Báo cáo bài tập lớn môn Giải tích 1

"Thống kê bài tập to môn Giải tích 1" tiến hành Viết chương trình tính diện tích miền phẳng D và vẽ miền D minh họa dựa trên bài toán cho miền D trong mặt phẳng giới hạn bởi f=f(x),y=g(x),x=a,x=b (f(x),g(x),a,b, nhập từ bàn phím). Mời những bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. | CHƯƠNG TRÌNH CODE VÀ VÍ DỤ đề tài Một cho miền D trogn mặt phẳng giới hạn bởi f f x y g x x a x b f x g x a b nhập từ bàn phím . Viết chương trình tính diện tích miền phẳng D và vẽ miền D minh họa. function detai1 syms x f input f x g input g x disp a b a input a b input b s int abs f g a b fprintf dien tich mien D la f n s x1 linspace a b x2 linspace b a y1 subs f x x1 y2 subs g x x2 fill x1 x2 y1 y2 r title sprintf Area D is f s hold off end vd1 gt gt detai1 f x hai x 3 6 x 7 g x 4 x hai 5 x 6 a b a 5 b 6 dien tich mien D la gt gt Một vd2 gt gt detai1 f x x 25 g x 3 x hai 6 x 7 a b a Một b 10 dien tich mien D la gt gt đề tài 3 hai Cho hàm f x mang dạng phân thức. Viết chương trình tìm cực trị tiệm cận và vẽ đồ thị của y f x với điểm cực trị và những đường tiệm cận trên đồ thị. function detai3 syms x f input f x fprintf n Vertical asymptote numerator denominator numden f xV vpa solve denominator v_As for i xV if isreal i l limit f hai x i if l l Một fprintf tiem can dung x f n i v_As v_As i end end end fprintf n Horizontal asymptote h_As limit f x inf limit f x inf if h_As Một h_As Một Một fprintf tiem can ngang y f n h_As Một end if h_As hai h_As hai Một if h_As Một h_As hai fprintf tiem can ngang y f n h_As hai end end fprintf n Diagonal asymptote aD1 limit f x x inf bD1 limit f aD1 x x inf aD2 limit f x x inf bD2 limit f aD2 x x inf D1 x aD1 x bD1 D2 x aD2 x bD2 if aD1 0 aD2 0 if aD1 aD2 amp amp bD1 bD2 fprintf tiem can xien y fx f n aD1 bD1 else fprintf tiem can xien y fx f n aD1 bD1 fprintf tiem can xien y n aD2 bD2 end end fprintf n max min f1 diff f f2 diff f hai ct vpa solve f1 hold on for i ct if isreal ct if subs f2 i gt 0 fprintf ham so dat cuc tieu tai x f Fmin f n i subs f i 3 plot i subs f i ko text double i double subs f i vd2 gt gt detai3 f x x Một sqrt x hai Một tiem can ngang y tiem can ngang y ham so dat cuc dai tai x Fmax gt gt 5 đề tài 5 Cho D giới hạn bởi y f x y g x x a x b. Viết chương trình tính thể tích vật thể tạo ra

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *