Giải Hoá học 10 Bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua trang 106 SGK

Giải Bài Một trang 106 SGK Hoá 10

Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy sở hữu 1g khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?

A. 40,5g.

B. 45,5g.

C. 55,5g.

D. 65,5g.

Lời giải:

C đúng

nH2 =  = 0,5 mol.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

nMg = x; nFe = y.

nH2 = x + y = 0,5 mol.

mhh = 24x + 56y = 20g.

Giải hệ phương trình ta sở hữu x = y =0,25 mol.

mMgCl2 = 0, 25 × 95 = 23,75g.

mFeCl2 = 0,25 × 127 = 31,75g

Khối lượng muối clorua = 23,75 + 31,75= 55,5

Giải Bài Hai Hoá 10 SGK trang 106

Nêu những tính chất vật lí của khí hiđro clorua HCl.

Lời giải:

Hiđro clorua là chất khí ko màu, mùi xốc, nặng hơn ko khí, khí hiđro clorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit, ở 20oC một thể tích nước hòa tan 500 thể tích hiđro clorua.

Giải Bài 3 SGK Hoá 10 trang 106

Với những chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết những phương trình phản ứng để điều chế hidro clorua.

Lời giải:

Phương trình hóa học của phản ứng điều chế hidro clorua

2NaCltinh thể + H2SO4 đđ -to→ Na2SO4 + 2HCl

2KCl + 2H2O -đpdd sở hữu m.ngăn→ 2KOH + H2 + Cl2

H2 + Cl2 -as→ 2HCl.

Giải Bài 4 trang 106 SGK Hoá 10

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của axit clohiđric để làm tỉ dụ.

a) Đó là những phản ứng oxi hóa – khử.

b) Đó ko phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Lời giải:

a) Những ví dụ phương trình phản ứng hóa học của axit clohidric là phản ứng oxi hóa – khử:

Với vai trò là chất khử:

Với vai trò là chất oxi hóa :

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) Những ví dụ phương trình phản ứng hóa học của axit clohidric là ko phải là phản ứng oxi hóa – khử:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.

Giải Bài 5 Hoá 10 SGK trang 106

Bản tính của những phản ứng điều chế hiđro clorua bằng phương pháp sunfat và phương pháp tổng hợp khác nhau như thế nào? Những phương pháp trên đã dựa vào những tính chất hóa học nào của những chất tham gia phản ứng?

Lời giải:

Bản tính của phương pháp sunfat là sử dụng phản ứng trao đổi.

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl.

Bản tính của phương pháp tổng hợp là sử dụng phương pháp hóa hợp (phản ứng oxi hóa – khử).

H2 + Cl2 → 2HCl.

Giải Bài 6 trang 106 SGK Hoá 10

Sục khí Cl2 đi qua dung dịch Na2CO3 thấy sở hữu khí CO2 thoát ra. Hãy viết phương trình hóa học của những phản ứng đã xảy ra.

Lời giải:

Cl2 + H2O ⇆ HCl + HClO

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O.

Giải Bài 7 Hoá 10 SGK trang 106

Tính nồng độ của hai dung dịch axit clohiđric trong những trường hợp sau:

a) Cần phải sử dụng 150ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

b) Lúc cho 50g dung dịch HCl vào một cốc đựng NaHCO3 (dư) thì thu được 2,24 lít khí ở đktc.

Lời giải:

a) 

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Theo pt nHCl = nAgCl = 0,Một mol

b) 

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

Theo pt: nHCl = nCO2 = 0,Một mol ⇒ mHCl = 0,1. 36,5 = 3,65 g

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải bài tập SGK Hóa 10 Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua, chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, tương trợ những em ôn luyện giải phản chiếu hiệu quả nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *