Tóm tắt công thức Hóa học lớp 12 cả năm chi tiết


Tóm tắt công thức Hóa học lớp 12 cả năm chi tiết

Với mục đích giúp học trò tiện dụng hơn trong việc nhớ tri thức & công thức môn Hóa học lớp 12 để với thể giải nhanh những bài tập trắc nghiệm Hóa học và chuẩn bị ôn thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao, VietJack soạn bản Tóm tắt công thức Hóa học lớp 12 cả năm chi tiết. Hi vọng loạt bài này sẽ như là cuốn sổ tay tri thức và công thức giúp bạn học tốt môn Hóa học lớp 12.

Tải xuống

Tài liệu tóm tắt công thức Hóa học lớp 12 gồm 9 chương, liệt kê những công thức quan yếu nhất:

    - Chương 1: Este - Lipit

    - Chương 2: Cacbohiđrat

    - Chương 3: Amin, amino axit và protein

    - Chương 4: Polime và vật liệu polime

    - Chương 5: Đại cương về kim loại

    - Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

    - Chương 7: Sắt và một số kim loại quan yếu

    - Chương 8: Phân biệt một số chất vô sinh

    - Chương 9: Hóa học và vấn đề môi trường

Hi vọng với bài tóm tắt công thức Hóa học 12 này, học trò sẽ tiện dụng nhớ được công thức và biết cách làm những dạng bài tập Hóa học lớp 12. Mời những bạn đón xem:

 

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 12 Chương 1, 2, 3, 4

CHƯƠNG I: ESTE – LIPIT

1. Công thức tổng quát của este no, đơn chức, hở: CnH2nO2 (n ≥ 2)

2Tính số đồng phân este đơn chức no:         

 Số đồng phân este CnH2nO2 = 2n-2 (điều kiện: 1 < n < 5)

3. Tính số triglixerit tạo bởi gilxerol với những axit cacboxylic béo:

Số trieste =   

CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT

1. Công thức chung của cacbohiđrat: Cn(H2O)m

2. Công thức cụ thể của một số cacbohiđrat: 

+ Tinh bột (hoặc xenlulozơ): (C6H10O5)n hay C6n(H2O)5n.

+ Glucozơ (hoặc fructozơ): C6H12O6 hay C6(H2O)6.

+ Saccarozơ (hoặc mantozơ): C12H22O11 hay C12(H2O)11.

CHƯƠNG III: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

1. Công thức tổng quát amin no, đơn chức, hở: CnH2n+1NH2 hay CnH2n +3N (n ≥ 1)

2. Tính số đồng phân amin đơn chức no:

Số đồng phân amin CnH2n +3N =2n -1 (điều kiện: n < 5).

3. Tính số đi,  tri,  tetra …,  n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau: 

Số n peptitmax = xn

4. Tính khối luợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH ) lúc cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl,  sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH:

Lưu ý: (A): Amino axit (NH2)nR(COOH)m.  

5Tính khối luợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH ) lúc cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH,  sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vứa đủ với b mol HCl:

CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Công thức tính hệ số trùng hợp polime

Giả sử polime với dạng (-A-)n

Ta với: 

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 12 Chương 5

1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

2. Quy tắc anpha ()

- Giả sử với hai cặp oxi hóa khử: Xx+/ X và Yy+/Y (trong đó cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y trong dãy điện hóa). 

- Vận dụng quy tắc alpha ()

Phản ứng xảy ra theo chiều mũi tên như sau:

3. Công thức trình diễn định luật Faraday 

Trong đó:

m: Khối lượng chất thu được ở điện cực, tính bằng gam.

A: Khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cực.

n: Số electron mà nguyên tử hoặc ion đã cho hoặc nhận.

I: Cường độ dòng điện, tính bằng ampe (A).

t: Thời kì điện phân, tính bằng giây (s).

F: Hằng số Faraday (F = 96 500 Culong/mol)

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 12 Chương 6

1. Tính lượng kết tủa xuất hiện lúc hấp thụ hết lượng CO2 vào dd Ca(OH)2  hoặc Ba(OH)2:

nkết tủa = nOH-– nCO2

Lưu ý: Điều kiện vận dụng công thức: nkết tủa < nCO2.

2. Tính lượng kết tủa xuất hiện lúc hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

Trước hết tính nCO32- = nOH- – nCO2

Sau đó so sánh với nBa2+ hoặc nCa2+ để xem chất nào phản ứng hết

Lưu ý: 

Điều  kiện vận dụng công thức: nCO32- < nCO2
 3. Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)hoặc Ba(OH)2 thu được lượng kết tủa theo yêu cầu: 

 Trường hợp 1: nCO2 = n

 Trường hợp 2: nCO2 =  nOH– n

4. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

Trường hợp 1: nOH= 3n

Trường hợp 2: nOH= 4n Al3+– n

Lưu ý: Hai kết quả trên tương ứng với hai trường hợp NaOH tiêu dùng thiếu và NaOH tiêu dùng dư.

Trường hợp Một ứng với kết tủa chưa đạt cực đại; 

Trường hợp Hai ứng với kết tủa đã đạt cực đại sau đó tan bớt một phần.

5. Tính Vdd HCl cần cho vào dd Na[Al(OH)]4 (hoặc NaAlO2) để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

Trường hợp 1: nH+ = n

Trường hợp 2: nH+ = 4nNa[Al(OH)]4-– 3n

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 12 Chương 7

1. Tính khối lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng H2SO4 loãng phóng thích H2:

m muốisunfat = m hỗn hợp KL + 96.nH2

2Tính khối lượng muối clorua thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp kim loại  bằng dd HCl phóng thích H2:

m muối clorua = mhỗn hợp KL +71.nH2

3Tính khối lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng H2SO4 loãng:

m muối sunfat = mhỗn hợp KL + 80.nH2SO4

4. Tính khối lượng muối clorua thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng dd HCl:

m muối clorua = mhỗn hợp KL + 27, 5.nHCl

5Tính khối lượng muối clorua thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ:

m muối clorua = mhỗn hợp KL + 35,5.nHCl

6Tính khối lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp những kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng phóng thích khí SO2:

mmuối= mKL +96.nSO2

7. Tính khối lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp những kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng phóng thích khí SO2,  S,  H2S:

mmuối= mKL + 96.(nSO2 + 3n+ 4nH2S)

8Tính số mol HNO3 cần tiêu dùng để hòa tan hỗn hợp những kim loại:   

nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O +12nN2 +10nNH4NO3

Lưu ý:     

+) Ko tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0. 

+) Trị giá nHNO3 ko phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp. 

+) Công thức này chỉ tiêu dùng lúc cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3.

+) Chú  ý lúc tác dụng với Fe3+ vì Fe khử Fe3+ về Fe2+  nên số mol HNO3 đã tiêu dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo công thức trên.  Vì thế phải nói rõ  HNO3 dư bao nhiêu %. 

9Tính số mol HSO đặc, nóng cần tiêu dùng để hoà tan Một hỗn hợp kim loại dựa theo sản phẩm khử SO duy nhất:

nH2SO4 = 2nSO2

10. Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được lúc cho hỗn hợp những kim loại tác dụng HNO(ko với sự tạo thành NH4NO3):

mmuối = mKL + 62.(3nNO + nNO2 + 8nN2O +10nN2)

Lưu ý:        

+) Ko tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0. 

+) Nếu với sự tạo thành NH4NO3 thì cùng thêm vào mNH4NO3 với trong dd sau phản ứng. 

11Tính khối lượng muối thu được lúc cho hỗn hợp sắt và những oxit sắt tác dụng với HNO3 dư phóng thích khí NO:

mmuối= (mhỗn hợp + 24.nNO)

12. Tính khối lượng muối thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe,  FeO,  Fe2O3,  Fe3O4 bằng HNO3 đặc,  nóng, dư phóng thích khí NO2:

mmuối= (mhỗn hợp + 8nNO2)

Lưu ý: 

+ Hỗn hợp ko nhất thiết phải đủ bốn chất vẫn với thể vận dụng được công thức.

+ Dạng toán này, HNO phải dư để muối thu được là Fe (III). Ko được nói HNOvừa đủ vì với thể phát sinh Fe dư khử Fe3+ về Fe2+ :

+ Nếu phóng thích hỗn hợp NO và NO2 thì công thức là:

mmuối = (mhỗn hợp + 8nNO2 +24nNO)

13. Tính khối lượng muối thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO,  Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư phóng thích khí SO2:

mmuối = (mhỗn hợp + 16nSO2)

Lưu ý: Hỗn hợp ko nhất thiết phải đủ 4 chất vẫn với thể vận dụng được công thức.

14. Tính khối lượng sắt đã tiêu dùng ban sơ,  biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X.  Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO:

mFe = (mhỗn hợp + 24nNO)

15Tính khối lượng sắt đã tiêu dùng ban sơ,  biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X.  Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO2:

mFe= (mhh + 8nNO2)

16Tính VNO (hoặc NO2) thu được lúc cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt nhôm (hoàn toàn hoặc ko hoàn toàn) tác dụng với HNO3:

nNO =  [3nAl + (3x -2y)nFexOy]

hoặc nNO2 = 3nAl  + (3x -2y)nFexOy

17Tính m gam Fe3O4 lúc dẫn khí CO qua, nung nóng một thời kì,  rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m = (mx + 24nNO)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 lúc dẫn khí CO qua, nung nóng một thời kì,  rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m = (mx + 24nNO)

18.  Tính m gam Fe3O4 lúc dẫn khí CO qua, nung nóng một thời kì,  rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc,  nóng,  dư được khí SO2 là duy nhất:

m =  (mx + 16nSO2)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 lúc dẫn khí CO qua, nung nóng một thời kì,  rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc,  nóng,  dư được khí SO2 là duy nhất:

m =   (mx + 16nSO2)

Tải xuống

  • Tóm tắt công thức Hóa học lớp 8
  • Tóm tắt công thức Hóa học lớp 9
  • Tóm tắt công thức Hóa học lớp 10
  • Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 với đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *