60 bài tập trắc nghiệm Giới hạn của dãy số có đáp án (phần 1)
60 bài tập trắc nghiệm Giới hạn của dãy số mang đáp án (phần 1)

Bài 1: bằng:

A. +∞            B. 4             C. 2            D. -1

Bài 2: bằng:

A. 5/7            B. 5/2             C. 1             D. +∞

Bài 3: Dãy số nào sau đây mang giới hạn khác 0?

Bài 4: Tổng của cấp số nhân vô hạn: là:

Bài 5: Tìm trị giá đúng của

A. √2 + 1            B. 2             C. 2√2            D. 1/2

Bài 6: Tổng của cấp số nhân vô hạn: là:

A. 1/4             B. 1/2             C. 3/4            D. 4

Bài 7: mang trị giá bằng:

Bài 8: Tính giới hạn:

A. 0            B. 1/3            C. 2/3            D. 1

Bài 9: bằng:

0             B. + ∞             C. 3/4              D. 2/7

Bài 10: bằng:

Bài 11: Tính giới hạn:

A. 0            B. 1            C. 3/2             D. Ko mang giới hạn

Bài 12: Tính giới hạn:

A. 1            B. 0            C. 2/3            D. 2

Bài 13: Tổng của cấp số nhân vô hạn là:

Bài 14: Tổng của cấp số nhân vô hạn là:

Bài 15: Dãy số nào sau đây mang giới hạn bằng 1/5?

Bài 16: Tính giới hạn:

A. 1/2            B. 1            C. 0            D. 2/3

Bài 17: Cho dãy số (un) với . Tính limun

A. 1/3            B. 1            C. 3            D. 2/5

Bài 18: Tổng của cấp số nhân vô hạn: là:

Bài 19: Tính = ?

A. 1/3            B. 1/2            C. 5            D. 2/3

Bài 20: mang trị giá bằng:

A. 0

B. 1

C. 2/3

D. 5/3

Bài 21: Tính

Bài 22: Tính giới hạn

A. 11/18            B. 2            C. 1            D. 3/2

Bài 23: Kết quả nào sau đây là đúng:

A. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) mang công bội q thì tổng

B. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) mang u1 = 4, S = 4/3 ⇒

C. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) mang u1 = 15, S = 60 ⇒ q = 3/4

D. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) mang u1 = -4, q = -5/4 ⇒ S = -169

Bài 24: Tính giới hạn:

A. 1            B. 1/2            C. 1/4            D. 3/2

Bài 25: mang trị giá bằng:

A. 1

B. 2

C. 4

D. +∞

Bài 26: Tính

A. 1            B. 1/5            C. 1/4            D. 1/2

Bài 27: bằng:

A. 0

B. 1/4

C. 1/2

D. +∞

Bài 28: Cấp số nhân lùi vô hạn (un) mang u1 = -50, S = 100. Tìm 5 số hạng trước hết của dãy:

A. 50; 25; 12,5; 6,5; 3,25

B. 50; 25,5; 12,5; 6,25; 3,125

C. 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125

D. 50; 25; 12,25; 6,125;3,0625

Bài 29: Tính

A. 0             B. 1/3            C. 1/4            D. 1/2

Bài 30: Cho dãy số (un) với . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. lim⁡un = 0

B. lim⁡un = 1/2

C. lim⁡un = 1

D. Dãy số (un) ko mang giới hạn lúc n → +∞

  • Dạng 1: Tìm giới hạn của dãy số bằng khái niệm
  • Dạng 2: Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
  • Dạng 3: Tính giới hạn của dãy số
  • 60 bài tập trắc nghiệm Giới hạn của dãy số mang đáp án (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *