Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn là H+ + OH- → H2O(1) Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O(2) KHCO3 + KOH

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần chính của đạm urê là
 • Tơ nào trong 4 tơ sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?
 • Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu đỏ?
 • Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội?
 • Chất nào sau đây ko tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit?
 • Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là H2?
 • Chất nào sau đây làm mềm nước cứng tạm thời?
 • Công thức hóa học của sắt từ oxit là
 • Công thức của tripanmitin là
 • Dung dịch nào sau đây ko hòa tan được Cr(OH)3?
 • Nước đá khô ko nóng chảy mà thăng hoa, được sử dụng để tạo môi trường lạnh ko sở hữu khá ẩm. Chất X là?
 • Dd nào sau đây ko hòa tan được Al?
 • Nhiệt phân hoàn toàn 16,Hai gam Ca(HCO3)2, thu được V lít khí CO­Hai ở đktc. Trị giá của V là?
 • Pb nào sau đây chuẩn xác?
 • Pb nào sai trong 4 pb sau?
 • Pb nào sau đây ko đúng?
 • Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra quá trình nào?
 • Thí nghiệm thu được muối sắt (III)?
 • Phản ứng nào sau đây sở hữu phương trình ion thu gọn là H+ + OH- → H2O(1) Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O(2) KHCO3 + KOH
 • Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit axetic?
 • Hòa tan m gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO ở đktc. Trị giá của m là?
 • Cho 1ml dung dịch AgNO3 1% vào ống thử sạch, lắc nhẹ, sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NH3 1M cho tới lúc kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Nhỏ tiếp 3-5 giọt dung dịch chất X, đun nóng nhẹ hỗn hợp ở khoảng 60 - 70°C trong vài phút, trên thành ống thử xuất hiện lớp bạc sáng. Chất X là?
 • Hỗn hợp X gồm 9 gam glyxin và 4,4 gam etyl axetat.Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch chứa 0,Hai mol NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam chất rắn khan. Trị giá của m là?
 • Lên men 81 gam tinh bột thành ancol etylic (hiệu suất của cả quá trình là 75%).Hấp thụ hoàn toàn CO2 sinh ra vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2, thu được m gam kết tủa. Trị giá của m là?
 • Cho những phát biểu sau:(1) Sử dụng xà phòng để giặt quần áo trong nước cứng sẽ làm vải nhanh mục...Số phát biểu đúng là?
 • Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch loãng chứa 0,3 mol H2SO4, thu được khí H2 và dung dịch X.Trị giá của m và a tuần tự là?
 • Dẫn 0,5 mol hỗn hợp X (gồm khá nước và CO2) qua cacbon nóng đỏ, thu được 0,95 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2, CO2.
 • Thực hiện thí nghiệm sau:(1) Sục CO2 từ từ tới dư vào dung dịch Ca(OH)­2;(2) Đun nóng dung dịch NaHCO3 và CaCl2 (sở hữu số mol bằng nhau)?
 • Thủy phân hoàn toàn chất béo X sau phản ứng thu được axit oleic (C17H33COOH) và axit linoleic (C17H31COOH).Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 76,32 gam oxi thu được 75,24 gam CO2. Mặt khác m gam X tác dụng vừa đủ với V ml Br­Hai 1M. Tìm V?
 • Chất R, Q thỏa mãn sơ đồ trên tuần tự là?
 • Tính khối lượng chất rắn ko tan lúc cho 41,4g kết tủa vào dung dịch HCl (dư)?
 • Este X hai chức mạch hở sở hữu công thức phân tử C7H10O4.
 • Xác định công thức X biết thủy phân hoàn toàn 10,12 gam este X trong dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được muối của axit cacboxylic đơn chức và 3,68 gam ancol metylic?
 • Tính m muối thu được biết đun nóng 41,49 gam hỗn hợp E gồm chất X (C2H8O2N2) và tripeptit Y (C7H13N3O4) trong 350 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch T chứa ba muối và HCl dư?
 • Đốt 4,Hai gam sắt trong ko khí thu được 5,32 gam hỗn hợp X gồm sắt và những oxit sắt.
 • Xác định Hai dung dịch (1) và (3) tuần tự?
 • Hỗn hợp X gồm Fe3O­4 và Fe2O3. Trộn 2,7 gam Al vào 20 gam X rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm, thu được hỗn hợp Y.
 • Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl vào nước, thu được dung dịch X.
 • Hỗn hợp E gồm: X, Y là hai axit đồng đẳng kế tiếp; Z, T là hai este (đều hai chức, mạch hở; Y và Z là đồng phân của
 • Tính % khối lượng Fe3O4 trong X?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *