Soạn Bài 22 Ôn tập chương 1 Sinh học 11 đầy đủ nhất

Để quá trình tiếp thu tri thức mới trở nên thuận lợi và đạt hiệu quả nhất, trước lúc khởi đầu bài học mới những em cần sở hữu sự chuẩn bị nhất định qua việc tổng hợp nội dung tri thức lý thuyết trọng tâm, sử dụng những tri thức hiện sở hữu thử vận dụng giải những bài tập ứng dụng, trả lời thắc mắc liên quan. Dưới đây chúng tôi đã soạn sẵn Bài 22 Ôn tập chương Một Sinh vật học 11 đầy đủ nhất, giúp những em tiết kiệm thời kì. Nội dung chi tiết được san sớt dưới đây.

Bài 22: Ôn tập chương 1

Bài tập ứng dụng

Bài 1 (trang 94 SGK Sinh 11): 

Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật

- Hình 22.Một thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.

- Dựa vào hình 22.1, hãy viết trả lời vào những dòng a - e dưới đây .

a) ________

b) ________

c) ________

d) ________

e) ________

Hướng dẫn giải chi tiết:

   a) CO2 khuếch tán qua khí khổng vào lá.

   b) Quang đãng hợp trong lục lạp ở lá.

   c) Dòng vận chuyển đường saccarôzơ từ lá xuống rễ theo mạch rây trong thân cây.

   d) Dòng vận chuyển nước và những ion khoáng từ rễ lên lá theo mạch gỗ từ rễ qua thân lên lá.

   e) Thoát khá nước qua khí khổng và cutin ở trong lớp biểu phân bì lá.

Bài 2 (trang 95 SGK Sinh 11): 

Hãy điền những chất cần thiết vào vị trí sở hữu dấu hỏi (?) trong hình 22.2

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bài 3 (trang 95 SGK Sinh 11): 

Điền dấu X vào những ô trống thích hợp ở bảng 22 về những quá trình tiêu hóa cơ học hoặc tiêu hóa hóa học ở động vật đơn bào, động vật sở hữu túi tiêu hóa và động vật sở hữu ống tiêu hóa.

Bảng 22. Những quá trình tiêu hóa

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bảng 22. Những quá trình tiêu hóa

Bài 4 (trang 95 SGK Sinh 11): 

Hô hấp ở động vật

   - Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.

   - So sánh sự trao đổi khí ở thân thể thực vật và thân thể động vật.

Hướng dẫn giải chi tiết:

    + Cơ quan trao đổi khí ở động vật là bề mặt thân thể, mang, hệ thống ống khí, phổi. Cơ quan trao đổi khí ở thực vật là tất cả những phòng ban sở hữu khả năng thấm khí của thân thể. Tuy nhiên, trao đổi khí giữa thân thể thực vật với môi trường chủ yếu thông qua những khí khổng ở lá và phân bì khổng (lỗ vỏ) ở thân cây.

    + So sánh sự trao đổi khí ở thân thể thực vật và thân thể động vật:

          • Giống nhau: Lấy O2 và thải CO2

          • Khác nhau:

      - Trao đổi khí giữa thân thể thực vật với môi trường được thực hiện chủ yếu thông qua những khí khổng ở lá và phân bì khổng ở thân cây. Động vật trao đổi khí với môi trường xung quanh nhờ cơ quan hô hấp, đó là bề mặt thân thể, hệ thống ống khí, mang, phổi.

      - Động vật chỉ trao đổi khí với môi trường nhờ quá trình hô hấp (lấy khí O2, thải khí CO2). Thực vật trao đổi khí với môi trường nhờ cả hô hấp (lấy khí O2, thải khí CO2) và quang quẻ hợp (lấy khí CO2, thải khí O2)

Bài 5 (trang 96 SGK Sinh 11): 

Hệ tuần hoàn ở động vật

   - Cho biết hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ, dòng mạch rây ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật.

   - Cho biết động lực vận chuyển dòng mạch gỗ, dòng mạch rây ở thân thể thực vật và máu ở thân thể động vật.

   - Quan sát hình 22.3 và trả lời những thắc mắc sau :

   + Thân thể động vật trao đổi chất với môi trường sống như thế nào?

   + Mối liên quan về chức năng giữa những hệ cơ quan với nhau và giữa những hệ cơ quan với tế bào thân thể (với chuyển hóa nội bào)?

Hướng dẫn giải chi tiết:

   - Ở thực vật, hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ là mạch gỗ và hệ thống vận chuyể n dòng mạch rây là mạch rây. Ở động vật, hệ thống vận chuyển máu là tim và mạch máu (động mạch, mao quản và tĩnh mạch).

   - Ở thực vật, động lực vận chuyển dòng mạch gỗ là áp suất rễ, thoát khá nước ở lá và lực liên kết giữa những phân tử nước với nhau và giữa những phân tử nước với mạch gỗ. Động lực vận chuyển dòng mạch rây là chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ, hạt, quả...). Ở động vật sở hữu hệ tuần hoàn, động lực vận chuyển máu đi tới những cơ quan là sự co bóp của tim. Tim co bóp tạo ra sức ép đẩy máu đi trong vòng tuần hoàn.

   - Động vật tiếp nhận chất dinh dưỡng (sở hữu trong thức ăn), O2 và thải những chất sinh ra từ quá trình chuyển hoá (nước tiểu, mồ hôi, CO2 ), nhiệt. Hệ tiêu hoá tiếp nhận chất dinh dưỡng từ bên ngoài thân thể vào hệ tuần hoàn. Hệ hô hấp tiếp nhận O2 chuyển vào hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và O Hai tới phân phối cho tất cả những tế bào của thân thể. Những chất dinh dưỡng và O2 tham gia vào chuyển hoá nội bào tạo ra những chất bài xuất và CO2 . Hệ tuần hoàn vận chuyển chất bài xuất tới hệ bài xuất để bài xuất ra ngoài và vận chuyển CO2 tới phổi để thải ra ngoài.

   

Bài 6 (trang 96 SGK Sinh 11): 

Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì thăng bằng nội môi dưới đây:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Tổng hợp lý thuyết trọng tâm:

I. Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật

Quá trình sống của thực vật bao gồm rất nhiều quá trình sống : quá trình lấy vật chất và năng lượng từ môi trường ngoài vào thân thể thực vật ; quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng lấy được thành vật chất của chúng…

a. CO2 khuếch tán qua khí khổng vào lá

b. Quang đãng hợp trong lục lạp của lá

c. Mạch rây vận chuyển những chất hữu cơ từ lá xuống rễ

d. Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá

e. Thoát khá nước qua khí khổng và cutin trên lớp biểu phân bì lá

- Dòng vận chuyển nước, muối khoáng và chất hữu cơ sẽ phân phối vật liệu cho quang quẻ hợp và hô hấp ở thực vật. Thoát khá nước làm mở khí khổng, giúp CO2 khuếch tán vào lá và O2 khuếch tán ra môi trường ngoài.

II. Mối quan hệ giữa quang quẻ hợp và hô hấp ở thực vật

Quang đãng hợp và hô hấp ở thực vật sở hữu mối quan hệ gắn bó, phụ thuộc lẫn nhau, sản phẩm của quang quẻ hợp là vật liệu cho hô hấp và trái lại.

III. Tiêu hóa ở động vật

- Tiêu hóa thức ăn ở động vật đơn bào là tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên trong tế bào)

- Ở động vật sở hữu túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa trong lòng túi tiêu hóa, bên ngoài tế bào) và tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên trong những tế bào trên thành túi tiêu hóa)

- Trong ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ hoạt động cơ học của ống tiêu hóa và nhờ tác dụng của dịch tiêu hóa.

IV. Hô hấp ở động vật

- Cơ quan hô hấp

   + Cơ quan trao đổi khí ở thực vật là khí khổng

   + Cơ quan trao đổi khí ở động vật là : Bề mặt thân thể, mang, hệ thống ống khí, phổi.

V. Hệ tuần hoàn ở động vật

- Ở thực vật

   + Hệ thống vận chuyển : Dòng mạch gỗ (quản bào và mạch gỗ), dòng mạch rây (ống rây, tế bào kèm)

   + Động lực của dòng mạch gỗ là lực đẩy của rễ, lực hút do thoát khá nước ở lá, lực liên kết giữa những phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

   + Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn sở hữu áp suất thẩm thấu cao và cơ quan chứa sở hữu áp suất thẩm thấu thấp.

- Ở động vật

   + Hệ tuần hoàn động vật gồm sở hữu tim và hệ mạch (động mạch, mao quản, tĩnh mạch)

   + Động lực của sự vận chuyển máu là nhờ sự co bóp của tim. Tim co bóp tạo sức ép đẩy máu đi trong vòng tuần hoàn.

- Thân thể sống trao đổi chất với môi trường sống bằng cách: Lấy O2 , nước và chất dinh dưỡng từ môi trường vào thân thể để duy trì sự sống và thải ra môi trường CO2 , nước tiểu, mồ hôi và nhiệt.

- Mối quan hệ về chức năng của những hệ cơ quan

   + Hệ tiêu hóa tiếp nhận chất dinh dưỡng và đưa vào hệ tuần hoàn

   + Hệ hô hấp tiếp nhận O2 / CO2 và đưa vào hệ tuần hoàn.

   + Hệ tuần hoàn vận chuyển O2 / CO2 và chất dinh dưỡng đi phân phối cho tất cả những tế bào của thân thể. O2 và chất dinh dưỡng tham gia vào chuyển hóa nội bào tạo ra CO2 và chất bài xuất. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất bài xuất tới thận và vận chuyển CO2 tới phổi để thải ra ngoài.

VI. Cơ chế duy trì thăng bằng nội môi

Cơ chế duy trì thăng bằng nội môi sở hữu sự tham gia của phòng ban tiếp nhận kích thích, phòng ban điều khiển và phòng ban thực hiện.

- Phòng ban tiếp nhận kích thích là thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm. Phòng ban này tiếp nhận kích thích từ môi trường (trong và ngoài) và hình thành xung thần kinh truyền về phòng ban điều khiển.

- Phòng ban điều khiển là trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết. Phòng ban này sở hữu chức năng điều khiển hoạt động của những cơ quan bằng cách gửi đi những tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn.

- Phòng ban thực hiện là những cơ quan như thận, gan, phổi, tim, mạch máu,… Phòng ban này dựa trên tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn (hoặc tín hiệu thần kinh và hoocmôn) để tăng hay giảm hoạt động nhằm đưa môi trường trong trở về trạng thái thăng bằng và ổn định.

File tải hướng dẫn soạn Bài 22 Ôn tập chương Một Sinh vật học 11:

Kỳ vọng tài liệu sẽ hữu ích cho những em học trò và quý thầy cô giáo tham khảo và chuẩn bị tốt cho bài học mới

►Ngoài ra những em học trò và thầy cô sở hữu thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích tương trợ ôn luyện thi môn sinh vật học như đề rà soát học kì, Một tiết, 15 phút trên lớp, hướng dẫn giải sách giáo khoa, sách bài tập được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *