Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: School talks có đáp án

Chúng tôi xin giới thiệu những bạn học trò bộ tài liệu giải Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới Unit 2: School talks mang lời giải hay, cách trả lời ngắn gọn, đủ ý được soạn bởi lực lượng chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mời những em tham khảo tại đây.

Bài tập Trắc nghiệm Unit Hai Phonetics and Speaking

Question 1: 

A. stuation    

B. mprove    

C. consder    

D. smle

Đáp án: A

Giảng giải: Đáp án A phát âm là /aɪ/ những đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

Question 2: 

A. flt    

B. ttitude    

C. pplicable    

D. bckache

Đáp án: C

Giảng giải: Đáp án C phát âm là /ə/ những đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 3: 

A. hdache   

B. psant    

C. thrten   

D. lder

Đáp án: D

Giảng giải: Đáp án D phát âm là /i:/ những đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 4: 

A. stck   

B. awfl    

C. pmp    

D. mch

Đáp án: B

Giảng giải: Đáp án B phát âm là /u:/ những đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question 5: 

A. occsion   

B. mrital    

C. interntional   

D. pplicable

Đáp án: A

Giảng giải: Đáp án A phát âm là /ei/ những đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 6: 

A. narr   

B. harr    

C. foll   

D. brn

Đáp án: D

Giảng giải: Đáp án D phát âm là /əʊ/ những đáp án còn lại phát âm là /aʊ/

Question 7: 

A. imprve    

B. cnsider    

C. cntented    

D. pinion

Đáp án: A

Giảng giải: Đáp án A phát âm là /u:/ những đáp án còn lại phát âm là /ə/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: 

A. semester    

B. occasion   

C. attitude    

D. profession

Đáp án: A

Giảng giải: Đáp án A trọng âm thứ 1, những đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 9: 

A. marital    

B. marvelous    

C. consider   

D. interest

Đáp án: C

Giảng giải: Đáp án C trọng âm thứ 2, những đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10: 

A. narrow    

B. corner   

C. status    

D. improve

Đáp án: D

Giảng giải: Đáp án D trọng âm thứ 2, những đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11:

 A. toothache    

B. threaten   

C. prepare   

D. nervous

Đáp án: C

Giảng giải: Đáp án C trọng âm thứ 2, những đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12: 

A. occupation    

B. professional   

C. international    

D. situation

Đáp án: B

Giảng giải: Đáp án B trọng âm thứ 2, những đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 13: 

A. backache    

B. improve    

C. apply    

D. transplant

Đáp án: A

Giảng giải: Đáp án A trọng âm thứ 1, những đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 14: 

A. semester    

B. marvelous    

C. deliver    

D. profession

Đáp án: B

Giảng giải: Đáp án B trọng âm thứ 1, những đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 15: 

A. awful   

B. nervous    

C. corner    

D. routine

Đáp án: D

Giảng giải: Đáp án D trọng âm thứ 2, những đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Bài tập Trắc nghiệm Unit Hai Vocabulary and Grammar

Question 1: He decided ____________ another language.

A. study    

B. to study    

C. studying    

D. studied

Đáp án: B

Giảng giải: cấu trúc decide to V: quyết định làm gì

Dịch: Anh đó quyết định học một tiếng nói mới.

Question 2: Sam didn't get much formal _______.

A. school    

B. schooling    

C. schooldays    

D. schoolgirl

Đáp án: B

Giảng giải: sau tính từ là danh từ, ta cần Một danh từ thích hợp về nghĩa, ta thấy schooling là việc học tập.

Dịch: Sam ko nhận được nhiều giáo dục chính thống.

Question 3: Minh had a terrible headache. , he went to school.

A. However    

B. But    

C. Although    

D. Because

Đáp án: A

Giảng giải: Vì however nối Hai câu nên cấu trúc câu với however là chấm hoặc chấm phẩy + however + phẩy

Dịch: Minh đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, anh đó vẫn tới trường.

Question 4: Two months ago my brother _______ elected headmaster of his school and he _______ a vacation since then.

A. was-hadn’t had    

B. was-hasn’t had

C. had been-didn’t have    

D. had been-wouldn’t have

Đáp án: B

Giảng giải: vế trước mang “ago” nên động từ chia thời quá khứ, vế sau mang “since” nên động từ chia thời hiện tại hoàn thành.

Dịch: Hai tháng trước anh trai tôi được bổ nhiệm chức hiệu trưởng, từ đó trở đi anh ta ko mang kì nghỉ nào.

Question 5: Learning English _____________ really interesting.

A. am    

B. is    

C. are    

D. be

Đáp án: B

Giảng giải: Ving đầu câu động từ chia số ít

Dịch: Học tiếng Anh rất vui.

Question 6: ____________ is your favourite subject at school?

A. When    

B. Where    

C. What    

D. How

Đáp án: C

Giảng giải: nghi vấn “what is your favourite subject?”: môn học bạn yêu thích là gì

Dịch: Môn học bạn yêu thích ở trường là gì?

Question 7: In this semester, we have to _____________ our major for future occupation.

A. choose    

B. choosing    

C. chosen    

D. chose

Đáp án: A

Giảng giải: cấu trúc have to V: phải làm gì

Dịch: Trong học kì này, chúng tôi phải chọn chuyên ngành cho ngành nghề tương lai.

Question 8: My uncle _______ a visit to Germany in 2005.

A. paid    

B. pays    

C. has paid    

D. will pay

Đáp án: A

Giảng giải: ta thấy mốc thời kì 2005 đã qua nên câu chia quá khứ.

Cụm từ “pay a visit to”: ghé thăm

Dịch: Chú của tôi đi du lịch Đức vào năm 2005.

Question 9: We'll have lunch outside in the garden, _____ it's too cold.

A. if    

B. unless    

C. in case    `

D. should

Đáp án: B

Giảng giải: unless = if...not: trừ lúc

Dịch: chúng tôi sẽ ăn trưa bên ngoài vườn, trừ lúc trời quá lạnh.

Question 10: I felt nervous when the teacher said she __________ my school report home soon.

A. would send    

B. sends    

C. sending    

D. sent

Đáp án: A

Giảng giải: câu gián tiếp thời tương lai vì mang mốc thời kì “soon”

Dịch: Tôi thấy lo lúc cô giáo nói sẽ gửi kết quả học tập về nhà.

Question 11: ___________it rained heavily, I went to school on time

A. However    

B. But    

C. Although    

D. Because

Đáp án: C

Giảng giải: Although + mệnh đề: mặc dù

Dịch: Dù trời mưa to, tôi vẫn tới trường đúng giờ.

Question 12: Would you mind _______ more clearly, please?

A. speak    

B. speaking    

C. to speak   

D. spoke

Đáp án: B

Giảng giải: sau mind + Ving: phiền, ngại làm gì

Dịch: Phiền bạn nói rõ hơn được ko.

Question 13: The flight had to be delayed the bad weather.

A. because    

B. Because of   

C. despite    

D. when

Đáp án: B

Giảng giải: because of + N: bởi vì

Dịch: Chuyến bay phải bị hoãn lại vì thời tiết xấu.

Question 14: That girl tried to avoid _______ some of my questions.

A. answer    

B. to answer   

C. answering   

D. answered

Đáp án: C

Giảng giải: cấu trúc avoid Ving: tránh làm gì

Dịch: Cô gái đó phấn đấu tránh trả lời một vài nghi vấn của tôi.

Question 15: My sister threatened to tell mommy that I _________ a toothache.

A. have    

B. take    

C. get    

D. give

Đáp án: A

Giảng giải: cụm từ “have a toothache”: bị đau răng

Dịch: Chị tôi doạ sẽ nói với mẹ là tôi bị đau răng

Bài tập Trắc nghiệm Unit Hai Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Bill Gates is the co-founder of Microsoft, the world’s largest PC software company. He is among the richest people in the world. Bill Gates’ interest in computers started when he was a teenager. After high school, he was accepted to several top colleges in the USA: Harvard, Yale, and Princeton. He chose to go to Harvard to study law. At Harvard, he focused more on his interest in computer than on coursework. He often relaxed by playing video games in Harvard’s computer lab. He left Harvard before graduating because he wanted to open a software company with his friend Paul Allen. However, he later said, “I don’t think dropping out is a good idea.” In 2007, he received an honorary degree from Harvard. He began his speech by saying this to his father in the audience. “I’ve been waiting more than 30 years to say this: Dad, I always told you I’d come back and get my degree.” Bill Gates is no longer working full time for Microsoft. He is now, with his wife, running The Bill và Melinda Gates Foundation which aims to improve healthcare, reduce poverty, and promote education around the world.

Question 1: Bill Gate is among the richest people in the world.

A. True    

B. False

Đáp án: A

Giảng giải: Dựa vào câu: “He is among the richest people in the world.”

Dịch: Ông đó là một trong những người giàu mang nhất toàn cầu.

Question 2: After high school, he was accepted to four top colleges in the USA.

A. True    

B. False

Đáp án: B

Giảng giải: Dựa vào câu: “After high school, he was accepted to several top colleges in the USA: Harvard, Yale, and Princeton.”.

Dịch: Sau tốt nghiệp cấp 3, ông được nhận vào một vài trường top đầu ở Mỹ như Havard, Yale, và Princeton.

Question 3: He chose study law at Yale.

A. True    

B. False

Đáp án: B

Giảng giải: Dựa vào câu: “He chose to go to Harvard to study law.”.

Dịch: Ông đó chọn học luật ở Havard.

Question 4: He opened a computer software after graduating at Havard.

A. True    

B. False

Đáp án: B

Giảng giải: Dựa vào câu: “He left Harvard before graduating because he wanted to open a software company with his friend Paul Allen.”.

Dịch: Ông đó rời đại học trước lúc tốt nghiệp vì muốn mở tổ chức phần mềm với người bạn Paul Allen.

Question 5: The Bill và Melinda Gates Foundation is a organization aiming to improve healthcare, reduce poverty, and promote education around the world.

A. True    

B. False

Đáp án: A

Giảng giải: Dựa vào câu: “He is now, with his wife, running The Bill và Melinda Gates Foundation which aims to improve healthcare, reduce poverty, and promote education around the world.”.

Dịch: Hiện tại ông đó và vợ đang quản lý Tổ chức Bill và Melinda Gates, nơi hướng tới cải thiện chăm sóc sức khoẻ, giảm nghèo đói và xúc tiến giáo dục trên khắp toàn cầu.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Education plays a vital role ____________ (6) shaping successful people. It gives us the opportunity to become a productive member of a civilized society by acquiring all the necessary skills. We learn ____________ (7) to meet challenges and overcome obstacles. We learn how to become an integrated personality and maintain the perpetuation of our culture. People learn basic norms, rules, regulations, ____________ (8) values of society through education. Moreover, high quality education enables us to ____________ (9) a successful life, enhances our intelligence, skills, knowledge, and brings positive changes in our life.

Education lays the foundation stone for our future. An illiterate person can find ____________ (10) very difficult to cope ____________ (11) some aspects of life. Education expands our vision and creates awareness. It helps us develop a disciplined life and provides us with better earning opportunities. It enables us ____________ (12) the world beyond our own surroundings. Education ____________ (13) also a prerequisite of the prosperity and modernization of any country.

Modern education is liberal, open, and exoteric. It is the premise of progress, in every family and in every society. It teaches people to reason. It is based ____________ (14) the humanism, freedom, equality, democracy, and human rights. The content of education keeps pace with the needs of modern society and is a mirror of its goals, values, and priorities. So, education is a necessary means of eradicating the unemployment problem. It is able to reduce poverty in a number of ____________ (15). But we have to remember that there is a great need for the growth of the vocational education so that every person could pursue a fulfilling career that ensures a satisfied life.

Question 6: 

A. on    

B. in    

C. at    

D. of

Đáp án: B

Giảng giải: cụm từ “play an important role in”: đóng vai trò quan yếu trong…

Dịch: Giáo dục đóng vai trò quan yếu trong việc tạo nên người thành đạt.

Question 7: 

A. how    

B. what    

C. who    

D. when

Đáp án: A

Giảng giải: cụm từ learn how to V: học cách làm gì

Dịch: Chúng ta học cách đáp ứng những thử thách và vượt qua trở lực.

Question 8: 

A. or    

B. but    

C. so    

D. and

Đáp án: D

Giảng giải: and nối những từ mang cùng chức năng và tương đồng về nghĩa

Dịch: Mọi người học những cách xử sự cơ bản, những luật lệ, trị giá xã hội qua giáo dục.

Question 9:

 A. lead    

B. bring    

C. do    

D. make

Đáp án: A

Giảng giải: cụm từ lead a life: sống một cuộc sống

Dịch: Hơn thế nữa, giáo dục chất lượng cao cho phép chúng ta sống một cuộc sống thành công, tăng cường trí tuệ, kĩ năng, hiểu biết và mang lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống.

Question 10: 

A. them    

B. her    

C. it    

D. him

Đáp án: C

Giảng giải: cấu trúc find it + adj: cảm thấy như thế nào

Dịch: Giáo dục đặt nền tảng cho tương lai chúng ta. Một người ko mang học vấn mang thể cảm thấy khó khăn lúc đối mặt với một vài vấn đề cuộc sống.

Question 11: 

A. in    

B. for    

C. with   

D. at

Đáp án: C

Giảng giải: cấu trúc cope with st: đương đầu, đối mặt với mẫu gì

Dịch: Giáo dục đặt nền tảng cho tương lai chúng ta. Một người ko mang học vấn mang thể cảm thấy khó khăn lúc đối mặt với một vài vấn đề cuộc sống.

Question 12: 

A. know    

B. to know    

C. knew   

D. knowing

Đáp án: B

Giảng giải: cấu trúc enable sb to V: cho phép người nào mang thể làm gì

Dịch: Nó cho phép chúng ta biết thêm về toàn cầu ngoài kia.

Question 13: 

A. am    

B. be    

C. being    

D. is

Đáp án: D

Giảng giải: chủ ngữ “education” số ít nên đi với động từ số ít

Dịch: Giáo dục cũng là điềm báo cho sự thịnh vượng và hiện đại hoá của mỗi một quốc gia.

Question 14: 

A. on    

B. of    

C. in    

D. for

Đáp án: A

Giảng giải: cụm từ “base on st: dựa trên mẫu gì

Dịch: Nó được dựa trên ý thức nhân đạo, sự tự do, đồng đẳng, dân chủ, và quyền con người.

Question 15: 

A. way   

B. ways    

C. aspect    

D. money

Đáp án: B

Giảng giải: cụm từ a number of + danh từ số nhiều: một số lượng to

Dịch: Nó mang thể giảm nghèo đói bằng nhiều cách.

Bài tập Trắc nghiệm Unit Hai Writing

Question 1:  brother is    the English Club.

A. her    

B. interested    

C. in    

D. to join

Đáp án: D

Giảng giải: sửa to join ⇒ joining

cấu trúc be interested in + Ving: hào hứng với việc làm gì

Dịch: Anh trai cô đó hào hứng với việc tham gia câu lạc bộ tiếng Anh

Question 2:  you be   the doors ?

A. would    

B. enough kind   

C. to open    

D. please

Đáp án: B

Giảng giải: sửa enough kind ⇒ kind enough

cấu trúc be + adj + enough + to V: đủ…để làm gì

Cấu trúc đề nghị lịch sự “would you be enough kind + to V?”

Dịch: Bạn sẽ tốt bụng mở cửa ra chứ?

Question 3:  would be the  of  our goods?

A. what    

B. most effect    

C. way    

D. marketing

Đáp án: B

Giảng giải: sửa most effect ⇒ most effective

Trước danh từ way ta cần một tính từ

Dịch: Đâu là cách hiệu quả nhất trong việc quảng bá sản phẩm?

Question 4:  English  people  the world.

A. is    

B. spoke    

C. by    

D. all over

Đáp án: B

Giảng giải: sửa spoke ⇒ spoken

câu tiêu cực thời hiện tại đơn

Dịch: Với phải tiếng Anh được nói bởi người trên toàn toàn cầu ko?

Question 5: She is  studious   she never  to do homework

A. a    

B. child    

C. because    

D. forget

Đáp án: D

Giảng giải: sửa forget ⇒ forgets

Câu chia thời hiện tại đơn vì mang trạng từ “never”, chủ ngữ “she” số ít nên động từ phải chia.

Dịch: Cô bé đó học rất siêng năng vì cô ko bao giờ quên làm bài tập cả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 6: I/ accept/ that job/ although/ it/ be/ not suitable/ my major.

A. I accept that job although it is not suitable with my major.

B. I accept that job although it was not suitable for my major.

C. I’ll accept that job although it was not suitable for my major.

D. I’ll accept that job although it is not suitable with my major.

Đáp án: D

Giảng giải: cấu trúc be suitable with st: thích hợp với mẫu gì, tương tích với mẫu gì

Dịch: Tôi sẽ nhận công việc dù nó ko phải chuyên môn của tôi.

Question 7: If/ it/ fine/ tomorrow, we/ go/ the/ dentist.

A. If it be fine tomorrow, we will go to the dentist.

B. If it is fine tomorrow, we will go to the dentist.

C. If it was fine tomorrow, we will go to the dentist.

D. If it will be fine tomorrow, we go to the dentist.

Đáp án: B

Giảng giải: câu điều kiện loại 1 “If + S + V(s/es), S + will + V”

Dịch: Nếu trời đẹp ngày mai, tôi sẽ đi nha khoa.

Question 8: The children/ spend/ afternoon/ play/ in the garden.

A. The children spent the afternoon playing in the garden.

B. The children spent the afternoon play in the garden.

C. The children spent the afternoon to playing in the garden.

D. The children spent the afternoon to play in the garden.

Đáp án: A

Giảng giải: cấu trúc spend + thời kì + Ving: dành thời kì làm gì

Dịch: Bọn trẻ dành buổi chiều chơi ở vườn

Question 9: The restaurant/ turn/ out/ be/ surprisingly cheap.

A. The restaurant turn out to be surprisingly cheap.

B. The restaurant turn out be surprisingly cheap.

C. The restaurant turned out be surprisingly cheap.

D. The restaurant turned out to be surprisingly cheap.

Đáp án: D

Giảng giải: turn out to V: thế ra lại…

Dịch: Nhà hàng thế ra lại rẻ.

Question 10: In order/ not/ have/ any/ digestive disease, you/ should/ eat/ healthily

A. In order not to have any digestive disease, you should eat healthily.

B. In order not have any digestive disease, you should to eat healthily.

C. In order not have any digestive disease, you should eat healthily.

D. In order not to have any digestive disease, you should to eat healthily.

Đáp án: A

Giảng giải: cấu trúc in order not to V: để ko phải làm gì

Should + V nguyên thể: nên làm gì

Dịch: Để ko bị bất kì căn bênh đường tiêu hoá nào, bạn nên ăn uống lành mạnh.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: These students are made to study so much by their parents.

A. Their parents make these students to study so much.

B. Their parents make these students study so much.

C. Their parents made these students study so much.

D. Their parents made these students to study so much.

Đáp án: B

Giảng giải: cấu trúc chỉ sự yêu cầu: make sb V ⇒ sb to made to V

Dịch: Những em học trò này bị ép học quá nhiều bởi bố mẹ của chúng.

Question 12: I’m going to stay with my uncle for about 3 weeks.

A. I’m going to spend 3 weeks staying in my uncle’s house.

B. I’m going to take 3 weeks staying in my uncle’s house.

C. I’m going to have 3 weeks staying in my uncle’s house.

D. I’m going to set 3 weeks staying in my uncle’s house.

Đáp án: A

Giảng giải: cấu trúc spend + thời kì + Ving: dành thời kì làm gì

Dịch: Tôi sẽ dành 3 tuần để ở nhà chưng.

Question 13: Stress and tiredness often leads to lack of concentration.

A. Stress and tiredness often cause to lack of concentration.

B. Stress and tiredness often results in lack of concentration.

C. Stress and tiredness often leads lack of concentration.

D. Stress and tiredness often comes to lack of concentration.

Đáp án: B

Giảng giải: result in = lead to = cause: gây ra

Dịch: Căng thẳng mà mỏi mệt mang thể dẫn tới mất tập trung.

Question 14: My younger sister will be ten on her next birthday.

A. My younger sister will reach ten years old on her next birthday.

B. There will be ten guests on her next birthday.

C. My younger sister is unhappy on her next birthday.

D. My younger sister wants some pens on her next birthday.

Đáp án: A

Giảng giải: ta thấy cuối câu mang từ “next” nên câu chia thời tương lai đơn

Dịch: Em gái tôi sẽ 10 tuổi vào sinh nhật tới.

Question 15: The burglar cut the telephone wires for fear that I’ll call the police.

A. The burglar cut the telephone wires so that I can’t call the police.

B. The burglar cut the telephone wires so that I’ll call the police.

C. The burglar cut the telephone wires such that I’ll call the police.

D. The burglar cut the telephone wires such that I can’t call the police.

Đáp án: A

Giảng giải: cấu trúc for fear that: vì sợ rằng...

Dịch: Tên trộm cắt đường dây điện vì sợ rằng tôi gọi cảnh sát.

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download giải Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới Unit 2: School talks chi tiết bản file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *