Đề Kiểm Tra 1 Tiết Vật Lý 12 Chương 1 2 Có Đáp Án

Để giúp những bạn tập dượt và chuẩn bị ý thức, Kiến Guru giới thiệu tới những bạn đề rà soát Một tiết vật lý 12 chương Một Hai với đáp án. Để rà soát sẽ gồm với 25 nghi vấn trắc nghiệm phần lý thuyết và bài tập trải dài tri thức trong chương Một và Hai của vật lý 12. Hãy ôn tập thật đầy đủ những tri thức và dạng bài tập của Hai chương này và không những thế, lúc làm bài bạn nên căn thời kì để với thể đủ thời kì làm hết 25 nghi vấn này trong vòng 45 phút quy định. Chúng ta khởi đầu vào bài rà soát cùng Kiến nhé:

I. Đề rà soát Một tiết vật lý 12 chương Một Hai với đáp án

Câu 1: Một vật thực hiện dao động điều hòa xung quanh vị trí thăng bằng theo phương trình cm. Pha ban sơ của vật là gì:

Câu 2: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa với dạng x = Acos(ωt + φ), vậy gia tốc của vật với trị giá cực đại là:

A. amax = Aω2.               B. amax = 2Aω          C. amax = Aω.              D. amax= A2ω.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa lúc đi qua vị trí biên thì vật sẽ với:

A. Véc tơ vận tốc tức thời bằng 0, gia tốc với độ to cực đại.      

B. Véc tơ vận tốc tức thời với độ to cực đại, gia tốc bằng 0.

C. Véc tơ vận tốc tức thời và gia tốc bằng 0.                                      

D. Véc tơ vận tốc tức thời và gia tốc với độ to cực đại.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình là  x = 5cos(2πt – π/6) cm. Lấy  Véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc t = 3(s) là:

A. 5π (cm/s).                     B. – 5π (cm/s).           C. 2,5(cm/s).                  D. -2,5 (cm/s).

Câu 5: Vật dao động điều hòa theo phương trình là: x = 5cos(5πt) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Kể từ t = 0, thời khắc vật qua vị trí với li độ là x = 2,50 (cm) lần thứ 2018:    

A. 403,60 (s).                    B. 403,53 (s).              C. 807,20 (s).                  D. 806,87 (s).

Câu 6: Ta xét với một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Lúc vật đó đi từ vựng trí biên về vị ví thăng bằng thì vật với:

A. Động năng và thế năng đều giảm.                             

B. Động năng giảm, thế năng tăng.

C. Động năng tăng, thế năng giảm.                               

D. Động năng và thế năng đều tăng.

Câu 7: Ta với một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng ko đáng kể và với độ cứng là 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy π2 = 10. Dao động của con lắc với chu kì là bao nhiêu?

A. 2,5 (s).                              B. 0,01(s).                  C. 0,4(s).                        D. 45π (s).

Câu 8:Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200g, dao động điều hòa theo phương ngang trên một quỹ đạo thẳng dài 10 cm với tần số góc 10 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là bao nhiêu:

A. 0,025 (J).                           B. 106 (J).                    C. 0,1 (J).                      D. 250 (J).

Câu 9: Công thức tính chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn là 

Câu 10: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu thay đổi chiều dài con lắc sao cho chu kì dao động điều hoà của nó giảm đi hai lần. Thì lúc đó, chiều dài của con lắc đã 

A. tăng 4 lần.                            B. giảm 4 lần.             C. tăng Hai lần.                 D. giảm Hai lần.

Câu 11: Dao động của con lắc đồng hồ là dao động gì?

A. dao động cưỡng bức.        B. dao động tắt dần.            C. dao động điều hòa.         D. dao động duy trì.

Câu 12: Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào sau đây là ko đúng ?

A. Dao động duy trì với chu kỳ bằng dao động riêng của con lắc. 
B. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản môi trường càng to.
C. Biên độ dao động cưỡng bức ko phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động cưỡng bức với tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

Câu 13: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với biên độ

A. ko phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần.        
B. phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần.
C. to nhất lúc hai dao động thành phần cùng pha với nhau.
D. nhỏ nhất lúc hai dao động thành phần vuông pha với nhau.

Câu 14: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, với biên độ tuần tự là 8 cm và 6 cm và lệch pha nhau một góc . Dao động tổng hợp của hai dao động này với biên độ bằng bao nhiêu

A. 14 (cm).                         B. 12,2 (cm).                          C. 11,5 (cm).                 D. 7,2 (cm).

Câu 15: Sóng dọc truyền được trong những môi trường nào? 

A. rắn, lỏng và chân ko.           

B. khí, rắn và chân ko.   

C. rắn, lỏng và khí.          

D. rắn và bên trên bề mặt chất lỏng.

Câu 16: Đặc điểm tốc độ truyền sóng cơ trong những môi trường nào dưới đây là đúng?

Câu 17: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng sẽ dao động

A. cùng pha.                B. ngược pha.                    C. lệch pha                    D. lệch pha

Câu 18: Lúc một sóng cơ truyền từ nước ra ko khí thì sóng cơ đó với

A. tần số tăng, véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng giảm.        

B. tần số giảm, véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng giảm.

C. tần số ko đổi, véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng tăng.           

D. tần số ko đổi, véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng giảm.

Câu 19: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(6πt – πx) (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Bước sóng của sóng cơ là

A. 1 (m).                         B. 1(cm).                             C. 2 (m).                           D. 2 (cm).

Câu 20: Một sóng cơ học được lan truyền trên một phương truyền sóng. Xét hai điểm M  và N trên phương truyền sóng (MN = 50 cm) với phương trình tuần tự là uM = 3cost (cm) và uN = 3cos  ) (cm). Kết luận nào dưới đây là đúng? 

A. Sóng truyền từ M tới N với véc tơ vận tốc tức thời 2 (m/s).          

B. Sóng truyền từ N tới M với véc tơ vận tốc tức thời 2 (m/s).

C. Sóng truyền từ N tới M với véc tơ vận tốc tức thời 1 (m/s).           

D. Sóng truyền từ M tới N với véc tơ vận tốc tức thời 1 (m/s).

Câu 21: Trong hiện tượng giao xoa sóng của hai nguồn kết hợp cùng pha, điều kiện để tại điểm M cách những nguồn tuần tự là d1, d2 dao động với biên độ cực tiểu là

A. d2 – d1 = kλ/2.                                                          B. d2 – d1 = (2k + 1)λ/2.
C. d2 – d1 = kλ.                                                             D. d2 – d1 = (2k + 1)λ/4.

Câu 22: Sóng được truyền trên một sợi dây hai đầu nhất quyết, với bước sóng λ. Muốn với sóng giới hạn trên dây thì chiều dài L phải thoả mãn điều kiện là

Câu 23: Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B nhất quyết. Thí nghiệm hiện tượng sóng giới hạn trên dây với tần số f, ta thấy trên dây AB thấy với 9 nút sóng (kể cả Hai đầu A, B). Bước sóng trên dây là

A. 2m.                              B. 1m.                                  C. 0,5m.                          D. 0,75m.

Câu 24: Một sợi dây đàn hồi, hai đầu nhất quyết với sóng giới hạn. Lúc tần số sóng trên dây là 20 Hz thì trên dây với 5 bụng sóng. Muốn trên dây với 6 bụng sóng thì tần số sóng trên dây là     

A. 16 (Hz).                       B. 24 (Hz).                          C. 25 (Hz).                        D. (Hz).

Câu 25: Ở mặt thoáng của một chất lỏng với hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 17 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA  = uB = 3cos(40pt + ) cm. Cho biết tốc độ truyền sóng là 80 cm/s. Một đường tròn với tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, với đường kính là AB. Số điểm đứng yên ko dao động trên phố tròn là

A. 8.                                     B. 9.                                   C. 16.                                 D. 18.

II. Phần Đáp án (đề rà soát Một tiết vật lý 12 chương Một Hai với đáp án)

Câu12345678910111213
Đáp ánBAAABCCADBDCC
Câu 141516171819202122232425
Đáp ánDCBADCABBCBC

Vậy là chúng ta đã trải qua đề rà soát Một tiết vật lý 12 chương Một Hai với đáp án của Kiến Guru đứa ra. Chúc mừng những bạn với kết quả tốt với đề rà soát này. Kỳ vọng qua đề rà soát, những bạn sẽ tự thẩm định được năng lực và rèn luyện tư duy giải đề trắc nghiệm cho mình. Và điều quan yếu nhất trong lúc đi thi Kiến Guru muốn bạn ghi nhớ đó là hãy đọc tổng quát đề trước sau đó cho mình một chiến lược thật tốt để làm hết bài rà soát trong vòng 45 phút nhé. Chúc những bạn may mắn! Hứa gặp lại mọi người vào những bài rà soát tiếp theo.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *