Tổng hợp công thức Hóa học lớp 12 Các công thức Hóa học 12

Công thức Hóa học 12 tổng hợp toàn bộ công thức của những chương trong chương trình Hóa học 12 được soạn rất chi tiết và dễ hiểu.

Công thức Hóa 12 sẽ giúp những em học trò nhanh chóng nắm vững được công thức từ đó biết cách vận dụng vào giải những bài tập Hóa học để đạt được kết quả cao trong những bài rà soát, bài thi THPT Quốc gia 2022 sắp tới. Tài liệu tóm tắt công thức Hóa học lớp 12 gồm những chương như sau:

 • Chương 1: Este - Lipit
 • Chương 2: Cacbohiđrat
 • Chương 3: Amin, amino axit và protein
 • Chương 4: Polime và vật liệu polime
 • Chương 5: Đại cương về kim loại
 • Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
 • Chương 7: Sắt và một số kim loại quan yếu

I. Một số công thức hóa học cần nhớ

*Mối quan hệ giữa số mol(n) thể tích dd (Vdd) và nồng độ mol CM

*Mối quan hệ giữa số mol(n), khối lượng (m) và khối lượng Mol(M):

*Mối quan hệ giữa số mol khí và thể tích khí ở đktc.

* Số trieste tạo từ n axit và Glixerol =

II. Một số công thức tính nhanh số đồng phân

1. Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

 • Ankin là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết ba.
 • CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).
 • Ankin sở hữu đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và ko sở hữu đồng phân hình học.
 • Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, mỗi C sẽ liên kết với Một nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C mang nối ba sẽ còn 2C và H là nhóm thế.

C1C2
1C1CMột đồng phân
2CHMột đồng phân

Ta sở hữu Hai đồng phân ankin.

2) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n < 6)

Ví dụ: Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở từ C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = Hai đồng phân.

3) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n < 7)

Ứng dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = Một đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = Hai đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

4) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n < 7)

5) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5)

6) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n < 5)

III. Công thức Hóa 12 chương 1, 2, 3, 4

CHƯƠNG I: ESTE – LIPIT

1. Công thức tổng quát của este no, đơn chức, hở: CnH2nO2 (n ≥ 2)

2. Tính số đồng phân este đơn chức no:

Số đồng phân este CnH2nO2 = 2n-2 (điều kiện: 1 < n < 5)

3. Tính số triglixerit tạo bởi gilxerol với những axit cacboxylic béo:

Số trieste =

CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT

1. Công thức chung của cacbohiđrat: Cn(H2O)m

2. Công thức cụ thể của một số cacbohiđrat:

+ Tinh bột (hoặc xenlulozơ): (C6H10O5)n hay C6n(H2O)5n.

+ Glucozơ (hoặc fructozơ): C6H12O6 hay C6(H2O)6.

+ Saccarozơ (hoặc mantozơ): C12H22O11 hay C12(H2O)11.

CHƯƠNG III: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

1. Công thức tổng quát amin no, đơn chức, hở: CnH2n+1NH2 hay CnH2n +3N (n ≥ 1)

2. Tính số đồng phân amin đơn chức no:

Số đồng phân amin CnH2n +3N =2n -1 (điều kiện: n < 5).

3. Tính số đi, tri, tetra …, n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau:

Số n peptitmax = xn

4. Tính khối luợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH ) lúc cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH:

Lưu ý: (A): Amino axit (NH2)nR(COOH)m.

5. Tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH ) lúc cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl:

CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Công thức tính hệ số trùng hợp polime

Giả sử polime sở hữu dạng (-A-)n

Ta sở hữu:

IV. Công thức Hóa 12 chương 5

1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

2. Quy tắc anpha

- Giả sử sở hữu hai cặp oxi hóa khử: Xx+/ X và Yy+/Y (trong đó cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y trong dãy điện hóa).

- Ứng dụng quy tắc alpha

Phản ứng xảy ra theo chiều mũi tên như sau:

3. Công thức trình diễn định luật Faraday

Khối lượng chất phóng thích ở mỗi điện cực tỉ lệ với điện lượng đi qua dung dịch và đương lượng của chất.

Trong đó:

m: khối lượng chất phóng thích ở điện cực (gam)

A: khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cực

n: số electron mà nguyên tử hoặc ion đã cho hoặc nhận

I: cường độ dòng điện (A)

t: thời kì điện phân (s)

F: hằng số Faraday là điện tích của Một mol electron hay điện lượng cần thiết để Một mol electron chuyển dời trong mạch ở catot hoặc ở anot (F = 1,602.10-19.6,022.1023 ≈ 96500 C.mol-1)

V. Công thức Hóa 12 chương 6

1. Tính lượng kết tủa xuất hiện lúc hấp thụ hết lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

nkết tủa = nOH- – nCO2

Lưu ý: Điều kiện vận dụng công thức: nkết tủa < nCO2.

2. Tính lượng kết tủa xuất hiện lúc hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

Trước hết tính nCO32- = nOH- – nCO2

Sau đó so sánh với nBa2+ hoặc nCa2+ để xem chất nào phản ứng hết

Điều kiện vận dụng công thức: nCO32- < nCO2

3. Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được lượng kết tủa theo yêu cầu:

Trường hợp 1: nCO2 = n↓

Trường hợp 2: nCO2 = nOH- – n↓

4. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

Trường hợp 1: nOH- = 3n

Trường hợp 2: nOH- = 4n Al3+ – n

Lưu ý: Hai kết quả trên tương ứng với hai trường hợp NaOH sử dụng thiếu và NaOH sử dụng dư.

Trường hợp Một ứng với kết tủa chưa đạt cực đại;

Trường hợp Hai ứng với kết tủa đã đạt cực đại sau đó tan bớt một phần.

5. Tính Vdd HCl cần cho vào dd Na[Al(OH)]4 (hoặc NaAlO2) để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

Trường hợp 1: nH+ = n

Trường hợp 2: nH+ = 4nNa[Al(OH)]4- – 3n

VI. Công thức Hóa học 12 chương 7

1. Tính khối lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng H2SO4 loãng phóng thích H2:

m muốisunfat = m hỗn hợp KL + 96.nH2

2. Tính khối lượng muối clorua thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl phóng thích H2:

m muối clorua = mhỗn hợp KL +71.nH2

3. Tính khối lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng H2SO4 loãng:

mmuối sunfat = mhỗn hợp KL + 80.nH2SO4

4.Tính khối lượng muối clorua thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng dd HCl:

m muối clorua = mhỗn hợp KL + 27, 5.nHCl

5. Tính khối lượng muối clorua thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ:

m muối clorua = mhỗn hợp KL + 35,5.nHCl

6. Tính khối lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp những kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng phóng thích khí SO2:

mmuối= mKL +96.nSO

7. Tính khối lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp những kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng phóng thích khí SO2, S, H2S:

mmuối= mKL + 96.(nSO2 + 3nS + 4nH2S)

8. Tính số mol HNO3 cần sử dụng để hòa tan hỗn hợp những kim loại:

nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O +12nN2 +10nNH4NO3

Lưu ý:

+) Ko tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

+) Trị giá nHNO3 ko phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp.

+) Công thức này chỉ sử dụng lúc cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3.

+) Chú ý lúc tác dụng với Fe3+ vì Fe khử Fe3+ về Fe2+ nên số mol HNO3 đã sử dụng để hoà tan hỗn hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo công thức trên. Vì thế phải nói rõ HNO3 dư bao nhiêu %.

9. Tính số mol H2 SO4 đặc, nóng cần sử dụng để hoà tan Một hỗn hợp kim loại dựa theo sản phẩm khử SO2 duy nhất:

nH2SO4 = 2nSO2

10. Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được lúc cho hỗn hợp những kim loại tác dụng HNO3 (ko sở hữu sự tạo thành NH4NO3):

mmuối = mKL + 62.(3nNO + nNO2 + 8nN2O +10nN2)

Lưu ý:

+) Ko tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

+) Nếu sở hữu sự tạo thành NH4NO3 thì cùng thêm vào mNH4NO3 sở hữu trong dd sau phản ứng.

11. Tính khối lượng muối thu được lúc cho hỗn hợp sắt và những oxit sắt tác dụng với HNO3 dư phóng thích khí NO:

mmuối=  (mhỗn hợp + 24.nNO)

12. Tính khối lượng muối thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng, dư phóng thích khí NO2:

mmuối= (mhỗn hợp + 8nNO2)

Lưu ý:

+ Hỗn hợp ko nhất thiết phải đủ bốn chất vẫn sở hữu thể vận dụng được công thức.

+ Dạng toán này, HNO3 phải dư để muối thu được là Fe (III). Ko được nói HNO3 vừa đủ vì sở hữu thể phát sinh Fe dư khử Fe3+ về Fe2+ :

+ Nếu phóng thích hỗn hợp NO và NO2 thì công thức là:

mmuối = (mhỗn hợp + 8nNO2 +24nNO)

13. Tính khối lượng muối thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư phóng thích khí SO2:

mmuối = (mhỗn hợp + 16nSO2)

Lưu ý: Hỗn hợp ko nhất thiết phải đủ 4 chất vẫn sở hữu thể vận dụng được công thức.

14. Tính khối lượng sắt đã sử dụng ban sơ, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO:

mFe =  (mhỗn hợp + 24nNO)

15. Tính khối lượng sắt đã sử dụng ban sơ, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO2:

mFe=  (mhh + 8nNO2)

16. Tính VNO (hoặc NO2) thu được lúc cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt nhôm (hoàn toàn hoặc ko hoàn toàn) tác dụng với HNO3:

nNO = [3nAl + (3x -2y)nFexOy]

hoặc nNO2 = 3nAl + (3x -2y)nFexOy

17. Tính m gam Fe3O4 lúc dẫn khí CO qua, nung nóng một thời kì, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m = (mx + 24nNO)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 lúc dẫn khí CO qua, nung nóng một thời kì, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m =  (mx + 24nNO)

18. Tính m gam Fe3O4 lúc dẫn khí CO qua, nung nóng một thời kì, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

m =  (mx + 16nSO2)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 lúc dẫn khí CO qua, nung nóng một thời kì, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

m =  (mx + 16nSO2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *