Hợp chất Bari Sulfua BaS – Cân bằng phương trình hóa học

Hợp chất Bari Sulfua BaS

Hợp chất Bari Sulfua BaS – Thăng bằng phương trình hóa học được Hanoi1000sưu tầm và đăng tải. Với tài liệu này sẽ giúp những bạn củng cố thêm tri thức Hóa học lớp 8. Mời những bạn tải về tham khảo

  Phản ứng hóa học: BaS + 2H2O → H2S↑ + Ba(OH)2

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ: 450oC

  – Điều kiện khác: trong dòng CO2

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với nước

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Xuất hiện khí hidro sunfua thoát ra khỏi dung dịch

  Bạn với biết

  Tương tự như BaS, những muối như Na2S, K2S cũng phản ứng với nước

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Cho dung dịch chứa a mol Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch chứa a mol chất tan X. Để thu được lượng kết tủa to nhất thì X là

  A. Ba(OH)2. B. Ca(OH)2.

  C. NaOH. D. Na2CO3.

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  Lượng kết tủa thu được to nhất lúc:

  X chứa cation cũng tạo được kết tủa và với nguyên tử khối to nhất.

  Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 → CaCO3↓ + 2H2O + BaCO3

  Ví dụ 2: Muốn điều chế kim loại kiềm thổ người ta tiêu dùng phương pháp gì?

  A. Nhiệt luyện.

  B. Điện phân dung dịch.

  C. Thuỷ luyện.

  D. Điện phân nóng chảy.

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Phương pháp cơ bản điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân muối nóng chảy của chúng.

  Ví dụ 3: Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm với:

  A. Một chất khí và hai chất kết tủa.

  B. Một chất khí và ko chất kết tủa.

  C. Một chất khí và một chất kết tủa.

  D. Hỗn hợp hai chất khí.

  Đáp án: C

  Hướng dẫn giải

  Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑ (1);

  Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → Al(OH)3 (kt trắng keo) + BaSO4 (kt trắng) (2);

  2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O (3)

  Phản ứng hóa học: BaS + ZnSO4 → ZnS↓ + BaSO4

  Điều kiện phản ứng

  – Ko với

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với ZnSO4

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Xuất hiện kết tủa bari sunfat và kẽm sunfua trong dung dịch

  Bạn với biết

  Tương tự như BaS, những muối như Na2S, K2S cũng phản ứng với ZnSO4 tạo kết tủa ZnS

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là:

  A. BaCl2. B. Na2CO3.

  C. NaOH. D. NaCl

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

  Ví dụ 2: Cho những cặp chất: (a) Na2CO3 và BaCl2; (b) NaCl và Ba(NO3)2; (c) NaOH và H2SO4. Số cặp chất xảy ra phản ứng trong dung dịch thu được kết tủa là:

  A. 0. B. 3.

  C. 2. D. 1.

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  (a) Na2CO3 + BaCl2 → NaCl + BaCO3

  (b) Ko phản ứng

  (c) NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

  Ví dụ 3: Chọn nội dung ko xác thực lúc nói về những yếu tố nhóm IIA:

  A. Đều phản ứng với dung dịch axit

  B. Đều phản ứng với oxy

  C. Đều với tính khử mạnh

  D. Đều phản ứng với nước

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Be ko tác dụng với nước

  Phản ứng hóa học: BaS + K2CO3 → K2S + BaCO3

  Điều kiện phản ứng

  – Ko với

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với K2CO3

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Xuất hiện kết tủa trắng bari cacbonat trong dung dịch

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là:

  A. Ba(OH)2. B. Na2CO3.

  C. NaOH. D. NaCl

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

  Ví dụ 2: Chọn nội dung ko xác thực lúc nói về những yếu tố nhóm IIA:

  A. Đều phản ứng với dung dịch axit

  B. Đều phản ứng với oxy

  C. Đều với tính khử mạnh

  D. Đều phản ứng với nước

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Be ko tác dụng với nước

  Ví dụ 3: Chỉ ra phát biểu sai.

  A. Tính khử của các kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba.

  B. Năng lượng ion hóa thứ nhất giảm dần từ Be đến Ba.

  C. Ở nhiệt độ thường Be ko phản ứng với nước còn Mg thì phản ứng chậm.

  D. Các kim loại kiềm thổ đều nhẹ hơn nhôm.

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Phản ứng hóa học: BaS + Na2CO3 → Na2S + BaCO3

  Điều kiện phản ứng

  – Ko với

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với Na2CO3

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Xuất hiện kết tủa trắng bari cacbonat trong dung dịch

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Trong bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học, kim loại bari nhóm

  A. IA. B. IIIA.

  C. IVA. D. IIA.

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Ba thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn

  Ví dụ 2: Cho dd Ba(HCO3)2 tuần tự vào những dd: Ca(NO3)2, Na2CO3, KHSO4, Ca(OH)2, HCl. Số trường hợp với tạo ra kết tủa là:

  A. 3 B. 2

  C. 5 D. 4

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaHCO3

  Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → BaSO4↓ + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

  Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → BaCO3↓ + CaCO3↓ + 2H2O

  Ví dụ 3: Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là:

  A. Ag. B. Fe.

  C. Cu. D. Ba.

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Bari phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

  Phản ứng hóa học: BaS + K2SO4 → K2S + BaSO4

  Điều kiện phản ứng

  – Ko với

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với K2SO4

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Xuất hiện kết tủa trắng bari sunfat trong dung dịch

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Cho dung dịch chứa a mol Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch chứa a mol chất tan X. Để thu được lượng kết tủa to nhất thì X là

  A. Ba(OH)2. B. Ca(OH)2.

  C. NaOH. D. Na2CO3.

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  Lượng kết tủa thu được to nhất lúc:

  X chứa cation cũng tạo được kết tủa và với nguyên tử khối to nhất.

  Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 → CaCO3↓ + 2H2O + BaCO3

  Ví dụ 2: Muốn điều chế kim loại kiềm thổ người ta tiêu dùng phương pháp gì?

  A. Nhiệt luyện.

  B. Điện phân dung dịch.

  C. Thuỷ luyện.

  D. Điện phân nóng chảy.

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Phương pháp cơ bản điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân muối nóng chảy của chúng.

  Ví dụ 3: Cho dd Ba(HCO3)2 tuần tự vào những dd: CaCl2, KHSO4, Ca(NO3)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp với tạo ra kết tủa là:

  A. 4 B. Hai C. 5 D. 3

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → BaSO4↓ + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

  Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2CO2 + 2H2O

  Phản ứng hóa học: BaS + Na2SO4 → Na2S + BaSO4

  Điều kiện phản ứng

  – Ko với

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với Na2SO4

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Xuất hiện kết tủa trắng bari sunfat trong dung dịch

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Hiện tượng xảy ra lúc sục từ từ khí CO2 tới dư vào dung dịch Ba(OH)2 là:

  A. Xuất hiện kết tủa trắng.

  B. Ban sơ tạo kết tủa trắng, sau đó tan dần.

  C. Sau Một thời kì mới xuất hiện kết tủa trắng.

  D. Ko xuất hiện kết tủa.

  Đáp án: B

  Hướng dẫn giải

  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O (Lúc đầu OH rất dư so với CO2)

  BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

  Ví dụ 2: Dãy gồm những kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch với môi trường kiềm là:

  A. Na, Ba, K B. Be, Na, Ca

  C. Na, Fe, K D. Na, Cr, K

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  Những kim loại kiềm, kiềm thổ đều tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường (trừ Be ko phản ứng với H2O ở bất kì nhiệt độ nào)

  Ví dụ 3: Dãy gồm những kim loại với cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

  A. Na, K, Ca. B. Na, K, Ba.

  C. Li, Na, Mg. D. Mg, Ca, Ba.

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  Na, K, Ca đều với cấu trúc tinh thể lập phương tâm khối

  Phản ứng nhiệt phân: BaS → S + Ba

  Điều kiện phản ứng

  Cách thực hiện phản ứng

  – Nhiệt phân BaS

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Phản ứng tạo thành lưu huỳnh và bari

  Bạn với biết

  CaS cũng với phản ứng tương tự

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Ko gặp Ba và những kim loại kiềm thổ khác trong tự nhiên ở dạng tự do vì:

  A. Thành phần của chúng trong thiên nhiên rất nhỏ.

  B. Kim loại kiềm thổ hoạt động hóa học mạnh.

  C. Kim loại kiềm thổ dễ tan trong nước.

  D. Kim loại kiềm thổ là những kim loại điều chế bằng cách điện phân.

  Đáp án: B

  Hướng dẫn giải

  Những kim loại kiểm thổ hoạt động hóa học mạnh nên trong tự nhiên chúng thường tồn tại ở dạng hợp chất.

  Ví dụ 2: Công thức chung của oxit kim loại Bari và những kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là

  A. R2O3. B. R2O.

  C. RO. D. RO2.

  Đáp án: C

  Ví dụ 3: Mô tả nào dưới đây ko thích hợp những yếu tố nhóm IIA

  A. Với cùng những electron hóa trị là ns2.

  B. Với cùng mạng tinh thể lục phương.

  C. Những yếu tố Be, Mg ko tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

  D. Mức oxi hoá đặc trưng trong hợp chất là +2.

  Đáp án: B

  Hướng dẫn giải

  Những kim loại kiềm thổ với cấu trúc tinh thể khác nhau

  Phản ứng hóa học: BaS + O2 → BaSO4

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ: 1000 – 1050oC

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với oxi

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Phản ứng tạo thành bari sunfat

  Bạn với biết

  CaS cũng với phản ứng tương tự

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Dãy chất nào sau đây phản ứng với nước ở nhiệt độ thường:

  A. Na, BaO, MgO B. Mg, Ca, Ba

  C. Na, K2O, BaO D. Na, K2O, Al2O3

  Đáp án: C

  Hướng dẫn giải

  Na, K2O, BaO phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành những bazo tương ứng

  Ví dụ 2: Hiện tượng xảy ra lúc nhỏ từ từ tới dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa H2SO4 là:

  A. xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan một phần.

  B. với chất khí ko màu bay lên.

  C. xuất hiện kết tủa trắng,

  D. xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan hết, dung dịch trong suốt.

  Đáp án: C

  Hướng dẫn giải

  Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O

  Ví dụ 3: Dung dịch Ba(OH)2 với thể tác dụng với tất cả những chất trong dãy:

  A. NO2, Al2O3, Zn, HCl, KHCO3, MgCl2.

  B. CO, Br2, Al, ZnO, H2SO4, FeCl3.

  C. HCl, CO2, CuCl2, FeCl3, Al, MgO.

  D. SO2, Al, Fe2O3, NaHCO3, H2SO4

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  Dung dịch bari hiđroxit với thể phản ứng với NO2, Al2O3, Zn, HCl, KHCO3, MgCl2.

  Phản ứng hóa học: 2BaS + 14H2O → Ba(OH)2.8H2O + Ba(HS)2.4H2O

  Điều kiện phản ứng

  – Nhiệt độ phòng

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với nước

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Phản ứng tạo thành bari hidrosunfua tetrahidrat

  Bạn với biết

  CaS cũng với phản ứng với nước

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Dãy gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

  A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4

  B. HNO3, NaCl

  C. HNO3, KHSO4, MgCl2

  D. Ca(OH)2, NaCl

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  HNO3 + Ba(HCO3)2 → Ba(NO3)2 + CO2 + H2O

  Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + CaCO3 + H2O

  KHSO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

  Ví dụ 2: Dung dịch Ba(HCO3)2 phản ứng với dung dịch nào sau đây ko xuất hiện kết tủa?

  A. dung dịch Ba(OH)2. B. dung dịch NaOH.

  C. dung dịch HCl. D. dung dịch Na2CO3.

  Đáp án: C

  Hướng dẫn giải

  Ba(HCO3)2 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + 2H2O

  Ví dụ 3: Dung dịch chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?

  A. NaCl B. Fe(NO3)3

  C. KCl D. KNO3

  Đáp án: B

  Hướng dẫn giải

  3Ba(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 2Fe(OH)3

  Phản ứng hóa học: BaS + H2S → Ba(HS)2

  Điều kiện phản ứng

  – Ko với

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với H2S

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Phản ứng tạo thành bari hidrosunfua

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Bari với cấu trúc tinh thể theo kiểu nào?

  A. Lập phương tâm khối

  B. Lục phương

  C. Lập phương tâm diện

  D. Khác

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  Bari với cấu trúc tinh thể dạng lập phương tâm khối

  Ví dụ 2: Để bảo quản Bari người ta chứa giữ ở đâu

  A. trong ko khí B. trong dầu

  C. trong nước D. trong axit

  Đáp án: B

  Hướng dẫn giải

  Vì bari nhạy cảm với ko khí nên những mẫu bari thường được chứa giữ trong dầu

  Ví dụ 3: Ứng dụng nào sau đây là của bari

  A. sản xuất buji

  B. sản xuất pháo hoa

  C. sản xuất bóng đèn

  D. tất cả phương án trên

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Bari được sử dụng chủ yếu trong sản xuất buji, ống chân ko, pháo hoa và bóng đèn huỳnh quang quẻ,…

  Phản ứng hóa học: BaS + CaCl2 → BaCl2 + CaS↓

  Điều kiện phản ứng

  – Ko với

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với CaCl2

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Phản ứng tạo thành kết tủa CaS canxi sunfua

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Bari cacbonat BaCO3 được tiêu dùng để:

  A. làm bả chuột

  B. tiêu dùng trong sản xuất thủy tinh

  C. tiêu dùng trong sản xuất gạch

  D. cả 3 phương án trên

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Bari cacbonat được tiêu dùng để làm bả chuột, tiêu dùng trong sản xuất gạch và thủy tinh

  Ví dụ 2: Dung dịch chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?

  A. NaCl B. NaHSO4

  C. KCl D. KNO3

  Đáp án: B

  Hướng dẫn giải

  Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + BaSO4

  Phản ứng hóa học: BaS + Ca(NO3)2 → Ba(NO3)2 + CaS↓

  Điều kiện phản ứng

  – Ko với

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với Ca(NO3)2

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Phản ứng tạo thành kết tủa CaS canxi sunfua

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là:

  A. BaCl2. B. Na2CO3.

  C. NaOH. D. NaCl

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

  Ví dụ 2: Chọn nội dung ko xác thực lúc nói về những yếu tố nhóm IIA:

  A. Đều phản ứng với dung dịch axit

  B. Đều phản ứng với oxy

  C. Đều với tính khử mạnh

  D. Đều phản ứng với nước

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Be ko tác dụng với nước

  Ví dụ 3: Trong bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học, kim loại bari nhóm

  A. IA. B. IIIA.

  C. IVA. D. IIA.

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Ba thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn

  Phản ứng hóa học: BaS + 2HCl → BaCl2 + H2S↑

  Điều kiện phản ứng

  – Ko với

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với dung dịch HCl

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Phản ứng tạo khí hidro sunfua thoát ra khỏi dung dịch

  Bạn với biết

  CaS cũng với phản ứng tương tự tạo khí H2S

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là:

  A. Ag. B. Fe.

  C. Cu. D. Ba.

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Bari phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

  Ví dụ 2: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là

  A. Giấy quỳ tím B. Zn

  C. Al D. BaCO3

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  + Cho vào dung dịch KOH ko có hiện tượng

  + Cho vào HCl có lúć bay lên

  BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

  + Cho vào H2SO4: có lúć bay lên và kết tủa trắng

  BaCO3 + H2SO4 → BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

  Phản ứng hóa học: BaS + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + H2S↑

  Điều kiện phản ứng

  – Ko với

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với dung dịch HNO3

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Phản ứng tạo khí hidro sunfua thoát ra khỏi dung dịch

  Bạn với biết

  CaS cũng với phản ứng tương tự tạo khí H2S

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Muốn điều chế kim loại kiềm thổ người ta tiêu dùng phương pháp gì?

  A. Nhiệt luyện.

  B. Điện phân dung dịch.

  C. Thuỷ luyện.

  D. Điện phân nóng chảy.

  Đáp án: D

  Hướng dẫn giải

  Phương pháp cơ bản điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân muối nóng chảy của chúng.

  Ví dụ 2: Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm với:

  A. Một chất khí và hai chất kết tủa.

  B. Một chất khí và ko chất kết tủa.

  C. Một chất khí và một chất kết tủa.

  D. Hỗn hợp hai chất khí.

  Đáp án: C

  Hướng dẫn giải

  Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑ (1);

  Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → Al(OH)3 (kt trắng keo) + BaSO4 (kt trắng) (2);

  2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O (3);

  Vậy sản phẩm thu được với một chất khí (H2) và một chất kết tủa (BaSO4).

  Ví dụ 3: Dãy gồm những kim loại với cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

  A. Na, K, Ca. B. Na, K, Ba.

  C. Li, Na, Mg. D. Mg, Ca, Ba.

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  Na, K, Ca đều với cấu trúc tinh thể lập phương tâm khối

  Phản ứng hóa học: BaS + H2SO4 → H2S↑ + BaSO4

  Điều kiện phản ứng

  – Ko với

  Cách thực hiện phản ứng

  – Cho BaS tác dụng với dung dịch H2SO4

  Hiện tượng nhận mặt phản ứng

  – Phản ứng tạo khí hidro sunfua thoát ra khỏi dung dịch

  Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1: Ko gặp Ba và những kim loại kiềm thổ khác trong tự nhiên ở dạng tự do vì:

  A. Thành phần của chúng trong thiên nhiên rất nhỏ.

  B. Kim loại kiềm thổ hoạt động hóa học mạnh.

  C. Kim loại kiềm thổ dễ tan trong nước.

  D. Kim loại kiềm thổ là những kim loại điều chế bằng cách điện phân.

  Đáp án: B

  Hướng dẫn giải

  Những kim loại kiểm thổ hoạt động hóa học mạnh nên trong tự nhiên chúng thường tồn tại ở dạng hợp chất.

  Ví dụ 2: Công thức chung của oxit kim loại Bari và những kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là

  A. R2O3. B. R2O.

  C. RO. D. RO2

  Đáp án: C

  Ví dụ 3: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là:

  A. BaCl2. B. Na2CO3.

  C. NaOH. D. NaCl

  Đáp án: A

  Hướng dẫn giải

  BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

  Hợp chất Bari Sulfua BaS nằm trong bài Phản ứng hóa học của Bari (Ba) và Hợp chất của Bari – Thăng bằng phương trình hóa học. Đây bao gồm những phản ứng hóa học kèm theo ví dụ giúp bạn thuận tiện thăng bằng phương trình hóa học và học tốt môn Hóa hơn

  ……………………………………..

  Ngoài Hợp chất Bari Sulfua BaS – Thăng bằng phương trình hóa học. Mời những bạn học trò còn với thể tham khảo những đề thi học kì Một lớp 8, đề thi học kì Hai lớp 8 những môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và tuyển lựa. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp những bạn ôn tập tốt hơn. Chúc những bạn học tập tốt

  Đăng bởi: Hà Nội 1000

  Chuyên mục: Giáo dục, lớp 8

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *