Bảng tính tan hóa học đầy đủ nhất

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan

Độ tan của một chất phụ thuộc vào nhiều yếu tố: nhiệt độ, áp suất, bản tính của chất.

– Với chất rắn, phụ thuộc vào nhiệt độ, thường nhiệt độ tăng thì độ tan tăng.

Ví dụ: Lúc hoà tan đường vào cốc nước nóng đường sẽ tan nhanh hơn lúc hoà tan vào cốc nước lạnh.

– Với chất khí, lúc tăng nhiệt độ hoặc giảm áp suất thì độ tan giảm

2. Ý nghĩa của bảng tính tan

Bảng tính tan là một trong những dụng cụ ko thể thiếu để những bạn khắc phục những bài toán hóa học. Độ tan, tính kết tủa , bay khá sẽ giúp bạn xử lý những bài toán hóa học, hoặc nhận diện những chất trong phòng thí nghiệm một cách rất nhanh chóng. Đây là một trong những tri thức mà những bạn đề nghị phải ghi nhớ.

Tỉ dụ: Nhận diện dung dịch muối sắt (III) bằng dung dịch NaOH tạo thành kết tủa màu nâu đỏ Fe(OH)3

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

3. Bảng tính tan của những axit, bazo, muối đầy đủ

Cách đọc bảng tính tan:

Bảng tính tan gồm những hàng và những cột. Cột là những cation kim loại, còn hàng là những anion gốc axit (hay OH). Với một chất cụ thể, ta sẽ xác định ion dương và ion âm, gióng theo hàng và cột tương ứng ta sẽ biết được trạng thái của chất đó tại một ô.

4.Tính tan của một số chất

Tính tan của axit

– Tính chất hóa học chung của những axit là hòa tan tốt trong nước. Cho nên, đầy đủ những axit tan tốt trong nước. Tuy nhiên,  axit ko tan đó là:  H2SiO3, dễ bay khá đó là HCl, HNO3

– Lưu ý axit yếu như H2CO3, H2SO3,  là axit yếu (là axit sở hữu liên kết ko bền) nên thuận tiện bị phân hủy trong nước, phóng thích khí CO2, SO2 và nước.

Tính tan của bazơ

– Kim loại tan trong nước thì oxit và hidroxit tương ứng sẽ tan trong nước.

– Hầu hết những kim loại tạo bazo tương ứng, nhưng AgOH và Hg(OH)2 ko tồn tại.

Tính tan của muối

1. Những muối axit sau đều thuận tiện tan trong nước (Ví dụ: CaHCO3, NaHCO3, KHS, NaHSO3, NaHS …), muối axetat (gốc -CH3COO), muối nitơrat (sở hữu gốc =NO3)

2. Những muối cacbonat (gốc =CO3) hầu hết đều ko tan trong nước trừ một số muối của kim loại kiềm (Na2CO3, Li2CO3, K2CO3, …) thì tan được. Riêng một số kim loại như Hg, Fe(III), Cu, Al ko tồn tại dạngmuối cacbonat hoặc bị phân huỷ ngay trong nước

Những muối Photphat (sở hữu gốc =PO4) hầu như đều ko tan (trừ muối của kim loại kiềm)

Những muối Sunfit ( sở hữu gốc =SO3) ko tan trong nước (trừ muối của kim loại kiềm) và muối Fe(III) , Al ko tồn tại dạng muối sunfit

Sắp như những muối Silicat (gốc =SiO3) ko tan (trừ muối của kim loại kiềm) và trong đó Ag, Cu, Hg ko tồn dưới dạng muối Silicat

3. Sắp như tất cả những muối sở hữu gốc F, Cl, Br, I đều tan được trong nước trừ AgCl, AgI, AgBr là ko tan được; PbCl2 tan rất ít và muối AgF ko tồn tại

4. Sắp như những muối dạng sunfat (gốc = SO4) đều tan trong nước trừ BaSO4, SrSO4, PbSO4 ko tan; Ag2SO4, CaSO4 ít tan trong nước và Hg ko tồn tại dưới dạng muối sunfat

5. Những muối gốc sunfu (gốc =S) đều rất khó tan trừ những muối của kim loại kiềm và kiềm thổ (K2S, Na2S, BaS, CaS…) thì tan được và Mg, Al ko tồn tại dưới dạng muối sunfu

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *