Viết phương trình Hóa học của các phản ứng theo sơ đồ sau lớp 10

  • Điều hướng bài viết
  • Hoàn thành sơ đồ phản ứng
  • Video liên quan

Home - Học tập - bài tập thăng bằng phương trình hóa học lớp 10 với đáp án

Kien Team thg 7 15, 2020 • 15 phút đọc
hoc chat nhu kien

Bài tập phương trình hóa học lớp 10 về halogen là Một phần tri thức rất quan yếu trong chương trình Hóa học lớp 10. Sau đây, Kiến Guru giới thiệu tới những em học trò phần tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải, ví dụ minh họa kèm bài tập vận dụng để làm bài tập phương trình hóa học lớp 10 về halogen.

Bạn đang đọc: bài tập thăng bằng phương trình hóa học lớp 10 với đáp án

– Nắm rõ đặc thù vật lý đặc trưng và đặc thù hóa học của những halogen và hợp chất của chúng . + Halogen là những phi kim nổi trội. Tính oxi hoá giảm dần đi từ F tới I. Những halogen đứng trước sẽ đẩy halogen xếp sau nó ra khỏi dung dịch muối halogen . + F trong tổng thể những hợp chất chỉ với số oxi hoá Một vì với độ âm điện to nhất. Những nhân tố halogen còn lại còn với những số oxi hoá + 1, + 3, + 5, + 7 . + Tính khử của HX tăng dần từ HF tới HCl tới HBr tới HI. + Tính axit của dung dịch HX tăng dần từ HF tới HCl tới HBr tới HI.

+ Tính axit của HXO4 giảm dần từ HClO4 tới HBrO4 tới HIO4 .

Ví dụ 1.

f ) CrO3 + HC l → CrCl3 + Cl2 + H2O

Hướng dẫn:

a ) 2C l2 + 2C a ( OH ) 2 → CaCl2 + Ca ( OCl ) 2 + 2H2 O b ) KClO3 + 6HC l → KCl + 3C l2 + 3H2 O c ) 6KOH + 3C l2 → 5KC l + KClO3 + 3H2 O d ) Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HC l + H2SO4 e ) Fe3O4 + 8HC l → FeCl2 + 2F eCl3 + 4H2 O

f ) 2C rO3 + 12HC l → 2C rCl3 + 3C l2 + 6H2 O

Ví dụ 2: Hoàn thành những phương trình hóa học theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng).

Hướng dẫn:

a )

1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 2. Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4 3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2 4. 2NaCl + 2H2O → H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

b )

1. Fe + HCl → FeCl2 + H2 2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2 + NaCl 3. Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O 4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

Câu 1. Viết phương trình hóa học của phản ứng thực hiện những biến hóa dưới đây, ghi tên những chất và điều kiện của phản ứng.

Đáp án:

( 1 ) Cl2 + 2N aOH → NaCl + NaClO + H2O ( 2 ) NaClO + 2HC l → NaCl + Cl2 + H2O ( 3 ) Cl2 + Ca ( OH ) Hai rắn → CaOCl2 + H2O ( 4 ) CaOCl2 + 2HC l → CaCl2 + Cl2 + H2O ( 5 ) 3C l2 + 6KOH → 5KC l + KClO3 + 3H2 O

( 6 ) KClO3 + 6HC l → 3C l2 + KCl + 3H2 O

Câu 2. Ta tiến hành sục khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư. Dung dịch thu được với những chất thuộc dãy nào?

A. KCl, KClO3, Cl2 . B. KCl, KClO3, KOH, H2O . C. KCl, KClO, KOH, H2O .

D. KCl, KClO3 .

Đáp án: B

3C l2 + 6 KOH → 5KC l + KClO3 + 3H2 O

Câu 3. Ta tiến hành sục khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư. Dung dịch thu được với những chất thuộc dãy nào?

KCl, KClO3 .

Đáp án: C

Cl2 + Hai KOH → KCl + KClO + 3H2 O

Câu 4. Cho những chất sau: Zn (2), KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tác dụng được với những chất:

A. ( 1 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 5 ) .

B. (3), (4), (5), (6).

C. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) .
D. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 5 ) .

Đáp án: A

HCl + KOH → KCl + H2O Zn + 2HC l → ZnCl2 + H2 Al ( OH ) 3 + 3HC l → AlCl3 + 3H2 O

2KM nO4 + 16HC l → 5C l2 + 2KC l + 2M nCl2 + 8 H2O

Câu 5. Cho những chất sau : Zn (1), CuO (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), FeS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), PbS (10). Axit HCl ko tác dụng được với những chất :

A. ( 1 ), ( 2 ) . B. ( 3 ), ( 4 ) . C. ( 5 ), ( 10 ) .

D. ( 3 ), ( 10 ) .

Đáp án: D

Ag xếp sau H2 trong dãy hoạt động hóa học → ko công dụng được với axit HCl và H2SO4 loãng . PbS ko phản ứng vì là muối ko tan trong axit .

FeS cũng là muối ko tan nhưng tan được trong axit .

*Một số lưu ý về muối sunfua

– Muối sunfua tan trong nước : K2S, Na2S, ( NH4 ) 2S, BaS, … – Muối sunfua ko tan trong nước nhưng tan trong HCl, H2SO4 loãng : ZnS, FeS, MnS, … – Muối sunfua ko tan trong nước và ko tan trong HCl, H2SO4 loãng : PbS, CuS, Ag2S, CdS, SnS, HgS …

– Muối sunfua ko sống sót trong nước : MgS, Al2S3, …

Câu 6. Cho những phản ứng:

( 1 ) O3 + dung dịch KI → ( 2 ) F2 + H2O – to → ( 3 ) MnO2 + HCl đặc – to → ( 4 ) Cl2 + dung dịch H2S → Những phản ứng nào tạo ra đơn chất ? A. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) . B. ( 1 ), ( 3 ), ( 4 ) . C. ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) .

D. ( 1 ), ( 2 ), ( 4 ) .

Đáp án: A

( 1 ) O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2KOH ( 2 ) 2F2 + 2H2 O – to → O2 + 4HF ( 3 ) MnO2 + 4HC l đặc – to → Cl2 + MnCl2 + 2H2 O

( 4 ) 4C l2 + H2S + 4H2 O → H2SO4 + 8HC l

Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe3O4 + dung dịch HI ( dư ) → X + Y + H2O Biết X và Y là loại sản phẩm ở đầu cuối của thứ tự chuyển hóa. Những chất X và Y là : A. Fe và I2 . B. FeI3 và FeI2 . C. FeI2 và I2 .

D. FeI3 và I2 .

Đáp án: C

Fe3O4 + 8HI → 3F eI2 + I2 + 4H2 O

Câu 8. Cho sơ đồ:

Viết những phản ứng xảy ra theo sơ đồ trên với X là NaCl .

Đáp án:

2N aCl ( đp ) → 2N a + Cl2 2N a + Cl2 → 2N aCl 2N a + 2H2 O → 2N aOH + H2 Cl2 + H2 → 2HC l NaOH + HCl → NaCl + H2O 2N aOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2 O 2HC l + Ba ( OH ) 2 → BaCl2 + 2H2 O

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2N aCl

Kiến Guru hi vọng thông qua bài viết này, những em học trò sẽ nắm vững tri thức về tính chất đặc trưng của những halogen và hợp chất. Tuy nhiên, những em cũng đã biết tới và ghi nhớ nhiều dạng, nhiều bài tập phương trình hóa học lớp 10 về halogen.

Chúc những em học tốt !

Điều hướng bài viết

Source: https://camnangbep.com
Category: Học tập

Bài viết mới nhất

Tả Cây Mít Lớp 4 ❤ ️ ️ 15 Bài Văn Tả Về Cây Mít, Quả Mít Hay ✅ Những Bài Văn Đặc Sắc Đạt Điểm Cao Giúp Những Em Học Sinh Tham Khảo Để Ôn Tập Tốt . Những …

Chuỗi phản ứng hóa học lớp 10 Chương Halogen được lingocard.vn soạn là chuỗi những phản ứng hóa học 10, giúp những bạn học trò tập luyện với những phương trình từ đó ghi nhớ những tính chất, công thức hóa học một cách nhanh nhất. Mời những bạn tham khảo. 

Hoàn thành sơ đồ phản ứng

Bài 1: Viết những phương trình phản ứng xảy ra cho những sơ đồ sau:

a. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl3 → AgCl→ Cl2→ Br2 → I2

c. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl2 → AgCl → Ag

d. HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3

e. HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag

f. MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl

4HCl + MnO2

Cl2 + MnCl2 + 2H2O

3Cl2 + 2Fe

 2FeCl3

3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3

H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO4

CuO + 2HCl → 2H2O + CuCl2

2AgNO3 + CuCl2 → 2AgCl + Cu(NO3)2

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl3 → AgCl→ Cl2→ Br2 → I2

(1)16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl

(2) H2 + Cl2

2HCl

(3) Fe2O3 + 6HCl → 3H2O + 2FeCl3

(4) 3AgNO3 + FeCl3 → 3AgCl + Fe(NO3)3

(5) 2AgCl → 2Ag + Cl2

(6) Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl

(7) Br2 + 2HI → I2 + 2HBr

c. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl2 → AgCl → Ag

2KMnO4 +16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Cl2 + H2

2HCl

2HCl + Fe → FeCl2 + Cl2

FeCl2 + 3AgNO3→ Fe(NO3)3 +2AgCl + Ag

2AgCl

2Ag + Cl2

d. HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2Fe + 3Cl2

2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH→Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)3 + 3H2SO4→ Fe2(SO4)3 + 6H2O

e. HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2Na + Cl2

2NaCl

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2AgNO3→Cu(NO3)2 + 2AgCl

2AgCl

2Ag + Cl2

f. MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi

16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

3Cl2 + 6KOH → 3H2O + 5KCl + KClO3

2KClO3 → 2KCl + 3O2

H2SO4 + 2KCl → 2HCl + K2SO4

6HCl + KClO3 → 3Cl2 + 3H2O + KCl

Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O

Bài 2: Hoàn thành chuỗi phản ứng:

a. MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → AgCl → Cl2.

Đang xem: Phương trình hóa học lớp 10 hk2

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4.

c. NaCl → HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → NaOH → NaCl → Cl2 → CaCl2 → AgCl → Ag.

d. NaCl → HCl → KCl → Cl2 → NaCl → H2 → HCl → Cl2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 K2SO4 → KNO3.

Bài 3: Viết những phương trình trình diễn dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện).

b. Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → Br2 → HBrO → NaBrO.

c. H2 → HCl → Cl2 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 → AgNO3.

Bài 4: Hãy trình diễn sơ đồ biến đổi những chất sau bằng phương trình hoá học:

a. NaCl + H2SO4 → Khí (A) + (B)

b. (A) + MnO2 → Khí (C) + rắn (D) + (E)

c. (C) + NaBr → (F) + (G)

d. (F) + NaI → (H) + (I)

e. (G) + AgNO3→ (J) + (K)

f. (A) + NaOH → (G) + (E)

Đáp án hướng dẫn giải

A là HCl; B là Na2SO4; C là Cl2; D là MnCl2; E là H2O; F là Br2; G là NaCl; H là NaBr; I là I2; J là NaNO3; K là AgClPhương trình hóa họca. 2NaCl + H2SO4

Na2SO4 + 2HCl

b. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

c. Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

d. 2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

e. NaCl + AgNO3 →NaNO3 + AgCl

f. HCl + NaOH → NaCl + H2O

Bài 5: Xác định A, B, C, D và hoàn thành những phương trình phản ứng sau:

a. MnO2 + (A) → MnCl2 + (B)↑ + (C)

b. (B) + H2 → (A)

c. (A) + (D) → FeCl2 + H2

d. (B) + (D) → FeCl3

e. (B) + (C) → (A) + HClO

Đáp án hướng dẫn giải 

a) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

b) Cl2 + H2

2HCl

c) 2HCl + Fe

FeCl2 + H2

d) 3Cl2 + 2Fe

2FeCl3

e) Cl2 + H2O → HCl + HClO

A là HCl; B là Cl2; C là H2O; D là Fe

Bài 6:  Xác định A, B, C, D, E, F, G:

HCl + MnO2 → (A) + (B) rắn + (C) lỏng.

(A) + Fe → FeCl3.

(A) + (C) → (D) + (E)

(D) + Ca(OH)2 → (G) + (C).

(F) + (E) → (C)

(F) + (A) → (D).

………………………………………………..

Trên đây lingocard.vn đã giới thiệu tới độc giả tài liệu: Chuỗi phản ứng hóa học lớp 10 Chương Halogen. Để với kết quả cao hơn trong học tập, lingocard.vn xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Hóa học lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì Một lớp 11, đề thi học kì Hai lớp 11 mà lingocard.vn tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, lingocard.vn đã thành lập group san sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời độc giả tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để với thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *