Bài tập sinh học lớp 10: ADN, ARN và protêin Tài liệu ôn tập môn Sinh học lớp 10

Xin giới thiệu tới những bạn Bài tập sinh vật học lớp 10: ADN, ARN và protêin được chúng tôi tổng hợp chi tiết, xác thực và đăng tải ngay sau đây. Bài tập sinh vật học lớp 10: ADN, ARN và protêin là tài liệu vô cùng hữu dụng dành cho những bạn tự ôn tập, nhằm củng cố tri thức, học tốt môn Sinh vật học lớp 10. Chúc những bạn ôn tập và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

PHẦN BÀI TẬP ADN

Bài 1: Cho biết một phân tử ADN, số nucleotit (nu) loại A bằng 100000 nu chiếm 20% tổng số nucleotit.

a. Tính số nucleotit thuộc những loại T, G, X.

b. Chiều dài của phân tử ADN này là bao nhiêu .

Bài 2: Cho biết trong một phân tử ADN, số nu loại G là 650000, số nu loại A bằng Hai lần số nu loại G. Lúc phân tử này tự nhân đôi (Một lần), nó sẽ cần bao nhiêu lần nu tự do trong môi trường nội bào.

Bài 3: Chiều dài của một phân tủ ADN là 0,102mm.

a. Lúc phân tử ADN này tự nhân đôi nó cần bao nhiêu nu tự do.

b. Cho biết trong phân tử ADN, số nu A bằng 160000. tính số lượng mỗi loại nu còn lại.

Bài 4: Một nu với chiều dài 0,408 và với hiệu số giữa nu loại G với loại nu khác là 10% số nu của gen.

a. Tìm khối lượng của gen. Biết khối lượng trung bình của một nu là 300 đvC.

b. Tỷ lệ % và số lượng từng loại nu của gen.

c. Tính số liên kết hidro của gen.

Bài 5: Mạch đơn thứ nhất của gen với 10%A, 30%G. mạch đơn thứ hai gủa gen với 20%A.

a. Lúc gen tự nhân đôi cần tỷ lệ % từng loại nu của môi trường nội bào bằng bao nhiêu?

b. Chiều dài của gen là 5100 Ao. Tính số lượng từng loại nu của mỗi mạch.

Bài 6: Một gen với tỉ số nu từng loại trong mạch thứ nhất như sau: %A = 40%, %T = 30%, %G = 20%, X = 300nu.

a. Tính tỷ lệ phần trăm và số lượng từng loại nu ở mỗi mạch.

b. Tính tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nu trong cả gen.

Bài 7: Một gen với phân tử lượng là 480.103 đvC. Gen này với tổng nu loại A và một loại nu khác là 480 nu.

a. Tính số nu từng loại của gen.

b. Gen nói trên gồm bao nhiêu chu kì xoắn.

Bài 8: Một gen với chiều dài 5100A0, trong đó nu loại A chiếm 20%.

a. Số lượng từng loại nu của gen bằng bao nhiêu?

b. Lúc tế bào nguyên phân 3 đợt liên tục đòi hỏi môi trường nội bào sản xuất từng loại nu bằng bao nhiêu?

c. Tính số liên kết hidro của gen.

d. Tính số liên tục cùng hóa trị của gen.

Bài 9: Trong mạch thứ nhất của Một phân tử ADN với: A chiếm 40%, G chiếm 20%, T chiếm 30%, và số X = 156. 103 nu.

a. Tìm tỉ lệ phần và số lượng từng loại nu trong mỗi mạch của ADN.

b. Tìm tỉ lệ và số lượng từng loại nu trong cả phân tử ADN.

c. Biết khối lượng trung bình của Một nu là 300 đvC. Hãy tính khối lượng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.

Bài 10: Một gen với số liên kết hidro là 3120 và số liên kết hóa trị là 4798.

a. Tìm chiều dài và số chi kì xoắn của gen.

b. Tìm số nu từng loại của gen.

c. Trên Một mạch của gen, người ta nhận thấy hiệu giữa G với A là 15% số nu của mạch, tổng giữa G với A là 30%. Hãy tìm số nu từng loại của mỗi nhánh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *