Bài tập xác định cấu trúc quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật

Tổng hợp các bài tập xác định cấu trúc (thành phần) của quy phạm pháp luật (xác định giả định, quy định, chế tài) và phân tích thành phần của quan hệ pháp luật (xác định chủ thể, nội dung, khách thể trong quan hệ pháp luật) để bạn tham khảo ôn tập, củng cố kiến thức.

Những nội dung liên quan:

 • Xác định cấu trúc của quy phạm pháp luật
 • Bài tập về giả định, quy định, chế tài
 • Khái niệm, đặc điểm và các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật
 • Ý nghĩa của từ Quy phạm trong “Quy phạm pháp luật”

..

Mục lục:

 1. Dạng bài tập phân tích cấu trúc quy phạm pháp luật
 2. Dạng xác định thành phần của pháp luật

[PDF] Bài tập xác định cấu trúc quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật

Bài tập phân tích cấu trúc quy phạm pháp luật

 • Khái niệm quy phạm pháp luật
 • Ví dụ về quy phạm của pháp luật

Bài tập số 1:

– Giả định: “Lực lượng vũ trang nhân dân” Phần giả định trong trường hợp này nêu lên quan hệ xã hội mà quy phạm này điều chỉnh, xác định rõ đối tượng phải chịu sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật này đó là lực lượng vũ trang nhân dân.

– Quy định: “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”. Phần quy định trong trường hợp này nêu lên cách thức xử sự của đối tượng được nêu ở phần giả định.

– Chế tài: không có.

Bài tập số 2:

– Giả định: “Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép” Giả định trong trường hợp này đã nêu lên tình huống, hoàn cảnh chịu sự điều chỉnh của quy phạm này đó là khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa.

– Quy định: “quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu”. Quy định trong trường hợp này nêu lên cách thức xử sự của đối tượng được nêu ở phần giả định.

– Chế tài: không có.

Bài tập số 3:

– Giả định: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác”. Giả định trong trường hợp này đã nêu lên đối tượng phải chịu sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật này đó là người xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.

– Quy định: không được nêu rõ ràng trong quy phạm pháp luật nhưng ở dạng quy định ngầm. Theo đó, quy định trong trường hợp này là không được xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.

– Chế tài: “bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm”. Chế tài ở đây là biện pháp của Nhà nước tác động đến chủ thể vi phạm pháp luật.

Một số bài tập xác định giả định, quy định, chế tài khác

1. “ Văn bản quy phạm pháp luật phải được  gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giám sát, kiểm tra” (Điều 10, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

* Đáp án: – QPPL trên gồm 2 bộ phận: giả định và quy định, khuyết (ẩn) chế tài.

+ Giả định: “văn bản quy phạm pháp luật”.

+ Quy định: “phải được  gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giám sát, kiểm tra”.

2. “Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách đảm bảo quyền và cơ hội bình đẳng giới” (Điều 26 Hiến pháp 1992, sửa đổi 2013).

* Đáp án: – QPPL trên gồm 2 bộ phận: giả định và quy định, khuyết (ẩn) chế tài.

+ Giả định: “Công dân nam, nữ”; “Nhà nước”.

+ Quy định: “bình đẳng về mọi mặt”; “có chính sách đảm bảo quyền và cơ hội bình đẳng giới”.

3. “Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm soát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định” (Điều 20, Hiến pháp 1992, sửa đổi 2013).

* Đáp án: – QPPL trên gồm 3 bộ phận: giả định, quy định, chế tài.

– Giả định: “Không ai”; “Việc bắt, giam, giữ người”.

+ Quy định: “nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm soát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang”; “do luật định”.

+ Chế tài: “bị bắt”.

4. “Việc cầm cố bị hủy bỏ, nếu được bên nhận cầm cố đồng ý”. (Điều 304 Bộ luật Dân sự).

* Đáp án: – QPPL trên gồm 2 bộ phận: giả định và quy định, khuyết (ẩn) chế tài.

+ Giả định: “Việc cầm cố”.

+ Quy định: “hủy bỏ, nếu được bên nhận cầm cố đồng ý”.

5. “Việc thay đổi họ, tên, quốc tịch phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hộ tịch”. (Điều 65 Bộ luật Dân sự).

* Đáp án: – QPPL trên gồm 2 bộ phận: giả định và quy định, khuyết (ẩn) chế tài.

+ Giả định: “Việc thay đổi họ, tên, quốc tịch”.

+ Quy định: “phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hộ tịch”.

6. “Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì phải bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm” (Điều 102 Bộ luật Hình sự 1992).

* Đáp án: – QPPL trên gồm 2 bộ phận: giả định và chế tài, khuyết (ẩn) quy định.

+ Giả định: “Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”

+ Chế tài: “thì phải bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm”.

7. “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với nhà đầu tư có hành vi đầu tư kinh doanh vốn nhà nước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định chấp thuận sử dụng vốn nhà nước để đầu tư” (Khoản 1, điều 23 nghị định 53/2007/NĐ-CP).

* Đáp án: – QPPL trên gồm 2 bộ phận: giả định và chế tài, khuyết (ẩn) quy định.

+ Giả định: “đối với nhà đầu tư có hành vi đầu tư kinh doanh vốn nhà nước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định chấp thuận sử dụng vốn nhà nước để đầu tư”.

+ Chế tài:  “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000”.

8. “Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ” (Điều 9, Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 34/2010/NĐ-CP về vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ).

* Đáp án: – QPPL trên gồm 2 bộ phận: giả định và chế tài, khuyết (ẩn) quy định.

+ Giả định: “đối với người điều khiển, người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ”.

+ Chế tài:  “Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng”.

9. “Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm” (Điều 194, Bộ luật Hình sự).

* Đáp án: – QPPL trên gồm 2 bộ phận: giả định và chế tài, khuyết (ẩn) quy định.

+ Giả định: “Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy”.

+ Chế tài:  “thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.

10. “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm” (Điều 111, Bộ luật Hình sự).

Article post on: edu.dinhthienbao.com

* Đáp án: – QPPL trên gồm 2 bộ phận: giả định và chế tài, khuyết (ẩn) quy định.

+ Giả định: “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ”.

+ Chế tài:  “thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.

11. “Người bị tuyên bố mất tích trở về được nhận lại tài sản do người quản lý tài sản chuyển giao, sau khi đã thanh toán chi phí quản lý” (Điều 90, Bộ luật Dân sự 2005).

* Đáp án: – QPPL trên gồm 2 bộ phận: giả định và quy định, khuyết (ẩn) chế tài.

+ Giả định: “Người bị tuyên bố mất tích trở về”; “sau khi đã thanh toán chi phí quản lý”.

+ Quy định: “được nhận lại tài sản do người quản lý tài sản chuyển giao”.

Bài tập phân tích thành phần của quan hệ pháp luật (xác định chủ thể, nội dung, khách thể trong quan hệ pháp luật)

Thành phần của quan hệ pháp luật

Ví dụ về quan hệ pháp luật

Tháng 10/2009 bà B có vay của chị T số tiền 300 triệu đồng để hùn vốn kinh  doanh. Bà B hẹn tháng 2/1010 sẽ trả đủ vốn và lãi là 30 triệu đồng cho chị T.

– Chủ thể: bà B và chị T

Bà B:

 • Có năng lực pháp luật vì bà B không bị Tòa án hạn chế hay tước đoạt năng lực pháp luật;
 • Có năng lực hành vi vì bà B đã đủ tuổi được tham gia vào quan hệ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự và không bị mắc các bệnh tâm  thần.

Chị T:

 • Có năng lực pháp luật vì chị T không bị Tòa án hạn chế hay tước đoạt năng lực pháp luật;
 • Có năng lực hành vi vì chị T đã đủ tuổi được tham gia vào quan hệ  dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự và không bị mắc các bệnh tâm thần.

– Nội dung: 

Bà B:

 • Quyền: được nhận số tiền vay để sử dụng;
 • Nghĩa vụ: trả nợ gốc và lãi.

Chị T:

 • Quyền: nhận lại khoản tiền;
 • Nghĩa vụ: giao khoản tiền vay cho bà B; theo thỏa thuận. gốc và lãi sau thời hạn vay.

– Khách thể: khoản tiền vay và lãi.

[Download] Bài tập xác định cấu trúc quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật

[PDF] Bài tập xác định cấu trúc quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật

Các tìm kiếm liên quan đến bài tập xác định thành phần của quan hệ pháp luật, bài tập tình huống về quan hệ pháp luật, ví dụ của quan hệ pháp luật, bài tập quan hệ pháp luật, bài tập tình huống pháp luật đại cương có đáp án, bài tập xác định giả định quy định chế tài, bài quan hệ pháp luật, lấy ví dụ quan hệ pháp luật, bài tập pháp luật đại cương phần luật hình sự


— Cập nhật: 24-01-2023 — edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Top 28 bài tập tình huống pháp luật đại cương về quan hệ pháp luật 2022 từ website vvc.vn cho từ khoá bài tập quan hệ pháp luật có lời giải.

1.1. Khái niệm quan hệ pháp luật. Nội dung Bài tập tình huống Pháp luật đại cương có đáp án tham khảo. Xem preview Bài tập tình huống Pháp luật đại cương có đáp án tham khảo. 1. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 1 – English – …. Bài tập phân tích cấu trúc quy phạm pháp luật. Câu 17:. Quan hệ pháp luật là gì?. 1/ Chủ thể quan hệ pháp luật. Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí. 1. Cách làm bài tiểu luận pháp luật đại cương. 1.1. Bố cục bài tiểu luận pháp luật đại cương mẫu. Độ dài .

Top 1: Bài tập tình huống pháp luật đại cương – Diễn đàn Góc Giảng …

Tác giả: studocu.com – Nhận 220 lượt đánh giá

Bạn đang đọc: Top 28 bài tập tình huống pháp luật đại cương về quan hệ pháp luật 2022

Khớp với kết quả tìm kiếm: – Hung khí: là một chiếc kim khâu lốp dài 7cm đã được chuẩn bị từ trước. ¤ Mặt khách thể: Hành vi của Duân đã xâm phạm tới quyền được bảo đảm về tính mạng, sức … …

Top 2: câu hỏi tình huống pháp luật đại cương (kèm đáp án) – StuDocu

Tác giả: studocu.com – Nhận 208 lượt đánh giá

Source: edu.dinhthienbao.com

Khớp với kết quả tìm kiếm: Mình đã thu thập và tham khảo tài liệu ở các nguồn, mong mọi người có thể tham khảo và góp ý kiến cho mình câu hỏi tình huống pháp luật đại cương (kèm đáp … …

Top 3: Bài tập tình huống môn Pháp luật đại cương hay – Tài liệu text – 123doc

Tác giả: text.123docz.net – Nhận 181 lượt đánh giá

Tóm tắt: B. NỘI DUNG CÂU HỎI TỰ LUẬN, DẠNG BÀI TẬP TÌNHHUỐNG(Học phần: Pháp luật Đại cương khóa 12)1. I.Nội dung câu hỏi tự luận1. Thực hiện pháp luật:-Nêu khái niệm, cho ví dụ Các hình thức thực hiện pháp luậtNêu khái niệm các trường hợp cần áp dụng pháp luật1. Vi phạm pháp luật, cấu thành VPPL-Nêu khái niệm vi phạm pháp luật, các dấu hiệu nhận biếtNêu khái niệm các loại lỗi.1. Hệ thống pháp luật:-Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản pháp chế XHCN1. Một số nội dung cơ bản của Luật chuyên ngàn

Khớp với kết quả tìm kiếm: mặt cấu thành của VPPL; phần các tội phạm cụ thể.) Bài tập thừa kế (một trong 3 dạng bài tập chủ yếu) Đối với dạng bài tập này sinh viên lưu ý các điểm sau … …

Top 4: bài tập tình huống pháp luật đại cương có đáp án – 123doc

Tác giả: 123docz.net – Nhận 237 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm kiếm bài tập tình huống pháp luật đại cương có đáp án, bai tap tinh huong phap luat dai cuong co dap an tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt … …

Top 5: bai tap – tình huống pháp luật đại cương – Wattpad

Tác giả: wattpad.com – Nhận 95 lượt đánh giá

Tóm tắt: Cau 1:. Do mâu thuẫn nên anh K bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà anh B nhằm đầu độc cả gia đình anh B. Kết quả là cả gia đình anh B bị ngộ độc, anh B qua đời. Việc làm của anh K có được coi là vi phạm pháp luật ko ? tại saoAnh K đã vi phạm pháp luật vì: 1.Hành vi của anh K là xác định: anh ta bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà anh B n nhằm đầu độc cả gia đình anh B. 2.Hành vi đó trái pháp luật, gây hậu quả là cả gia đình anh B bị ngộ độc, anh B qua đời. 3.Hành vi đó có yếu tố lỗi mà cụ thể là

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hành vi đó có yếu tố lỗi mà cụ thể là lỗi cố ý trực tiếp: anh K nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và thấy rõ hậu quả hành vi và anh ta mong … …

Top 6: (PDF) Bài tập tình huống pháp luật đại cương | Tran Hanh – Academia.edu

Tác giả: academia.edu – Nhận 219 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: 21 thg 11, 2016 — Bài tập tình huống pháp luật đại cương -1- TÌNH HUỐNG Đoạn đường từ thị … Quan hệ nhân thân bị xâm phạm trước: A dùng dây thép căng ngang … …

Top 7: Quan hệ pháp luật – Đề cương ôn tập môn Pháp luật đại cương

Tác giả: vndoc.com – Nhận 132 lượt đánh giá

Tóm tắt: Chúng tôi xin giới thiệu bài Quan hệ pháp luật được VnDoc sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức môn học một cách tốt hơn để có thể học và hoàn thành bài thi môn học một cách hiệu quả.Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.Bài: Quan hệ pháp luật1. Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật1.1. Khái niệm quan hệ pháp luật1.2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật2. Phân loại quan hệ pháp luật3. Chủ thể quan hệ pháp luật3.1. Khái n

Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 thg 4, 2021 — Chúng tôi xin giới thiệu bài Quan hệ pháp luật được VnDoc sưu tầm và … Tình huống thứ hai về quan hệ pháp luật: Cũng với tình huống trên, … …

Top 8: Bài tập Pháp luật đại cương – DanLuat

Tác giả: danluat.thuvienphapluat.vn – Nhận 122 lượt đánh giá

Tóm tắt: Bài tập Pháp luật đại cươngNguyễn Văn A (23t) và Trần Văn B (25t) tranh chấp với nhau về phần đất chung. Sau đó A đã xây tường rào bịt lối đi chung lại. Vì bực tức nên B đã nảy sinh ý định giết cả gia đình A để trả thù. B đặt mua trên mạng một khẩu súng điện,dao,dây rút, băng keo để chuẩn bị thực hiện ý định của mình. Vào khoảng 23h30p ngày 6/4/2016, B sang nhà A với ý định giết người rồi cướp tài sản và đã giết chết 3 người trong gia đình A và chiếm đoạt số tài sản gồm 3 chiến điện thoại,1 ipad

Khớp với kết quả tìm kiếm: 23 thg 5, 2019 — Nguyễn Văn A (23t) và Trần Văn B (25t) tranh chấp với nhau về phần đất … 1) Những quan hệ pháp luật sẽ phát sinh trong tình huống trên? …

Top 9: Bài tập tình huống Pháp luật đại cương có đáp án tham khảo

Tác giả: khotrithucso.com – Nhận 174 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn có thể gõ có dấu hoặc không dấu như Bai tap tinh huong, Bai tap tinh huong Phap, Bai tap tinh huong Phap luat, Bai tap tinh huong Phap luat dai, đều cho ra … …

Top 10: Top 20 bài tập pháp luật đại cương về quan hệ pháp luật hay nhất 2022

Tác giả: phohen.com – Nhận 169 lượt đánh giá

Tóm tắt: Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề bài tập pháp luật đại cương về quan hệ pháp luật hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp: 1. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 1 – English – …. Tác giả:www.studocu.com Ngày đăng:13/7/2021 Xếp hạng:1 ⭐ ( 81284 lượt đánh giá )Xếp hạng cao nhất:5 ⭐ Xếp hạng thấp nhất:2 ⭐ Tóm tắt:Bài viết về MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 1 – English – …. Đang cập nhật… Khớp với kết quả tìm kiếm:Phân tích cơ cấu của quan hệ pháp

Khớp với kết quả tìm kiếm: bài tập tình huống pháp luật đại cương có đáp án – 123doc — Tóm tắt: Tìm kiếm bài tập tình huống pháp luật đại cương có đáp án, bai tap tinh huong phap … …

Top 11: Bài tập xác định cấu trúc quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật

Tác giả: hocluat.vn – Nhận 193 lượt đánh giá

Tóm tắt: . Tổng hợp các bài tập xác định cấu trúc (thành phần) của quy phạm pháp luật (xác định giả định, quy định, chế tài) và phân tích thành phần của quan hệ pháp luật (xác định chủ thể, nội dung, khách thể trong quan hệ pháp luật) để bạn tham khảo ôn tập, củng cố kiến thức. Những nội dung liên quan: Mục lục:. [PDF] Bài tập xác định cấu trúc quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần&n

Khớp với kết quả tìm kiếm: “Việc thay đổi họ, tên, quốc tịch phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hộ tịch”. (Điều 65 Bộ luật Dân sự). * Đáp án: – QPPL trên … …

Via @: edu.dinhthienbao.com

Top 12: Full câu hỏi tình huống pháp luật đại cương (4đ) part 3 – Ôn thi sinh viên

Tác giả: onthisinhvien.com – Nhận 178 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: 13 thg 7, 2020 — Theo Điều 623 BLDS 2005, ong bò vẽ dù không phải là thú dữ nhưng do tính chất tự nhiên, hoang dã và nguy hiểm của chúng, có thể coi là các loại … …

Top 13: Câu hỏi tình huống Pháp Luật Đại Cương PDF – ViecLamVui

Tác giả: vieclamvui.com – Nhận 157 lượt đánh giá

Tóm tắt: Download câu hỏi tình huống Pháp Luật Đại Cương PDF ✓ Các câu hỏi tình huống Pháp Luật Đại Cương ✓ Bài tập tình huống Pháp Luật Đại Cương có đáp án ✓ Các dạng bài tập tình huống Pháp Luật Đại Cương ✓ Giải bài tập tình huống Pháp Luật Đại Cương có đáp án ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí câu hỏi tình huống môn Pháp Luật Đại Cương link Google Drive

Khớp với kết quả tìm kiếm: File tài liệu tổng hợp các dạng câu hỏi tình huống Pháp Luật Đại Cương kèm theo phần đáp án lời giải chi tiết được soạn sẵn file Word, PDF là tài liệu để sinh … …

Top 14: Bài tập tình huống môn Pháp luật đại cương có lời giải chi tiết – Elib.vn

Tác giả: amp.elib.vn – Nhận 178 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Năm 2009, anh Dũng chết do bệnh nặng và có di chúc để lại tất cả cho anh ruột là Hải. Sau khi Dũng chết thì những người trong gia đình tranh chấp về việc phân … …

Top 15: Câu hỏi lý thuyết + Tình huống Pháp luật đại cương (có Đáp án)

Tác giả: thinganhang.com – Nhận 180 lượt đánh giá

Tóm tắt: CÂU HỎI LÝ THUYẾT + TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG(CÓ TRẢ LỜI)PHẦN I: CÂU HỎI LÝ THUYẾTCâu 1: Phân tícha, Khái niệm Quy phạm pháp luậtb, Đặc điểm Quy phạm pháp luậtc, Cơ cấu quy phạm pháp luậtd, Điểm khác biệt giữa quy phạm pháp luật vs điều luậtBài làm: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và nhu cầu tồn tại của xã hội nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội tạo lập trật tự ổn định cho sự phát triển của xã hội. – H

Khớp với kết quả tìm kiếm: + QPPL dùng để điều chỉnh về mặt giai cấp của các quan hệ xã hội, hướng các QHXH phát triển theo một “trật tự” phù hợp với ý chí giai cấp thống trị. – Tính xã … …

Top 16: TopList #Tag: Bài tập tình huống pháp luật đại cương về quan hệ pháp luật

Tác giả: moicapnhap.com – Nhận 304 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Các toplist về chủ đề Bài tập tình huống pháp luật đại cương về quan hệ pháp … Xem preview Bài tập tình huống Pháp luật đại cương có đáp án tham khảo. …

Top 17: Bài tập tình huống Pháp luật đại cương (XB năm 2012)

Tác giả: hvtc.edu.vn – Nhận 177 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: 11 thg 5, 2015 — Trong quá trình đào tạo, ngoài những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp luật thì việc tìm hiểu, phân tích, giải quyết các tình huống thực tế đã … …

Top 18: Tình huống quan hệ pháp luật hành chính – Trần Gia Hưng

Tác giả: trangiahung.com – Nhận 144 lượt đánh giá

Tóm tắt: .. . – Quyết định của UBND quận H hợp pháp. – Mặc dù,theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật XLVPHC 2012 thì thời hiệu xử phạt hành chính đối với vi phạm hành … Hocluat.vn 2 phút trước. 1453 Like. Theo nhó, nhiều người vẫn chưa xác định được quan hệ pháp luật hành chính trong các tình huống thực tế. Trong bài viết này, Luật Hoàng Phi … Luathoangphi.vn 6 phút trước. 753 Like. Tìm kiếm tình huống về quan hệ pháp luật hành chính, tinh huong ve quan he phap

Khớp với kết quả tìm kiếm: 6 thg 4, 2022 — Tìm kiếm tình huống về quan hệ pháp luật hành chính, tinh huong ve quan he phap luat hanh chinh tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt … …

Top 19: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG – TaiLieu.VN

Tác giả: m.tailieu.vn – Nhận 140 lượt đánh giá

Tóm tắt: Tóm tắt nội dung tài liệu MÔN HỌC : PHÁP LÝ ĐẠI CƯƠNG 2010 BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHƯƠNG 2 Về quyền sở hữu 1. Thành đi du lịch ở nước ngoài về, có mượn của Nam một máy ảnh hiệu Canon để chụp ảnh lưu niệm. Hôm Thành về đến sân bay thì có Hoa ra đón. Nhìn thấy chiếc máy ảnh, Hoa khen đẹp và tỏ ý rất thích. Thấy vậy, Thành đã tặng chiếc máy ảnh nói trên cho Hoa và nói là quà từ nước ngoài đem về. Sau đó, Nam nhìn thấy Hoa sử dụng máy ảnh của mình thì đòi lại. Hoa không đồng ý. Hỏi : Nam có quyền đòi lạ

Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Thành đi du lịch ở nước ngoài về, có mượn của Nam một máy ảnh hiệu Canon để chụp ảnh lưu niệm. Hôm Thành về đến sân bay thì có Hoa ra đón. …

Top 20: Bài tập tình huống pháp luật đại cương quan hệ pháp luật

Tác giả: thuonline.com – Nhận 157 lượt đánh giá

Tóm tắt: Bài tập Pháp luật đại cươngNguyễn Văn A [23t] và Trần Văn B [25t] tranh chấp với nhau về phần đất chung. Sau đó A đã xây tường rào bịt lối đi chung lại. Vì bực tức nên B đã nảy sinh ý định giết cả gia đình A để trả thù. B đặt mua trên mạng một khẩu súng điện,dao,dây rút, băng keo để chuẩn bị thực hiện ý định của mình. Vào khoảng 23h30p ngày 6/4/2016, B sang nhà A với ý định giết người rồi cướp tài sản và đã giết chết 3 người trong gia đình A và chiếm đoạt số tài sản gồm 3 chiến điện thoại,1 ipa

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm kiếm tình huống về quan hệ pháp luật hành chính, tinh huong ve quan he phap luat hanh chinh tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam. 123docz.net … …

Top 21: Quan hệ pháp luật – Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương

Tác giả: hoctap24h.vn – Nhận 154 lượt đánh giá

Tóm tắt: Quan hệ pháp luật Khái niệm quan hệ pháp luật  Con người để sinh tồn và phát triển buộc phải liên kết với nhau thành những cộng đồng, giữa các thành viên trong cộng đồng luôn nảy sinh những sự liên hệ về vật chất, về tinh thần với nhau, những mối liên hệ này được gọi là các “quan hệ”..  Trong đời sống, con người tham gia các quan hệ xã hội khác nhau: quan hệ chính trị, pháp luật, kinh tế, gia đình,… Quan hệ xã hội rất đa dạng và phong phú, có thể là quan hệ gia đình, quan hệ la

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quan hệ pháp luật, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia gắn bó chặt chẽ với nhau về mặt pháp luật. Sự xuất hiện, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp … …

Top 22: Quan hệ pháp luật là gì? Yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật?

Tác giả: luathoangphi.vn – Nhận 166 lượt đánh giá

Tóm tắt: Trong đời sống xã hội phát sinh rất nhiều mối quan hệ khác nhau trong đó có quan hệ pháp luật. Quan hệ pháp luật trong từng lĩnh vực sẽ có quy định điều chỉnh riêng như quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật hình sự,…. Chúng tôi xin được dành riêng bài viết này, để giới thiệu đến Quý độc giả quan hệ pháp luật là gì? Yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật? và những vấn đề liên quan.. Quan hệ pháp luật là gì?. Quan hệ pháp luật là các quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật khá

Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 5, 2022 — + Quan hệ pháp luật còn mang tính cụ về chủ thể tham gia là cá nhân, … quan hệ pháp luật? sẽ được giới thiệu trong phần tiếp theo của bài … …

Top 23: Pháp luật đại cương| Bai2 Bài tập – YouTube

Tác giả: m.youtube.com – Nhận 95 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: viết bởi K LUẬT — quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, ý thức và thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. • Giới thiệu các nội dung cơ bản về hệ thống … …

Top 24: bài tập tình huống môn pháp luật đại cương – SlideShare

Tác giả: slideshare.net – Nhận 134 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập tình huống pháp luật. Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ. – Khách thể:Hành vi phạm tội của A đã xâm phạm đến hai quan hệ: … …

Top 25: Bài tập tình huống pháp luật PDF – download thư viện tài liệu miên phí

Tác giả: thuvienmienphi.com – Nhận 158 lượt đánh giá

Tóm tắt: Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên. Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu. – Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc downlo

Khớp với kết quả tìm kiếm: Anh Phan Thanh Quốc ở xã TA hiện mới tốt nghiệp Trường Trung cấp cơ khí, anh muốn nộp hồ sơ để xin việc, anh muốn hỏi pháp luật quy định về quyền và nghĩa vụ … …

Top 26: các tình huống pháp luật liên quan đến lao động và việc làm (22/12 …

Tác giả: stp.thuathienhue.gov.vn – Nhận 146 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 3, 2019 — ều 104 BLHS. 3. Mặt chủ quan của tội phạm: -. Có thể là cố ý trực tiếp: A. nhận thức rõ … …

Top 27: Bài tập tham khảo môn Pháp Luật Đại cương – Hỗ Trợ Ôn Tập

Tác giả: hotroontap.com – Nhận 143 lượt đánh giá

Tóm tắt: . QUẢNG CÁO. Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm Bài tập tham khảo môn Pháp Luật Đại cương. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]. Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng Hải: Đề Cương VIMARU . Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”. (Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức). Đề cương liên quan:Giáo trình môn Luật kinh tế. Tải ngay đề cương

Khớp với kết quả tìm kiếm: 10 thg 3, 2022 — Lưu ý về cách trình bày của bài tiểu luận pháp luật đại cương … Mối quan hệ pháp luật với phong tục, tập quán. Làm rõ điểm giống và khác … …

Top 28: Hướng dẫn cách làm tiểu luận pháp luật đại cương chi tiết

Tác giả: luanvanviet.com – Nhận 132 lượt đánh giá

Tóm tắt: Tiểu luận pháp luật đại cương là bài kiểm tra cuối cùng mà bất kỳ sinh viên nào cũng phải hoàn thành khi kết thúc môn học. Để có thể làm tốt, bạn không chỉ cần nắm vững được kiến thức và có hiểu biết thực tiễn sâu rộng mà còn cần phải nắm được bố cục và cách làm tiểu luận pháp luật đại cương. Và đặc biệt là phải biết lựa chọn cho mình một chuyên đề thông minh. Đó là lý do Luận Văn Việt mang đến cho bạn bài viết này! 1. Cách làm bài tiểu luận pháp luật đại cương. Trước khi làm bài tiểu luận p

Khớp với kết quả tìm kiếm: viết bởi Á Bùi Thị Thuận · 2019 — Trước hết, người học phải tra cứu quy định của pháp luật trực tiếp điều chỉnh về quan hệ pháp luật mà người học đã xác định bằng cách tìm sự kiện mấu chốt trong … …

Source: https://hocluat.vn/bai-tap-xac-dinh-cau-truc-quy-pham-phap-luat-va-phan-tich-thanh-phan-cua-quan-he-phap-luat/

Article post on: edu.dinhthienbao.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Close