Bài tập ôn tập Chương 3 Đại Số 7 có đáp án


Bài tập ôn tập Chương 3 Đại Số 7 sở hữu đáp án

Tải xuống

Câu 1: Điểm rà soát môn toán học kì I của 32 học trò lớp 7A được ghi trong bảng sau:

: Tín hiệu dò xét là gì?

A. Số học trò của lớp 7A

B. Tổng số điểm bài rà soát môn Toán của 32  học trò lớp 7A 

C. Điểm bài rà soát môn Toán học kì I của mỗi học trò lớp 7A 

D. Tất cả những đáp án trên đều sai.

: Số những trị giá của tín hiệu là :

A. 10

B. 36

C. 18

D. 32

: Số những trị giá khác nhau của tín hiệu là:

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

: Mốt của tín hiệu là:

: Tần số của điểm 8 là:

A. 4

B. 6

C. 5

D. 7

: Số trung bình cùng là:

A. 6

B. 6,5

C. 7

D. 7,5

Câu 2: Theo dõi thời kì làm Một bài toán (tính bằng phút) của lớp 7A, thầy giáo lập được bảng sau:

: Số những trị giá khác nhau của tín hiệu là

A.8

B. 9

C. 18

D. 36

: Số học trò làm bài trong 6 phút là

A. 8

B. 4

C. 5

D. 3

: Số trung bình cùng là:

A. 7 phút

B. 8 phút

C. 7,5 phút

D. 8,5 phút

: Mốt của tín hiệu là:

A. 8

B. 4

C. 10

D. 12

Câu 3: Số điện tiêu thụ của những hộ gia đình ở một tổ dân thị trấn được ghi lại trong bảng sau (tính theo kwh)

: Tín hiệu cần tìm hiểu là?

A. Số điện năng tiêu thụ của một hộ gia đình

B. Số điện năng tiêu thụ của toàn thành thị trấn

C. Số điện năng tiêu thụ của mỗi hộ gia đình của một tổ dân thị trấn

D. Tiền điện của tổ dân thị trấn

: Mang bao nhiêu gia đình sử dụng điện?

A. 30

B. 31

C. 32

D. 33

: Lập bảng tần số:

: Chọn câu đúng nhất

A. Điện năng tiêu thụ ít nhất của Một hộ gia đình là 40  kW/h.

B. Điện năng tiêu thụ nhiều nhất của Một hộ gia đình là 150 kW/h.

C. Số hộ sử dụng điện từ 50 kW/h tới 75 kW/h chiếm tỉ lệ cao.

D. Cả A, B, C đều đúng.

: Tính số trung bình cùng

A. 75,5 Kw/h

B. 77 Kw/h

C. 76 Kw/h

D. 76,5 Kw/h

Câu 4: Khảo sát năng suất lúa xuân hạ tại 30 hợp tác xã trong một thị xã người ta thu được bảng sau (tính theo tạ/ha)

4.1: Tín hiệu ở đây là gì? Số những trị giá khác nhau là bao nhiêu?

A. Tín hiệu là năng suất lúa xuân tính theo tạ/ha. Mang bốn trị giá khác nhau

B. Tín hiệu là năng suất lúa xuân tính theo tấn/ha. Mang bốn trị giá khác nhau

C. Tín hiệu là năng suất lúa xuân. Mang ba trị giá khác nhau

D. Tín hiệu là năng suất lúa xuân tính theo tạ/ha. Mang năm trị giá khác nhau

: Tìm mốt của tín hiệu

A. 40

B. 35

C. 45

D. 30

: Tính số trung bình cùng

A. 39,5 tạ /ha

B. 37 tạ /ha

C. 38 tạ /ha

D. 38,3 tạ /ha

Câu 5: Dưới đây là biểu đồ thống kê số giày bán được của một shop giày trẻ em trong tháng 12/2019 (đơn vị: đôi giày)

: Shop đó bán được bao nhiêu đôi giày trong tháng 12/2019?

A. 120

B. 500

C. 540

D. 450

: Tìm mốt của tín hiệu

: Tìm cỡ giầy "đại diện"

A. 33,19

B. 34

C. 34,19

D. 33,91

Câu 6: Khối lượng của những bao gạo trong kho được ghi lại ở bảng tần số sau:

Biết rằng khối lượng trung bình của những bao gạo là 52kg. Hãy tìm trị giá n

A. n = 33,5

B. n = 34,5

C. n = 35

D. n = 34

Câu 7: Cho bảng số liệu sau: Biết số những trị giá ko nhỏ hơn 6 là 80. Tìm trị giá x; y

A. x = 5; y = 22

B. x = 22; y = 15

C. x = 17; y = 10

D. x = 10; y = 17

Câu 8: Cho bảng tần số sau

Tìm x, biết số trung bình cùng của tín hiệu là 19

A. x = 18

B. x = 16

C. x = 19

D. x = 25

Tải xuống

  • Trắc nghiệm Thu thập số liệu thống kê, tần số
  • Trắc nghiệm Bảng "tần số" những trị giá của tín hiệu
  • Trắc nghiệm Biểu đồ

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 sở hữu đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *