Cho sơ đồ chuyển hoá:C3H6 + Br2 → X; X + NaOH → Y; Y + CuO →Z; Z + O2 → T; T + CH3OH Tên gọi của Y l�

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Đốt cháy m gam hỗn hợp xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước
 • Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử sở hữu số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 b
 • Lúc cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là:
 • Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là
 • CH2(OCOC17H33) -CH(OCOC15H31)–CH2(OCOC17H29 ).Số mol H2 cần để hiđro hoá hoàn toàn Một mol chất béo là:
 • Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là:
 • Hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi T và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn agam X, thu được 8,36gam CO2. Mặt khác đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hoà lượng NaOH dư, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp hai ancol sở hữu phân tử khối trung bình nhỏ hơn 46. Trị giá của m là:
 • Cho sơ đồ chuyển hoá:  Triolein + H2 → X; X + NaOH → Y; Y + HCl → ZTriolein X Y Z. Tên của Z là:
 • đun 2,Hai gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C =12, O = 16, Na = 23):
 • X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxyl Z. Y ko phản ứng với Cu(OH)Hai ở điều kiện thường; lúc đun Y với H2SO4 đặc ở 170°C ko tạo ra anken. Nhận xét nào sau đây đúng?
 • Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ tới lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Trị giá của m là:
 • Sản xuất ruột phích nước ngưới ta thực hiện phản ứng nào sau đây?
 • Hỗn hợp 2chất hữu cơ tác dụng với NaOH thu được hai muối của hai axit đơn chức và một rượu.
 • Phát biểu ko đúng là phát biểu:
 • Tổng số hợp chất hữu sở hữu cùng công thức phân tử C5H10O2 , phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng ko sở hữu phản ứng tráng bạc là
 • Este X tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức.số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Lúc cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Trị giá của m là
 • Cho axit salixylic phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4COOH) tiêu dùng làm thu
 • Tổng số chất hữu cơ mạch hở sở hữu công thức phân tử C2H4O2 là?
 • Lúc đốt cháy một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol  O2 đã phản ứng, xác định tên este
 • Chất ko thủy phân trong môi trường axit là chất nào?
 • Lên men m gam glucozơ, hiệu suất 90% khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam
 • Polime X được sinh ra trong quá trình quang quẻ hợp của cây xanh là chất nào?
 • Triolein ko tác dụng với chất nào sau đây?
 • Este sở hữu công thức phân tử C4H6O2 (với xúc tác axit), thu được Hai sản phẩm hữu cơ X và Y.
 • Este sở hữu công thức phân tử là C4H6O2, lúc thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit.
 • Mệnh đề ko đúng là mệnh đề nào?
 • Đốt cháy a mol X (là trieste của glixerol với những axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b – c
 • Este X sở hữu những đặc điểm sau:- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2Ocó số mol bằng nhau;- Thuỷ phân X trong môi trư�
 • Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một mu�
 • Đốt cháy hoàn toàn 10 ml một este cần 45 ml O2 thu được VCO2 : VH2O = 4:3 .
 • Sơ đồ chuyển hoá sau: ({C_3}{H_4}{O_2} + { m{ }}NaOH{ m{ }} o X{ m{ }} + Y{ m{ }};;;;;;X + { m{ }}{H_2}S{O_4}loa ng{ m{
 • Poli(metyl metacrylat) được tạo thành từ monome tương ứng là monomome nào?
 • X sở hữu công thức phân tử C6H10O4 . Thuỷ phân X tạo ra hai ancol đơn chức sở hữu số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là:
 • E gồm Hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) thì sở hữu tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là:v
 • Phát biểu nào sau đây là đúng về công nghiệp silicat?
 • Cho sơ đồ chuyển hoá:C3H6 + Br2 → X; X + NaOH → Y; Y + CuO →Z; Z + O2 → T; T + CH3OH Tên gọi của Y l�
 • X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ sở hữu nhóm -COOH); trong đó,
 • Những dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:
 • Chất X sở hữu công thức phân tử C2H6O2 , là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
 • Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều sở hữu khả năng tham gia phản ứng nào?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *