Cho sơ đồ sau: X (C4H9O2N) (+ NaOH, to) → X1 (+ HCl) → X2 (+ CH3OH, HCl khí) → X3 (+ KOH) → H2NCH2COOK. Vậy X2 là

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Thủy phân a gam hỗn hợp A gồm Một tetrapeptit X và Một pentapeptit Y (X và Y đều hở chứa đồng thời Glyxin và Alanin trong phân tử) bằng Một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sản phẩm cho (a + 31,6) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng Một lượng oxi vừa đủ, thu được Na2CO3 và hỗn hợp tương đối B gồm CO2, H2O và N2. Dẫn B đi qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 112,08 gam so với ban sơ và với 9,856 lít khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như N2 ko bị nước hấp thụ, những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp A là
 • Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeCl2, FeSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Để oxi hóa hết những chất trong Y cần tối thiểu 200 ml dung dịch KMnO4 0,5M trong H2SO4 loãng. Nếu cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, kết tủa thu được đem nung trong ko khí tới khối lượng ko đổi, thu được 24 gam chất rắn. Thành phần phần trăm về số mol của FeCl2 trong X là:
 • Để thủy phân hết 7,612 gam hỗn hợp X gồm Hai este đơn chức và Hai este đa chức thì cần sử dụng vừa hết 80 ml dung dịch KOH aM. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm những muối của những axit cacboxylic và những ancol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thì thu được muối cacbonat, 4,4352 lít CO2 (đktc) và 3,168 gam H2O. Vậy a sắp với trị giá nào sau đây nhất?
 • Cho hỗn hợp A gồm Hai chất hữu cơ mạch hở X, Y ( chỉ chứa C, H, O và MX < MY) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,Hai mol một ancol đơn chức và Hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác, đốt cháy 20,56 gam A cần 1,26 mol O2 thu được CO2 và 0,84 mol H2O. Phần trăm số mol của X trong A là
 • Hỗn hợp X gồm Cu2O, FeO, M ( kim loại M với hóa trị ko đổi), trong X với số mol của ion O–Hai gấp Hai lần số mol M. Hòa tan 48 gam X trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy với 2,Một mol HNO3 phản ứng, sau phản ứng thu được 157,Hai gam hỗn hợp muối và 4,48 lít khí NO (đktc). Phần trăm khối lượng của M trong X sắp nhất với trị giá nào sau đây?
 • Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với Một lít dung dịch gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)Hai 2a mol/l, thu được 9,04 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,568 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị giá của a là
 • Cho sơ đồ sau: X (C4H9O2N) (+ NaOH, to) → X1 (+ HCl) → X2 (+ CH3OH, HCl khí) → X3 (+ KOH) → H2NCH2COOK. Vậy X2 là
 • Cho những phát biểu sau: (1) Hỗn hợp FeS và CuS tan được hết trong dung dịch HCl dư.
 • Hòa tan hết 4,05 gam kim loại X vào dung dịch HCl lấy dư thấy thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Nhận xét về kim loại X là đúng:
 • Điện phân muối clorua nóng chảy của kim loại kiềm R thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại R ở catot. R là:
 • Cho những sơ đồ phản ứng sau: C8H14O4 + NaOH  → X1 + X2 + H2O.
 • Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp gồm metyl acrylat, etylen glicol, axetanđehit và ancol metylic cần sử dụng x mol O2, thu được 0,38 mol CO2. Trị giá của x là:
 • Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu
 • Cho 15,94 gam hб»—n hб»Јp gб»“m alanin vГ  axit glutamic tГЎc dụng vб»«a đủ vб»›i 200 ml dung dб»‹ch NaOH 1M, thu Д
 • Hòa tan hoàn toàn 31,3 gam hỗn hợp gồm K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 5,6 lít khí H2 (
 • Cho 9 gam hỗn hợp Al, Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được 10,08 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp trên là:
 • Phát biểu nào sau đây đúng?
 • Trung hòa 6,75 gam amin no, đơn chức, mạch hở X bằng lượng dư dung dịch HCl. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,225 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là:
 • Một este với công thức phân tử là C4H8O2. Lúc cho 0,Một mol X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 8,Hai gam muối. Tên gọi của X là:
 • Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hữu cơ gồm chất Y ( C2H7O2N) và chất Z (C4H12O2N2). Đun nóng 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp T gồm hai amin kế tiếp với tỉ khối so với He bằng 9,15. Nếu cho 9,42 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch với chứa m gam muối của những hợp chất hữu cơ. Trị giá của m là:
 • Chỉ sử dụng phenolphtalein với thể phân biệt được 3 dung dịch trong dãy nào sau đây?
 • Polime nào sau đây là polime tổng hợp?
 • Chất sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol là:
 • Nước cứng là nước với chứa nhiều ion:
 • Số nguyên tử hidro với trong một phân tử Lysin là:
 • Phát biểu nào sau đây đúng?
 • Trong những loại hạt gạo, ngô, tiểu mạch...
 • Để bảo quản natri, người ta ngâm chìm natri trong:
 • Hợp chất sắt (II) sunfat với công thức là:
 • Tính chất nào dưới đây ko phải tính chất vật lí chung của kim loại?
 • Kim loại nào sau đây ko tan trong dung dịch H2SO4 loãng:
 • Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch:
 • X, Y, Z đều với công thức phân tử là C3H6O2. Trong đó: X làm quì tím hóa đỏ. Y tác dụng với dung dịch NaOH nhưng ko tác dụng với Na kim loại. Z tác dụng được với Na và cho được phản ứng tráng gương. Tổng số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X, Y, Z là:
 • Cho những kim loại: Fe, Ca, Ba, Al, K. Số kim loại tan được trong dung dịch NaOH loãng, dư là:
 • Cho dãy chất sau: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOCH3, C2H5NH2, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch KOH đun nóng là:
 • Дђun nГіng axit acrylic vб»›i ancol etylic cГі mбє·t H2SO4 Д‘бє·c lГ m xГєc tГЎc, thu Д‘Ж°б»Јc este cГі cГґng thб»©c cбє
 • Chất ko thủy phân trong môi trường axit là
 • Đun nóng 100 gam dung dịch glucozơ 18% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 tới lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Trị giá của m là
 • Trong trường hợp nào sau đây xảy ra hiện tượng kim loại bị ăn mòn điện hóa học?
 • Lúc tiến hành điện phân dung dịch CuSO4, màu xanh của dung dịch ko thay đổi. Vậy, anot được làm bằng kim loại:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *