Công thức của chất béo (C17H35COO)3C3H5 có tên gọi là

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho dãy những kim loại: Na, Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là
 • Chất hữu cơ X với công thức phân tử là C3H12O3N2 phản ứng được với dung dịch NaOH sinh ra chất khí Y và tác dụng với
 • Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X→ Y → axit axetic. X và Y tuần tự là
 • Hợp chất hữu cơ X với công thức phân tử C2H7O2N phản ứng được với dung dịch NaOH sinh khí làm xanh giấy quỳ tẩm nư�
 • Chất nào sau đây còn với tên gọi là đường mía?
 • Công thức của chất béo (C17H35COO)3C3H5 với tên gọi là
 • Cho 4,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1M, thu được m gam muối.
 • X với công thức phân tử C4H14O3N2.
 • Chất ko với phản ứng thủy phân là
 • Cho khí CO (dư) đi qua ống sứ chứa 4,64 gam Fe3O4 nung nóng, sau phản ứng thu được m gamFe. Trị giá của m là
 • Kết quả thí nghiệm của những dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:Mẫu thử Thuốc thử
 • Số este với công thức phân tử C4H8O2 tham gia được phản ứng tráng gương là
 • Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Fe và Cu, ta với thể tiêu dùng một lượng dư dung dịch
 • Kim loại nào sau đây được tiêu dùng làm dây tóc bóng đèn ?
 • Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ?
 • Hãy sắp xếp những chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ: CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH,(C6H5)2NH và NH3
 • Lúc tham gia phản ứng hóa học, kim loại đóng vai trò là chất
 • Tiến hành những thí nghiệm sau:(1) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư(2) Cho Na vào dung dịch CuSO4(3) Cho Cu vào dung dịch AgNO3(4)
 • Cho a mol kim loại Mg vào dung dịch chứa b mol Cu(NO3)Hai và c mol Zn(NO3)2.
 • Cho kim loại Kali vào dung dịch Fe2(SO4)3, hiện tượng quan sát được là
 • Điều khẳng định nào sau đây ko đúng?
 • Đun nóng vinyl fomat với dung dịch kiềm thì trong sản phẩm thu được với
 • Tiến hành những thí nghiệm sau:(1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.(2) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.
 • Cho 8,4 gam sắt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư).
 • Cho 24,3 gam hỗn hợp bột gồm Mg và Zn vào 600 ml dung dịch CuSO4 0,5M.
 • Hoà tan 1,Hai gam bột Mg vào 200 ml hỗn hợp dung dịch Cu(NO3)Hai 0,15M và Fe(NO3)3 0,1M.
 • Cho 18,5 gam chất hữu cơ X (với công thức phân tử C3H11N3O6) tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, một chấ
 • Este với CTPT C2H4O2 với tên gọi nào sau đây?
 • Cho dãy những kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 dư tạo kết tủa là
 • Peptit ko với phản ứng màu biure là?
 • Nhóm những chất tác dụng với Cu(OH)Hai ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam là
 • Cho V ml dung dịch HCl 2M vào 300 ml dung dịch chứa NaOH 0,6M và NaAlO2 1M tới lúc phản ứng hoàn toàn, thu được 15,6 gam kết t�
 • Đun nóng este CH3OOCCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
 • Cho 15,6 gam một kim loại kiềm X tác dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí hiđro (ở đktc).
 • Lúc đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được hỗn hợp khí CO2 và khá nước với tỉ lệ mol là 1:1.
 • Dãy gồm những chất được xếp theo chiều tính bazơ tăng dần từ trái qua phải là
 • Chất tiêu dùng làm gia vị thức ăn gọi là mì chính hay mì chính với công thức cấu tạo là
 • phát biểu sai trong những phát biểu sau đây?
 • Tiến hành những thí nghiệm sau:(a) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.(b) Dẫn khí CO qua Fe2O3 nung nóng.
 • Cách nào sau đây ko điều chế được NaOH ?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *