Bài tập toán lớp 1 cơ bản từ học kỳ 1 – kỳ 2, các dạng bài tập có lời giải

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp những chủ đề bài tập toán lớp Một cơ bản từ học kỳ Một tới học kỳ Hai mang những bài tập minh họa để giúp những con mang thể hệ thống lại tri thức, đồng thời kèm theo những phiếu bài tập để những con cùng tập luyện nhé

Những dạng bài tập toán lớp Một học kỳ 1

Dạng 1: So sánh

1 …. 2;            3 … 1;                 3 … 4
3 … 3;             5 … 2;                 5 … 2
5 … 4;             2 … 3;                 1 … 5
2 … 5;             4 … 1;                 4 … 4
4 … 3;             5 … 5;                  2 … 3
3 …. 5;            1 …. 4;                  3 …. 1

3 …. 2;             5 … 6;                  2 … 0
7 …. 4;            0 …. 1;                  8 … 5
8 …. 8;            8 … 7;                   7 …. 9
0 …. 2;            9 … 9;                   6 …. 8
6 …. 5;           2 …. 6;                   9 …. 5
9 …. 8;           9 …. 9;                  7 …. 7
7 …. 10;         10 …. 8;                 10 … 6

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

3 < … < 5

6 < …… < 8

5 < … < 7

4 < ….. < 6

1 < … < 3

0 < ….. < 2

8 < … < 10

2 < … < 4

Bài 3. Điền số thích hợp với chỗ chấm?

2 + 3 …….5

2 + 2……..5

5 + 4 ……. 9

7 + 1 …. 8

7 + 0 … 5 – 0

7 + 2….. 5 + 4

2 + 2……..1 + 2

2 + 1……..1 + 2

8 – 3 ……… 3 + 5

6 – 4 … 2 + 5

5 + 3 …. 9

2 + 4 …. 4 + 2

1 + 4 …….4 + 1

5 + 0……..2 + 3

7 – 2 …….. 3 + 3

4 …. 6 – 1

4 + 6 …. 6 + 2

Dạng 2: Viết dãy số và sắp xếp những số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo thứ tự từ bé tới to: …………………………………………………….

– Theo thứ tự từ to tới bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo thứ tự từ bé tới to

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 4. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo thứ tự từ bé tới to: ……………………………………………..

– Theo thứ tự từ to tới bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo thứ tự từ bé tới to: ……………………………………………

– Theo thứ tự từ to tới bé:………………………………………………

Bài 6: Viết những số theo thứ tự từ bé tới to: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thứ tự:

– Từ bé tới to: ………………………………………………………………………

– Từ to tới bé: ……………………………………………………

Dạng 3: Tìm số to nhất và số bé nhất

Bài 1: Số tròn chục bé nhất mang hai chữ số là:

A. 10                B. 90

C. 100              D. 80

Số bé nhất trong những số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23     B. 31         C. 18           D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số to nhất: 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số to nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: Những phép cùng, trừ trong phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =
5 + 2 =
9 – 5 =
2 + 0 =
8 + 2 =
4 – 4 =
7 – 3 =
3 + 6 =
7 + 2 =
9 – 5 =
3 + 6 =

1 + 5 =
7 – 6 =
7 + 1 =
3 + 5 =
2 – 1 =
6 + 3 =
5 + 2 =
9 – 4 =
6 + 4 =
4 + 2 =
6 + 1=

7 – 7=
4 + 3 =
7 + 3 =
5 – 2 =
6 – 5 =
8 – 6 =
6 – 4 =
7 – 3 =
10 + 0 =
5 +4 =
8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải bài toán mang lời văn

Bài 1: Hồng mang 8 que tính, Lan mang Hai que tính. Hỏi cả hai bạn mang bao nhiêu que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: Trên bờ mang 20 con vịt, dưới ao mang 3 chục con vịt. Hỏi mang tất cả bao nhiêu con vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

a) Sở hữu:13 mẫu kẹo

thêm: Hai mẫu kẹo

Sở hữu tất cả: …. mẫu kẹo?

b) Sở hữu: 8 con lợn

Bán: 7 con lợn

Còn lại: ….. con lợn?

Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

a, Sở hữu: 5 quả cam

Cho đi: 4 quả cam

Tất cả mang: …. quả cam?

b. Sở hữu: 10 mẫu kẹo

Đã ăn: 4 mẫu kẹo

Còn lại: ….. mẫu kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: Tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả hai tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A mang 40 học trò, lớp 1B mang 3 chục học trò. Hỏi cả hai lớp mang bao nhiêu học trò?

Lớp 1A : …….học trò

Lớp 1B : …….. học trò

Cả hai lớp :… học trò?

Đổi: 3 chục học trò = ……… học trò

Tổng hợp phiếu bài tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả những số:

a, Từ Một tới 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 tới 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ 20 tới 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số to nhất trong những số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số liền trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số liền sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, Bạn Lan mang Hai mẫu bút chì, mẹ sắm thêm cho Lan 3 mẫu bút chì nữa. Hỏi Lan mang tất cả mấy mẫu bút chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( mẫu bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( mẫu bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( mẫu bút chì).

2. Phiếu bài tập lớp Một môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: Cho những số: 6, 9, 19, 20, Một sắp xếp những số đã cho

a, Theo thứ tự từ bé tới to: …………………………………………….

b, Theo thứ tự từ to tới bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một số biết rằng lấy số đó cùng với Hai rồi trừ đi Một thì được kết quả bằng 3?

Số cần tìm là: ……

Vì : ………………………….

Những dạng bài tập toán lớp Một học kỳ 2

Chủ đề 1: Những số đếm 100

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số từ 89 tới 100 :

b) Viết số vào chỗ chấm:

Số liền trước của 99 là …… ; 70 gồm …… chục và … đơn vị

Số liền sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục và … đơn vị

Chủ đề 2: Độ dài và đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng theo những số đo sau:

Đoạn AB dài 4cm: ……………………

Đoạn AC dài 6cm: ……………………

Đoạn BC dài 10cm:……………………

Đoạn AB dài 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào chỗ trống:

a, Số 15 gồm …. chục và …. đơn vị.

Số 20 gồm …. chục và …. đơn vị.

Số 17 gồm …. chục và …. đơn vị.

Số 9 gồm …. chục và …. đơn vị.

b, Số ….gồm Một chục và 0 đơn vị.

Số ….gồm Một chục và 8 đơn vị.

Số ….gồm Một chục và Hai đơn vị.

Số ….gồm Hai chục và 0 đơn vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cùng, phép trừ ko nhớ ngoài phạm vi 100

Phần chắc nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng hay sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: Kết quả của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng hay sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số cần điền vào chỗ chấm là: 11 + 47 <…< 20 + 40

A. 58 B.57 C. 59 D. 60

Câu 4: Lớp 1A mang 20 bạn nam và 26 bạn nữa. Hỏi lớp 1A mang tất cả bao nhiêu bạn học trò?

A. 42 bạn B. 44 bạn C. 45 bạn D. 46 bạn

Câu 5: Kết quả của phép tính 74cm – 20cm = 54cm đúng hay sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 6: Cho phép tính 55 – 21…57 – 34. Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Câu 7: Hạ mang 19 quả táo, Hạ cho Ngọc Hai quả và cho Lan 3 quả. Hỏi Hạ còn lại bao nhiêu quả táo?

A. 10 quả B. 12 quả C. 13 quả D. 14 quả

Phần tự luận

bài 1: Thực hiện phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – 20 + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền dấu hoặc số thích hợp vào chỗ chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + 20 … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: Hai gà mẹ ấp nở ra được tổng cùng 24 gà con, biết rằng gà mẹ thứ nhất ấp nở được số gà con bằng số nhỏ nhất mang hai chữ số. Hỏi gà mẹ thứ hai ấp nở được bao nhiêu gà con?

Lời giải:

Cây bưởi còn lại số quả là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 quả bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ rồi đọc giờ.

  • Trên mặt đồng hồ mang kim ngắn chỉ giờ và kim dài chỉ phút.
  • Lúc kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số nào thì đồng hồ đang chỉ giờ đó.

Ví dụ: Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang mang kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 nên ta nói đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút để được giờ thích hợp

Em vẽ thêm hoặc quay những kim đồng hồ để được giờ thích hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ đúng Một giờ

Giải:

Đồng hồ đang mang kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số Một thì sẽ là Một giờ.

Em cần vẽ thêm kim đồng hồ như sau:

Dạng 3: Xác định giờ ứng với những hoạt động trong ngày.

Tùy vào từng hoạt động cho trước, em xác định đồng hồ tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: Từ 6 giờ sáng tới 7 giờ sáng em sẽ dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học.

Từ 7 giờ tới 10 giờ, em đang học bài trên lớp.

Giờ trưa: Từ 11 giờ tới Một giờ chiều, em ăn trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ chiều em tham gia thể thao, tắm gội.

Giờ tối: Từ 6 giờ tối, em khởi đầu ăn tối, học bài hoặc xem TV.

Kỳ vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa san sớt mang thể giúp những nắm được những chủ đề bài tập toán lớp Một cơ bản từ học kỳ Một tới học kỳ Hai nhé

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *