nên (P) mang một vecto pháp tuyến là

= [, ] = (6; 3; 1)

Phương trình mặt phẳng (P) là:

6( x- 1)+ 3( y – 2) + 1( z- 3) =0 hay 6x + 3y + z – 15= 0

Chọn B

Ví dụ 3: Trong ko gian với hệ trục tọa độ Oxyz; cho đường thẳng mang dạng 6x+ ay+ bz+c= 0. Tính a+ b+ c?. Gọi mặt phẳng (P) chứa d1 và d2. Tính khoảng cách từ điểm I( 2; 1; 3) tới mặt phẳng (P)?

mang dạng 6x+ ay+ bz+c= 0. Tính a+ b+ c?

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng d1 đi qua điểm M(0; -2; 3) và mang vecto chỉ phương (2; 1; 3)

Đường thẳng d2 đi qua điểm N(2; -3; 3) và mang vecto chỉ phương (2; -1; 0)

Ta mang: [, ] =( 3; 6; -4); MN ( 2; -1; 0)

Do .[, ] = 3.2+ 6.(-1) + (-4). 0 = 0 nên đường thẳng d1 và d2 cắt nhau.

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d1 và d2 cắt nhau nên (P) mang một vecto pháp tuyến là

= [, ] = ( 3; 6; -4)

Phương trình mặt phẳng (P) là:

3( x-0) + 6( y+2) – 4( z-3) = 0 hay 3x+ 6y – 4z+ 24= 0

Khoảng cách từ điểm I( 2; 1; 3) tới mặt phẳng (P) là:

Chọn D.

Dạng 11: Viết phương trình mặt phẳng chứa Hai đường thẳng song song d và d’

1. Phương pháp giải

• Tìm vecto chỉ phương của d và d’ là u1;u2 lấy M thuộc d; N thuộc d’

• Vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là n = [u1; MN]

• Vận dụng cách viết phương trình mặt phẳng đi qua Một điểm và mang Một vecto pháp tuyến.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong ko gian hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng

A. 6x+ 3y+ z-10= 0    B. 6x+ 3y+ z- 15 = 0

C. 6x- 3y+ z- 14= 0    D . Đáp án khác

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng d đi qua điểm M (1; -1;12) và mang vecto chỉ phương (1; -1; -3)

Đường thẳng d’ đi qua điểm N (1; 2;3) và mang vecto chỉ phương (1; -1; -3)

Ta mang: [,] = (0; 0; 0); MN(0;3; -9)

Do [,] = (0; 0; 0) nên đường thẳng d và d’ song song với nhau.

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và d’ song song nên (P) mang một vecto pháp tuyến là

= [,] = (18, 9, 3) = 3( 6; 3; 1)

Phương trình mặt phẳng (P) mang vecto pháp tuyến (6; 3; 1) và đi qua điểm N (1; 2; 3) là:

6( x – 1)+ 3(y -2) +1(z – 3) = 0 hay 6x + 3y + z - 15 = 0

Chọn B.

Ví dụ 2: Trong ko gian hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Oz và đường thẳng

A. x+ 3x= 0     B. y+ 3z= 0     C. x+ 3y= 0     D. z= 0

Hướng dẫn giải:

Trục Oz đi qua điểm O (0; 0; 0) và mang vecto chỉ phương (0; 0; 1).

Đường thẳng d đi qua điểm N (3; -1;5) và mang vecto chỉ phương ( 0; 0; 2)

Ta mang: [, ] = (0; 0; 0); ON = (3; -1; 5)

Do [, ] = (0; 0; 0) nên đường thẳng Oz và d song song.

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng Oz và d song song nên (P) mang một vecto pháp tuyến là

= [, ] = (1; 3; 0)

Phương trình mặt phẳng (P) mang VTPT (1; 3; 0) và đi qua điểm O (0; 0; 0) là: x+ 3y = 0

Chọn C.

Ví dụ 3: Trong ko gian với hệ tọa độ Oxyz; viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A( -1; 2; 1); B( 0; 4; - 2) và chứa đường thẳng d:

A. 7x + y + 3z+ 2= 0    B. 7x - 6y+ z- 10= 0

C. 7x - y + 3z- 16= 0    D. 7x - y + z + 10= 0

Hướng dẫn giải:

+ Đường thẳng d đi qua điểm M( 0; 1; -1) và mang vecto chỉ phương ( 1; 2; -3).

Vecto (1; 2; -3); (1; -1; -2)

+ Ta mang: [; ] = (0; 0; 0)

Suy ra: đường thẳng d và AB song song với nhau.

Mặt phẳng (P) chứa A(-1; 2; 1), nhận vecto = [; ] = ( - 7; -1; -3) = -( 7; 1;3) làm VTPT

7( x+ 1) + 1( y-2) + 3( z- 1)= 0 hay 7x+ y + 3z + 2= 0

Chọn A.

Ví dụ 4: Trong ko gian với hệ trục tọa độ Oxyz; cho đường thẳng . Gọi mặt phẳng (P) chứa d1và d2. Biết mặt phẳng (P) mang phương trình dạng: x+ ay+ bz+ c= 0. Tính a.b.c?

A. 8     B. - 5     C. 12     D. -3

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng d1 đi qua điểm M( 0;1;2) và mang vecto chỉ phương (2; -3; 1)

Đường thẳng d2 đi qua điểm N( 1;2; 0) và mang vecto chỉ phương (2; -3; 1)

Ta mang: [; ] =(0; 0; 0); MN (1; 1; -2)

Do [; ] = (0; 0; 0) nên đường thẳng d1 và d2 song song với nhau.

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d1 và d2 song song với nhau nên (P) mang VTPT là

= [; ] = (5; 5;5) chọn ( 1; 1; 1)

Phương trình mặt phẳng (P) là:

1( x- 0) + 1( y- 1) + 1( z-2) = 0 hay x + y + z - 3= 0

Chọn D.

Bài giảng: Cách viết phương trình mặt phẳng tăng - Cô Nguyễn Phương Anh (Thầy giáo VietJack)

  • 4 dạng bài tập về Hệ tọa độ trong ko gian trong đề thi Đại học mang lời giải
  • 21 dạng Viết phương trình mặt phẳng trong đề thi Đại học mang lời giải (Phần 2)
  • 19 dạng bài tập Viết phương trình đường thẳng trong đề thi Đại học mang lời giải
  • 19 dạng bài tập Viết phương trình đường thẳng trong đề thi Đại học mang lời giải (phần 2)
  • 4 dạng bài tập Viết phương trình mặt cầu trong đề thi Đại học mang lời giải

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán mang đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa mang đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý mang đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh mang đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *