Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể là giữa người sử dụng lao động với tập thể người lao động xuất phát từ nhiều nguyên nhân, tình huống, nhưng một lúc phát sinh sẽ gây tác động rất to tới quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, để hiểu rõ về những quy định của Luật lao động cũng như trình tự thủ tục khắc phục tranh chấp lao động tập thể, Luật L24H xin san sẻ tới Quý độc giả một số thông tin cơ bản về vấn đề này.

Tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể là gì?

 • Tranh chấp lao động tập thể là những tranh chấp lao động phát sinh từ tranh chấp, xung đột về quyền, nghĩa vụ, và lợi ích của tập thể người lao động trong quá trình thương lượng với người sử dụng lao động.
 • Tranh chấp lao động tập thể bao gồm: tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
 • Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức người sử dụng lao động pháp sinh trong những trường hợp sau:
 • Sở hữu sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện những quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động, quy chế và những thỏa thuận khác.
 • Sở hữu sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện những quy định của pháp luật lao động.
 • Trường hợp người sử dụng lao động với những hành vi như phần biệt đối xử với người lao động; can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động, hoặc vi phạm về nghĩa vụ thương lượng thiện chí.
 • Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là việc tranh chấp về những vấn đề chưa được quy định hoặc chưa từng được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc dưới hình thức khác, bao gồm những trường hợp sau:
 • Tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể.
 • Lúc một bên từ chối thương lượng, hoặc ko tiến hành thương lượng trong nội dung quy định.

Hạ tầng pháp lý: Điều 179 của Bộ Luật Lao động 2019.

Thẩm quyền khắc phục tranh chấp lao động tập thể

 • Thẩm quyền khắc phục tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm: Hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động và Tòa án nhân dân.
 • Thẩm quyền khắc phục tranh chấp lao động về lợi ích bao gồm: Hòa giải viên lao động và Hội đồng trọng tài lao động.

Hạ tầng pháp lý: Điều 191 và khoản một điều 195 của Bộ Luật Lao động 2019.

Trình tự khắc phục tranh chấp lao động tập thể.

Trình tự khắc phục tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể về quyền

 • Tranh chấp lao động tập thể về quyền được khắc phục theo trình tự hai bước:
 • Hòa giải tại hòa giải viên lao động.
 • Trường hợp hòa giải ko thành thì hai bên tranh chấp với quyền lựa chọn Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án để tiến hành khắc phục tranh chấp.

Tại Hòa giải viên lao động

 • Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền, việc khắc phục thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên là đề xuất trước lúc yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hay Tòa án khắc phục.
 • Thủ tục khắc phục hòa giải bằng hòa giải viên lao động với tranh chấp lao động tập thể được tiến hành khắc phục như sau:
 • Trong thời hạn là 5 ngày tính từ ngày nhận yêu cầu, Hòa giải viên phải kết thúc hòa giải.
 • Phiên hòa giải phải đảm bảo sự với mặt của hai bên tranh chấp, hoặc với thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp.
 • Hòa giải viên với trách nhiệm phải tư vấn, hướng dẫn và tương trợ những bên thương lượng để khắc phục tranh chấp.
 • Trong trường hợp nếu sau hai lần triệu tập mà một hoặc những bên vắng mặt ko lý do chính đàn thì hòa giải viên tiến hành lập biên bản hòa giải ko thành.
 • Nếu những bên ko thể thỏa thuận được, hòa giải viên sẽ đưa ra phương án hòa giải. Sau đó, nếu những bên chấp nhận hòa giải thì lập biên bản hòa giải, còn nếu ko chấp nhận thì lập biên bản hòa giải ko thành.
 • Trong quá trình khắc phục tranh chấp, nếu xét thấy với hành vi vi phạm pháp luật thì Hòa giải viên tiến hành lập biên bản và chuyển hồ sơ, tài liệu tới cơ quan với thẩm quyền xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hạ tầng pháp lý: Điều 192 của Bộ Luật Lao động 2019.

Tại Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án

 • Hai bên tranh chấp lao động động về quyền với thể thỏa thuận, yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án khắc phục tranh chấp trong trường hợp:
 • Tiến hành hòa giải tại hòa giải viên lao động ko thành.
 • Hòa giải thành nhưng một trong những bên ko thực thi biên bản hòa giải.
 • Hết hạn khắc phục tranh chấp theo quy định mà hòa giải viên lao động ko tiến hành khắc phục vụ việc.
 • Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu khắc phục, ban trọng tài lao động phải được thành lập để khắc phục tranh chấp.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập, ban trọng tài phải ra quyết định về việc khắc phục tranh chấp và gửi cho những bên tranh chấp.
 • Trường hợp ban trọng tài ko được thành lập theo thời hạn quy định để khắc phục vụ tranh chấp hoặc hết thời hạn khắc phục mà ko ra quyết định khắc phục hoặc trường hợp một trong những bên ko thi hành quyết định khắc phục tranh chấp của bạn trọng tài lao động thì những bên với quyền yêu cầu tòa án khắc phục, quy định tại điều 193 Bộ Luật Lao động 2019.
 • Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng về vụ tranh chấp.
 • Trường hợp phát hiện ra tranh chấp với hành vi vi phạm pháp luật thì ko ra quyết định khắc phục mà lập biên bản, chuyển hồ sơ, tài liệu tới cơ quan với thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

 • Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được khắc phục theo trình tự hai bước:
 • Hòa giải tại hòa giải viên lao động;
 • Trong trường hợp hòa giải, những bên tranh chấp với quyền lựa chọn yêu cầu hội đồng trọng tài lao động khắc phục hoặc tổ chức đại diện người lao động với quyền tiến hành đình công theo quy định.

Tại Hòa giải viên lao động

 • Thủ tục khắc phục hòa giải bằng hòa giải viên lao động với tranh chấp lao động tập thể được tiến hành khắc phục như sau:
 • Trong thời hạn là 5 ngày tính từ ngày nhận yêu cầu, Hòa giải viên phải kết thúc hòa giải.
 • Phiên hòa giải phải đảm bảo sự với mặt của hai bên tranh chấp, hoặc với thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp.
 • Hòa giải viên với trách nhiệm phải tư vấn, hướng dẫn và tương trợ những bên thương lượng để khắc phục tranh chấp.
 • Trong trường hợp nếu sau hai lần triệu tập mà một hoặc những bên vắng mặt ko lý do chính đàn thì hòa giải viên tiến hành lập biên bản hòa giải ko thành.
 • Nếu những bên ko thể thỏa thuận được, hòa giải viên sẽ đưa ra phương án hòa giải. Sau đó, nếu những bên chấp nhận hòa giải thì lập biên bản hòa giải, còn nếu ko chấp nhận thì lập biên bản hòa giải ko thành.
 • Trường hợp hòa giải thành, biên bản hòa giải thành với trị giá pháp lý như thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, theo quy định tại khoản 2, điều 196 Bộ Luật Lao động 2019.
 • Trong trường hợp hòa giải ko thành hoặc hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên ko tiến hành hòa giải hoặc một trong hai bên ko thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì với quyền lựa chọn một trong hai phương thức yêu cầu hội đồng trọng tài lao động khắc phục hoặc tổ chức đại diện người lao động tiến hành đình công theo quy định của khoản 3 điều 196 Bộ Luật Lao động 2019.

Tại Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án

 • Trên cơ sở vật chất đồng thuận, những bên tranh chấp với quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài khắc phục:
 • Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu khắc phục tranh chấp ban trọng tài lao động phải được thành lập.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, ban trọng tài phải ra quyết định về việc khắc phục tranh chấp và gửi cho những bên.
 • Lúc lựa chọn phương thức khắc phục qua Hội đồng trọng tài, tổ chức đại diện người lao động ko được tiến hành đình công trong thời kì hội đồng trọng tài khắc phục tranh chấp.
 • Trường hợp hết thời hạn quy định mà ban trọng tài lao động ko được thành lập hoặc ko ra quyết định về vụ việc trong thời hạn luật định hoặc người sử dụng lao động ko thực hiện quyết định khắc phục tranh chấp của ban trọng tài thì tổ chức đại diện người lao động là bên tranh chấp với quyền tiến hành thủ tục đình công.

Hạ tầng pháp lý: Điều 197 Bộ luật Lao động 2019.

Thời hiệu yêu cầu khắc phục tranh chấp

 • Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động khắc phục tranh chấp lao động tập thể về quyền là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Tòa án khắc phục tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.

Hạ tầng pháp lý: Điều 194 của Bộ Luật Lao động 2019.

Thời hiệu khắc phục lao động tập thể.

Trạng sư tư vấn khắc phục tranh chấp lao động tập thể

 • Tư vấn về thủ tục khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, thủ tục hòa giải lao động, trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại…
 • Hướng dẫn soạn thảo đơn, hồ sơ và chuẩn bị giấy tờ đính kèm.
 • Đưa ra hướng xử lý vấn đề nhằm giúp khách hàng khắc phục tranh chấp lao động.
 • Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn tố cáo hành vi vi phạm của cơ quan tố tụng lúc quyền lợi của khách hàng bị xâm phạm.
 • Tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, làm việc với cơ quan nhà nước với thẩm quyền.
 • Thu thập tài liệu chứng cứ, bảo vệ quyền và lợi ích của khách hợp
 • Trạng sư đại diện, trực tiếp tham gia bào chữa tại Tòa án để bảo vệ quyền lợi ích của thân chủ trong quá trình xảy ra tranh chấp lao động.
 • Tương trợ khắc phục công việc tại những cơ quan nhà nước với thẩm quyền.

Trong quá trình giao ước và thực hiện hợp đồng lao động sẽ rất khó để người lao động và người sử dụng lao động cùng thống nhất được tất cả những vấn đề liên quan tới công việc. Để hai bên cùng đạt được thỏa thuận như mong muốn, hòa giải bằng Hòa giải viên lao động luôn là phương thức tối ưu nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *