Hệ thống lý thuyết ôn tập Chương Halogen môn Hóa học 10 năm 2019-2020

HỆ THỐNG  LÝ THUYẾT ÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN MÔN HÓA HỌC 10

1) Nhóm VIIA (nhóm halogen)  gồm : Flo,Clo,Brom , Iot  ( F-Cl- Br-I)

-Sở hữu 7e ở lớp ngoài cùng : ns2np5( Dễ nhận thêm 1e : X +1e à X -)

- Flo luôn với số oxi hoá là -1 ( flo là phi kim mạnh nhất)

-Trong hợp chất , Clo,brom, iot  với nhiều số oxi hoá khác nhau: -1, +1, +3, +5, +7

-Phân tử : gồm Hai nguyên tử ( X2) , liên kết cùng hoá trị ko cực

-Bán kính  tăng : F2 → Cl2 → Br2 → I2

2) Lí tính

halogen

F2

Cl2

Br2

I2

Trạng thái

Lúc’

Lúc’

Lỏng

rắn

Màu sắc

Lục  nhat

Vàng lục

Đỏ nâu

đen tím

3) Hoá tính

Halogen

-Halogen với tính oxi hoá mạnh

Tính khử giảm dần : I- → Br- → Cl- → F-

F2

Cl2

Br2

I2

Với Kim loại

Oxi hoá hầu hết kim loại

Na+ Cl→ 2NaCl

2Fe + 3Cl→ 2FeCl3

3Br2 + 2Al → 2AlBr3

3I2 + 2Al  ↔  2AlI3

Với hidro

Trong bóng tối, ở nhiệt độ rất thấp (-252) , nổ

F2+ H2 → 2HF

Cl2 + H2 →  2HCl

Pứ nổ

Br2 + H2  ↔ 2HBr

H2 + I2   ↔   2HI

Tính chất axit

HF(là axit yếu )nhưng  ăn mòn thuỷ tinh

4HF + SiO2 → SiH4 + 2H2O

( Ko đựng HF trong bình thuỷ tinh

Với H2O

Pứ mãnh liệt –Làm H2O bốc cháy

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Ở nhiệt độ thường

Cl2 + H2O   ↔   HCl + HClO

Ở T0 thường, chậm hơn Cl2

Br2 + H2O ↔ HBr + HBrO

Ko pứ

Tính oxi hoá

Tính oxi hoá tăng dần : IBr2 Cl F2

( Độ Âm điện  : I  Br Cl F  )

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + 2NaI → 2NaBr  + I2

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

Axit HCl : Khí hidroclorua ( HCl )    Tan nhiều trong =H2O   →  dd Axit Clo hidric

-Sở hữu tính Axít mạnh

 +Tác dụng kim loại( đứng trước H2 trong dãy hoạt động hh ): Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu +  HCl → Ko xảy ra

+ Tác dụng với bazơ, oxit bazơ: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

+ Tác dụng với muối của axit yếu : CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

-Sở hữu tính khử :

2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

4.Điều chế Halogen

F2

Điện phân dd lỏng KF và HF

Cl2

Trong phòng thí nghiệm :

2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Trong Công nghiệp : Điện phân dd NaCl với màng ngăn

2NaCl + 2H2O           điện phân dd           2NaOH + Cl2 + H2

Nếu ko màng ngăn : Thu được nước Javen và H2

Br2

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2  ( NaBr với trong nước biển )

I2

Từ rong biển

HCl

Trong phòng thí nghiệm : Phương pháp sanfat

NaCl(tinh thẩ ) + H2SO4 đặc → NaHSO4 + HCl

NaCl(tinh thẩ ) + H2SO4 đặc → NaHSO4 + HCl

Trong công nghiệp: Cl2 + H2 →  2HCl

5.Nhận diện

Nhận diện X- bằng dd AgNO3

AgNO3

Cl-

Br -

I -

F-

AgCl ( Trắng )

AgNO3 + NaCl → AgCl +NaNO3

 AgBr ( vàng nhạt )

AgNO3 + NaBr → AgBr NaNO3

AgI ( vàng )

AgNO3 + NaI →AgI +NaNO3

AgF

( tan )

6.Hợp chất Của Clo

Nước javen : ( dd chứa :NaCl và NaClO )

-Tính chất: Sở hữu tính oxi hoá mạnh : tiêu dùng tẩy trắng, sát trùng

NaClO kém ben trong ko khí

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

-Điều chế : Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Hoặc điện phân dd NaCl ko màng ngăn

Clorua vôi : CaOCl2 hay Cl- Ca- O-Cl

-Tính chất : với tính oxi hoá mạnh : tiêu dùng sát trùng tẩy uế

Trong ko khí : 2CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

-Điều chế :  Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

B. OXI – LƯU HUỲNH :

I Tổng quan :

- Cấu hình e ở lớp ngoài cùng : ns2np4 ( Sở hữu 6e ở lớp ngoài cùng )

-Số oxi hoá thông dụng của lưu huỳnh : -2, 0, +4, +6

II OXI- OZON :

O2

O3

Lưu Huỳnh (S)

LÍ TÍNH

-Khí , ko màu, ko mùi, ít tan trong H2O

-Khí màu xanh nhạt, mùi đặc trưng

- To thường ở thể rắn ko tan trong nước

- Sở hữu Hai dạng thù hình:S tà phương  và S đơn tà

- Lí tính phụ thuộc vào t0

HÓA TÍNH

Sở hữu tính oxi hoá mạnh

 ( O2 + 4e → 2O2- )

- Trong hợp chất với SOH là -2 ( trừ hợp chất với F,H2O2)

Tác dụng với kim loại  ( trừ Au, Ag, Pt)

Vd: 2Mg + O2 → 2MgO

Ag + O2

Tác dụng với phi kim

     C + O2 → CO2

Tác dụng với hợp chất 

3O2 + C2H5OH → 2CO2 + 3H2O

Sở hữu Tính oxi hoá mạnh hơn O2

Oxi hoá hầu hết kim loại( trừ Au,Pt)

Ag + O3 → Ag2O + O2

(chứng minh O3 với tính oxi hoá mạnh hơn oxi)

Tác dụng với phi kim

Tác dụng với hợp chất

2KI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2

( tiêu dùng dd KI và hồ tinh bột nhận ozon)

Sở hữu tính oxi hoá và với tính khử

Tính oxi hoá :

- Tác dụng với kim loại, H2

2Al + 3S → Al2S3

Fe +  S → FeS

Hg +  S → HgS ( xẩy ra ở tthường )

H2 +  S → H2S

Tính khử

S + O2 → SO2

ĐIỀU CHẾ

Trong phòng thí nghiệm: nhiệt phân hợp chất giàu oxi-: KMnO4, KClO3..

2KMnO4 →  K2MnO4 + O2 + MnO2

2KClO→ Hai KCl + 3O2

Trong công nghiệp :

- Chưng chứa phân đoạn ko khí  lỏng

- Điện phân nước :

 2H2O → O2 + 2H2

-Ozon được hình thành lúc với ( tia chóp. Sét ),tia tử ngoại

3O2 → 2O3

- Từ mỏ lưu huỳnh

- Từ H2S

H2S +1/2  O2 → S +2H2O

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

C LƯU HUỲNH –HIDROSUNFUA –LƯU HUỲNH ĐI OXI- LƯU HUỲNH TRI OXI

H2S ( hidrosunfua)

SO2 ( khí sunfurơ)

( Lưu huỳnh đi oxit)

Lưu huỳnh (IV) oxit

SO3( lưu huỳnh trioxit)

Lí Tính

Khí mùi trứng thối , độc

Khí mùi hắc , độc

Lỏng,tan vô hạn trong nưoc và axit sunfuric

Hoá tính

Tính axit yếu:

Dd H2S ( axit sunfuhidric)-là axit yếu( H2S < H2CO3)

-Tác dụng với dd kiềm với thể tạo Hai muối:

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S +2NaOH →Na2S + 2H2Ò

Tính khử mạnh :

2H2S + O2( thiếu ) → 2S + 2H2O

2H2S + 3O2(dư) → 2SO2 +2H2Ò

Là oxit axit:

SO2 + H2O → H2SO3

                Axit sunfurơ là axit yếu, ko bền

- Tác dụng với dd kiềm với thể tạo Hai muối:

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2Ò

Tính khử :

SO2 + Br2+ Hai H2O → H2SO4 + 2HBr

(SO2 làm nhạt màu dd Br2)

Tính oxi hoá

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2Ò

Là oxit axit

SO3 + H2O → H2SO4          - Tác dụng với dd kiềm, oxit bazơ            

Điều chế

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

*Lưu ý: ngoài nhận mặt H2S bằng mùi trứng thối . Sở hữu thể nhận H2S cũng như muối S2- bằng dd Pb(NO3)2

Vd: Na2S + Pb(NO3)2 → PbS+2NaNO3

                                      đen

*Trong công nghiệp:

- Đốt cháy S hoặc quặng pyrit sắt

4FeS2 + 11O→ 2Fe2O3+8SO2

*Trong phòng thí nghiệm:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2+ H2O

Natri sunfit

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Hệ thống lý thuyết ôn tập Chương Halogen môn Hóa học 10 năm 2019-2020. Để xem toàn bộ nội dung những em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Ngoài ra những em với thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục khác tại đây:

  • Bài tập trắc nghiệm về yếu tố Halogen môn Hóa học 10 năm 2019 - 2020
  • Chuyên đề Halogen - Ôn thi HSG môn Hóa 10 năm 2019 - 2020 Trường THPT Lương Thúc Kỳ
  • Bài tập tự luận chương Halogen môn Hóa học 10 năm 2018 - 2019

Kỳ vọng đề thi này sẽ giúp những em học trò lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *