57 Bài tập về thì có đáp án chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh 2017

Chuyên đề về Thì (tense) trong Tiếng Anh là chuyên đề quan yếu và cơ bản nhất mà người học cần nắm vưng, phục vụ cho những kì thi cũng như trong giao tiếp hàng ngày. Bộ 57 bài tập thắc mắc trắc nghiệm tuyển lựa từ những đề thi chính thức tuyển sinh Đại Học (THPT Quốc Gia) những năm từ 2012 tới 2017, với đáp án và giảng giải chi tiết từng câu, được soạn và rà soát, tuyển lựa kĩ lưỡng, cho chất lượng tài liệu tốt nhất.

Tài liệu cùng chuyên đề vượt bậc

 • 60 Câu bài tập tìm lỗi sai trích đề thi thử Tiếng Anh 2019
 • 103 Bài tập tìm lỗi sai tuyển lựa từ đề thi thử Tiếng Anh 2018
 • 90 Bài tập tìm lỗi sai trong Tiếng Anh với đáp án
 • 470 Bài tập Tiếng Anh chuyên đề tìm lỗi sai với đáp án chi tiết

Tài liệu chuyên đề tuyển lựa từ đề thi Tiếng Anh những năm

 • Năm 2017
 • Năm 2018
 • Năm 2019

Trích tài liệu

Trích đề thi tuyển sinh đại học khối D1 – 2012

 1. When Peter was a child, there ______ a cinema near his house.
 2. used to be B. used to have C. used to be being     D. used to have been
 3. After the car crash last night, all the injured ______ to the hospital in an ambulance.
 4. was rushing B. were rushed C. was rushed             D. were rushing

Trích đề thi tuyển sinh đại học khối D1-2013

 1. Only one of our gifted students ______ to participate in the final competition.
 2. has been chosen B. have been chosen C. were choosing        D. chosen
 3. The boat was sailing north when a terrible storm _______.
 4. had broken B. broke             C. would break           D. was breaking

Trích đề thi tuyển sinh đại học khối A1-2013

 1. In our hospital, patients ______ every morning.
 2. are examined B. can examine C. have examined       D. were examining

Trích đề thi tuyển sinh đại học khối D1-2014

 1. “Could you turn off the stove? The potatoes ______ for at least thirty minutes.”
 2. are boiling B. were boiling C. have been boiling   D. boiled
 3. Carbon dioxide ______ as one of the main contributors to the greenhouse effect.
 4. has been identified B. has identified C. had identified D. had been identified

Trích đề thi trung học phổ thông quốc gia 2015

 1. The headmaster has decided that three lecture halls ______ in our school next semester.
 2. will build B. will be built             C. are being built        D. will be building
 3. Although MERS (Middle East Respiratory Syndrome) spreads through close contact with sick people, not through the air, many people still avoid ______ to crowded places.
 4. to go B. having gone            C. gone                        D. going
 5. Students will not be allowed into the exam room if they ______ their student cards.
 6. produced B. hadn’t produced     C. didn’t produce       D. don’t produce

Trích đề thi trung học phổ thông quốc gia 2016

 1. It is raining heavily with rolls of thunder. We ______ such a terrible thunderstorm.
 2. would never see B. had never seen C. have never seen     D. never see

Trích đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017

 1. I ______ my old school teacher last week.
 2. visited             B. visit                         C. am visiting              D. have visited
 3. I ______ all of my homework last night.
 4. finish             B. will finish                C. have finished          D. finished
 5. Lan ______ learning English a few years ago.
 6. starts             B. will start                  C. started                    D. is starting

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 230 Bài tập trọng âm với đáp án tuyển lựa từ đề thi Tiếng Anh 2017 Bài tiếp theo: 161 Bài tập chức năng giao tiếp với đáp án từ những đề thi Tiếng Anh 2012 – 2017

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *